Sepedi 2000 (NSO00)
88

Thapelo ya go llela Morena

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Bakorage; ke kopelo. E opelwe ka modumo wa kopelo “Bolwetši”.88 Hlogo: “Bolwetši” Tlhathollo ya lentšu le ka Seheberu ga e kwagale gabotse. Ke sereto sa Hemane, Moesrage.

881Morena Modimo, Mophološi wa ka,

ke go llela bošego le mosegare.

2Ekwa thapelo ya ka;

ntheeletše ge ke go llela.

3Ke wetšwe ke masetlapelo a mantši,

mo ke ilego ka ba kgauswi le lehu.

4Ke balwa le ba ba theogelago go baithobaledi,

le maatla a mpheletše.

5Ke bjalo ka ba ba lahlilwego gare ga bahu;

ke etša babolawa ba ba rapaletšego ka mabitleng,

ke swana le ba o se sa ba gopolago,

bao ba tšwilego pabalelong ya gago.

6O ntahletše ka lebitleng fasefase;

o nkgohlomeditše ka sekoting sa leswiswi.

7Kgalefo ya gago e a nkimela,

ke pipilwe ke mafula a yona.

8O nkgaogantše le bagwera ba ka,

wa dira gore ba ntšhišingwe;

ke tswaleletšwe ka mo ke palelwago ke go tšwa.

9Mahlo a ka a lapišitšwe ke matshwenyego;

ke go llela letšatši ka letšatši;

ke emiša matsogo ke go rapela.

10Kgane ba ba hwilego o ba direla mehlolo?

Na bahu ba ka tsoga ba go tumiša?

11Kgane leratorato la gago go bolelwa ka lona ka mabitleng,

goba yona potego ya gago kua tahlegong?

12Na mehlolo ya gago e tsebja ka maswiswing,

goba yona toka ya gago nageng ya ba ba lebetšwego?

13Morena, nna ke llela wena,

ke go rapela e sa le gosasa.

14Morena, na o ntahlelang?

O reng o mphuralela?

15E sa le ke hlaka go tloga bjaneng ka ba ka nyaka le go hwa.

O ntlaišitše ka tše di šiišago,

ke fedile.88:15 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ke fedile” Seheberu ga se kwagale gabotse.

16Ke imelwa ke kgalefo ya gago;

ka ditlhaselo tša gago tše di šiišago o a mpheleletša.

17Di mpotapota boka meetse letšatši ka moka;

di mpokanela ka mathoko ohle.

18O nkgaogantše le bagwera le bakgotse,

gomme bjale wa ka mokgotse ke leswiswi.

89

Thapelo ya ge setšhaba se fentšwe

Ke sereto sa Ethane, Moesrage.

891

89 Hlogo
1 Dikg. 4:31
Morena, lerato la gago, kilaphetogo, ke tla le opela go ya go ile;

ke tla begela batho potego ya gago ka mehla.

2Ke rile:

“Lerato la gago ke la go ya go ile;

o hlomile potego ya gago leratadimeng.”

3Wena wa re:

“Ke dirile kgwerano le mokgethwa wa ka;

ke ikanne go Dafida, mohlanka wa ka, ka re:

4

89:4
2 Sam. 7:12-16
1 Dikr. 17:11-14
Pes. 132:11
Dit. 2:30
‘Ke tla lotola bogoši bja gago ka mehla;

pušo yeno e tla dulela sa ruri.’ ” Sela

5Magodimo a reta mehlolo ya gago, Morena,

le potego ya gago sebokeng sa barongwa.

6Kgane ke mang kua magodimong yo a kago bapetšwa le Morena?

Ke mang gare ga dihlolwa tšeo tša legodimo yo a swanago le Morena,

7Modimo, Mmoifegi gare ga barongwa,

senatla, Motšhabegi gare ga bohle ba ba mo potapotilego?

8Morena, Modimo Ramaatlaohle,

ke mang mokawena?

O Ramaatla, Morena,

mme potego ya gago ke yona kobo ya gago.

9O buša lewatle le le gaketšego;

o homotša maphoto a a fadilego.

