Sepedi 2000 (NSO00)
14

Batho ba 144 000 thabeng ya Sione

141

14:1
Hes. 9:4
Kut. 7:3
Ge ke lebelela ka bona Kwana e eme godimo ga thaba ya Sione. E be e na le batho ba dikete tše lekgolo le tše masome a mane le tše nne ba ba ngwadilwego leina la yona le la Tatago yona diphatleng tša bona. 2Ka kwa modumo o etšwa legodimong o swana le wa meetse a mantši, o etša wa tladi. O kwagala nke ke sefela se se letšwago ke baletši ka dikgapa. 3Batho bao ba be ba opela sefela se sefsa pele ga setulo sa bogoši, le pele ga diphedi tšela tše nne, le pele ga bagolo bale ba masome a mabedi le ba bane. Sefela seo se be se kgonwa fela ke bona bao ba dikete tše lekgolo le tše masome a mane le tše nne ba ba bego ba rekolotšwe gare ga batho ba lefase. 4Ke ba ba se ba kago ba itšhilafatša ka go robala le basadi; ba hlwekile. Ba latela Kwana gohle mo e yago gona. Ba rekolotšwe gare ga batho ba lefase, gomme ya ba bona ba mathomo ba go neelwa Modimo le Kwana. 5
14:5
Sof. 3:13
Ga se ba ka ba bolela maaka; ga ba na bosodi.

Barongwa ba bararo

6Ka bona morongwa yo mongwe a fofa kua godimo moyeng, a ilo phatlalatša Taba ye Botse go badudi ba lefase: go merafe yohle, le dikgoro tšohle, le maleme ohle, le ditšhaba tšohle. 7A goelela a re: “Boifang Modimo le mo reteng! Gobane nako ya gore a ahlole batho e fihlile. Mo khunameleng, yena yo a hlodilego legodimo le lefase le lewatle le methopo ya meetse!”

8

14:8
Jes. 21:9
Jer. 51:8
Kut. 18:2
Morongwa wa bobedi a latela yola wa pele a re: “Owaa, o wele! O wele motsesaratlatla wa Babilone! Etse o be o tšhilafatša ditšhaba tšohle ka mediro ya wona ya bohlola. E be nke ke beine ye bogale ye o di nwešago yona.”

9Morongwa wa boraro a latela bale ba babedi ba pele, a goelela a re: “Yo a khunamelago sebata se le seswantšhobopša sa sona a ba a swaiwa phatleng goba seatleng 10

14:10
Jes. 51:17
Gen. 19:24
Hes. 38:22
o tla nwa beine ye e sego ya talošwa ye e lego kotlo ya Modimo, ye a e tšhetšego ka senwelong se e lego kgalefo ya gagwe. O tla hlokofatšwa ka mollo le tshebela pele ga barongwa ba bakgethwa le yona Kwana. 11
14:11
Jes. 34:10
Muši wa mollo wo ba hlokofatšwago ka wona o tla kuelela go ya go ile. Bao ba khunamelago sebata seo le seswantšhobopša sa sona, bao ba swailwego leina la sona, ga ba ehuge bošego goba mosegare.”

12Seo se ra gore badumedi, bona ba ba phethago melao ya Modimo mme ba botegelago Jesu, ba swanetše go ba le kgotlelelo.

13Ke ge ke ekwa lentšu le etšwa legodimong le re: “Ngwala o re: Ba lehlogonolo ke bao go tloga bjale ba tlago hwa e le ba Morena!”

Moya wa fetola wa re: “Ee. Ba tla ikhutša mekatano ya bona, gobane tše ba di dirilego di sepela nabo.”

Pono ya kahlolo ya mafelelo

14

14:14
Dan. 7:13
Ge ke lebelela ka bona leru le lešweu leo godimo ga lona go bego go dutše selo se nkego ke motho a rwele mphapahlogo wa gauta, a swere sekele ye bogale ka seatla. 15
14:15
Joele 3:13
Ke moka gwa tšwa morongwa yo mongwe ka tempeleng a goelela yola a dutšego lerung a re: “Tšea sekele ya gago o bune, gobane nako ya go buna e fihlile; bjale mabele lefaseng a budule.” 16Ke ge yola wa go dula godimo ga leru a tšea sekele ya gagwe, a buna mabele a lefase.

