Sepedi 2000 (NSO00)
18

Go wa ga motse wa Babilone

181Ka morago ga moo ka bona morongwa yo mongwe a theoga legodimong. O be a na le maatla a magolo, gomme letago la gagwe le bonega lefaseng ka moka. 2

18:2
Jes. 13:21
21:9
Jer. 50:39
51:8
Kut. 14:8
A goelela kudu a re:

“Ahaaowaa, e wele!

Babilone, motsemogolo wola, o wele!

Bjale go yona go na le bodulo bja bademone

le meoya ye mebe ya mehutahuta;

le dinonyana tša mehutahuta,

le diphoofolo tša mehutahuta tša go ilwa le go ganetšwa di phela gona.

3

18:3
Jes. 23:17
Jer. 51:7
Gobane mediro ya Babilone ya bohlola

e sentše ditšhaba tšohle tša lefase.

E be e swana le beine ye bogale ye e bego e di noša yona.

Magoši a lefase a be a dira bohlola le yona,

le borakgwebo ba lefase ba be ba ikhumiša ka dithoto tša yona tše di se nago kelo.”

4

18:4
Jes. 48:20
Jer. 50:8
51:6,45
Ka kwa lentšu le lengwe la go tšwa legodimong le re:

“Etšwang mo Babilone, setšhaba sa ka,

gore le se hlakanele nayo dibe tša yona,

gore le se tlo otlwa ka kotlo tša yona.

5

18:5
Gen. 18:20-21
Jer. 51:9
Gobane dibe tša yona di kgophetšwe go fihla legodimong,

gomme Modimo o gopola makgopo a yona.

6

18:6
Pes. 137:8
Jer. 50:29
Le e dire se e se dirilego ba bangwe,

mme mediro ya yona e lefetšwe gabedi;

senwelo se bogale se e bego e ba tlaletša sona lena le e tlaletše sona gabedi.

7

18:7-8
Jes. 47:7-9
Le e tlišetše mahloko le mahlomola a go lekana le boikgodišo le matsaka a yona.

Gobane ga e lese go ipotša ya re:

‘Ke se dutše sa bogoši,

ke kgošigadi, ga ke mohlologadi,

mme mahlomola nka se tsoge ke a kwele.’

8Ka lebaka leo e tla otlwa ka tšatši le tee ka lehu le mahlomola le tlala.

E tla ba ya tšhungwa ka mollo,

gobane Morena Modimo yo a e otlago ke yo maatla.”

9

18:9-10
Hes. 26:16-17
Dikgoši tša lefase tše di bego di dira nayo bohlola le bofebe di tla e llela di golola ge di bona mokuelelo wa muši wa go tšwa mollong wo o e tšhumago. 10Di tla emela kgole ka ge di boifa go otlwa le yona, gomme di tla re:

“Joo, masetlapelo, Babilone,

motsemogolo wola wa go tia, joo!

O otlilwe ka irinyana e tee.”

11

18:11
Hes. 27:31,36
Babapatši ba lefase le bona ba o llela ba golola, ka gobane ga go sa na motho yo a ba rekelago; 12
18:12-13
Hes. 27:12-13,22
dithoto tša bona ga di sa rekwa, e lego gauta le silibera le magakabje le diperela; le mašela a masethesethe, le a bohwibidu bja moretele, le a silika, le a bohwibidu bja go topela; le dikota tše bohlokwa tša mehutahuta, le dilwana tša mehutahuta tša go dirwa ka nakatlou, le tša kota ya theko ye kgolo, le tša mphiri, le tša tshipi, le tša mmabola; 13le sinamone, le dinoko, le diorelo, le mira, le ditlolo, le beine, le makhura a mohlware, le bupi bja mathume, le mabele, le dikgomo, le dinku, le dipere, le dikoloi, le makgoba, ešita le batho. 14Babapatši bao ba re go wona:

“Tše dibotse tše o bego o di duma di ile,

le mahumo le matsaka ohle a gago a go tšhabetše,

gomme o ka se sa tsoga o a hweditše.”

