Sepedi 2000 (NSO00)
73

PUKU YA BORARO

(Pesalome 73 – 89)

Toka ya Modimo

Ke pesalome ya Asafo.

731Ruri, Modimo o loketše Baisraele,73:1 “Baisraele” Diphetolelo tše dingwe di re “baloki”.

o loketše ba pelo tše di hlwekilego.

2Nna ke nyakile ke feletšwe ke tshepo ya gore Modimo o lokile,

ka ba ka thoma go belaela,

3gobane ke be ke hufegela baikgantšhi,

ke bona ka mo bakgopo ba atlegago ka gona.

4Ga ba na sa go ba kweša bohloko,

ba a letlega, ba ja gabotse.

5Ga ba na mathata bjalo ka batho ba bangwe,

ebile ga ba tlaišwe ke selo go etša bangwe.

6Ba apara boikgantšho boka pheta,

le kgaphamadi go etša kobo.

7Ba khutlogile mahlo ka go nona,73:7 “Ba khutlogile ... nona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ba dula ba bolela ka dipelo.

8Sa bona ke go gegea batho le go ba senya maina;

ba bolela ka boikgantšho le tšhošetšo.

9Ba bolela bobe ka Modimo wa legodimong,

le motho yo mongwe le yo mongwe ba mmolela gampe.

10Ke ka lebaka leo badumedi ba kgelogelago go bona,

ba inyorollago ka tšohle tše ba di bolelago.73:10 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

11Ba re:

“Modimo a ka di tseba bjang?

Ragodimodimo a ka lemošwa ke eng?”

12Ke ka mo bakgopo ba lego ka gona;

ke bomohlokamathata ba go ikgobelela mahumo.

13Bjale go nthušang go itlhwekiša pelo

le go ipea kgole le sebe?

14Ke hlwela go bethwa letšatši ka moka;

ka mehla ke tsoga ke solwa.

15Ge nkabe nkile ka re:

“Ke tla bolela bjalo ka bona,”

ke be ke tla be ke hlanametše batho ba gago.

16Ke lekile go nagana ka taba ye gore ke e kwešiše,

fela ya ntšhita,

17ka ba ka ya Felong mo Gokgethwa ga Modimo,

ya ba gona ke lemogago se se tlago ba hlagela.

18Ruri, wena o ba beile matheleding,

wa ba thedimoša ba wa, ba hwa.

19Ba swieletšwe ka go ponya ga leihlo,

ba fedišwa taa ka dikotsi tša bjako.

20Morena, ba etša toro ge motho a phafogile;

wena ge o phafoga o phaela toro yeo thoko.

21Mola ka pelo ke tsota,

mola ke kgopišegile kudu,

22ke be ke šilofetše,

ke sa kwešiše selo,

mme ke go dira tša bophoofolo.

23Fela ke dula ke na le wena,

mme wena o dula o ntshwere ka seatla sa la go ja.

24O ntlhahla ka keletšo ya gago;

ka morago o tla nkamogela wa nkgodiša.

25Ke eng se ke nago naso legodimong ntle le wena?

Gomme ge wena o le wa ka,

lefaseng ga go sa na se ke se nyakago.

26Le ge nka palelwa mmeleng le moyeng,

Modimo yena ke maatla a ka;

ke wa ka go ya go ile.

27Ba ba lego kgole le wena ba tla tlošwa tšatšing;

bohle ba ba sa go botegelego o tla ba fediša.

28Nnaena ke loketšwe ke go ba kgauswi le Modimo.

Mong wa ka, Morena,

ke yena setšhabelo sa ka,

gomme ke tla anega ditiro tšohle tša gagwe.

74

Thapelo ya go kgopela tlhakodišo

Ke sereto sa Asafo.

741Modimo, o reng o re lahletše ruri?

Mohlape wo o o dišago o reng o o tukela bogale?

2Gopola setšhaba se o iphilego sona kgale,

setšhaba se o se phološitšego ya ba lefa la gago.

Gopola thaba ya Sione ye o tlilego wa dula go yona.

3Tabetša mašope a a kgale;

manaba a rena a sentše tšohle tša ka Tempeleng.