17Ka bona yo mongwe morongwa a etšwa ka tempeleng ya legodimong, le yena a swere sekele ye bogale.

18Yo mongwe morongwa a tšwa aletareng, yena e le yo a hlokometšego mollo. A goelela morongwa yola wa go swara sekele ye bogale a re: “Tšea sekele ya gago ye bogale o kgothe dintšhuhla tša diterebe tša lefaseng, gobane di budule!” 19Morongwa yola a tšea sekele ya gagwe, a kgotha diterebe tša lefaseng, a di lahlela ka bopitlelong bja diterebe bja kgalefo ye kgolo ya Modimo. 20

14:20
Jes. 63:3
Dillo 1:15
Kut. 19:15
Diterebe tšela tša pitlwa ka maoto ka bopitlelong bja diterebe ka ntle ga motse, gomme ka moo bopitlelong gwa tšwa madi, a ela monabo wo e ka bago dikilometara tše makgolo a mararo le metara o tee le seripa go iša fase.

15

Barongwa ba dikotlo tše di šupago tša mafelelo

151Ka buša ka bona semaka se sengwe leratadimeng, se segolo sa go tlaba. E be e le barongwa ba ba šupago ba swere dikotlo tše di šupago, e lego tšona tša mafelelo, ka gobane ke tšona mafelelo a bogale bja Modimo.

2Ka ba ka bona selo se se swanago le lewatle le nkego ke galase, le le hlakahlakanego le mollo. Ka bona le bale ba bego ba ile ba fenya sebata sela le seswantšhobopša sa sona le yola leina la gagwe le emetšwego ke nomoro. Bona ba be ba eme kgauswi le lewatle leo la go swana le galase ba swere dikgapa tše ba bego ba di filwe ke Modimo, 3

15:3
Eks. 15:1
ba opela kopelo ya Moshe, mohlanka wa Modimo, le ya Kwana ba re:

“Morena Modimo Ramaatlaohle,

mediro ya gago ke ye megolo,

ebile e a makatša!

Wena Kgoši ya ditšhaba,

tsela tša gago di lokile ebile di a tshepega.

4

15:4
Jer. 10:7
Pes. 86:9
Ke mang yo a ka se go tšhabego goba a se go rete, Morena?

Ke wena fela o lego yo mokgethwa.

Ditšhaba tšohle di tla tla tša go khunamela,

gobane di tla be di bona ge o dira tšohle ka toka.”

5

15:5
Eks. 38:21
Ka morago ga moo ka bona tempele legodimong e bulegile e na le Tente ya Kgwerano ka gare. 6Ka moo tempeleng gwa tšwa barongwa ba ba šupago ba swere dikotlo tše di šupago, ba apere diaparo tše di hlwekilego tša mabaibai, ba ipofile dikgara ka mapanta a gauta. 7Se sengwe sa diphedi tšela tše nne sa fa barongwa bale ba šupago meruswana ye e šupago ya gauta e tletše bogale bja Modimo yo a phelago go ya go ile. 8
15:8
Eks. 40:34
1 Dikg. 8:10-11
2 Dikr. 5:13-14
Jes. 6:4
Tempele ya tlala muši wa go tšwa letagong la Modimo le maatleng a gagwe, gomme gwa se be le yo a kgonago go tsena ka tempeleng go ba go fihlela dikotlo tšela tša go tlišwa ke barongwa bale ba go šupa di fela.

16

Dikotlo tše di šupago tša mafelelo

161Ka kwa lentšu le goelela le etšwa ka tempeleng le botša barongwa bale ba go šupa le re: “Sepelang le yo tšholla meruswana yeo ya go šupa ya kgalefo ya Modimo lefaseng!”

2

16:2
Eks. 9:10
Morongwa wa mathomo a ya a tšholla moruswana wa gagwe lefaseng. Bao ba bego ba swailwe leswao la sebata sela, bona bao ba bego ba khunamela seswantšhobopša sa sona, ba tšwa dišo tša go šiiša tše bohloko.