10O pšhatlagantše mmamogašwa Rahaba,89:10 “Rahaba” Batho ba be ba kgolwa gore go na le sebopiwa sa mohuta woo sa lewatle se se senyago. Ka nako ye nngwe lentšu le le be le šupa Egepeta. wa o bolaya;

o šwalalantše manaba a gago

ka maatla a gago a magolo.

11Legodimo le lefase ke tša gago;

ke wena Mothei wa tšona le tšohle tše di lego mo go lona.

12O Mohlodi wa leboa le borwa;

thaba ya Taboro le ya Hermone di go gobela megobo.

13O tiile e le ruri!

Ke wena Ramaatla!

14Pušo ya gago e hlomilwe ka toka le molao;

lerato le potego di bonagala ditirong tšohle tša gago.

15Go lehlogonolo setšhaba se se tsebago go go reta,

se se phelago se kgahla wena, Morena.

16Se hlaladišwa ke wena letšatši lohle;

toka ya gago e se kgontšha go hlompšha.

17Se a go reta ka ge o se tiiša;

ka botho bja gago o re kgontšha go fenya.

18Mong wa kgoši ya rena ke Morena;

mong wa mošireletši yo wa rena ke Mokgethwa wa Israele.

19O kile wa botša bahlanka ba gago ka pono ba ba botegago wa re:

“Ke thušitše mogaletsoko;

ke hlomphile yo ke mo kgethilego setšhabeng.

20

89:20
1 Sam. 13:14
Dit. 13:22
1 Sam. 16:12
Ke hweditše Dafida, mohlanka wa ka,

ka mo tlotša ka makhura a ka a makgethwa.

21Ke tla fela ke mo thekgile ka maatla a ka,

mme ona a tla mo tiiša.

22Manaba a gagwe a ka se kgone go mo khukhunetša,

bakgopo ba ka se mo kgone.

23Ke tla ripitla dira tša gagwe a lebeletše;

ke tla swielela ba ba mo hloilego.

24Ke tla dula ke mo rata,

ke mmotegela;

ke tla mo kgontšha go fenya.

25Ke tla mo okeletša mmušo wa tloga Lewatleng la Mediteraniene,

wa yo fihla nokeng ya Yufratese.

26O tla re go nna:

‘O tate, o Modimo wa ka,

o sebo se ke tšhabelago go sona.’

27

89:27
Kut. 1:5
Ke tla mo fa maemo a leitšibolo,

ka mo dira kgoši ya go feta magoši a lefase.

28Ke tla dula ke mo rata,

ke botegela kgwerano ya ka le yena.

29Ke tla lotola bogoši bja gagwe ka mehla;

ke tla dira gore pušo ya gagwe e swarelele e etše leratadima.

30“Fela ge ditlogolo tša gagwe di ka nyatša melao ya ka,

tša se phele go ya ka mo ke ba laetšego,

31ge ba ka tshela ditaelo tša ka,

ba se phethe melao ya ka,

32gona ke tla ba otlela dikarogo tša bona gabohloko;

ke tla ba hlasela bokgopong bja bona ka dikotlo.

33Fela Dafida yena nka se lese go mo rata,

goba ka lesa go mmotegela.

34Nka se nyatše kgwerano ya ka le yena,

goba ka hlanamela tše ke mo tshephišitšego tšona.

35“Ke ikanne ka nna mong ke lego yo mokgethwa,

gatee ya ba moka,

gomme Dafida nka se tsoge ke mo forile.

Ke ikanne ka re:

36Bogoši bja gagwe ke bja go ya go ile,

setulo sa gagwe sa bogoši se tla no ba pele ga ka bjalo ka letšatši.

37Bogoši bja gagwe bo tla dulela ruri boka ngwedi,

yona hlatse ye e tshephegago ya leratadimeng.” Sela

38Fela bjale o galefetše motlotšwa wa gago,

wa mo nyatša wa mo lahla.

39O furaletše kgwerano ya gago le mohlanka wa gago,

wa hlompholla kgare ya gagwe,

wa e lahlela fase.

