Sepedi 2000 (NSO00)
68

Sereto sa go tumiša Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida; ke kopelo.

681Ge Modimo a emelela,

manaba a gagwe a a phatlalala.

2O ba nyametša boka muši ge o nyamela;

bjalo ka motu ge o tološwa ke mollo,

bakgopo le bona ba hwa bjalo pele ga Modimo.

3Baloki bona ba a thaba,

ba hlalala pele ga gagwe,

ba gobela megobo ba thakgetše.

4Opelelang Modimo,

le mo opeleleng direto,

monamelamaru68:4 “monamelamaru” goba “moputlamašoka” le mo kgoreleng tsela.

Leina la gagwe ke Morena;

gobang mogobo mo pele ga gagwe!

5Ke yena raditšhiwana,

molotabahlologadi;

o madulong a gagwe a makgethwa.

6Balahlegi o ba dudiša ka magaeng,

bagolegwa o a ba lokolla a ba atla,

mola dinganga tšona di dula lesehleng.

7Modimo,

mola o etšwa o etile setšhaba sa gago pele,

mola o phatša lešoka, Sela

8

68:8
Eks. 19:18
lefase le ile la šikinyega,

legodimo la tloromiša pula ge Modimo a etla,

yena wa Sinai, Modimo wa Baisraele.

9O ile wa tloromiša pula ya medupi,

wa lapološa naga ya gago ye e omilego.

10Setšhaba sa gago sa dula go yona;

ka botho bja gago, wena Modimo,

wa babalela bahlaki.

11Mong wa rena a bega taba,

ya phatlalatšwa ke basadi ka bontši e re:

12“Magoši le madira a bona ba a tšhaba,

ba a tšhaba!”

Basadi kua gae ba abaganya dithebola tše

13bjalo ka diswantšhobopša tša maeba tše di manegilwego diphego ka silibera,

le mafofa ka gauta ya motswako,

ge banna bona ba ipatlametše kua mašakeng.68:13 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

14Mohla wola Ramaatlaohle a phatlalatša magoši nageng,

thabeng ya Tsalmone go ile gwa wa lehlwa.

15Na e kaakang thaba ya Bashane!

Ruri, ke thaba ya dintlhoratlhora!

16Hee, wena thaba, radintlhoratlhora,

o reng o gerula thaba ye Modimo

a ikgethetšego go dula go yona?

Morena o tla dula gona go ya go ile.

17Ge Modimo,

Mong wa bohle, a etla ka sekgethwakgethweng sa gagwe a etšwa Sinai,

dikoloi tša gagwe tša ntwa di be di sa balwe,

e le diketekete.

18

68:18
Baef. 4:8
Wena, Morena Modimo,

o rotogetše thabeng ye e phagamego gore o tle o be le bodulo;

wa tloga le mathopša a mantši,

wa amogela dimpho,

ešita le tša batho ba dinganga.

19A go tumišwe Mong wa bohle,

yo a re pepago letšatši ka letšatši,

yena Modimo, Morephološi.

20Modimo wa rena ke wa go re phološa;

Morena, Mong wa rena,

o re hlakodiša lehung.

21Modimo o tla pšhatla manaba a gagwe dihlogo,

e lego banna ba ditšhitšhi bao ba ganelelago tseleng tša bona tše mpe.

22Mong wa bohle o rile:

“Ke tla ba gomiša Bashane;

ke tla ba gomiša ka bodibeng bja lewatle,

23gore o ine maoto mading a bona,

le dimpša tša gago di a latswe ka mo di ratago.”

24Modimo, batho ba hlalela melokoloko ya gago,

melokoloko ya Modimo wa ka, Kgoši ya ka,

ge a eya Felong ga gagwe mo Gokgethwa.

25Baopedi ba etile pele,

baletši ba ka morago,

mo gare ke banenyana ba go letša meropa.

26Tumišang Modimo le na le phuthego yohle ya gagwe!

Retang Morena,

lena ditlogolo tša68:26 “ditlogolo tša” goba “phuthego ya” Jakobo.

27Šebaowe ba kgorwana ya Benjamene,

ba eteletše pele;

ba latelwa ke baetapele ba Juda ba ba hlabilego legoa,

gwa latela baetapele ba Sebulone le ba Naftali.

28Bontšha maatla a gago, Modimo,

ona maatla ale o a šomišeditšego go re thuša

29o le Tempeleng ya gago Jerusalema,

moo magoši a go tlišetšago diloba.

30Kgalema sebata sela sa lehlakanoka;68:30 “sebata sa lehlakanoka” Ke Egepeta le batho ba gona.

kgalema ditšhaba,

e lego mohlape wa dipoo le manamane,

tša ba ba go khunamelago ba swere dibego tša silibera.

Phatlalatša ditšhaba tša bontwadumela!68:30 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

31Go tla tla batseta ba go tšwa Egepeta;68:31 “Go tla tla ... Egepeta” goba “Dibego tša mphiri di tla tlišwa di etšwa Egepeta”

Baetopia ba tla lotšha Modimo.

32Opelelang Modimo,

lena mebušo ya lefase;

le opeleleng Mong wa bohle direto,

33yena monamelaratadima,

ratadima la kgale.

Theeletšang ge a kwatša lentšu le maatla.

34Begang maatla a Modimo;

bogoši bja gagwe bo okametše Baisraele,

gomme maatla a gagwe a kua leratadimeng.

35Modimo o a boifiša ge a ikutolla sekgethweng sa gagwe,

yena Modimo wa Baisraele!

Ke yena a fago setšhaba sa gagwe maatla le bonatla.

A go tumišwe Modimo!

