Sepedi 2000 (NSO00)
6

Kwana e kgomarolla dikgomaretši tše di selelago

61Ka bona Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa mathomo sa tšela tša go šupa, gomme ka kwa se sengwe sa diphedi tšela tše nne se goelela ka lentšu le legolo le nkego ke tladi e ratha se re: “Etla!” 2Ge ke lebelela, ka bona go tšwelela pere ye tšhweu. Monamedi wa yona o be a swere bora mme a fiwa mphapahlogo. A tšwa e le mofenyi yo a yago go fenya gape.

3Ge Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa bobedi, ka kwa sephedi sa bobedi se re: “Etla!” 4Gwa tšwelela pere ye nngwe, yona e le ye khunong. Monamedi wa yona a fiwa maatla gore a amoge lefase khutšo, gore batho ba bolayane. Yena a fiwa tšhoša ye kgolo.

5Ge Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa boraro, ka kwa sephedi sa boraro se re: “Etla!” Ge ke lebelela ka bona go tšwelela pere ye ntsho. Monamedi wa yona o be a swere keloboima ka seatla. 6Ka kwa se nkego ke lentšu le le tšwago mokgahlong ga diphedi tšeo tše nne le re: “Serotwana se tee sa mabele se rekwa ka papetlana ya silibera. Tše tharo tša garase le tšona di rekwa ka papetlana ya silibera. Mehlware le merara yona o se e senye.”

7Ge Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa bone, ka kwa sephedi sa bone se re: “Etla!” 8Ge ke lebelela ka bona go tšwelela pere ye tshehla. Leina la monamedi wa yona e be e le Lehu, a šetšwe morago ke Bodulabahu. Bona ba fiwa maatla a go bolaya karolo ya bone ya lefase ka ntwa le ka tlala le ka bolwetši bja leuba le ka dibata.

9Ge Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa bohlano, ka bona meoya ka fase ga aletare, meoya ya ba ba ilego ba bolaelwa lentšu la Modimo le go botegela bohlatse bjoo bja bona. 10Ba goelela ba re: “Mong wa rena yo mokgethwa wa go botega, na go sa šetše nako ye kaakang pele o ahlola batho ba lefase, wa lefeletša lehu la rena?” 11Mongwe le mongwe wa bona a fiwa seaparo se sešweu, gomme ba botšwa gore ba thekge ditho sebakanyana, go fihlela palo e felela ya bahlankakabona le badumedikabona ba ba tlago bolawa bjalo ka bona.

12Ka bona Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa boselela. Lefase la šikinyega ka maatla, letšatši la ntshofala bjalo ka lešela la mogohla, le ngwedi wa hwibila bjalo ka madi. 13Dinaledi tša wela fase bjalo ka mago a go se butšwe ge a hlohlorwa ke ledimo. 14Leratadima la timelela bjalo ka lengwalo ge le phuthwa, le dithaba le dihlakahlaka tšohle tša šuthišwa madulong a tšona. 15Dikgoši tša lefase, le bakgomana, le balaodi ba bahlabani, le bahumi, le ba maemo, le ba bangwe batho ka moka, e ka ba makgoba goba balokologi, ba iphihla ka maweng le ka magageng. 16Ba botša dithaba le matlapa ba re: “Re weleng godimo le re tšhabiše mahlo a yo a dutšego setulong sa bogoši le kotlo ya Kwana. 17Letšatši lela la go šiiša la kotlo ye ba tlilogo re otla ka yona le fihlile, gomme ke mang yo kago e kgotlelela?”

7

Batho ba 144 000

71Ka morago ga moo ka bona barongwa ba bane ba eme dikhutlong tše nne tša lefase, ba swere diphefo tše nne tša lona gore go se be le phefo ye e fokago lefaseng goba lewatleng goba sehlareng. 2Ka bona morongwa yo mongwe a rotoga a etšwa bohlabatšatši, a swere seswai sa Modimo yo a phelago. A goelela barongwa bale ba bane ba ba bego ba filwe maatla a go senya lefase le lewatle 3a re: “Le se senye lefase goba lewatle goba dihlare; a re thomeng ka go swaya bahlanka ba Modimo wa rena diphatleng.” 4Ka kwa gore palo ya bao ba swailwego ke ba dikete tše lekgolo le tše masome a mane le tše nne. E be e le ba dikgoro ka moka tša setšhaba sa Israele. 5Ba kgoro ya Juda gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi, ba kgoro ya Rubene gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Gade gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; 6ba kgoro ya Asere gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Naftali gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Manase gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; 7ba kgoro ya Simeone gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Lefi gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Isakara gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; 8ba kgoro ya Sebulone gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Josefa gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Benjamene gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi.