40O kgerešitše merako ya motse wa gagwe,

mme dibo tša gagwe wa di fetola mašope.

41Bafeti bohle ba tsela ba a mo hlakola;

o fetogile dikwero go baagišani.

42O kgontšhitše manaba a gagwe go mo fenya;

o ba thabišitše ka moka.

43O mo dirile gore a fenywe;

wa se mo thuše ntweng.

44Botšhepi bja gagwe o bo fedišitše,89:44 “Botšhepi ... fedišitše” goba “O robile molamo wa gagwe wa bogoši”

wa lahlela setulo sa gagwe sa bogoši fase.

45O mo tšofaditše e sešo ya ba nako,

wa mo apeša kgobogo. Sela

46O tla iphihla go fihlela neng, Morena?

Go ya go ile?

O tla tuka bogale go fihlela neng?

47O se lebale boripana bja bophelo bja ka.

Go bopa motho ga gago go holang?

48Ke mang yo a kago phela a se hwe?

Ke mang yo a kago itlhakodiša naleng tša lehu?

49Mong wa rena,

le kae lerato lela la gago la kgale,

lela wa go ikanela lona go Dafida ka ge o mmotegela?

50O se lebale ka mo ke hlapaolwago ka gona,

nna, mohlanka wa gago,

ka mo ke rwelego mahlapa a ditšhaba,

51ao manaba a gago a rumolago motlotšwa wa gago ka ona, Morena.

A mo rumola gohle mo a yago gona.

52A go tumišwe Morena go ya go ile!

Amene! Amene!

90

PUKU YA BONE

(Pesalome 90 – 106)

Bogolo bja Modimo le bofokodi bja motho

Ke thapelo ya Moshe, monna wa Modimo.

901Wena Morena,

o bile setšhabelo sa rena go tloga melokong ya kgalekgale.

2Pele o bopa dithaba,

o hlola le lefase,

o be o le Modimo wa neng le neng,

gomme o Modimo go ya go ile.

3O laela motho gore a boele a be se a bego a le sona;

o mo fetoša lerole gape.

4

90:4
2 Pet. 3:8
Mengwaga ye sekete go wena e swana le letšatši la maabane le le fetilego ka pela;

e bjalo ka seripana sa nako ya bošego.

5O re gogola bjalo ka lefula;

re feta lefaseng bjalo ka toro.

Re bjalo ka mphoka wo o hlogago mosong,

6wa gola wa thunya matšoba,

mantšiboa wa pona wa omelela.

7O re fediša ka pefelo ya gago;

re tšhošwa ke ge o tuka bogale.

8O bea makgopo a rena pele ga gago,

dibe tša rena tša sephiring

wa di anega mo o kgonago go di bona.

9Bophelo bja rena bo kgaotšwa ke pefelo ya gago;

bo fela bjalo ka tshebelano.

10Re phela mengwaga ye masome a a šupago,

ye masome a seswai ke ge re na le lerapo;

go le bjalo bontši bja yona ke ya tapišego le tlaišego;

bophelo bo fela ka pela,

ya ba gona ge re ile.

11Ke mang yo a kilego a kwa bogale bja pefelo ya gago?

Ke mang yo a tsebago gore kgalefo ya gago e boifega bjang?

12Re rute gore bophelo bja rena ke bjo bokopana bjang,

gore re tle re hlalefe.

13A o tla re befelelwa go fihla neng, Morena?

Hle, šokela bahlanka ba gago!

14Mosong wo mongwe le wo mongwe o re tlatše leratorato la gago,

gore re dule re opela mme re thabile bophelong bja rena ka moka.

15Re fe lethabo le le lekanago le mathata ale o ilego wa re rweša ona mengwageng yela ya masetlapelo a rena.

16Nke rena, bahlanka ba gago,

re bone ditiro tša gago,

le ditlogolo tša rena di bone letago la gago le legolo.

17Morena, Modimo wa rena,

re lebelele ka botho;

re atle go tše re di dirago;

hle, go tše re di dirago re atle!