Sepedi 2000 (NSO00)
13

Dibata tše pedi

131

13:1
Dan. 7:3
Kut. 17:3,7-12
Ka bona sebata sa manaka a lesome le dihlogo tše di šupago se etšwa ka lewatleng. Mo lenakeng le lengwe le le lengwe se be se na le mphapahlago, gomme hlogong ye nngwe le ye nngwe se na le leina la Modimo, e le gona go mo nyefola. 2
13:2
Dan. 7:4-6
Se be se swana le lepogo, marofa a sona nke ke a bere, molomo wona o swana le wa tau. Mmamogašwa wa abela sebata seo maatla a wona a bogoši le pušo ya wona ye kgolo. 3Sebata seo se be se bonala nke se gobaditšwe wa go hwa mo hlogong ye nngwe ya sona, eupša ntho ya gona e be e fodile. Batho bohle mo lefaseng ba be ba tlabilwe ke sebata se mme ba se šetše morago. 4Ba be ba khunamela mmamogašwa woo ka ge o be o abetše sebata seo maatla. Sebata seo le sona ba se khunamela ba re: “Ke mang yo a swanago le sebata se? Yo a kago lwa naso yena ke mang?”

5

13:5-6
Dan. 7:8,25
11:36
Sebata seo se ile sa dumelelwa go bolela ka matepe le bonyefodi, sa dumelelwa le go buša dikgwedi tše masome a mane le tše pedi. 6Sa thoma go nyefola Modimo le leina la gagwe le bodulo bja gagwe, le ba ba dulago legodimong. 7
13:7
Dan. 7:21
Sa ba sa dumelelwa go lwa le badumedi le go ba fenya, sa fiwa maatla a go buša dikgoro tšohle, le ditšhaba tšohle, le maleme ohle, le merafe yohle. 8
13:8
Pes. 69:28
Bohle ba ba phelago mo lefaseng ba tla se khunamela, ge e se bao maina a bona a ngwadilwego pele lefase le hlolwa ka pukung ya ba ba phelago ya Kwana yela ya go ka ya bolawa.

9Yo a nago le tsebe a a theeletše.

10

13:10
Jer. 15:2
43:11
Yo a lebanwego ke go thopša o tla thopša;

yo a lebanwego ke tšhoša,

o tla bolawa ka yona.

Tše ke ditaba tše di nyakago gore badumedi ba be le kgotlelelo le tumelo.

11Ka bona se sengwe sebata se rotoga se etšwa lefaseng, se na le manaka a mabedi a go swana le a kgapana, gomme se bolela bjalo ka mmamogašwa. 12Sa šomiša maatla ohle a sebata sela sa pele ka taelo ya sona. Sa gapeletša batho ba lefase le tšohle tše di lego lefaseng go khunamela sebata sela sa mathomo sa go ba le ntho ye e fodilego. 13Sebata se sa bobedi se be se dira mehlolo ye megolo; sa theoša mollo wa go tšwa legodimong, sa o neša lefaseng batho ba lebeletše. 14Sa hlalefetša badudi ba lefaseng ka mehlolo ye se bego se dumeletšwe go e dira ka taelo ya sebata sela sa mathomo. Sa ba botša gore ba bope seswantšho sa sebata sela sa go gobatšwa ka tšhoša fela sa no phela. 15Sa dumelelwa go phediša seswantšho seo sa go bopša sa sebata sela sa mathomo, mme seswantšho seo sa kgona go bolela le go bolaya ba ba ganago go se khunamela. 16Sa gapeletša batho ka moka, ba bagolo le ba banyane, bahumi le badiidi, balokologi le makgoba, gore ba swaiwe ka seatleng sa go ja goba phatleng, 17le gore go se be le yo a kago reka goba a rekiša selo a se a swaiwa leina goba nomoro ye e emetšego leina la sona.

18Gore o tle o kwešiše taba ye go nyakega bohlale. Yo a hlalefilego a ka kgona go hlatholla nomoro ya sebata seo, gobane nomoro e emela leina la motho. Nomoro ya sona ke makgolo a a selelago le masome a a selelago le metšo ye e selelago.