Sepedi 2000 (NSO00)
11

Dihlatse tše pedi tša Modimo

111

11:1
Hes. 40:3
Sak. 2:5-6
Ke moka ka fiwa patla ye nkego ke thupa ya go ela, gomme gwa thwe: “Etla o ele tempele ya Modimo le aletare, o be o bale le bao ba mo khunamelago ka tempeleng. 2
11:2
Luk. 21:24
Fela lapa la ka ntle o le lese, o se ke wa le ela, ka gobane le neetšwe baditšhaba bao ba tlago gatakela motse wo mokgethwa dikgwedi tše masome a mane le tše pedi. 3Ke tla laela dihlatse tša ka tše pedi tša go apara diaparo tša mogohla go porofeta matšatšing ao a sekete le makgolo a mabedi le masome a a selelago.”

4

11:4
Sak. 4:3,11-14
Dihlatse tšeo tše pedi ke mehlware yela ye mebedi le dihlomamabone tšela tše pedi tše di emego mo pele ga Morena wa lefase. 5Ge motho a leka go di hlokofatša, go tšwa mollo ka melomong ya tšona o tšhume lenaba leo la tšona. Ge motho a ka re o di kweša bohloko, o swanetše go bolawa ka wona mokgwa woo. 6
11:6
1 Dikg. 17:1
Eks. 7:17-19
1 Sam. 4:8
Ba na le maatla a go thiba magodimo gore nakong ya ge ba porofeta go se ne pula. Le maatla a go fetola meetse madi ba na le ona. Le a go otla lefase ka go rata ka kotlo efe le efe ba na le ona.

7

11:7
Dan. 7:7,21
Kut. 13:5-7
17:8
E tla re ge ba fetša go hlatsela, gwa tšwa sebata ka moleteng woo wa go iša fasefase mme sa lwa nabo. Se tla ba fenya sa ba bolaya, 8
11:8
Jes. 1:9-10
gomme ditopo tša bona di tla rapalala mokgotheng wa motse wo mogolo moo go bapotšwego Morena wa bona, motse woo ka go swantšha ba rego ke Sodoma goba Egepeta. 9Ditopo tša bona di tla hlalelwa ke ba ditšhaba tšohle, le ba dikgoro tšohle, le ba maleme ohle, le ba merafe yohle matšatši a mararo le seripa, gomme ba se di dumelele gore di bolokwe. 10Badudi ba lefase ba tla thabela lehu la baprofeta bao ba babedi, ka ge ba tlaišitše batho gabohloko. Ba tla hlalala ba romelana dimpho. 11
11:11
Hes. 37:10
Fela e rile ge go fetile matšatši ao a mararo le seripa moya wo o phedišago wa go tšwa go Modimo wa tsena ka ditopong tša baprofeta bao. Ba emelela, gomme bao ba ba bonago ba tšhoga kudu. 12
11:12
2 Dikg. 2:11
Ke mo baprofeta bao ba kwelego lentšu le goelela le etšwa legodimong le re go bona: “Rotogelang mono!” Ba rotogela legodimong ka leru, manaba a bona a ba lebeletše. 13
11:13
Kut. 6:12
16:18
Ka yona nako yeo lefase la šikinyega kudu; karolo ya lesome ya motse ya pšhatlagana, gomme gwa hwa batho ba dikete tše di šupago. Ba ba šetšego ba tšhoga kudu ba tumiša Modimo wa legodimong.

14Bjale ke gona ke go fetile masetlapelo a bobedi; kgauswinyana go tla tla masetlapelo a boraro.

Phala ya bošupa

15

11:15
Eks. 15:18
Dan. 2:44
7:14,27
Morongwa wa bošupa a letša phala ya gagwe, gomme legodimong gwa kwagala mantšu a a goelelago a re:

“Bjale maatla a go buša lefase ke a Morena wa rena le Mesia wa gagwe,

gomme o tla buša go ya go ile!”

16Bagolo bale ba masome a mabedi le metšo ye mene ba ba dutšego ditulong tša bona tša bogoši pele ga Modimo ba napa ba itahlela fase ka difahlego ba khunamela Modimo 17ba re:

“Wena, Morena Modimo Ramaatlaohle,

o lego gona gape o bilego gona,

re go leboga ge bjale o šomiša maatla a gago a magolo o buša!

18

11:18
Pes. 2:5
110:5
115:13
Baditšhaba ba ile ba galefa,

gomme le wena wa galefa.