15

18:15
Hes. 27:31,36
Babapatši ba dilo tšeo ba go ikhumiša ka go bapatša motseng woo ba tla emela kgole ka ge ba boifa go otlwa le wona. Ba tla lla ba golola ba re:

16“Joo, masetlapelo,

motsemogolo wola, joo!

Etse o be o apara mašela a masethesethe,

le a bohwibidu bja moretele,

le a bohwibidu bja go topela,

o bile o ikgabiša ka tša gauta,

le magakabje, le diperela,

17

18:17
Jes. 23:14
Hes. 27:26-30
eupša lehumo lela le legolo

le fedišitšwe ka iri e tee fela.”

Balaolamaselawatle le banamedi bohle le basepetšamaselawatle le bohle ba ba iphedišago ka go šoma ka lewatleng ba emela kgole, 18

18:18
Hes. 27:32
ba goelela ge ba bona mokuelelo wa muši wo o tšwago mollong wo o tšhumago motse woo ba re: “Ke ofe motse wo o kilego wa swana le motsemogolo wo?” 19
18:19
Hes. 27:30-34
Ba itšhela ka marole dihlogong, ba lla ba golola ba re:

“Joo, masetlapelo! Motsemogolo wola boramaselawatle ka moka ba bego ba ikhumiša go wona, joo!

Šo, o fedišitšwe ka iri e tee fela.”

20

18:20
Doit. 32:43
Jer. 51:48
Wena legodimo,

thabela go fedišwa moo ga wona.

Thabang, lena badumedi,

le lena baapostola,

le lena baprofeta,

gobane Modimo o le ahloletše motse woo!

21

18:21
Jer. 51:63-64
Hes. 26:21
Morongwa yo mongwe wa senatla a kuka leswika la go lekana le lwala le legolo, a le lahlela ka lewatle a re:

“Agaa,

ke ka mo motsemogolo wa Babilone o tlago thubakanywa ka gona,

ya ba gona ge o ile.

22

18:22
Hes. 26:13
Jes. 24:8
18:22-23
Jer. 7:34
25:10
Gomme mo go wena go ka se sa tsoga go kwagetše koša ya baletšadiharepa,

le ya baopedi, le ya baletšadinaka,

le ya baletšadiphala;

mo go wena go ka se sa tsoga go hweditšwe makgone wa modiro ofe goba ofe,

le mošito wa tšhilo o ka se sa tsoga o kwagetše mo go wena;

23le seetša sa lebone se ka se sa tsoga se bonegile mo go wena;

le mantšu a monyadi le monyadiwa a ka se sa tsoga a kwagetše;

gobane babapatši ba gago e be e le ba maatla go feta bohle lefaseng;

wena o be o radia ditšhaba tšohle ka boloi bja gago.”

24

18:24
Jer. 51:49
Motseng wo go hweditšwe madi a baprofeta, le a badumedi,

le a bohle bao ba bolailwego lefaseng.

19

191Ka morago ga moo ka kwa lentšu le nkego ke legoa la lešaba le legolo la batho legodimong le re:

“Haleluya!

Phološo le letago le maatla ke tša Modimo wa rena!

2

19:2
Doit. 32:43
2 Dikg. 9:7
Kahlolo tša gagwe ke tše di lebanego ebile di a swanela!

O otlile segwebakathobalo sela se bego se senya lefase ka bohlola bja sona.

Modimo o se otlile ka gobane se bolaile bahlanka ba gagwe.”

3
19:3
Jes. 34:10
Ba goeletša gape ba re:

“Haleluya!

Muši wa mollo wo o tšhumago motse woo o tupa go ya go ile!”

4Bagolo bale ba masome a mabedi le metšo ye mene le dibopiwa tšela tše nne

ba itahlela fase ba khunamela Modimo

yo a bego a dutše setulong sa bogoši.

Ba re:

“Amene! Haleluya!”

Monyanya wa lenyalo la Kwana

5

19:5
Pes. 115:13
Gwa kwagala lentšu le etšwa setulong sa bogoši le re:

“Retang Modimo wa rena,

lena bahlanka bohle ba gagwe,

le lena batho ka moka le mmoifago,

ba bagolo le ba banyenyane!”

