Sepedi 2000 (NSO00)
71

Thapelo ya motšofadi

711Ke tšhabela go wena, Morena,

ke se tsoge ke hlabilwe ke dihlong.

2Ntlhakodiše mme o ntote ka maatla a gago a go phološa!

Ntlhwaele tsebe o mphološe!

3Eba mošireletši wa ka yo ke tšhabelago go yena ka mehla.

O ikemišeditše go mphološa,

gobane o mošireletši wa ka le sebo sa ka.

4Modimo wa ka,

ntlhakodiše diatleng tša bakgopo,

dinaleng tša badiratšempe,

bona bagateledi,

5gobane nnaena ke tshephile wena,

Mong wa ka, wena, Morena.

E sa le ke go tshepha go tloga bjaneng bja ka.

6E sa le ke ithekga ka wena go tloga mola ke tswalwa;

ke wena o mpabaletšego go tloga tswalong;71:6 “ke wena ... tswalong” goba “ke wena o nntshitšego ka popelong ya mma”

nka se lese go go tumiša.

7Ba bantši ba mpona ke le sehlola,

fela wena o setšhabelotia sa ka.

8Ga ke kgaotše go go tumiša,

ke hlwela go anega letago la gago.

9Se re bjale ge ke tšofetše wa ntahla;

se re bjale ge ke fela maatla wa ntlogela,

10gobane manaba a ka a a nthera;

bao ba nyakago go mpolaya ba a ntakana.

11Ba re: “Modimo o mo lahlile,

a re mo hlomareng re mo sware;

ga a sa na mohlakodiši.”

12Hle, Modimo, o se nkeme kgole;

Modimo wa ka,

phakiša o tle o nthuše!

13Ba ba mpharago a ba segišwe batho;

a ba fedišwe;

ba ba lekago go ntshenyetša a ba aparelwe ke thogako le kgobogo.

14Nnaena ke tla dula ke tshephile wena;

ke tla go tumiša ke ntše ke eya.

15Ke tla hlwa ke laodiša ditiro tše o re phološitšego ka tšona,

etšwe nka se kgone go di bala.

16Ke tla tla ke laodiša ditiro tša gago tše maatla,

wena, Mong wa ka, wena, Morena;

ke tla go opelela ditumišo,

ka ge moloki e le wena fela.

17Modimo,

o ntaodišeditše mehlolo ya gago go tloga bjaneng bja ka,

mme le bjale ke sa e anegela batho.

18Bjale ge ke šetše ke tšofetše ke le hlogoputswa o se ntahle, hle, Modimo,

ke be ke tle ke anegele ba meloko yohle ya ka moso maatla a gago.

19Modimo,

toka ya gago e fihla magodimong.

Ke mang wa go swana nago, Modimo,

wena Modiradikgolo?

20O ntlišeditše ditlaišego tše dintši tše bohloko,

fela o tla buša wa mmaatlafatša,

wa mphološa lehung.

21O tla mpušetša maemong a bohlomphegi,

gomme wa nkhomotša gape.

22Ke mo ke tlago go tumiša ka harepa,

wena, Modimo wa ka,

ka ge o botega.

Ke tla go leletša sekgapa ke go opelela ditumišo,

wena Mokgethwa wa Israele.

23Ke tla go gobela megobo ke go leletša diletšo,

gobane o mphološitše.

24Ke tla anegela batho go loka ga gago,

ka gobane bale ba bego ba leka go ntshenyetša,

o tla ba segiša batho mme wa ba leša dihlong.

72

Go rapelela kgoši

Ke pesalome ya Solomone.

721Modimo,

ruta kgoši go ahlola ka tshwanelo boka wena;

ruta mongmabu gore a loke bjalo ka wena,

2gore a tle a buše tšhaba sa gago ka toka,

le bahlaki ba gago ka tshwanelo.

3A dithaba le meboto di tlišetše setšhaba katlego,

ka ge se phetha thato ya gago.

4A kgoši a lwele ditokelo tša bahlaki mo setšhabeng;

a a hlakodiše bahloki,

a roboketše bagateledi.

5Go tloga molokong wo mongwe go ya go wo mongwe

a a phele galelele bjalo ka letšatši,

goba ngwedi wo o dulago o taga.

6A a be bjalo ka pula ye e nošetšago hlaga,

a etše medupi ye e tloromelago lefase.

7A toka e ate pušong ya gagwe,

le batho ba iketle ba be ba atlege go ya go ile.

8

72:8
Sak. 9:10
A a buše go tloga lewatleng go ya go le lengwe,

le go tloga nokeng ya Yufratese go yo fihla magomong a lefase.

9A merafe ye e ralalago le mašoka e mo khunamele,

le manaba a gagwe a bethiše mosela fase.

10A magoši a Tarshishe72:10 “Tarshishe” Ke go re Spania. le a dihlakahlakeng a mo lobe;

a marena a Sheba le a Seba72:10 “Sheba le Seba” Sheba e be e le kua Arabia, Seba e be e le naga ye bjale e bitšwago Etopia. le a dihlakahlakeng a mo lobe.

