Sepedi 2000 (NSO00)
70

Thapelo ya go kgopela thušo

(E bapetše le Pes. 40:13-17)

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida; ke segopotšo.

701Modimo, phakiša o tle o mphološe!

Morena, itlhaganele o tle o nthuše!

2A ba inyatše ba itshesengwe ba ba lekago go mpolaya.

A ba katakate ba gobogile ba ba ntlholelago mathata.

3A ba gomišetšwe morago ba fentšwe ba ba rego go nna: “Agaa! Swine!”

4Bohle ba ba go nyakago a ba thabe ba gobele ka ge e le ba gago.

Bohle ba ba hloloselago go phološwa ke wena a ka mehla ba re:

“Modimo ke yo mogolo!”

5Nnaena ke mohlaki ebile ke mohloki;

itlhaganele o tle go nna, hle, Modimo!

Ke wena Mothuši wa ka le Mophološi wa ka;

se diege, hle, Morena!

71

Thapelo ya motšofadi

711Ke tšhabela go wena, Morena,

ke se tsoge ke hlabilwe ke dihlong.

2Ntlhakodiše mme o ntote ka maatla a gago a go phološa!

Ntlhwaele tsebe o mphološe!

3Eba mošireletši wa ka yo ke tšhabelago go yena ka mehla.

O ikemišeditše go mphološa,

gobane o mošireletši wa ka le sebo sa ka.

4Modimo wa ka,

ntlhakodiše diatleng tša bakgopo,

dinaleng tša badiratšempe,

bona bagateledi,

5gobane nnaena ke tshephile wena,

Mong wa ka, wena, Morena.

E sa le ke go tshepha go tloga bjaneng bja ka.

6E sa le ke ithekga ka wena go tloga mola ke tswalwa;

ke wena o mpabaletšego go tloga tswalong;71:6 “ke wena ... tswalong” goba “ke wena o nntshitšego ka popelong ya mma”

nka se lese go go tumiša.

7Ba bantši ba mpona ke le sehlola,

fela wena o setšhabelotia sa ka.

8Ga ke kgaotše go go tumiša,

ke hlwela go anega letago la gago.

9Se re bjale ge ke tšofetše wa ntahla;

se re bjale ge ke fela maatla wa ntlogela,

10gobane manaba a ka a a nthera;

bao ba nyakago go mpolaya ba a ntakana.

11Ba re: “Modimo o mo lahlile,

a re mo hlomareng re mo sware;

ga a sa na mohlakodiši.”

12Hle, Modimo, o se nkeme kgole;

Modimo wa ka,

phakiša o tle o nthuše!

13Ba ba mpharago a ba segišwe batho;

a ba fedišwe;

ba ba lekago go ntshenyetša a ba aparelwe ke thogako le kgobogo.

14Nnaena ke tla dula ke tshephile wena;

ke tla go tumiša ke ntše ke eya.

15Ke tla hlwa ke laodiša ditiro tše o re phološitšego ka tšona,

etšwe nka se kgone go di bala.

16Ke tla tla ke laodiša ditiro tša gago tše maatla,

wena, Mong wa ka, wena, Morena;

ke tla go opelela ditumišo,

ka ge moloki e le wena fela.

17Modimo,

o ntaodišeditše mehlolo ya gago go tloga bjaneng bja ka,

mme le bjale ke sa e anegela batho.

18Bjale ge ke šetše ke tšofetše ke le hlogoputswa o se ntahle, hle, Modimo,

ke be ke tle ke anegele ba meloko yohle ya ka moso maatla a gago.

19Modimo,

toka ya gago e fihla magodimong.

Ke mang wa go swana nago, Modimo,

wena Modiradikgolo?

20O ntlišeditše ditlaišego tše dintši tše bohloko,

fela o tla buša wa mmaatlafatša,

wa mphološa lehung.

21O tla mpušetša maemong a bohlomphegi,

gomme wa nkhomotša gape.

22Ke mo ke tlago go tumiša ka harepa,

wena, Modimo wa ka,

ka ge o botega.

Ke tla go leletša sekgapa ke go opelela ditumišo,

wena Mokgethwa wa Israele.

23Ke tla go gobela megobo ke go leletša diletšo,

gobane o mphološitše.

24Ke tla anegela batho go loka ga gago,

ka gobane bale ba bego ba leka go ntshenyetša,

o tla ba segiša batho mme wa ba leša dihlong.

72

Go rapelela kgoši

Ke pesalome ya Solomone.

721Modimo,

ruta kgoši go ahlola ka tshwanelo boka wena;

ruta mongmabu gore a loke bjalo ka wena,

2gore a tle a buše tšhaba sa gago ka toka,

le bahlaki ba gago ka tshwanelo.

3A dithaba le meboto di tlišetše setšhaba katlego,

ka ge se phetha thato ya gago.

4A kgoši a lwele ditokelo tša bahlaki mo setšhabeng;

a a hlakodiše bahloki,

a roboketše bagateledi.

5Go tloga molokong wo mongwe go ya go wo mongwe

a a phele galelele bjalo ka letšatši,

goba ngwedi wo o dulago o taga.

6A a be bjalo ka pula ye e nošetšago hlaga,

a etše medupi ye e tloromelago lefase.

7A toka e ate pušong ya gagwe,

le batho ba iketle ba be ba atlege go ya go ile.

8

72:8
Sak. 9:10
A a buše go tloga lewatleng go ya go le lengwe,

le go tloga nokeng ya Yufratese go yo fihla magomong a lefase.

9A merafe ye e ralalago le mašoka e mo khunamele,

le manaba a gagwe a bethiše mosela fase.

10A magoši a Tarshishe72:10 “Tarshishe” Ke go re Spania. le a dihlakahlakeng a mo lobe;

a marena a Sheba le a Seba72:10 “Sheba le Seba” Sheba e be e le kua Arabia, Seba e be e le naga ye bjale e bitšwago Etopia. le a dihlakahlakeng a mo lobe.

11A magoši ohle a mo khunamele,

a ditšhaba tšohle di mo hlankele.

12O hlakodiša bahloki ba ba mo llelago,

le bahlaki ba ba hlokago mothuši.

13O šokela bafokodi le bahloki,

o hlakodiša badiidi.

14O ba hlakodiša kgatelelong le kgaphamading,

o ba šireletša gore ba se bolawe.

15A kgoši a re phelele!

A a fiwe gauta ya Sheba!72:15 “Sheba” Lebelela temana 10.

A a rapelelwe motšhaotšhele,

a kgopelelwe ditšhegofatšo ka mehla!

16A nageng ya gaborena go bolawe mabele;

a maphama a dithaba a alwe ke ona.

A puno ya gona e swane le ya Lebanone.

A metse e tlale batho boka naga ge e hlogile bjang.

17A kgoši a se tsoge a lebetšwe;

a a gopolwe ka mehla, go ya le go hlaba ga matšatši.

Ditšhaba tšohle di tla šegofatšwa ka yena,

gomme tša mmitša yo lehlogonolo.

18A go retwe Morena Modimo,

Modimo wa Baisraele!

Ke yena a nnoši a dirago mehlolo.

19A go tumišwe Modimo go ya go ile,

ka ge e le yena wa letago!

A letago la gagwe le tlale lefase.

Amene! Amene!

20Ke ka mo go felelago dithapelo tša Dafida, morwa wa Isai.