Sepedi 2000 (NSO00)
16

Dikotlo tše di šupago tša mafelelo

161Ka kwa lentšu le goelela le etšwa ka tempeleng le botša barongwa bale ba go šupa le re: “Sepelang le yo tšholla meruswana yeo ya go šupa ya kgalefo ya Modimo lefaseng!”

2

16:2
Eks. 9:10
Morongwa wa mathomo a ya a tšholla moruswana wa gagwe lefaseng. Bao ba bego ba swailwe leswao la sebata sela, bona bao ba bego ba khunamela seswantšhobopša sa sona, ba tšwa dišo tša go šiiša tše bohloko.

3Morongwa wa bobedi a tšholla moruswana wa gagwe godimo ga lewatle. Meetse a gona a ba bjalo ka madi a motho yo a hwilego, gomme sephedi se sengwe le se sengwe ka moo lewatleng sa hwa.

4

16:4
Eks. 7:17-21
Pes. 78:44
Morongwa wa boraro a tšholla moruswana wa gagwe godimo ga dinoka le methopo ya meetse, gomme tša fetoga madi. 5Ka kwa morongwa yo a hlokometšego meetse a re:

“O yo mokgethwa, wena o lego gona,

gape o bilego gona.

O lokile ka gobane o ahlotše bjalo.

6Ba bolaile badumedi le baprofeta,

gomme o ba nošitše madi.

Ke se se ba lebanego.”

7Ke moka ka kwa lentšu le etšwa aletareng le re:

“Morena Modimo Ramaatlaohle,

dikahlolo tša gago ke tša nnete ebile di lokile.”

8Morongwa wa bone a tšholla moruswana wa gagwe godimo ga letšatši, gomme lona la dumelelwa go tšhuma batho ka mollo wa lona. 9Ba tšhungwa ke phišo ye kgolo ya lona, gomme ba nyefola Modimo yo a laolago dikotlo tše. Fela ba se sokologe gore ba rete Modimo.

10

16:10
Eks. 10:21
Morongwa wa bohlano a tšholla moruswana wa gagwe godimo ga setulo sa bogoši sa sebata sela. Mmušo wa sona wa welwa ke leswiswi, batho ba itoma maleme ka lebaka la bohloko bjo ba bo kwago, 11ba ba ba nyefola Modimo wa legodimong ba mo solela bohloko bjoo bja bona le dišo. Fela bona ba se itsholele ditiro tša bona.

12

16:12
Jes. 11:15
Morongwa wa boselela a tšholla moruswana wa gagwe godimo ga noka ye kgolo ya Yufratese. Noka yeo ya pšha, mme ya ba ge dikgoši tša go tšwa bohlabela di namile di bulegetšwe ke tsela. 13Ke ge ke bona meoya ye mebe ye meraro ya go swana le digwagwa. E be e etšwa ka molomong wa mmamogašwa, le ka go wa sebata sela, le ka go wa moprofeta wa maaka. 14Ke yona meoya ya bademone ye e dirago mehlolo, ye e yago go dikgoši tšohle tša lefase, e di rape go ya ntweng ka Letšatšilegolo la Modimo Ramaatlaohle.

15

16:15
Mat. 24:43-44
Luk. 12:39-40
Kut. 3:3
“Tsebang, ke tla bjalo ka lehodu. Go lehlogonolo yo a dulago a phafogile, a apere diaparo tša gagwe gore a se tlo sepela a le fela mme a bonelwa ke batho.”

16

16:16
2 Dikg. 23:29
Sak. 12:11
Meoya yela ya kgoboketša dikgoši tšela felo mo ka Seheberu go bitšwago Harmagedone.

