Sepedi 2000 (NSO00)
19

191Ka morago ga moo ka kwa lentšu le nkego ke legoa la lešaba le legolo la batho legodimong le re:

“Haleluya!

Phološo le letago le maatla ke tša Modimo wa rena!

2

19:2
Doit. 32:43
2 Dikg. 9:7
Kahlolo tša gagwe ke tše di lebanego ebile di a swanela!

O otlile segwebakathobalo sela se bego se senya lefase ka bohlola bja sona.

Modimo o se otlile ka gobane se bolaile bahlanka ba gagwe.”

3
19:3
Jes. 34:10
Ba goeletša gape ba re:

“Haleluya!

Muši wa mollo wo o tšhumago motse woo o tupa go ya go ile!”

4Bagolo bale ba masome a mabedi le metšo ye mene le dibopiwa tšela tše nne

ba itahlela fase ba khunamela Modimo

yo a bego a dutše setulong sa bogoši.

Ba re:

“Amene! Haleluya!”

Monyanya wa lenyalo la Kwana

5

19:5
Pes. 115:13
Gwa kwagala lentšu le etšwa setulong sa bogoši le re:

“Retang Modimo wa rena,

lena bahlanka bohle ba gagwe,

le lena batho ka moka le mmoifago,

ba bagolo le ba banyenyane!”

6
19:6
Hes. 1:24
Pes. 93:1
97:1
99:1
Ka napa ka kwa lentšu le nkego ke legoa la lešaba le legolo la batho, le le swanago le lešata la meetse a mantši, le le etšago medumo ya tladi le re:

“Retang Morena,

gobane Morena Modimo wa rena,

Ramaatlaohle, ke Kgoši!

7A re thabeng re hlalaleng!

A re mo tumišeng!

Gobane nako ya lenyalo la Kwana e fihlile,

gomme monyadiwa wa gagwe o itokišeditše lona.

8O filwe diaparo tše di hlwekilego,

tša mabaibai,

tša lešela le boletiana,

gore a di apare.”

Lešela leo ke mediro ye e lokilego ya badumedi.

9

19:9
Mat. 22:2-3
Ke moka morongwa yoo a re go nna: “Ngwala o re: Go lehlogonolo ba ba laleditšwego monyanyeng wa lenyalo la Kwana.” A ba a re: “Ao ke mantšu a Modimo, mme ke nnete.”

10Nna ka itahlela fase maotong a gagwe ke re ke a mo khunamela, fela yena a re go nna: “Aowaa, o se leke! Gape le nna ke mohlanka bjalo ka wena le banabeno ba ba botegelago go hlatsela Jesu. Yo o swanetšego go mo khunamela ke Modimo.”

Molaetša wa Jesu ke wona wo o tutuetšago baprofeta.

Monamedi wa pere ye tšhweu

11

19:11
Hes. 1:1
Pes. 96:13
Jes. 11:4
Ka bona legodimo le bulegile mme go bonala pere ye tšhweu. Monamedi wa yona ke Mmotegi ebile ke Morereši; o ahlola ka toka, le dintwa o di lwa ka yona. 12
19:12
Dan. 10:6
Mahlo a gagwe a be a lauma bjalo ka kgabo ya mollo, gomme a rwele mefapahlogo ye mentši hlogong. O be a na le leina le le ngwadilwego mo go yena, eupša go se yo a le tsebago ge e se yena mong. 13Seaparo se a bego a se apere se be se innwe mading. O bitšwa “Lentšu la Modimo”. 14O be a latelwa ke madira a legodimong, gomme ona a nametše dipere tše ditšhweu, a apere diaparo tše ditšhweu tša lešela le boletiana tše di hlwekilego. 15
19:15
Pes. 2:9
Jes. 63:3
Joele 3:13
Kut. 14:20
Ka molomong wa gagwe go be go etšwa tšhoša ye bogale yeo ka yona a tlago fenya ditšhaba. O tla ba buša ka lepara la tshipi, a ba a pitla beine ka maoto ka bopitlelong bja kgalefo ye e šiišago ya Modimo Ramaatlaohle. 16Mo seaparong sa gagwe le seropeng go be go ngwadilwe leina la go re: “Kgoši ya magoši le Morena wa marena”.

17

19:17-18
Hes. 39:17-20
Ke moka ka bona morongwa yo mongwe a eme godimo ga letšatši. A goelela dinonyana tšohle tše di fofago lefaufaung a re: “Etlang le kgobokanele monyanya wo mogolo wa Modimo, 18le je dinama tša magoši le tša balaodi ba madira le tša bahlabani, dinama tša dipere le tša banamedi ba tšona, dinama tša batho ka moka – makgoba le balokologi, ba bagolo le ba banyenyane!”

19Ka napa ka bona sebata sela le magoši a lefase le madira a bona a kgobokanetše go tlo lwa le yola wa go namela pere le madira a gagwe. 20

19:20
Kut. 13:1-18
Sebata seo sa swarwa gotee le moprofeta yola wa maaka wa go dira mehlolo ka taelo ya sona. E bile ka wona mohlolo woo ge a fora bale ba go ba le leswao la sebata sela le bale ba go khunamela seswantšhobopša sa sona. Sebata seo le moprofeta yola wa maaka di ile tša lahlelwa ka bodibeng bja mollo wo o tukago tshebela di sa phela. 21Madira a tšona a ile a bolawa ka tšhoša ye e tšwago ka molomong wa monamedi yola wa pere; manong ohle a khora nama ya bona.