Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Puku ye ke kutollo ye Modimo a e utolotšego Jesu Kriste, go bontšha bahlanka ba gagwe tše di tlago hlaga kgauswinyana. Jesu a di begela Johanese, mohlanka wa gagwe, ka morongwa wa gagwe yo a ilego a mo roma. 2Johanese yo ke hlatse ya tše di boletšwego ke Modimo mme tša tiišetšwa ke Jesu Kriste. O begile tšohle tše a di bonego. 3Go lehlogonolo yo a balelago phuthego ditaba tše di porofetilwego mo, go lehlogonolo le ba ba kwago tše di ngwadilwego mme ba di phetha, gobane nako ya gore di tle di phethege e kgauswi.

Madume go diphuthego tše di šupago

4-5

1:4
Eks. 3:14
Kut. 4:5
1:5
Jes. 55:4
Pes. 89:27
Nna, Johanese, ke ngwalela diphuthego tše di šupago tša selete sa Asia ke re: Modimo yo a lego gona, yo a bilego gona, gape a sa tlilogo tla, le meoya ye e šupago yeo e lego pele ga setulo sa gagwe sa bogoši, le Jesu Kriste, hlatse ye e botegago, yena Motsošwabahung wa mathomo, Mmuši wa magoši a lefase, ba le gaugele, ba le fe khutšo.

Jesu o a re rata, gomme ka madi a gagwe o re lokolotše dibeng tša rena, 6

1:6
Eks. 19:6
Kut. 5:10
a re dira bakgomana ba Modimo, le baprista ba go hlankela yena Modimo, Tatagwe. A Jesu Kriste a tumišwe, maatla e be a gagwe go ya go ile. Amene.

7

1:7
Dan. 7:13
Mat. 24:30
Mar. 13:26
Luk. 21:27
1 Bat. 4:17
Sak. 12:10
Joh. 19:34,37
Bonang, o tla ka maru!

Bohle ba tla mmona,

gotee le bona bale ba go mo hlaba ka lerumo.

Batho bohle ba lefase ba tla mo llela.

Ee, go tla ba bjalo.

8

1:8
Kut. 22:13
Eks. 3:14
Morena Modimo yo a lego gona, yo a bego a le gona, gape yo a sa tlilogo tla, yena Ramaatlaohle, o re: “Ke nna Alfa le Omega.”1:8 “Alfa le Omega” “Alfa” ke tlhaka ya mathomo ya alfabete ya Segerike, “Omega” ke tlhaka ya mafelelo.

Johanese o bona Jesu ponong

9Nna, Johanese, ngwanabolena, molatedikalena wa Jesu, ke na le lena matshwenyegong le mmušong le kgotlelelong. Ke ile ka ikhwetša ke le sehlakahlakeng sa Patmose, ka ge ke be ke ile ka bega lentšu la Modimo le therešo ye Jesu a e utolotšego. 10Ya re ka Letšatši la Morena ka tsenwa ke Moya, gomme ka kwa lentšu le legolo le nkego ke mollo wa phala ka morago ga ka 11le re: “Tše o di bonago di ngwale ka pukung, gomme o romele puku yeo diphuthegong tše di lego metseng ye e šupago ye: Efeso, Smirna, Pergamone, Tiatira, Sardese, Filadelfia le Laodisea.”

12Ke ile ka retologa gore ke bone yo a bolelago le nna, gomme ka bona dihlomamabone tše di šupago tša gauta. 13

1:13
Dan. 7:13
10:5
Gare ga tšona go be go na le selo se se swanago le motho. Se be se apere purapura ya go fihla dinaong, se ipofile ka lepanta la gauta kgareng. 14
1:14
Dan. 7:9
1:14-15
Dan. 10:6
Moriri wa sona e le wo mošweu bjalo ka wulu ye tšhweu le bjalo ka leswela, le mahlo a sona a le bjalo ka kgabo ya mollo. 15
1:15
Hes. 1:24
43:2
Maoto a sona a be a phadima bjalo ka mphiri wo o phadimišitšwego moubelong, gomme lentšu la gagwe lona nke ke modumo wa meetse a mantši. 16Se be se swere dinaledi tše di šupago ka seatla sa la go ja, gomme molomong wa sona go etšwa tšhoša ya magale a mabedi. Sefahlego sa sona se be se taga bjalo ka letšatši ge le taga kudu. 17
1:17
Jes. 44:6
48:12
Kut. 2:8
22:13
E rile ge ke se bona ka wela fase pele ga sona ka ba bjalo ka motho yo a hwilego. Sona sa mpea seatla sa sona sa la go ja sa re go nna: “O se tšhoge. Ke nna Mathomo le Mafelelo a dilo ka moka. 18Ke nnaena wa go phela. Ke be ke hwile, fela bjale ke phelela sa ruri. Ke laola bahu le bodulabahu.1:18 “bodulabahu” Go be go kgolwa gore bahu ba tšwela pele le go phela kua lefaseng le leso la ka fase ga lefase. 19Bjale ge, ngwala tše o di bonago, tše di diregago gonabjale le tše di tlago direga ka morago. 20Se ke sona sephiri sa dinaledi tše di šupago tše o di bonago ka seatleng sa ka sa go ja, le sa dihlomamabone tše di šupago tše tša gauta: dinaledi tše di šupago tše ke barongwa ba Modimo1:20 “barongwa ba Modimo” Diphetolelo tše dingwe di re “badiša”. ba diphuthego tše di šupago, gomme dihlomamabone tše di šupago tše ke diphuthego tše di šupago tšeo.”