6
19:6
Hes. 1:24
Pes. 93:1
97:1
99:1
Ka napa ka kwa lentšu le nkego ke legoa la lešaba le legolo la batho, le le swanago le lešata la meetse a mantši, le le etšago medumo ya tladi le re:

“Retang Morena,

gobane Morena Modimo wa rena,

Ramaatlaohle, ke Kgoši!

7A re thabeng re hlalaleng!

A re mo tumišeng!

Gobane nako ya lenyalo la Kwana e fihlile,

gomme monyadiwa wa gagwe o itokišeditše lona.

8O filwe diaparo tše di hlwekilego,

tša mabaibai,

tša lešela le boletiana,

gore a di apare.”

Lešela leo ke mediro ye e lokilego ya badumedi.

9

19:9
Mat. 22:2-3
Ke moka morongwa yoo a re go nna: “Ngwala o re: Go lehlogonolo ba ba laleditšwego monyanyeng wa lenyalo la Kwana.” A ba a re: “Ao ke mantšu a Modimo, mme ke nnete.”

10Nna ka itahlela fase maotong a gagwe ke re ke a mo khunamela, fela yena a re go nna: “Aowaa, o se leke! Gape le nna ke mohlanka bjalo ka wena le banabeno ba ba botegelago go hlatsela Jesu. Yo o swanetšego go mo khunamela ke Modimo.”

Molaetša wa Jesu ke wona wo o tutuetšago baprofeta.

Monamedi wa pere ye tšhweu

11

19:11
Hes. 1:1
Pes. 96:13
Jes. 11:4
Ka bona legodimo le bulegile mme go bonala pere ye tšhweu. Monamedi wa yona ke Mmotegi ebile ke Morereši; o ahlola ka toka, le dintwa o di lwa ka yona. 12
19:12
Dan. 10:6
Mahlo a gagwe a be a lauma bjalo ka kgabo ya mollo, gomme a rwele mefapahlogo ye mentši hlogong. O be a na le leina le le ngwadilwego mo go yena, eupša go se yo a le tsebago ge e se yena mong. 13Seaparo se a bego a se apere se be se innwe mading. O bitšwa “Lentšu la Modimo”. 14O be a latelwa ke madira a legodimong, gomme ona a nametše dipere tše ditšhweu, a apere diaparo tše ditšhweu tša lešela le boletiana tše di hlwekilego. 15
19:15
Pes. 2:9
Jes. 63:3
Joele 3:13
Kut. 14:20
Ka molomong wa gagwe go be go etšwa tšhoša ye bogale yeo ka yona a tlago fenya ditšhaba. O tla ba buša ka lepara la tshipi, a ba a pitla beine ka maoto ka bopitlelong bja kgalefo ye e šiišago ya Modimo Ramaatlaohle. 16Mo seaparong sa gagwe le seropeng go be go ngwadilwe leina la go re: “Kgoši ya magoši le Morena wa marena”.

17

19:17-18
Hes. 39:17-20
Ke moka ka bona morongwa yo mongwe a eme godimo ga letšatši. A goelela dinonyana tšohle tše di fofago lefaufaung a re: “Etlang le kgobokanele monyanya wo mogolo wa Modimo, 18le je dinama tša magoši le tša balaodi ba madira le tša bahlabani, dinama tša dipere le tša banamedi ba tšona, dinama tša batho ka moka – makgoba le balokologi, ba bagolo le ba banyenyane!”

19Ka napa ka bona sebata sela le magoši a lefase le madira a bona a kgobokanetše go tlo lwa le yola wa go namela pere le madira a gagwe. 20

19:20
Kut. 13:1-18
Sebata seo sa swarwa gotee le moprofeta yola wa maaka wa go dira mehlolo ka taelo ya sona. E bile ka wona mohlolo woo ge a fora bale ba go ba le leswao la sebata sela le bale ba go khunamela seswantšhobopša sa sona. Sebata seo le moprofeta yola wa maaka di ile tša lahlelwa ka bodibeng bja mollo wo o tukago tshebela di sa phela. 21Madira a tšona a ile a bolawa ka tšhoša ye e tšwago ka molomong wa monamedi yola wa pere; manong ohle a khora nama ya bona.

