Sepedi 2000 (NSO00)
90

PUKU YA BONE

(Pesalome 90 – 106)

Bogolo bja Modimo le bofokodi bja motho

Ke thapelo ya Moshe, monna wa Modimo.

901Wena Morena,

o bile setšhabelo sa rena go tloga melokong ya kgalekgale.

2Pele o bopa dithaba,

o hlola le lefase,

o be o le Modimo wa neng le neng,

gomme o Modimo go ya go ile.

3O laela motho gore a boele a be se a bego a le sona;

o mo fetoša lerole gape.

4

90:4
2 Pet. 3:8
Mengwaga ye sekete go wena e swana le letšatši la maabane le le fetilego ka pela;

e bjalo ka seripana sa nako ya bošego.

5O re gogola bjalo ka lefula;

re feta lefaseng bjalo ka toro.

Re bjalo ka mphoka wo o hlogago mosong,

6wa gola wa thunya matšoba,

mantšiboa wa pona wa omelela.

7O re fediša ka pefelo ya gago;

re tšhošwa ke ge o tuka bogale.

8O bea makgopo a rena pele ga gago,

dibe tša rena tša sephiring

wa di anega mo o kgonago go di bona.

9Bophelo bja rena bo kgaotšwa ke pefelo ya gago;

bo fela bjalo ka tshebelano.

10Re phela mengwaga ye masome a a šupago,

ye masome a seswai ke ge re na le lerapo;

go le bjalo bontši bja yona ke ya tapišego le tlaišego;

bophelo bo fela ka pela,

ya ba gona ge re ile.

11Ke mang yo a kilego a kwa bogale bja pefelo ya gago?

Ke mang yo a tsebago gore kgalefo ya gago e boifega bjang?

12Re rute gore bophelo bja rena ke bjo bokopana bjang,

gore re tle re hlalefe.

13A o tla re befelelwa go fihla neng, Morena?

Hle, šokela bahlanka ba gago!

14Mosong wo mongwe le wo mongwe o re tlatše leratorato la gago,

gore re dule re opela mme re thabile bophelong bja rena ka moka.

15Re fe lethabo le le lekanago le mathata ale o ilego wa re rweša ona mengwageng yela ya masetlapelo a rena.

16Nke rena, bahlanka ba gago,

re bone ditiro tša gago,

le ditlogolo tša rena di bone letago la gago le legolo.

17Morena, Modimo wa rena,

re lebelele ka botho;

re atle go tše re di dirago;

hle, go tše re di dirago re atle!

91

Modimo ke Mošireletši wa rena

911Yo a lego ka lehwafeng la Ramadulagodimo,

a dulago a šireleditšwe ke Ramaatlaohle,

2a ka re go yena:

“Ke wena setšhabelo sa ka le sebo sa ka;

o Modimo yo ke mmotilego.”

3Gobane ke yena a go phefišago mereo ya barei le malwetši a mašoro.

4O go šireletša ka diphego tša gagwe;

o bolokega ge o hlokometšwe ke yena.

O botegela go go šireletša le go go phemela.

5O ka se boife dikotsi tša bošego,

goba go hlaselwa mosegare,

6le ge e le mauba a a welago batho bošego,

goba malwetši a a bolayago mosegare.

7Le ge ba sekete ba ka bolawa kgauswi le wena,

ba dikete tše lesome ka mathoko ohle a gago,

wena o ka se kgwathwe ke selo.

8O tla no lebelela ka mahlo,

wa bona ka moo bakgopo ba otlwago ka gona,

9ka gobane Morena ke setšhabelo sa gago,

Yogodimodimo o mo dirile sebo sa gago.

10O ka se welwe ke kotsi, goba lapa la gago la welwa ke leuba.

11

91:11
Mat. 4:6
Luk. 4:10
Modimo o tla laela barongwa ba gagwe gore ba go hlokomele,

ba go šireletše gohle mo o yago gona.

12

91:12
Mat. 4:6
Luk. 4:11
Ba tla go kuka gore o se thetšwe ke maswika.

13

91:13
Luk. 10:19
O tla gata ditau le dinoga,

wa gataka ditawana le dipeetla.

14Modimo o re:

“Ke tla phološa yo a nthatago,

ka šireletša yo a ntlhomphago.

15Ge a nthapela ke tla mo kwa;

ge a le mathateng ke tla ba le yena.

Ke tla mo hlakodiša, ka mo hlompha.

16Ke tla mo kgotsofatša ka bophelo bjo botelele;

ke tla mo thabiša ka go mo phološa.”

92

Kopelo ya go tumiša Modimo

Ke pesalome. Ke kopelo ya tšatši la Sabatha.

921Ke mo gobotse go go leboga, Morena,

le go go opelela ditumišo,

wena Ragodimodimo,

2le go bega leratorato la gago e sa le gosasa,

le go anega potego ya gago bošego ka moka

3ke letša harepa,

harepa ya metato ye lesome,

ke letša le sekgapa.

4Gobane wena, Morena,

o nthakgaditše ka ditiro tša gago;

ke hlalalela tše o di dirilego.

5Morena,

mediro ya gago ke ye megolo bjang!

Menagano ya gago ga se ka go iša.

6Tšeo ke tše mašilo a sa di tsebego;

ditlaela ga di di kwešiše.

7Le ge bakgopo ba hloga bjalo ka sekoro,

le badiradibe ka moka ba atlega,

sa bona ke go tlo fedišetšwa sa ruri.

8Eupša wena, Morena,

o yo o phagamego go ya go ile.

Bona manaba a gago, Morena!

9Ka kgonthe manaba a gago a a hwa;

badirakgopo bohle ba a phatlalatšwa.

10Nnaena o mphile maatla a nkego a nare;

o nthakgaditše gape.92:10 “o nthakgaditše gape.” Seheberu se re “o ntloditše ka makhura a mafsa.” Go tlotšwa ka makhura a mafsa e be e le sešupo sa go tšwa seemong sa go ilela go tsena go sa lethabo.

11Manaba a ka ke a lebelela ka lenyatšo.

Badirakgopo ba go ntakana ke ba kwele.

12Baloki bona ba tla atlega boka mepalema;

ba tla letla bjalo ka mesedere ya Lebanone.

13Ba tsemilwe ka ntlong ya Morena,

ba tla atlega dikgorong tša Tempele ya Modimo wa rena.

14Le ge e šetše e le diputswa,

ba tla no fela ba tiile,

ba le bjalo ka mehlare ye metala.

15Seo e tla ba sešupo sa go loka ga Morena.

Ke yena sebo sa ka,

gomme mo go yena ga go bokgopo.