2

Molaetša wa go ya Efeso

21“Ngwalela morongwa wa Modimo2:1,8 “morongwa wa Modimo” Diphetolelo tše dingwe di re “modiša”. wa phuthego ya Efeso o re:

“Yo a swerego dinaledi tše di šupago ka seatla sa la go ja, yo a sepelago gare ga dihlomamabone tše di šupago tša gauta o re: 2Tše le di dirago ke a di tseba; ke tseba le maitapišo a lena, le kgotlelelo ya lena, le go tenwa ke bokgopo ga lena, le gore bao ba ipitšago barutiwa etšwe e se bona le ba lekotše mme la lemoga gore ke bafeane. 3Le na le kgotlelelo, le tlaišitšwe ka lebaka la ka, gomme ga se la lapa. 4Eupša se ke le solelago sona ke ge le se sa nthata bjalo ka pele. 5Gopolang gore le be le nthata bjang. Sokologang, gomme le dire tše le bego le di dira pele. Ge le sa sokologe, ke tla tla go lena ka tšea sehlomamabone sa lena madulong a sona. 6Fela se se ka le holago ke gore le hloile tše di dirwago ke Banikolaite, bjalo ka ge le nna ke di hloile.

7

2:7
Gen. 2:9
Kut. 22:2
Hes. 28:13
31:8
“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.

“Yo a ka fenyago ke tla mo fa dikenywa tša sehlare sa bophelo se se lego ka Paradeising ya Modimo,2:7 “Paradeising ya Modimo” Ke go re “legodimong”. a ja.”

Molaetša wa go ya Smirna

8

2:8
Jes. 44:6
48:12
Kut. 1:17
22:13
“Ngwalela morongwa wa Modimo2:1,8 “morongwa wa Modimo” Diphetolelo tše dingwe di re “modiša”. wa phuthego ya Smirna o re:

“Yo e lego Mathomo le Mafelelo a dilo ka moka, yo a ilego a hwa mme a phela gape, o re: 9Ke tseba mathata a lena le bodiidi bja lena, fela nnete ke gore le bahumi. Ke tseba dikgobošo tše bao ba ipitšago Bajuda etšwe e se bona ba le pharago ka tšona; gape bona ke ba phuthego ya Sathane. 10Le se ke la boifa tše le tlilogo hlokofatšwa ka tšona. Theeletšang! Sathane o tlilo lahlela ba bangwe ba lena kgolegong gore Modimo a le leke, gomme matshwenyego a lena a tla tšea matšatši a lesome. Le mpotegele, le ge e le gore seo se ka le iša lehung, gomme ke tla le putsa ka bophelo bjo bo sa felego.

11

2:11
Kut. 20:14
21:8
“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.

“Yo a ka fenyago, lehu la bobedi le ka se mo dire selo le gatee.”

Molaetša wa go ya Pergamone

12“Ngwalela morongwa wa Modimo2:12,18; 3:1 “morongwa wa Modimo” Diphetolelo tše dingwe di re “modiša”. wa phuthego ya Pergamone o re:

“Yo a swerego tšhoša ya magale a mabedi o re: 13Mo le dulago gona ke a go tseba, ke mo go lego setulo sa bogoši sa Sathane. Le mpotegetše, ga se la lahla tumelo ya lena, ešita le nakong yela Antipase yola wa go bega molaetša wa ka ka potego a bolailwe moo ga gabolena mo go dulago Sathane. 14

2:14
Num. 22:5,7
25:1-3
31:16
Doit. 23:4
Fela go na le dilwana di se kae tše ke le solelago tšona: Moo go lena go na le ba ba sa kgomaretšego thuto ya Bileamo yola wa go hlohleletša Balaka go diriša setšhaba sa Israele dibe ka go ba leša didimo le go ba febiša. 15Ka wona mokgwa wo mobjalo, moo go lena go na le ba ba latelago dithuto tša Banikolaite. 16Bjale ge, sokologang! Ge le sa sokologe ke tla tla go lena ka pejana ka lwa le batho bao ka tšhoša ye e tšwago ka molomong wa ka.

