Sepedi 2000 (NSO00)
5

Puku le Kwana

51

5:1
Hes. 2:9-10
Jes. 29:11
Ka bona puku ka seatleng sa go ja sa yo a dutšego setulong sa bogoši. Yona e be e ngwadilwe ka mo le ka mo, gomme e tswaletšwe ya kgomaretšwa ka dikgomaretši tše di šupago. 2Ka bona morongwa wa senatla a goelela a botšiša a re: “Ke mang yo a lokelago go kgomarolla dikgomaretši tša puku le go e bula?” 3Eupša gwa hlokega motho legodimong le lefaseng le ka fase ga lefase yo a lokelago go e bula le go e bala. 4Nna ka lla gabohloko ge go se yo a lokelago go e bula le go e bala. 5
5:5
Gen. 49:9
Jes. 11:1,10
Fela yo mongwe wa bagolo bale a re go nna: “O se ke wa lla. Bona, Tau ya go tšwa kgorong ya Juda, e lego setlogolokhukhu sa Dafida, o fentše manaba a gagwe, gomme ke yena a kgonago go kgomarolla dikgomaretši tše di šupago tšeo le go bula puku.”

6

5:6
Jes. 53:7
Sak. 4:10
Mo gare ga bagolo bale le setulo sa bogoši se se bego se dikaneditšwe ke diphedi tšela tše nne, ka bona go eme Kwana ye nkego e bolailwe, e na le manaka a a šupago le mahlo a a šupago ao e lego meoya ye e šupago ya Modimo ye e bego e romilwe lefaseng ka moka. 7Kwana yela ya tla ya tšea puku yela ka seatleng sa go ja sa yo a dutšego setulong sa bogoši. 8
5:8
Pes. 141:2
Ge e e tšea bjalo, diphedi tšela tše nne le bagolo bale ba masome a mabedi le ba bane ba itahlela fase mo pele ga Kwana, ba e lotšha, mongwe le mongwe a swere harepa, ba swere le dibjana tša gauta tše di tletšego seorelo; ke tšona dithapelo tša badumedi. 9
5:9
Pes. 33:3
98:1
Jes. 42:10
Ba be ba opela sefela se sefsa ba re:

“O lokela go tšea puku yeo le go e kgomarolla dikgomaretši.

Gobane o ile wa bolawa,

gomme ka madi a gago wa rekollela Modimo batho ba go tšwa dikgorong tšohle,

le malemeng ohle,

le ditšhabeng tšohle,

le merafeng yohle;

10

5:10
Eks. 19:6
Kut. 1:6
wa ba dira mmušo wa baprista ba go hlankela Modimo wa rena,

gomme ba tla buša lefaseng.”

11

5:11
Dan. 7:10
Ge ke ntše ke lebeletše, ka kwa mantšu a barongwa ba diketekete tša go se balege. Ba be ba eme ba dikaneditše setulo sa bogoši le diphedi tšela tše nne le bagolo bale, 12ba goelela ba re:

“Kwana ye e bego e bolailwe e lokela go fiwa maatla le lehumo

le bohlale le bonatla le tlhompho le letago le tumišo!”

13Ka kwa le dihlolwa tšohle tša legodimong le tša lefaseng le tša ka fase ga lefase le tša ka lewatleng – a ke re diphedi ka moka tše di lego mo gohle – ka di kwa di goelela di re:

“Go yo a dutšego setulong sa bogoši le go Kwana

go išwe theto le tlhompho le tumišo le maatla go ya go ile!”

14Diphedi tšela tše nne tša fetola tša re: “Amene!” Bagolo bale bona ba itahlela fase ba khunamela Modimo le Kwana.

6

Kwana e kgomarolla dikgomaretši tše di selelago

61Ka bona Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa mathomo sa tšela tša go šupa, gomme ka kwa se sengwe sa diphedi tšela tše nne se goelela ka lentšu le legolo le nkego ke tladi e ratha se re: “Etla!” 2

6:2
Sak. 1:8
6:3,6
Ge ke lebelela, ka bona go tšwelela pere ye tšhweu. Monamedi wa yona o be a swere bora mme a fiwa mphapahlogo. A tšwa e le mofenyi yo a yago go fenya gape.

3Ge Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa bobedi, ka kwa sephedi sa bobedi se re: “Etla!” 4

6:4
Sak. 1:8
6:2
Gwa tšwelela pere ye nngwe, yona e le ye khunong. Monamedi wa yona a fiwa maatla gore a amoge lefase khutšo, gore batho ba bolayane. Yena a fiwa tšhoša ye kgolo.

5

6:5
Sak. 6:2,6
Ge Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa boraro, ka kwa sephedi sa boraro se re: “Etla!” Ge ke lebelela ka bona go tšwelela pere ye ntsho. Monamedi wa yona o be a swere keloboima ka seatla. 6Ka kwa se nkego ke lentšu le le tšwago mokgahlong ga diphedi tšeo tše nne le re: “Serotwana se tee sa mabele se rekwa ka papetlana ya silibera.6:6 “papetlana ya silibera” e be e le mogolo wa letšatši wa mošomi. Tše tharo tša garase le tšona di rekwa ka papetlana ya silibera. Mehlware le merara yona o se e senye.”

7Ge Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa bone, ka kwa sephedi sa bone se re: “Etla!” 8

6:8
Hes. 14:21
Ge ke lebelela ka bona go tšwelela pere ye tshehla. Leina la monamedi wa yona e be e le Lehu, a šetšwe morago ke Bodulabahu. Bona ba fiwa maatla a go bolaya karolo ya bone ya lefase ka ntwa le ka tlala le ka bolwetši bja leuba le ka dibata.

