Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Puku ye ke kutollo ye Modimo a e utolotšego Jesu Kriste, go bontšha bahlanka ba gagwe tše di tlago hlaga kgauswinyana. Jesu a di begela Johanese, mohlanka wa gagwe, ka morongwa wa gagwe yo a ilego a mo roma. 2Johanese yo ke hlatse ya tše di boletšwego ke Modimo mme tša tiišetšwa ke Jesu Kriste. O begile tšohle tše a di bonego. 3Go lehlogonolo yo a balelago phuthego ditaba tše di porofetilwego mo, go lehlogonolo le ba ba kwago tše di ngwadilwego mme ba di phetha, gobane nako ya gore di tle di phethege e kgauswi.

Madume go diphuthego tše di šupago

4-5

1:4
Eks. 3:14
Kut. 4:5
1:5
Jes. 55:4
Pes. 89:27
Nna, Johanese, ke ngwalela diphuthego tše di šupago tša selete sa Asia ke re: Modimo yo a lego gona, yo a bilego gona, gape a sa tlilogo tla, le meoya ye e šupago yeo e lego pele ga setulo sa gagwe sa bogoši, le Jesu Kriste, hlatse ye e botegago, yena Motsošwabahung wa mathomo, Mmuši wa magoši a lefase, ba le gaugele, ba le fe khutšo.

Jesu o a re rata, gomme ka madi a gagwe o re lokolotše dibeng tša rena, 6

1:6
Eks. 19:6
Kut. 5:10
a re dira bakgomana ba Modimo, le baprista ba go hlankela yena Modimo, Tatagwe. A Jesu Kriste a tumišwe, maatla e be a gagwe go ya go ile. Amene.

7

1:7
Dan. 7:13
Mat. 24:30
Mar. 13:26
Luk. 21:27
1 Bat. 4:17
Sak. 12:10
Joh. 19:34,37
Bonang, o tla ka maru!

Bohle ba tla mmona,

gotee le bona bale ba go mo hlaba ka lerumo.

Batho bohle ba lefase ba tla mo llela.

Ee, go tla ba bjalo.

8

1:8
Kut. 22:13
Eks. 3:14
Morena Modimo yo a lego gona, yo a bego a le gona, gape yo a sa tlilogo tla, yena Ramaatlaohle, o re: “Ke nna Alfa le Omega.”1:8 “Alfa le Omega” “Alfa” ke tlhaka ya mathomo ya alfabete ya Segerike, “Omega” ke tlhaka ya mafelelo.

Johanese o bona Jesu ponong

9Nna, Johanese, ngwanabolena, molatedikalena wa Jesu, ke na le lena matshwenyegong le mmušong le kgotlelelong. Ke ile ka ikhwetša ke le sehlakahlakeng sa Patmose, ka ge ke be ke ile ka bega lentšu la Modimo le therešo ye Jesu a e utolotšego. 10Ya re ka Letšatši la Morena ka tsenwa ke Moya, gomme ka kwa lentšu le legolo le nkego ke mollo wa phala ka morago ga ka 11le re: “Tše o di bonago di ngwale ka pukung, gomme o romele puku yeo diphuthegong tše di lego metseng ye e šupago ye: Efeso, Smirna, Pergamone, Tiatira, Sardese, Filadelfia le Laodisea.”

12Ke ile ka retologa gore ke bone yo a bolelago le nna, gomme ka bona dihlomamabone tše di šupago tša gauta. 13

1:13
Dan. 7:13
10:5
Gare ga tšona go be go na le selo se se swanago le motho. Se be se apere purapura ya go fihla dinaong, se ipofile ka lepanta la gauta kgareng. 14
1:14
Dan. 7:9
1:14-15
Dan. 10:6
Moriri wa sona e le wo mošweu bjalo ka wulu ye tšhweu le bjalo ka leswela, le mahlo a sona a le bjalo ka kgabo ya mollo. 15
1:15
Hes. 1:24
43:2
Maoto a sona a be a phadima bjalo ka mphiri wo o phadimišitšwego moubelong, gomme lentšu la gagwe lona nke ke modumo wa meetse a mantši. 16Se be se swere dinaledi tše di šupago ka seatla sa la go ja, gomme molomong wa sona go etšwa tšhoša ya magale a mabedi. Sefahlego sa sona se be se taga bjalo ka letšatši ge le taga kudu. 17
1:17
Jes. 44:6
48:12
Kut. 2:8
22:13
E rile ge ke se bona ka wela fase pele ga sona ka ba bjalo ka motho yo a hwilego. Sona sa mpea seatla sa sona sa la go ja sa re go nna: “O se tšhoge. Ke nna Mathomo le Mafelelo a dilo ka moka. 18Ke nnaena wa go phela. Ke be ke hwile, fela bjale ke phelela sa ruri. Ke laola bahu le bodulabahu.1:18 “bodulabahu” Go be go kgolwa gore bahu ba tšwela pele le go phela kua lefaseng le leso la ka fase ga lefase. 19Bjale ge, ngwala tše o di bonago, tše di diregago gonabjale le tše di tlago direga ka morago. 20Se ke sona sephiri sa dinaledi tše di šupago tše o di bonago ka seatleng sa ka sa go ja, le sa dihlomamabone tše di šupago tše tša gauta: dinaledi tše di šupago tše ke barongwa ba Modimo1:20 “barongwa ba Modimo” Diphetolelo tše dingwe di re “badiša”. ba diphuthego tše di šupago, gomme dihlomamabone tše di šupago tše ke diphuthego tše di šupago tšeo.”