17

2:17
Eks. 16:14-15
16:33-34
Joh. 6:48-50
Jes. 62:2
65:15
“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.

“Yo a ka fenyago ke tla mo fa manna a a fihlilwego. Ke tla mo fa le leswikana le lešweu leo go lona go ngwadilwego leina le lefsa le le sa tsebjego ke motho ntle le yena yoo a le fiwago.”

Molaetša wa go ya Tiatira

18“Ngawalela morongwa wa Modimo2:12,18; 3:1 “morongwa wa Modimo” Diphetolelo tše dingwe di re “modiša”. wa phuthego ya Tiatira o re:

“Morwa wa Modimo yoo mahlo a gagwe a lego bjalo ka kgabo ya mollo, maoto a gagwe a phadimago baibai, o re: 19Tše le di dirago ke a di tseba. Ke tseba le lerato la lena, le tumelo ya lena, le go direla ba bangwe ga lena, le go kgotlelela ga lena. Ke tseba gore tše le di dirago bjale di feta tše le bego le di dira pele. 20

2:20
1 Dikg. 16:31
2 Dikg. 9:22,30
Fela se ke le solelago sona ke gore le dumelela mosadi yola ba rego ke Isebele, a ipitšago moprofeta, go ruta le go fora bahlanka ba ka gore ba febe, le gore ba je didimo. 21Ke mo file nako gore a sokologe, eupša ga a nyake go sokologa bofebeng bja gagwe. 22Ka gona ke tla mo otla ka go mo dira molwetši wa kobo, le bao ba bego ba otswa naye ke tla ba hlokofatša kudu, ge ba sa sokologe bokgopong bjo ba bo dirago le yena. 23
2:23
Pes. 7:9
62:12
Jer. 17:10
Le gona ke tla bolaya balatedi ba gagwe ka bolwetši bja leuba. Ke mo diphuthego ka moka di tlago tseba gore ke nna ke tsebago tša ka pelong ya motho gabotse. Yo mongwe le yo mongwe wa lena ke tla mo otla go ya ka tše a di dirilego.

24“Eupša lena ba bangwe ba Tiatira ga se la latela thuto yeo; ga se la ithuta tšeo go thwego ke ‘diphiri tše dikgolo tša Sathane’. Ke le tsebiša gore nka se le rweše morwalo wo mongwe. 25Fela le sware seo le nago le sona le se tiiše go fihlela ke etla. 26

2:26-27
Pes. 2:8-9
Yo a ka fenyago a ba a phetha tše ke di nyakago go fihlela mafelelong a lefase,

“ke tla mo fa maatla a go buša ditšhaba.

27O tla di buša ka lepara la tshipi,

a ba a di pšhatlaganya bjalo ka pitša.

28“Ke ona maatla a ke a filwego ke Tate. Ke tla ba ka mo fa le naledi ya Mphatlalatšane.

29“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.”

3

Molaetša wa go ya Sardese

31“Ngwalela morongwa wa Modimo2:12,18; 3:1 “morongwa wa Modimo” Diphetolelo tše dingwe di re “modiša”. wa phuthego ya Sardese o re:

“Yo a nago le meoya ye e šupago ya Modimo le dinaledi tše di šupago o re: Tše le di dirago ke a di tseba; ke a tseba gore batho ba re le a phela, etšwe le hwile. 2Ka gona, itsošeng, le tsošološe dimpho tša Sekriste pele di hwela ruri. Gobane ke lemogile gore tše le di dirago ga sešo ya ba tše di lokilego go felela mahlong a Modimo wa ka. 3

3:3
Mat. 24:43-44
Luk. 12:39-40
Kut. 16:15
Ka gona, gopolang ka mo le ilego la theeletša Taba ye Botse ya Modimo ka mafolofolo mola le e kwa, gomme le e boloke, le sokologe. Ge le sa itsoše ke tla le wela godimo bjalo ka lehodu le sa itebetše, ebile le ka se tsebe nako ye ke tlago go le wela godimo ka yona. 4Eupša go na le ba mmalwa moo ga gabolena, Sardese, ba ba sego ba tšhilafatša diaparo tša bona. Bona ba tla sepela le nna ba apere diaparo tše ditšhweu, ka ge go ba swanetše. 5
3:5
Eks. 32:32-33
Pes. 69:28
Kut. 20:12
Mat. 10:32
Luk. 12:8
Yo a ka fenyago le yena o tla apešwa diaparo tše ditšhweu, gomme nka se phumole leina la gagwe pukung ya ba ba phelago. Ke tla begela Tate le barongwa ba gagwe gore yoo ke wa ka.