20

Mengwaga ye sekete

201Ka morago ka bona morongwa yo mongwe a theoga legodimong, a swere sekgonyo sa molete wa go iša fasefase20:1 “molete wa go iša fasefase” Go be go kgolwa gore ke lefelo la ka fasefase ga lefase moo go bego go golegwa meoya ye mebe go fihlela ge e tlilo ahlolwa la mafelelo. le ketane ye kgolo ka seatla. 2

20:2
Gen. 3:1
A swara mmamogašwa, noga yela ya kgale ya go bitšwa Diabolose goba Sathane, gomme a e kgoka mengwaga ye sekete. 3A e lahlela ka moleteng woo, a e kgonyeletša ka gona, a ba a bitiela mojako wa molete woo gore e se sa fora ditšhaba, go be go tle go fete mengwaga ye sekete. Ge mengwaga yeo e fetile e swanetše go kgokollwa sebakanyana.

4

20:4
Dan. 7:9,22
Ka bona ditulo tša kahlolo di dutšwe ke ba ba filwego maatla a boahlodi. Ka bona le meoya ya bao ba kgaotšwego dihlogo ka lebaka la ge ba be ba bega bohlatse bja Jesu le lentšu la Modimo. Ba be ba sa khunamele sebata sela le seswantšhobopša sa sona, le gona ba se ba ka ba swaiwa leswao la sebata seo diphatleng tša bona le diatleng. Bona bao ba tsoga bahung mme ba buša le Kriste mengwaga ye sekete. 5Bahu ba bangwe bona ba ile ba se tsoge, gwa ba gwa feta mengwaga yeo ye sekete. Ye ke yona tsogo ya mathomo ya bahu. 6Ba lehlogonolo le ba bakgethwa ke ba ba tsošitšwego le bao ba mathomo. Lehu la bobedi ga le ba laole; bona e tla ba baprista ba Modimo le Kriste, gomme ba tla buša naye mengwaga ye sekete.

Go fenywa ga Sathane

7Ge mengwaga yeo ye sekete e fetile, Sathane o tla kgokollwa kgolegong ya gagwe, 8

20:8
Hes. 7:2
38:2,9,15
a tšwela ntle go yo fora ditšhaba tše di lego lefaseng ka moka tše di bitšwago Gogo le Magogo. O tla di kgoboketša a di iša ntweng, ya ba tše dintši bjalo ka dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle. 9Di ile tša rotoga tša tla lefaseng, gomme tša dikanetša mešaša ya badumedi le motse wola Modimo a o ratago. Eupša go ile gwa theoga mollo legodimong wa di fediša. 10Ke moka Diabolose yola wa go ba fora a lahlelwa ka bodibeng bjola bja mollo le tshebela, moo go bego go šetše go lahletšwe sebata sela le moprofeta yola wa maaka; gomme ba tla hlokofatšwa bošego le mosegare go ya go ile.

Kahlolo ya mafelelo

11

20:11-12
Dan. 7:9-10
Ka morago ga moo ke ile ka bona setulo se segolo se sešweu sa bogoši le yo a dutšego go sona. Lefase le legodimo tša mo tšhaba gomme tša se sa bonwa. 12Ka ba ka bona le bahu ba eme pele ga setulo seo sa bogoši, ba bagolo le ba banyenyane. Dipuku tša phuthollwa, gwa phuthollwa le ye nngwe e lego puku ya ba ba phelago. Bahu ba ile ba ahlolwa go ya ka tše ba bego ba di dirile, tše di ngwadilwego ka dipukung tšeo. 13Ke moka lewatle la hlatša ba ba hwetšego ka go lona. Lehu le bodulabahu le tšona tša hlatša bahu ba tšona. Gomme bohle ba sekišwa go ya ka mediro ya bona. 14Lehu le bodulabahu tša napa tša lahlelwa ka bodibeng bja mollo. Bodiba bjoo bja mollo ke lehu la bobedi. 15Yo leina la gagwe le bego le se la ngwalwa ka pukung ya ba ba phelago o ile a lahlelwa ka bodibeng bjoo bja mollo.