17Morongwa wa bošupa a tšholla wa gagwe moruswana lefaufaung. Gwa kwagala lentšu le legolo le etšwa setulong sa bogoši ka tempeleng le re: “Go phethegile!” 18

16:18
Kut. 8:5
11:13,19
Gwa ba le magadima le mekidimetšo le dituduma, le tšhikinyego ye e šiišago ya lefase. E sa le go tloga mola batho ba phelago mo lefaseng ga se gwa ka gwa ba le tšhikinyego ye kaaka ya lefase. 19
16:19
Jes. 51:17
Motsemogolo wa kgaoga wa tšwa dikarolo tše tharo, metse ya ditšhaba yona ya pšhatlagana. Modimo a gopola Babilone, motsemogolo, gomme a o noša senwelo sa gagwe seo se swerego beine ye e lego kgalefo ya gagwe. 20
16:20
Kut. 6:14
Dihlakahlaka tšohle tša timelela, dithaba ka moka tša lewa ke bjelele. 21
16:21
Eks. 9:23
Kut. 11:19
Sefako se sekoto sa go imela dikilokramo tše masome a mahlano ka se tee sa rothotha batho se ewa godimo, mme bona ba nyefola Modimo ka lebaka la kotlo yeo ya sefako, gobane e be e le ya masetlapelo.

17

Segwebakathobalo se segolo

171

17:1
Jer. 51:13
Yo mongwe wa barongwa bale ba go šupa ba go swara meruswana ye e šupago a tla go nna, a fihla a re: “Etla ke go bontšhe gore segwebakathobalo17:1-2 Mo pukung ya Kutollo mantšu a sehlola, sefebe, segwebakathobalo le a mangwe mantšu a mabjalo a šupa batho ba ba lwantšhago Modimo. se segolo se se dutšego kgauswi le meetse a mantši se tlilo otlwa bjang. 2
17:2
Jes. 23:17
Jer. 51:7
Magoši a lefase a be a dira tša bohlola17:1-2 Mo pukung ya Kutollo mantšu a sehlola, sefebe, segwebakathobalo le a mangwe mantšu a mabjalo a šupa batho ba ba lwantšhago Modimo. le yena, le badudi ba lefase ba be ba tagwa ke beine ya bohlola bja gagwe.”

3

17:3
Kut. 13:1
Ka re ke sa tsenwe ke Moya morongwa yoo a nkuka a nkiša lešokeng. Fao ka bona mosadi a nametše sebata se sekhunong se se ngwadilwego maina a Modimo mo gohle e le gona go mo nyefola. Sebata seo se be se na le dihlogo tše di šupago le manaka a lesome. 4
17:4
Jer. 51:7
Mosadi wa gona o be a apere diaparo tša bohwibidu bja moretele le tša bohwibidu bja go topela, a kgabile ka dikgabišo tša gauta le magakabje le diperela. Ka seatleng o be a swere senwelo sa gauta se se tletšego tša go šišimiša le ditšhila tša bohlola bja gagwe. 5Mo phatleng o be a ngwadilwe leina le le sa hlalošegego. Leina leo ke “Babilone, motsemogolo, mmagodigwebakathobalo le bohlola bja lefase.” 6Ka bona mosadi yoo a tagilwe ke madi a badumedi le a bao ba bolaetšwego go dumela go Jesu.

Ge ke mmona ka tlabega kudu. 7Morongwa a mpotšiša a re: “O tlabilwe ke eng? Ke tla go hlalošetša se mosadi yo le sebata se a se nametšego sa dihlogo tše di šupago le manaka a lesome se se šupago. 8

17:8
Dan. 7:7
Kut. 11:7
Pes. 69:28
Sebata seo o se bonego se kile sa ba gona, fela bjale ga se sa le gona; eupša se tlilo tšwa ka moleteng woo wa go iša fasefase sa ya go fedišwa. Badudi ba lefase bao maina a bona a se a kago a ngwalwa ka pukung ya ba ba phelago go tloga mola lefase la hlolwago, ba tla tlabega ge ba bona sebata se. Se kile sa ba gona, fela bjale ga se sa le gona, eupša se sa tlilo tšwelela gape.

9“Taba ye e nyaka dikgopolo tše bohlale. Dihlogo tšeo tša go šupa ke dithaba tše di šupago tše mosadi yoo a dulago godimo ga tšona. Ebile ke magoši a a šupago, 10ao, a mahlano a ona a šetšego a wele. O tee o sa buša, gomme yo mongwe ga sešo a tla. Mohla a etla o tla buša sebakanyana fela. 11Sebata se se kilego sa ba gona, seo bjale se se sa lego gona, ke kgoši ya seswai ye e balwago le tše dingwe tše di šupago, gomme e ya go fedišwa.

