Sepedi 2000 (NSO00)
12

Mosadi le mmamogašwa

121Gwa bonala semaka se segolo leratadimeng: mosadi a apere letšatši, a beile maoto godimo ga ngwedi, a rwele mphapahlogo wa dinaledi tše lesome le metšo ye mebedi hlogong. 2E be e le moimana, a llišwa ke bohloko bja lešoko la pelego.

3

12:3
Dan. 7:7
Gwa bonala se sengwe semaka leratadimeng. Gwa tšwelela mmamogašwa wo mohwibiduhwibidu wa dihlogo tše di šupago le dinaka tše lesome, o rwele mphapahlogo hlogong ye nngwe le ye nngwe. 4
12:4
Dan. 8:10
Wa gogola karolo ya boraro ya dinaledi tša leratadima ka mosela, wa di lahlela fase lefaseng. Wa tla wa ema pele ga mosadi yola a bego a belega, gore o tle o kwametše ngwana wa gagwe ge a seno belegwa. 5
12:5
Jes. 66:7
Pes. 2:9
Ke moka mosadi yoo a belega morwa yo a bego a kgethetšwe go tlo buša ditšhaba tšohle ka lepara la tshipi. Eupša ngwana a ubulwa a išwa go Modimo yo a dutšego setulong sa gagwe sa bogoši. 6Mosadi yola a tšhabela lešokeng, lefelong leo Modimo a bego a mo lokišeditše lona, moo a bego a tlilo hlokomelwa matšatši a sekete le makgolo a mabedi le masome a a selelago.

7

12:7
Dan. 10:13,21
12:1
Jud. 9
Ka morago gwa tsoga ntwa legodimong. Mikaele le barongwa ba gagwe ba lwa le mmamogašwa wola, mme wona le barongwa ba wona ba itwela. 8Mmamogašwa wa fenywa, gomme wona le barongwa ba wona ba se sa dumelelwa go dula legodimong. 9
12:9
Gen. 3:1
Luk. 10:18
Mmamogašwa woo, yona noga yela ya kgale e bitšwago Diabolose goba Sathane yo a foraforeditšego lefase lohle, o ile wa rakwa. Wa lahlelwa lefaseng gotee le barongwa ba wona.

10

12:10
Jobo 1:9-11
Sak. 3:1
Ke moka ka kwa lentšu le goelela legodimong le re:

“Bjale Modimo o phološa badumedi ba gagwe,

o bontšha maatla a gagwe le bogoši bja gagwe,

gomme le Mesia wa gagwe o bontšha maatla a gagwe,

gobane yo a bego a bea bana ba borena molato

pele ga Modimo wa rena bošego le mosegare o rakilwe legodimong.

11Bana ba borena ba mo fentše ka lehu la Kwana,

le ka go hlatsela yena.

Le gona ba be ba sa tšhabe go hwela tumelo ya bona.

12Ka gona thabang, lena magodimo le lena bohle le dulago go ona!

Eupša lena lefase le lewatle, le ba madimabe!

Gobane Diabolose o theogetše go lena a tuka bogale,

ka ge a tseba gore nako ye e mo šaletšego ga e nene.”

13E rile ge mmamogašwa o bona gore o lahletšwe lefaseng, wa lelekiša mosadi yola wa go belega ngwana wa mošemane. 14

12:14
Dan. 7:25
12:7
Mosadi yoo a fiwa maphego a mabedi a ntšhu ye kgolo gore a fofe a tšhabele bodulong bja gagwe lešokeng, moo a tlago hlokomelwa mengwaga ye meraro le seripa, gore a se hlaselwe ke mmamogašwa. 15Mmamogašwa woo wa hlatšetša meetse ka morago ga mosadi yoo mme a ela bjalo ka noka gore a mo tšee. 16Fela lefase la thuša mosadi yoo; la ahlama la metša meetse ale a go hlatšwa ke mmamogašwa. 17Mmamogašwa wa galefela mosadi yoo, wa ba wa tloga wa yo lwa le ditlogolo tša gagwe tše dingwe, e lego bohle ba ba phethago melao ya Modimo gape ba botegelago go hlatsela Jesu. 18Ya ba mmamogašwa woo o ema lebopong la lewatle.