Bjale go tlile nako ya gore bahu ba ahlolwe,

nako ya go putsa bahlanka ba gago, baprofeta,

le badumedi le ba ba go boifago,

ba bagolo le ba banyenyane.

E fihlile nako ya go fediša ba ba fedišago lefase.”

19

11:19
Kut. 8:5
16:18,21
Ke moka tempele ya Modimo legodimong ya bulwa, gomme Polokelo ya gagwe ya Kgwerano legodimong ya bonagala. Gwa bonwa le magadima, gwa kwagala mekidimetšo le dituduma, lefase la šikinyega, le sefako se sentši sa na.

12

Mosadi le mmamogašwa

121Gwa bonala semaka se segolo leratadimeng: mosadi a apere letšatši, a beile maoto godimo ga ngwedi, a rwele mphapahlogo wa dinaledi tše lesome le metšo ye mebedi hlogong. 2E be e le moimana, a llišwa ke bohloko bja lešoko la pelego.

3

12:3
Dan. 7:7
Gwa bonala se sengwe semaka leratadimeng. Gwa tšwelela mmamogašwa wo mohwibiduhwibidu wa dihlogo tše di šupago le dinaka tše lesome, o rwele mphapahlogo hlogong ye nngwe le ye nngwe. 4
12:4
Dan. 8:10
Wa gogola karolo ya boraro ya dinaledi tša leratadima ka mosela, wa di lahlela fase lefaseng. Wa tla wa ema pele ga mosadi yola a bego a belega, gore o tle o kwametše ngwana wa gagwe ge a seno belegwa. 5
12:5
Jes. 66:7
Pes. 2:9
Ke moka mosadi yoo a belega morwa yo a bego a kgethetšwe go tlo buša ditšhaba tšohle ka lepara la tshipi. Eupša ngwana a ubulwa a išwa go Modimo yo a dutšego setulong sa gagwe sa bogoši. 6Mosadi yola a tšhabela lešokeng, lefelong leo Modimo a bego a mo lokišeditše lona, moo a bego a tlilo hlokomelwa matšatši a sekete le makgolo a mabedi le masome a a selelago.

7

12:7
Dan. 10:13,21
12:1
Jud. 9
Ka morago gwa tsoga ntwa legodimong. Mikaele le barongwa ba gagwe ba lwa le mmamogašwa wola, mme wona le barongwa ba wona ba itwela. 8Mmamogašwa wa fenywa, gomme wona le barongwa ba wona ba se sa dumelelwa go dula legodimong. 9
12:9
Gen. 3:1
Luk. 10:18
Mmamogašwa woo, yona noga yela ya kgale e bitšwago Diabolose goba Sathane yo a foraforeditšego lefase lohle, o ile wa rakwa. Wa lahlelwa lefaseng gotee le barongwa ba wona.

10

12:10
Jobo 1:9-11
Sak. 3:1
Ke moka ka kwa lentšu le goelela legodimong le re:

“Bjale Modimo o phološa badumedi ba gagwe,

o bontšha maatla a gagwe le bogoši bja gagwe,

gomme le Mesia wa gagwe o bontšha maatla a gagwe,

gobane yo a bego a bea bana ba borena molato

pele ga Modimo wa rena bošego le mosegare o rakilwe legodimong.

11Bana ba borena ba mo fentše ka lehu la Kwana,

le ka go hlatsela yena.

Le gona ba be ba sa tšhabe go hwela tumelo ya bona.

12Ka gona thabang, lena magodimo le lena bohle le dulago go ona!

Eupša lena lefase le lewatle, le ba madimabe!

Gobane Diabolose o theogetše go lena a tuka bogale,

ka ge a tseba gore nako ye e mo šaletšego ga e nene.”

13E rile ge mmamogašwa o bona gore o lahletšwe lefaseng, wa lelekiša mosadi yola wa go belega ngwana wa mošemane. 14

12:14
Dan. 7:25
12:7
Mosadi yoo a fiwa maphego a mabedi a ntšhu ye kgolo gore a fofe a tšhabele bodulong bja gagwe lešokeng, moo a tlago hlokomelwa mengwaga ye meraro le seripa, gore a se hlaselwe ke mmamogašwa. 15Mmamogašwa woo wa hlatšetša meetse ka morago ga mosadi yoo mme a ela bjalo ka noka gore a mo tšee. 16Fela lefase la thuša mosadi yoo; la ahlama la metša meetse ale a go hlatšwa ke mmamogašwa. 17Mmamogašwa wa galefela mosadi yoo, wa ba wa tloga wa yo lwa le ditlogolo tša gagwe tše dingwe, e lego bohle ba ba phethago melao ya Modimo gape ba botegelago go hlatsela Jesu. 18Ya ba mmamogašwa woo o ema lebopong la lewatle.