12

17:12
Dan. 7:24
“Manaka ale a lesome o a bonego a emetše dikgoši tše lesome tše di sešogo tša thoma go buša, eupša di tlago fiwa maatla a go buša le sebata seo nako ya iri e tee fela. 13Dikgoši tše tše lesome di na le maikemišetšo a go swana, gomme di fa sebata se maatla a tšona a go buša. 14Di tla lwa le Kwana, fela Kwana e tla di fenya le balatedi ba ba biditšwego ba ba kgethilwego gape ba ba botegago, ka gobane ke yona Morena wa marena, le Kgoši ya dikgoši.”

15Morongwa yoo o ile a ba a re go nna: “Meetse ale o a bonego, ale segwebakathobalo se bego se dutše kgauswi le ona, ke ditšhaba, le makoko a batho, le merafe le maleme. 16Manaka ale a lesome o a bonego gotee le sebata di tla hloya segwebakathobalo; di tla mo amoga tšohle tše a nago le tšona tša mo tlogela a hlobotše; di tla mo ja dinama tša mo fediša ka mollo. 17Tšeo di tla di dira ka ge Modimo a di dirile gore di ikemišetše go phetha thato ya gagwe. Ka gona di tla kwana go fa sebata seo maatla a tšona a bogoši go fihlela tše di boletšwego ke Modimo di phethagala.

18“Mosadi yoo o mmonego o emetše motsemogolo wo o bušago magoši a lefase.”

18

Go wa ga motse wa Babilone

181Ka morago ga moo ka bona morongwa yo mongwe a theoga legodimong. O be a na le maatla a magolo, gomme letago la gagwe le bonega lefaseng ka moka. 2

18:2
Jes. 13:21
21:9
Jer. 50:39
51:8
Kut. 14:8
A goelela kudu a re:

“Ahaaowaa, e wele!

Babilone, motsemogolo wola, o wele!

Bjale go yona go na le bodulo bja bademone

le meoya ye mebe ya mehutahuta;

le dinonyana tša mehutahuta,

le diphoofolo tša mehutahuta tša go ilwa le go ganetšwa di phela gona.

3

18:3
Jes. 23:17
Jer. 51:7
Gobane mediro ya Babilone ya bohlola

e sentše ditšhaba tšohle tša lefase.

E be e swana le beine ye bogale ye e bego e di noša yona.

Magoši a lefase a be a dira bohlola le yona,

le borakgwebo ba lefase ba be ba ikhumiša ka dithoto tša yona tše di se nago kelo.”

4

18:4
Jes. 48:20
Jer. 50:8
51:6,45
Ka kwa lentšu le lengwe la go tšwa legodimong le re:

“Etšwang mo Babilone, setšhaba sa ka,

gore le se hlakanele nayo dibe tša yona,

gore le se tlo otlwa ka kotlo tša yona.

5

18:5
Gen. 18:20-21
Jer. 51:9
Gobane dibe tša yona di kgophetšwe go fihla legodimong,

gomme Modimo o gopola makgopo a yona.

6

18:6
Pes. 137:8
Jer. 50:29
Le e dire se e se dirilego ba bangwe,

mme mediro ya yona e lefetšwe gabedi;

senwelo se bogale se e bego e ba tlaletša sona lena le e tlaletše sona gabedi.

7

18:7-8
Jes. 47:7-9
Le e tlišetše mahloko le mahlomola a go lekana le boikgodišo le matsaka a yona.

Gobane ga e lese go ipotša ya re:

‘Ke se dutše sa bogoši,

ke kgošigadi, ga ke mohlologadi,

mme mahlomola nka se tsoge ke a kwele.’

8Ka lebaka leo e tla otlwa ka tšatši le tee ka lehu le mahlomola le tlala.

E tla ba ya tšhungwa ka mollo,

gobane Morena Modimo yo a e otlago ke yo maatla.”

9

18:9-10
Hes. 26:16-17
Dikgoši tša lefase tše di bego di dira nayo bohlola le bofebe di tla e llela di golola ge di bona mokuelelo wa muši wa go tšwa mollong wo o e tšhumago. 10Di tla emela kgole ka ge di boifa go otlwa le yona, gomme di tla re:

“Joo, masetlapelo, Babilone,

motsemogolo wola wa go tia, joo!