9Ge Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa bohlano, ka bona meoya ka fase ga aletare, meoya ya ba ba ilego ba bolaelwa lentšu la Modimo le go botegela bohlatse bjoo bja bona. 10Ba goelela ba re: “Mong wa rena yo mokgethwa wa go botega, na go sa šetše nako ye kaakang pele o ahlola batho ba lefase, wa lefeletša lehu la rena?” 11Mongwe le mongwe wa bona a fiwa seaparo se sešweu, gomme ba botšwa gore ba thekge ditho sebakanyana, go fihlela palo e felela ya bahlankakabona le badumedikabona ba ba tlago bolawa bjalo ka bona.

12

6:12
Kut. 11:13
16:18
Jes. 13:10
Joele 2:10,31
3:15
Mat. 24:29
Mar. 13:24-25
Luk. 21:25
Ka bona Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa boselela. Lefase la šikinyega ka maatla, letšatši la ntshofala bjalo ka lešela la mogohla, le ngwedi wa hwibila bjalo ka madi. 13
6:13-14
Jes. 34:4
Dinaledi tša wela fase bjalo ka mago a go se butšwe ge a hlohlorwa ke ledimo. 14
6:14
Kut. 16:20
Leratadima la timelela bjalo ka lengwalo ge le phuthwa, le dithaba le dihlakahlaka tšohle tša šuthišwa madulong a tšona. 15
6:15
Jes. 2:19,21
Dikgoši tša lefase, le bakgomana, le balaodi ba bahlabani, le bahumi, le ba maemo, le ba bangwe batho ka moka, e ka ba makgoba goba balokologi, ba iphihla ka maweng le ka magageng. 16
6:16
Hos. 10:8
Luk. 23:30
Ba botša dithaba le matlapa ba re: “Re weleng godimo le re tšhabiše mahlo a yo a dutšego setulong sa bogoši le kotlo ya Kwana. 17
6:17
Joele 2:11
Mal. 3:2
Letšatši lela la go šiiša la kotlo ye ba tlilogo re otla ka yona le fihlile, gomme ke mang yo kago e kgotlelela?”

7

Batho ba 144 000

71

7:1
Jer. 49:36
Dan. 7:2
Sak. 6:5
Ka morago ga moo ka bona barongwa ba bane ba eme dikhutlong tše nne tša lefase, ba swere diphefo tše nne tša lona gore go se be le phefo ye e fokago lefaseng goba lewatleng goba sehlareng. 2Ka bona morongwa yo mongwe a rotoga a etšwa bohlabatšatši, a swere seswai sa Modimo yo a phelago. A goelela barongwa bale ba bane ba ba bego ba filwe maatla a go senya lefase le lewatle 3
7:3
Hes. 9:4,6
a re: “Le se senye lefase goba lewatle goba dihlare; a re thomeng ka go swaya bahlanka ba Modimo wa rena diphatleng.” 4Ka kwa gore palo ya bao ba swailwego ke ba dikete tše lekgolo le tše masome a mane le tše nne. E be e le ba dikgoro ka moka tša setšhaba sa Israele. 5Ba kgoro ya Juda gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi, ba kgoro ya Rubene gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Gade gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; 6ba kgoro ya Asere gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Naftali gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Manase gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; 7ba kgoro ya Simeone gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Lefi gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Isakara gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; 8ba kgoro ya Sebulone gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Josefa gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi; ba kgoro ya Benjamene gwa swaiwa ba dikete tše lesome le tše pedi.

Lešaba le legolo

9Ka morago ga moo ka bona lešaba le legolo le go bego go se motho yo a ka kgonago go le bala. E be e le ba merafe yohle, le dikgoro tšohle, le ditšhaba tšohle, le maleme ohle ba eme pele ga setulo sa bogoši le pele ga Kwana, ba apere dipurapura tše ditšhweu, ba swere makala a mepalema ka diatla. 10Ba goelela ba re:

“Phološo e tšwa go Modimo wa rena yo a dutšego setulong sa bogoši, e tšwa le go Kwana!”

11Barongwa ka moka ba be ba eme ba dikaneditše setulo sa bogoši, le bagolo bale, le diphedi tšela tše nne. Ke moka ba itahlela fase ka difahlego mo pele ga setulo sa bogoši ba khunamela Modimo 12ba re:

“Amene! Tumišo le letago le bohlale le tebogo le tlhompho le maatla

le bonatla e be tša Modimo wa rena go ya go ile! Amene!”

13Yo mongwe wa bagolo bale a mpotšiša a re: “Na ke bomang ba ba go apara dipurapura tše ditšhweu, gona ba tšwa kae?”

14

7:14
Dan. 12:1
Mat. 24:21
Mar. 13:19
Ka mo fetola ka re: “Nnaena ga ke tsebe, morena, go tseba wena.”

Yena a mphetola a re: “Ke ba ba tšwago ditlaišegong tše di šiišago. Ba hlatswitše dipurapura tša bona ba di šweufatša ka madi a Kwana.

15“Ke ka lebaka leo ba emago mo pele ga setulo sa bogoši sa Modimo

ba mo hlankela ka tempeleng ya gagwe bošego le mosegare.

Yena yo a dutšego setulong sa bogoši o tla ba šireletša.

16

7:16
Jes. 49:10
Ba ka se sa tsoga ba swerwe ke tlala goba lenyora;

ba ka se sa tšhungwa ke letšatši goba phišo ye nngwenyana,

17

7:17
Pes. 23:1-2
Hes. 34:23
Jes. 25:8
49:10
ka gobane Kwana ye e dutšego gare ga setulo sa bogoši e tla ba yona modiša wa bona,

gomme e tla ba iša methopong ya meetse a bophelo,

gomme Modimo o tla ba phumola meokgo yohle mahlong.”