Lešaba le legolo

9Ka morago ga moo ka bona lešaba le legolo le go bego go se motho yo a ka kgonago go le bala. E be e le ba merafe yohle, le dikgoro tšohle, le ditšhaba tšohle, le maleme ohle ba eme pele ga setulo sa bogoši le pele ga Kwana, ba apere dipurapura tše ditšhweu, ba swere makala a mepalema ka diatla. 10Ba goelela ba re:

“Phološo e tšwa go Modimo wa rena yo a dutšego setulong sa bogoši, e tšwa le go Kwana!”

11Barongwa ka moka ba be ba eme ba dikaneditše setulo sa bogoši, le bagolo bale, le diphedi tšela tše nne. Ke moka ba itahlela fase ka difahlego mo pele ga setulo sa bogoši ba khunamela Modimo 12ba re:

“Amene! Tumišo le letago le bohlale le tebogo le tlhompho le maatla

le bonatla e be tša Modimo wa rena go ya go ile! Amene!”

13Yo mongwe wa bagolo bale a mpotšiša a re: “Na ke bomang ba ba go apara dipurapura tše ditšhweu, gona ba tšwa kae?”

14Ka mo fetola ka re: “Nnaena ga ke tsebe, morena, go tseba wena.”

Yena a mphetola a re: “Ke ba ba tšwago ditlaišegong tše di šiišago. Ba hlatswitše dipurapura tša bona ba di šweufatša ka madi a Kwana.

15“Ke ka lebaka leo ba emago mo pele ga setulo sa bogoši sa Modimo

ba mo hlankela ka tempeleng ya gagwe bošego le mosegare.

Yena yo a dutšego setulong sa bogoši o tla ba šireletša.

16Ba ka se sa tsoga ba swerwe ke tlala goba lenyora;

ba ka se sa tšhungwa ke letšatši goba phišo ye nngwenyana,

17ka gobane Kwana ye e dutšego gare ga setulo sa bogoši e tla ba yona modiša wa bona,

gomme e tla ba iša methopong ya meetse a bophelo,

gomme Modimo o tla ba phumola meokgo yohle mahlong.”

8

Sekgomaretši sa bošupa

81E rile ge Kwana e kgomarolla sekgomaretši sa bošupa gwa homola gwa re tuu legodimong nako ye e ka bago seripa sa iri. 2Ke moka ka bona barongwa ba ba šupago ba eme pele ga Modimo go mo hlankela, ba fiwa diphala tše di šupago.

3Morongwa yo mongwe a tla a ema kgauswi ga aletare a swere setšhumeladiorelo sa gauta. A fiwa diorelo tše dintši gore a di neele gotee le dithapelo tša badumedi bohle godimo ga aletare ya gauta ye e lego pele ga setulo sa bogoši. 4Muši wa diorelo tšeo di bego di tšhungwa ke morongwa yola wa rotogela go Modimo gotee le dithapelo tša badumedi. 5Ke moka morongwa yoo a tšea setšhumeladiorelo sela, a se tlatša mollo wo o tšwago aletareng, a o kgotholela fase. Gwa kwagala mekidimetšo le dituduma, magadima a bonala, le lefase la šikinyega.

Diphala

6Barongwa bale ba go šupa ba go swara diphala tše di šupago ba itokišetša go di letša.

7Morongwa wa pele a letša ya gagwe, gomme gwa na sefako le mollo di tswakane le madi tša tloromišwa lefaseng. Gwa swa karolo ya boraro ya lefase, le karolo ya boraro ya dihlare, le bjang ka moka bjo botala.

8Morongwa wa bobedi a letša ya gagwe, gomme selo se nkego ke thaba ye kgolo ye e tukago mollo sa lahlelwa ka lewatleng. Karolo ya boraro ya lewatle ya fetoga madi; 9karolo ya boraro ya diphedi tšohle tša ka lewatleng ya hwa, le karolo ya boraro ya maselawatle ya fedišwa.

10Morongwa wa boraro a letša ya gagwe, gomme gwa wa naledi ye kgolo go tšwa leratadimeng e tuka bjalo ka serumola, ya wela karolo ya boraro ya dinoka, ya wela le didiba tša meetse. 11Leina la naledi yeo ke “Lengana”. Karolo ya boraro ya meetse ya galaka, gomme batho ba bantši ba ba nwelego meetse ao a go galaka ba hwa.

12Morongwa wa bone a letša ya gagwe, gomme karolo ya boraro ya letšatši le ya ngwedi le ya dinaledi ya rathwa mme ya fifala. Gwa fifala nako ye e ka bago karolo ya boraro mosegare, le karolo ya boraro bošego.

13E rile ke sa lebeletše, ka kwa ntšhu ye e fofago kua godimo sebakabakeng e goelela e re: “Joo! joo! Badulalefaseng ga ba le bona, ge barongwa bale ba bangwe ba bararo ba tlilo letša tša bona diphala!”