4Manaba a gago a be a gobela ka kua Tempeleng;

ba hlomile difoka tša bona ka gona

e le sešupo sa gore ba fentše.

5E be nke ke batho ba ba remago dihlare ka sethokgweng.74:5 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

6Ba phaphile disetwa tšohle tša kota

ka dilepe le ka dinoto.

7Ba latswitše Tempele ya gago ka mollo;

ba e kgereša,

ba goboša bodulo bja gago.

8Ka dipelong ba re:

“A re ba gateleleng setee!”

Ba tšhuma mafelo ohle a go rapela Modimo mo nageng.

9Ga re sa na dišupo tša go tšwa go Modimo;

ga go sa na baprofeta,

gomme ga go yo a tsebago gore go tla feletša kae.

10Modimo,

manaba a tla go nyefola go fihla neng?

Kgane a tla go roga go ya go ile?

11O reng o phuthile matsogo?

A fediše!

12Gape wena, Modimo,

o kgoši ya ka ya kgale;

o be o re phološa manabeng mo nageng ya rena.

13

74:13
Eks. 14:21
O ile wa aroganya lewatle ka maatla a gago,

wa pšhatla bontatauwane ba lewatle dihlogo ka meetseng.

14

74:14
Jobo 40:25
Pes. 104:26
Jes. 27:1
Kgolomodumo o e pšhatlile dihlogo,

wa fepa diphoofolo tša lešoka74:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “diphoofolo tša lešoka” Seheberu se re “setšhaba, diphoofolo tša lešoka”. ka yona.

15Ke wena o phutšego methopo le dinokana,

meela ya kgale yona wa e pšheša.

16Mosegare ke wa gago,

le bošego ke bja gago;

letšatši le ngwedi di hlodilwe ke wena.

17Ke wena yo o beetšego lefase mellwane yohle;

selemo le marega di hlodilwe ke wena.

18Morena,

se lebale ka mo manaba a go nyefolago,

ka mo setšhaba sa mašilo se go hlomphollago.

19Setšhaba sa gago se se itlhakelago o se se gafele manaba a sehlogo;

bahlakišwa ba gago o se ba lebalele sa ruri.

20Gopola kgwerano ya gago,

gobane gohle nageng go tletše magolo a bahlakodi.

21Bagatelelwa ba se bušetšwe morago ka dihlong;

a bahlaki le bahloki ba go tumiše.

22Nanoga, Morena, o ikemelele;

gopola ge mašilo a hlwela go go nyefola.

23Se hlokomologe mekgobotlo ya manaba a gago;

lešata la dira tša gago le fela le kwagala.

75

Modimo, moahlodi

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya go opelwa ka modumo wa kopelo “O se ke wa senya”. Ke pesalome ya Asafo; ke kopelo.

751Re a go leboga, Modimo,

re a go leboga!

Re a go rapela, ebile re anega75:1 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Re a go rapela, ebile re anega” Seheberu se re “O kgauswi, ebile ba anega”. mehlolo ya gago.

2Modimo o re:

“Ke tla bea nako ya go tlo ahlola ka toka.

3Ge lefase le šikinyega le badudi bohle ba lona,

ke nna ke swarelelago dikokwane tša lona ka di tiiša. Sela

4Baikgantšhi ke ba boditše

ka re: Le se ikgantšhe;

bakgopo ka re go bona:

Le se fadišetše batho maatla.

5Le se kgantšhetše batho maatla le tepelela;

le se bolele ka matepe.”

6Go se bone motho molato ga se ga motšwabohlabela goba motšwabodikela,

ebile ga se ga motšwašokeng.

7Ke ga Modimo,

yo e lego yena moahlodi;

yo a bonago bangwe molato,

bangwe a se ba bone molato.

8Morena o swere senwelo ka seatla,

se tletše motswako wo bogale wa beine.

O e tšhelela bakgopo bohle ba lefase mme ba e nwa,

ba e kgarihlela.

9Ge e le nna nka se lese go bolela ka Modimo wa Jakobo;

ke tla mo opelela ditumišo.

10Bakgopo o tla ba amoga maatla;

baloki bona ba tla a okeletšwa.