3Morongwa wa bobedi a tšholla moruswana wa gagwe godimo ga lewatle. Meetse a gona a ba bjalo ka madi a motho yo a hwilego, gomme sephedi se sengwe le se sengwe ka moo lewatleng sa hwa.

4

16:4
Eks. 7:17-21
Pes. 78:44
Morongwa wa boraro a tšholla moruswana wa gagwe godimo ga dinoka le methopo ya meetse, gomme tša fetoga madi. 5Ka kwa morongwa yo a hlokometšego meetse a re:

“O yo mokgethwa, wena o lego gona,

gape o bilego gona.

O lokile ka gobane o ahlotše bjalo.

6Ba bolaile badumedi le baprofeta,

gomme o ba nošitše madi.

Ke se se ba lebanego.”

7Ke moka ka kwa lentšu le etšwa aletareng le re:

“Morena Modimo Ramaatlaohle,

dikahlolo tša gago ke tša nnete ebile di lokile.”

8Morongwa wa bone a tšholla moruswana wa gagwe godimo ga letšatši, gomme lona la dumelelwa go tšhuma batho ka mollo wa lona. 9Ba tšhungwa ke phišo ye kgolo ya lona, gomme ba nyefola Modimo yo a laolago dikotlo tše. Fela ba se sokologe gore ba rete Modimo.

10

16:10
Eks. 10:21
Morongwa wa bohlano a tšholla moruswana wa gagwe godimo ga setulo sa bogoši sa sebata sela. Mmušo wa sona wa welwa ke leswiswi, batho ba itoma maleme ka lebaka la bohloko bjo ba bo kwago, 11ba ba ba nyefola Modimo wa legodimong ba mo solela bohloko bjoo bja bona le dišo. Fela bona ba se itsholele ditiro tša bona.

12

16:12
Jes. 11:15
Morongwa wa boselela a tšholla moruswana wa gagwe godimo ga noka ye kgolo ya Yufratese. Noka yeo ya pšha, mme ya ba ge dikgoši tša go tšwa bohlabela di namile di bulegetšwe ke tsela. 13Ke ge ke bona meoya ye mebe ye meraro ya go swana le digwagwa. E be e etšwa ka molomong wa mmamogašwa, le ka go wa sebata sela, le ka go wa moprofeta wa maaka. 14Ke yona meoya ya bademone ye e dirago mehlolo, ye e yago go dikgoši tšohle tša lefase, e di rape go ya ntweng ka Letšatšilegolo la Modimo Ramaatlaohle.

15

16:15
Mat. 24:43-44
Luk. 12:39-40
Kut. 3:3
“Tsebang, ke tla bjalo ka lehodu. Go lehlogonolo yo a dulago a phafogile, a apere diaparo tša gagwe gore a se tlo sepela a le fela mme a bonelwa ke batho.”

16

16:16
2 Dikg. 23:29
Sak. 12:11
Meoya yela ya kgoboketša dikgoši tšela felo mo ka Seheberu go bitšwago Harmagedone.

17Morongwa wa bošupa a tšholla wa gagwe moruswana lefaufaung. Gwa kwagala lentšu le legolo le etšwa setulong sa bogoši ka tempeleng le re: “Go phethegile!” 18

16:18
Kut. 8:5
11:13,19
Gwa ba le magadima le mekidimetšo le dituduma, le tšhikinyego ye e šiišago ya lefase. E sa le go tloga mola batho ba phelago mo lefaseng ga se gwa ka gwa ba le tšhikinyego ye kaaka ya lefase. 19
16:19
Jes. 51:17
Motsemogolo wa kgaoga wa tšwa dikarolo tše tharo, metse ya ditšhaba yona ya pšhatlagana. Modimo a gopola Babilone, motsemogolo, gomme a o noša senwelo sa gagwe seo se swerego beine ye e lego kgalefo ya gagwe. 20
16:20
Kut. 6:14
Dihlakahlaka tšohle tša timelela, dithaba ka moka tša lewa ke bjelele. 21
16:21
Eks. 9:23
Kut. 11:19
Sefako se sekoto sa go imela dikilokramo tše masome a mahlano ka se tee sa rothotha batho se ewa godimo, mme bona ba nyefola Modimo ka lebaka la kotlo yeo ya sefako, gobane e be e le ya masetlapelo.