O otlilwe ka irinyana e tee.”

11

18:11
Hes. 27:31,36
Babapatši ba lefase le bona ba o llela ba golola, ka gobane ga go sa na motho yo a ba rekelago; 12
18:12-13
Hes. 27:12-13,22
dithoto tša bona ga di sa rekwa, e lego gauta le silibera le magakabje le diperela; le mašela a masethesethe, le a bohwibidu bja moretele, le a silika, le a bohwibidu bja go topela; le dikota tše bohlokwa tša mehutahuta, le dilwana tša mehutahuta tša go dirwa ka nakatlou, le tša kota ya theko ye kgolo, le tša mphiri, le tša tshipi, le tša mmabola; 13le sinamone, le dinoko, le diorelo, le mira, le ditlolo, le beine, le makhura a mohlware, le bupi bja mathume, le mabele, le dikgomo, le dinku, le dipere, le dikoloi, le makgoba, ešita le batho. 14Babapatši bao ba re go wona:

“Tše dibotse tše o bego o di duma di ile,

le mahumo le matsaka ohle a gago a go tšhabetše,

gomme o ka se sa tsoga o a hweditše.”

15

18:15
Hes. 27:31,36
Babapatši ba dilo tšeo ba go ikhumiša ka go bapatša motseng woo ba tla emela kgole ka ge ba boifa go otlwa le wona. Ba tla lla ba golola ba re:

16“Joo, masetlapelo,

motsemogolo wola, joo!

Etse o be o apara mašela a masethesethe,

le a bohwibidu bja moretele,

le a bohwibidu bja go topela,

o bile o ikgabiša ka tša gauta,

le magakabje, le diperela,

17

18:17
Jes. 23:14
Hes. 27:26-30
eupša lehumo lela le legolo

le fedišitšwe ka iri e tee fela.”

Balaolamaselawatle le banamedi bohle le basepetšamaselawatle le bohle ba ba iphedišago ka go šoma ka lewatleng ba emela kgole, 18

18:18
Hes. 27:32
ba goelela ge ba bona mokuelelo wa muši wo o tšwago mollong wo o tšhumago motse woo ba re: “Ke ofe motse wo o kilego wa swana le motsemogolo wo?” 19
18:19
Hes. 27:30-34
Ba itšhela ka marole dihlogong, ba lla ba golola ba re:

“Joo, masetlapelo! Motsemogolo wola boramaselawatle ka moka ba bego ba ikhumiša go wona, joo!

Šo, o fedišitšwe ka iri e tee fela.”

20

18:20
Doit. 32:43
Jer. 51:48
Wena legodimo,

thabela go fedišwa moo ga wona.

Thabang, lena badumedi,

le lena baapostola,

le lena baprofeta,

gobane Modimo o le ahloletše motse woo!

21

18:21
Jer. 51:63-64
Hes. 26:21
Morongwa yo mongwe wa senatla a kuka leswika la go lekana le lwala le legolo, a le lahlela ka lewatle a re:

“Agaa,

ke ka mo motsemogolo wa Babilone o tlago thubakanywa ka gona,

ya ba gona ge o ile.

22

18:22
Hes. 26:13
Jes. 24:8
18:22-23
Jer. 7:34
25:10
Gomme mo go wena go ka se sa tsoga go kwagetše koša ya baletšadiharepa,

le ya baopedi, le ya baletšadinaka,

le ya baletšadiphala;

mo go wena go ka se sa tsoga go hweditšwe makgone wa modiro ofe goba ofe,

le mošito wa tšhilo o ka se sa tsoga o kwagetše mo go wena;

23le seetša sa lebone se ka se sa tsoga se bonegile mo go wena;

le mantšu a monyadi le monyadiwa a ka se sa tsoga a kwagetše;

gobane babapatši ba gago e be e le ba maatla go feta bohle lefaseng;

wena o be o radia ditšhaba tšohle ka boloi bja gago.”

24

18:24
Jer. 51:49
Motseng wo go hweditšwe madi a baprofeta, le a badumedi,

le a bohle bao ba bolailwego lefaseng.