11A magoši ohle a mo khunamele,

a ditšhaba tšohle di mo hlankele.

12O hlakodiša bahloki ba ba mo llelago,

le bahlaki ba ba hlokago mothuši.

13O šokela bafokodi le bahloki,

o hlakodiša badiidi.

14O ba hlakodiša kgatelelong le kgaphamading,

o ba šireletša gore ba se bolawe.

15A kgoši a re phelele!

A a fiwe gauta ya Sheba!72:15 “Sheba” Lebelela temana 10.

A a rapelelwe motšhaotšhele,

a kgopelelwe ditšhegofatšo ka mehla!

16A nageng ya gaborena go bolawe mabele;

a maphama a dithaba a alwe ke ona.

A puno ya gona e swane le ya Lebanone.

A metse e tlale batho boka naga ge e hlogile bjang.

17A kgoši a se tsoge a lebetšwe;

a a gopolwe ka mehla, go ya le go hlaba ga matšatši.

Ditšhaba tšohle di tla šegofatšwa ka yena,

gomme tša mmitša yo lehlogonolo.

18A go retwe Morena Modimo,

Modimo wa Baisraele!

Ke yena a nnoši a dirago mehlolo.

19A go tumišwe Modimo go ya go ile,

ka ge e le yena wa letago!

A letago la gagwe le tlale lefase.

Amene! Amene!

20Ke ka mo go felelago dithapelo tša Dafida, morwa wa Isai.

73

PUKU YA BORARO

(Pesalome 73 – 89)

Toka ya Modimo

Ke pesalome ya Asafo.

731Ruri, Modimo o loketše Baisraele,73:1 “Baisraele” Diphetolelo tše dingwe di re “baloki”.

o loketše ba pelo tše di hlwekilego.

2Nna ke nyakile ke feletšwe ke tshepo ya gore Modimo o lokile,

ka ba ka thoma go belaela,

3gobane ke be ke hufegela baikgantšhi,

ke bona ka mo bakgopo ba atlegago ka gona.

4Ga ba na sa go ba kweša bohloko,

ba a letlega, ba ja gabotse.

5Ga ba na mathata bjalo ka batho ba bangwe,

ebile ga ba tlaišwe ke selo go etša bangwe.

6Ba apara boikgantšho boka pheta,

le kgaphamadi go etša kobo.

7Ba khutlogile mahlo ka go nona,73:7 “Ba khutlogile ... nona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ba dula ba bolela ka dipelo.

8Sa bona ke go gegea batho le go ba senya maina;

ba bolela ka boikgantšho le tšhošetšo.

9Ba bolela bobe ka Modimo wa legodimong,

le motho yo mongwe le yo mongwe ba mmolela gampe.

10Ke ka lebaka leo badumedi ba kgelogelago go bona,

ba inyorollago ka tšohle tše ba di bolelago.73:10 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

11Ba re:

“Modimo a ka di tseba bjang?

Ragodimodimo a ka lemošwa ke eng?”

12Ke ka mo bakgopo ba lego ka gona;

ke bomohlokamathata ba go ikgobelela mahumo.

13Bjale go nthušang go itlhwekiša pelo

le go ipea kgole le sebe?

14Ke hlwela go bethwa letšatši ka moka;

ka mehla ke tsoga ke solwa.

15Ge nkabe nkile ka re:

“Ke tla bolela bjalo ka bona,”

ke be ke tla be ke hlanametše batho ba gago.

16Ke lekile go nagana ka taba ye gore ke e kwešiše,

fela ya ntšhita,

17ka ba ka ya Felong mo Gokgethwa ga Modimo,

ya ba gona ke lemogago se se tlago ba hlagela.

18Ruri, wena o ba beile matheleding,

wa ba thedimoša ba wa, ba hwa.

19Ba swieletšwe ka go ponya ga leihlo,

ba fedišwa taa ka dikotsi tša bjako.

20Morena, ba etša toro ge motho a phafogile;

wena ge o phafoga o phaela toro yeo thoko.

21Mola ka pelo ke tsota,

mola ke kgopišegile kudu,

22ke be ke šilofetše,

ke sa kwešiše selo,

mme ke go dira tša bophoofolo.

23Fela ke dula ke na le wena,

mme wena o dula o ntshwere ka seatla sa la go ja.

24O ntlhahla ka keletšo ya gago;

ka morago o tla nkamogela wa nkgodiša.

25Ke eng se ke nago naso legodimong ntle le wena?

Gomme ge wena o le wa ka,

lefaseng ga go sa na se ke se nyakago.

26Le ge nka palelwa mmeleng le moyeng,

Modimo yena ke maatla a ka;

ke wa ka go ya go ile.

27Ba ba lego kgole le wena ba tla tlošwa tšatšing;

bohle ba ba sa go botegelego o tla ba fediša.

28Nnaena ke loketšwe ke go ba kgauswi le Modimo.

Mong wa ka, Morena,

ke yena setšhabelo sa ka,

gomme ke tla anega ditiro tšohle tša gagwe.