Sepedi 2000 (NSO00)
6

Kwana e kgomarolla dikgomaretši tše di selelago

61Ka bona Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa mathomo sa tšela tša go šupa, gomme ka kwa se sengwe sa diphedi tšela tše nne se goelela ka lentšu le legolo le nkego ke tladi e ratha se re: “Etla!” 2

6:2
Sak. 1:8
6:3,6
Ge ke lebelela, ka bona go tšwelela pere ye tšhweu. Monamedi wa yona o be a swere bora mme a fiwa mphapahlogo. A tšwa e le mofenyi yo a yago go fenya gape.

3Ge Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa bobedi, ka kwa sephedi sa bobedi se re: “Etla!” 4

6:4
Sak. 1:8
6:2
Gwa tšwelela pere ye nngwe, yona e le ye khunong. Monamedi wa yona a fiwa maatla gore a amoge lefase khutšo, gore batho ba bolayane. Yena a fiwa tšhoša ye kgolo.

5

6:5
Sak. 6:2,6
Ge Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa boraro, ka kwa sephedi sa boraro se re: “Etla!” Ge ke lebelela ka bona go tšwelela pere ye ntsho. Monamedi wa yona o be a swere keloboima ka seatla. 6Ka kwa se nkego ke lentšu le le tšwago mokgahlong ga diphedi tšeo tše nne le re: “Serotwana se tee sa mabele se rekwa ka papetlana ya silibera.6:6 “papetlana ya silibera” e be e le mogolo wa letšatši wa mošomi. Tše tharo tša garase le tšona di rekwa ka papetlana ya silibera. Mehlware le merara yona o se e senye.”

7Ge Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa bone, ka kwa sephedi sa bone se re: “Etla!” 8

6:8
Hes. 14:21
Ge ke lebelela ka bona go tšwelela pere ye tshehla. Leina la monamedi wa yona e be e le Lehu, a šetšwe morago ke Bodulabahu. Bona ba fiwa maatla a go bolaya karolo ya bone ya lefase ka ntwa le ka tlala le ka bolwetši bja leuba le ka dibata.

9Ge Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa bohlano, ka bona meoya ka fase ga aletare, meoya ya ba ba ilego ba bolaelwa lentšu la Modimo le go botegela bohlatse bjoo bja bona. 10Ba goelela ba re: “Mong wa rena yo mokgethwa wa go botega, na go sa šetše nako ye kaakang pele o ahlola batho ba lefase, wa lefeletša lehu la rena?” 11Mongwe le mongwe wa bona a fiwa seaparo se sešweu, gomme ba botšwa gore ba thekge ditho sebakanyana, go fihlela palo e felela ya bahlankakabona le badumedikabona ba ba tlago bolawa bjalo ka bona.

12

6:12
Kut. 11:13
16:18
Jes. 13:10
Joele 2:10,31
3:15
Mat. 24:29
Mar. 13:24-25
Luk. 21:25
Ka bona Kwana yela e kgomarolla sekgomaretši sa boselela. Lefase la šikinyega ka maatla, letšatši la ntshofala bjalo ka lešela la mogohla, le ngwedi wa hwibila bjalo ka madi. 13
6:13-14
Jes. 34:4
Dinaledi tša wela fase bjalo ka mago a go se butšwe ge a hlohlorwa ke ledimo. 14
6:14
Kut. 16:20
Leratadima la timelela bjalo ka lengwalo ge le phuthwa, le dithaba le dihlakahlaka tšohle tša šuthišwa madulong a tšona. 15
6:15
Jes. 2:19,21
Dikgoši tša lefase, le bakgomana, le balaodi ba bahlabani, le bahumi, le ba maemo, le ba bangwe batho ka moka, e ka ba makgoba goba balokologi, ba iphihla ka maweng le ka magageng. 16
6:16
Hos. 10:8
Luk. 23:30
Ba botša dithaba le matlapa ba re: “Re weleng godimo le re tšhabiše mahlo a yo a dutšego setulong sa bogoši le kotlo ya Kwana. 17
6:17
Joele 2:11
Mal. 3:2
Letšatši lela la go šiiša la kotlo ye ba tlilogo re otla ka yona le fihlile, gomme ke mang yo kago e kgotlelela?”