13

Dibata tše pedi

131

13:1
Dan. 7:3
Kut. 17:3,7-12
Ka bona sebata sa manaka a lesome le dihlogo tše di šupago se etšwa ka lewatleng. Mo lenakeng le lengwe le le lengwe se be se na le mphapahlago, gomme hlogong ye nngwe le ye nngwe se na le leina la Modimo, e le gona go mo nyefola. 2
13:2
Dan. 7:4-6
Se be se swana le lepogo, marofa a sona nke ke a bere, molomo wona o swana le wa tau. Mmamogašwa wa abela sebata seo maatla a wona a bogoši le pušo ya wona ye kgolo. 3Sebata seo se be se bonala nke se gobaditšwe wa go hwa mo hlogong ye nngwe ya sona, eupša ntho ya gona e be e fodile. Batho bohle mo lefaseng ba be ba tlabilwe ke sebata se mme ba se šetše morago. 4Ba be ba khunamela mmamogašwa woo ka ge o be o abetše sebata seo maatla. Sebata seo le sona ba se khunamela ba re: “Ke mang yo a swanago le sebata se? Yo a kago lwa naso yena ke mang?”

5

13:5-6
Dan. 7:8,25
11:36
Sebata seo se ile sa dumelelwa go bolela ka matepe le bonyefodi, sa dumelelwa le go buša dikgwedi tše masome a mane le tše pedi. 6Sa thoma go nyefola Modimo le leina la gagwe le bodulo bja gagwe, le ba ba dulago legodimong. 7
13:7
Dan. 7:21
Sa ba sa dumelelwa go lwa le badumedi le go ba fenya, sa fiwa maatla a go buša dikgoro tšohle, le ditšhaba tšohle, le maleme ohle, le merafe yohle. 8
13:8
Pes. 69:28
Bohle ba ba phelago mo lefaseng ba tla se khunamela, ge e se bao maina a bona a ngwadilwego pele lefase le hlolwa ka pukung ya ba ba phelago ya Kwana yela ya go ka ya bolawa.

9Yo a nago le tsebe a a theeletše.

10

13:10
Jer. 15:2
43:11
Yo a lebanwego ke go thopša o tla thopša;

yo a lebanwego ke tšhoša,

o tla bolawa ka yona.

Tše ke ditaba tše di nyakago gore badumedi ba be le kgotlelelo le tumelo.

11Ka bona se sengwe sebata se rotoga se etšwa lefaseng, se na le manaka a mabedi a go swana le a kgapana, gomme se bolela bjalo ka mmamogašwa. 12Sa šomiša maatla ohle a sebata sela sa pele ka taelo ya sona. Sa gapeletša batho ba lefase le tšohle tše di lego lefaseng go khunamela sebata sela sa mathomo sa go ba le ntho ye e fodilego. 13Sebata se sa bobedi se be se dira mehlolo ye megolo; sa theoša mollo wa go tšwa legodimong, sa o neša lefaseng batho ba lebeletše. 14Sa hlalefetša badudi ba lefaseng ka mehlolo ye se bego se dumeletšwe go e dira ka taelo ya sebata sela sa mathomo. Sa ba botša gore ba bope seswantšho sa sebata sela sa go gobatšwa ka tšhoša fela sa no phela. 15Sa dumelelwa go phediša seswantšho seo sa go bopša sa sebata sela sa mathomo, mme seswantšho seo sa kgona go bolela le go bolaya ba ba ganago go se khunamela. 16Sa gapeletša batho ka moka, ba bagolo le ba banyane, bahumi le badiidi, balokologi le makgoba, gore ba swaiwe ka seatleng sa go ja goba phatleng, 17le gore go se be le yo a kago reka goba a rekiša selo a se a swaiwa leina goba nomoro ye e emetšego leina la sona.

18Gore o tle o kwešiše taba ye go nyakega bohlale. Yo a hlalefilego a ka kgona go hlatholla nomoro ya sebata seo, gobane nomoro e emela leina la motho. Nomoro ya sona ke makgolo a a selelago le masome a a selelago le metšo ye e selelago.

14

Batho ba 144 000 thabeng ya Sione

141

14:1
Hes. 9:4
Kut. 7:3
Ge ke lebelela ka bona Kwana e eme godimo ga thaba ya Sione. E be e na le batho ba dikete tše lekgolo le tše masome a mane le tše nne ba ba ngwadilwego leina la yona le la Tatago yona diphatleng tša bona. 2Ka kwa modumo o etšwa legodimong o swana le wa meetse a mantši, o etša wa tladi. O kwagala nke ke sefela se se letšwago ke baletši ka dikgapa. 3Batho bao ba be ba opela sefela se sefsa pele ga setulo sa bogoši, le pele ga diphedi tšela tše nne, le pele ga bagolo bale ba masome a mabedi le ba bane. Sefela seo se be se kgonwa fela ke bona bao ba dikete tše lekgolo le tše masome a mane le tše nne ba ba bego ba rekolotšwe gare ga batho ba lefase. 4Ke ba ba se ba kago ba itšhilafatša ka go robala le basadi; ba hlwekile. Ba latela Kwana gohle mo e yago gona. Ba rekolotšwe gare ga batho ba lefase, gomme ya ba bona ba mathomo ba go neelwa Modimo le Kwana. 5
14:5
Sof. 3:13
Ga se ba ka ba bolela maaka; ga ba na bosodi.