6“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.”

Molaetša wa go ya Filadelfia

7

3:7
Jes. 22:22
Jobo 12:14
“Ngwalela morongwa wa Modimo3:7,14 “morongwa wa Modimo” Diphetolelo tše dingwe di re “modiša”. wa phuthego ya Filadelfia o re:

“Yo e lego yo mokgethwa le wa go botega,

yo a swerego sekgonyo se e bego e le sa Dafida,

yo e rego ge a bula mojako

gwa se be le yo a ka kgonago go o tswalela,

ge a o tswalela

gwa se be le yo a ka kgonago go o bula,

“o re: 8Tše le di dirago ke a di tseba. Ke le buletše mojako wo o lego mo pele ga lena,3:8 “Ke le buletše mojako wo o lego mo pele ga lena” Se se ra gore Modimo o ba file sebaka sa go bega Ebangedi, goba se ka ba se šupa go tsena mmušong wa legodimo. gomme ga go motho yo a kago o tswalela. Ke a tseba gore ga le na maatla a mantši, eupša le latetše thuto ya ka, la mpotegela. 9
3:9
Jes. 43:4
49:23
60:14
Bjale theeletšang! Ge e le bao ba phuthego ya Sathane bona, bafeane bao ba go ipitša Bajuda etšwe e se bona, ke tla ba dira gore ba tle ba le khunamele, ba tsebe gore ke a le rata. 10Ka ge le phethile taelo ya ka ya gore le kgotlelele, le nna ke tla le lotola nakong ya moleko wo o tlilogo tla lefaseng ka moka go leka batho. 11Ke kgauswi le go tla. Le sware seo le nago le sona le se tiiše, gore le se tlo amogwa ke motho sefoka sa lena. 12
3:12
Kut. 21:2
Jes. 62:2
65:15
Yo a fentšego ke tla mo dira kokwane ka tempeleng ya Modimo wa ka, gomme a ka se tsoge a tlogile gona. Ke tla mo ngwala leina la Modimo wa ka le la motse wa Modimo wa ka, Jerusalema ye mpsha, ye e tlago theoga e etšwa legodimong go Modimo wa ka. Le gona ke tla mo ngwala leina la ka le lefsa.

13“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.”

Molaetša wa go ya Laodisea

14

3:14
Diema 8:22
“Ngwalela morongwa wa Modimo3:7,14 “morongwa wa Modimo” Diphetolelo tše dingwe di re “modiša”. wa phuthego ya Laodisea o re:

“Yo e lego Amene, yena hlatse ye e botegago ka nnete, yo tšohle tše di hlodilwego ke Modimo di tšwago go yena, o re: 15Tše le di dirago ke a di tseba; ke a tseba gore ga le tonye ebile ga le fiše. Nke nkabe le tonya goba le fiša. 16Eupša ka ge le le boruthonyana fela – le sa fiše ebile le sa tonye – ke tla le tshwa ka molomong wa ka. 17Etse le re: ‘Re humile mme re atlegile; ga re hloke selo.’ Fela ga le tsebe gore le a hloiša, le hlomola pelo, le a diila, le foufetše, le itlhobotše. 18Ka gona, ke le eletša gore le reke gauta ye e sego ya tswakwa go nna, gore le tle le hume. Le reke le diaparo tše ditšhweu gore le tle le apare le ikhupetše lepono. Le reke le sehlare sa go tlotša mahlo gore le tle le kgone go bona. 19

3:19
Diema 3:12
Bah. 12:6
Gape nna ba ke ba ratago ke a ba kgala, ka ba otla. Ka gona, di išeng hlogong le sokologe. 20Theeletšang! Ke ema mojako ka kokota; ge motho a ka re ge a ekwa lentšu la ka a mpulela mojako, ke tla tsena mme ra ja mmogo. 21Yo a ka fenyago ke tla mo dudiša le nna setulong sa ka sa bogoši, go swana le nna ge ke fentše mme bjale ke dutše le Tate setulong sa gagwe sa bogoši.

22“Yo a nago le tsebe a a kwe se Moya o se botšago diphuthego.”