13

Dibata tše pedi

131

13:1
Dan. 7:3
Kut. 17:3,7-12
Ka bona sebata sa manaka a lesome le dihlogo tše di šupago se etšwa ka lewatleng. Mo lenakeng le lengwe le le lengwe se be se na le mphapahlago, gomme hlogong ye nngwe le ye nngwe se na le leina la Modimo, e le gona go mo nyefola. 2
13:2
Dan. 7:4-6
Se be se swana le lepogo, marofa a sona nke ke a bere, molomo wona o swana le wa tau. Mmamogašwa wa abela sebata seo maatla a wona a bogoši le pušo ya wona ye kgolo. 3Sebata seo se be se bonala nke se gobaditšwe wa go hwa mo hlogong ye nngwe ya sona, eupša ntho ya gona e be e fodile. Batho bohle mo lefaseng ba be ba tlabilwe ke sebata se mme ba se šetše morago. 4Ba be ba khunamela mmamogašwa woo ka ge o be o abetše sebata seo maatla. Sebata seo le sona ba se khunamela ba re: “Ke mang yo a swanago le sebata se? Yo a kago lwa naso yena ke mang?”

5

13:5-6
Dan. 7:8,25
11:36
Sebata seo se ile sa dumelelwa go bolela ka matepe le bonyefodi, sa dumelelwa le go buša dikgwedi tše masome a mane le tše pedi. 6Sa thoma go nyefola Modimo le leina la gagwe le bodulo bja gagwe, le ba ba dulago legodimong. 7
13:7
Dan. 7:21
Sa ba sa dumelelwa go lwa le badumedi le go ba fenya, sa fiwa maatla a go buša dikgoro tšohle, le ditšhaba tšohle, le maleme ohle, le merafe yohle. 8
13:8
Pes. 69:28
Bohle ba ba phelago mo lefaseng ba tla se khunamela, ge e se bao maina a bona a ngwadilwego pele lefase le hlolwa ka pukung ya ba ba phelago ya Kwana yela ya go ka ya bolawa.

9Yo a nago le tsebe a a theeletše.

10

13:10
Jer. 15:2
43:11
Yo a lebanwego ke go thopša o tla thopša;

yo a lebanwego ke tšhoša,

o tla bolawa ka yona.

Tše ke ditaba tše di nyakago gore badumedi ba be le kgotlelelo le tumelo.

11Ka bona se sengwe sebata se rotoga se etšwa lefaseng, se na le manaka a mabedi a go swana le a kgapana, gomme se bolela bjalo ka mmamogašwa. 12Sa šomiša maatla ohle a sebata sela sa pele ka taelo ya sona. Sa gapeletša batho ba lefase le tšohle tše di lego lefaseng go khunamela sebata sela sa mathomo sa go ba le ntho ye e fodilego. 13Sebata se sa bobedi se be se dira mehlolo ye megolo; sa theoša mollo wa go tšwa legodimong, sa o neša lefaseng batho ba lebeletše. 14Sa hlalefetša badudi ba lefaseng ka mehlolo ye se bego se dumeletšwe go e dira ka taelo ya sebata sela sa mathomo. Sa ba botša gore ba bope seswantšho sa sebata sela sa go gobatšwa ka tšhoša fela sa no phela. 15Sa dumelelwa go phediša seswantšho seo sa go bopša sa sebata sela sa mathomo, mme seswantšho seo sa kgona go bolela le go bolaya ba ba ganago go se khunamela. 16Sa gapeletša batho ka moka, ba bagolo le ba banyane, bahumi le badiidi, balokologi le makgoba, gore ba swaiwe ka seatleng sa go ja goba phatleng, 17le gore go se be le yo a kago reka goba a rekiša selo a se a swaiwa leina goba nomoro ye e emetšego leina la sona.

18Gore o tle o kwešiše taba ye go nyakega bohlale. Yo a hlalefilego a ka kgona go hlatholla nomoro ya sebata seo, gobane nomoro e emela leina la motho. Nomoro ya sona ke makgolo a a selelago le masome a a selelago le metšo ye e selelago.