Barongwa ba bararo

6Ka bona morongwa yo mongwe a fofa kua godimo moyeng, a ilo phatlalatša Taba ye Botse go badudi ba lefase: go merafe yohle, le dikgoro tšohle, le maleme ohle, le ditšhaba tšohle. 7A goelela a re: “Boifang Modimo le mo reteng! Gobane nako ya gore a ahlole batho e fihlile. Mo khunameleng, yena yo a hlodilego legodimo le lefase le lewatle le methopo ya meetse!”

8

14:8
Jes. 21:9
Jer. 51:8
Kut. 18:2
Morongwa wa bobedi a latela yola wa pele a re: “Owaa, o wele! O wele motsesaratlatla wa Babilone! Etse o be o tšhilafatša ditšhaba tšohle ka mediro ya wona ya bohlola. E be nke ke beine ye bogale ye o di nwešago yona.”

9Morongwa wa boraro a latela bale ba babedi ba pele, a goelela a re: “Yo a khunamelago sebata se le seswantšhobopša sa sona a ba a swaiwa phatleng goba seatleng 10

14:10
Jes. 51:17
Gen. 19:24
Hes. 38:22
o tla nwa beine ye e sego ya talošwa ye e lego kotlo ya Modimo, ye a e tšhetšego ka senwelong se e lego kgalefo ya gagwe. O tla hlokofatšwa ka mollo le tshebela pele ga barongwa ba bakgethwa le yona Kwana. 11
14:11
Jes. 34:10
Muši wa mollo wo ba hlokofatšwago ka wona o tla kuelela go ya go ile. Bao ba khunamelago sebata seo le seswantšhobopša sa sona, bao ba swailwego leina la sona, ga ba ehuge bošego goba mosegare.”

12Seo se ra gore badumedi, bona ba ba phethago melao ya Modimo mme ba botegelago Jesu, ba swanetše go ba le kgotlelelo.

13Ke ge ke ekwa lentšu le etšwa legodimong le re: “Ngwala o re: Ba lehlogonolo ke bao go tloga bjale ba tlago hwa e le ba Morena!”

Moya wa fetola wa re: “Ee. Ba tla ikhutša mekatano ya bona, gobane tše ba di dirilego di sepela nabo.”

Pono ya kahlolo ya mafelelo

14

14:14
Dan. 7:13
Ge ke lebelela ka bona leru le lešweu leo godimo ga lona go bego go dutše selo se nkego ke motho a rwele mphapahlogo wa gauta, a swere sekele ye bogale ka seatla. 15
14:15
Joele 3:13
Ke moka gwa tšwa morongwa yo mongwe ka tempeleng a goelela yola a dutšego lerung a re: “Tšea sekele ya gago o bune, gobane nako ya go buna e fihlile; bjale mabele lefaseng a budule.” 16Ke ge yola wa go dula godimo ga leru a tšea sekele ya gagwe, a buna mabele a lefase.

17Ka bona yo mongwe morongwa a etšwa ka tempeleng ya legodimong, le yena a swere sekele ye bogale.

18Yo mongwe morongwa a tšwa aletareng, yena e le yo a hlokometšego mollo. A goelela morongwa yola wa go swara sekele ye bogale a re: “Tšea sekele ya gago ye bogale o kgothe dintšhuhla tša diterebe tša lefaseng, gobane di budule!” 19Morongwa yola a tšea sekele ya gagwe, a kgotha diterebe tša lefaseng, a di lahlela ka bopitlelong bja diterebe bja kgalefo ye kgolo ya Modimo. 20

14:20
Jes. 63:3
Dillo 1:15
Kut. 19:15
Diterebe tšela tša pitlwa ka maoto ka bopitlelong bja diterebe ka ntle ga motse, gomme ka moo bopitlelong gwa tšwa madi, a ela monabo wo e ka bago dikilometara tše makgolo a mararo le metara o tee le seripa go iša fase.