69

Go llela thušo ya go tšwa go Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida ya go opelwa ka modumo wa kopelo ya “Matšoba”.

691Ntlhakodiše, hle, Modimo,

gobane meetse a mpoa ka megolo.

2Ke sobelela tebetebeng ya leraga,

gomme ke hloka mo ke gatago gona.

Ke ka gare ga bodiba,

gomme ke gogotšwe ke mafula.

3Ke lapišitšwe ke go lla,

le lentšu le hwile;

mahlo a ka a fifaditšwe ke go letela wena,

Modimo wa ka.

4

69:4
Pes. 35:19
Joh. 15:25
Ba go ntlhoyela lefeela ba atile go feta le meriri ya ka.

Ba e lego manaba a ka ntle le lebaka ke dikokotla tše di faletšego go mpolaya.

Ba nkgapeletša go bušetša tše ke sego ka di utswa.

5Yo a tsebago bošilo bja ka ke wena, Modimo;

diphošo tša ka di ka se go utegele.

6Mong wa ka, Morena Ramaatlaohle,

ba ba botilego wena a ke se ba segiše batho.

Badiredi ba gago ke se ba nyatšiše batho,

wena Modimo wa Baisraele.

7Ke ka lebaka la gago ge ke rogwa ke batho;

ke ka lebaka la gago ge ke nyatšwa.

8Ke šetše ke le mothofela go ba gešo;

go bana ba mma ke nna mošele.

9

69:9
Joh. 2:17
Bar. 15:3
Ke jewa ke go fišegela ntlo ya gago;

mahlapa a bahlapaodi ba gago a wela nna godimo.

10Ge ke itima dijo ke lla,

ke a kodutlwa.

11Ge ke apara diaparo tša go ilela,

seo se dira gore ke pharwe dika.

12Go ba ba hlwago ba dutše masorong a motse kgang ke nna;

ešita le ditagwa di nkopela koša.

13Ge e le nna, Morena,

ke rapela wena;

o nkarabe ka nako ye e go kgahlago,

o nkarabe ka go nthuša ka mehla,

ka ge o na le lerato le legolo.

14O ntlhakodiše,

ke se nanganele lerageng,

o ntamolele go ba ba ntlhoilego,

o ntlhakodiše madibeng a meetse.

15A ke se gogolwe ke mafula;

ke se kwametšwe ke bodulabahu;

ke se ye molete mohlaelathupa.

16Morena, ka ge o nthata ratirati,

o nkarabe;

o ntebelele ka lešoko la gago le legolo.

17Se iphihlele nna,

mohlanka wa gago,

gobane ke mo tlalelong;

o se diege go nkaraba.

18Mpatamele, o mphološe,

o ntlhakodiše manabeng a ka.

19O tseba ka mo ke rogwago ka gona,

ka mo ke segišwago batho ka gona,

le ka mo ke gobošwago ka gona;

manaba a ka ohle o a a tseba.

20Mahlapa a ntlhabile pelo,

ke nolegile moko.

Ke be ke hutša monkwelabohloko,

ka mo hloka;

ke be ke lebeletše monkhomotši,

a se be gona.

21

69:21
Mat. 27:48
Mar. 15:36
Luk. 23:26
Joh. 19:28-29
Ba ntšheletše mpholo ka dijong,

ya re ge ke nyorilwe ba mpha sa bodila gore ke nwe.

22

69:22-23
Bar. 11:9-10
A didimo tša bona di ba fetogele difu,

bona le bangwathišani ba bona, mme di ba iše tahlegong.

23A ba fifale mahlo go fihlela ba se sa bona,

ba kudupantšhwe mekokotlo go ya go ile.

24Ba otle o ba galefetše,

o ba kgakganetše ka pefelo ya gago.

25

69:25
Dit. 1:20
Mešaša ya bona a e ngalwe,

makuba a bona a hloke badudi.

26Ba hlomara yo o šetšego o mo otlile;

ba o ba hlokofaditšego ba ba dulela serepa.

27Ba bee molato godimo ga wo mongwe,

mme o se ba phološe.

28

69:28
Eks. 32:32
Kut. 3:5
13:8
17:8
Maina a bona a a phumolwe pukung ya ba ba phelago;

ba se ngwalwe le ba ba lokilego.

29Ge e le nna,

ke a tlaišega, ke bohlokong;

nke o mphološe mme o ntšhireletše, Modimo.

30Ke tla tumiša Modimo ka kopelo;

ke tla mo reta ka go mo leboga.

31Seo ke se se tlago mo kgahla go feta go mo neela sehlabelo sa poo,

powana ya dinaka le ngatha tša mapharo.

32Baikokobetši ge ba di bona ba tla thaba;

lena ba go khunamela Modimo,

tiang maatla.

33Morena o theeletša bahloki,

le batho ba gagwe ba ba lego kgolegong ga a ba nyatše.

34A legodimo le lefase di mo tumiše,

le mawatle le diphedi tšohle tše di lego ka go ona,

35gobane Modimo o tla hlakodiša Sione,69:35 “Sione” Ke go re Jerusalema.

a tsošološa metse ya Juda.

Setšhaba sa gagwe se tla dula gona sa ithopela naga.

36Ditlogolo tša bahlanka ba gagwe di tla e abelwa ya ba lefa la bona;

ba ba mo ratago ba tla dula go yona.

70

Thapelo ya go kgopela thušo

(E bapetše le Pes. 40:13-17)

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida; ke segopotšo.

701Modimo, phakiša o tle o mphološe!

Morena, itlhaganele o tle o nthuše!

2A ba inyatše ba itshesengwe ba ba lekago go mpolaya.

A ba katakate ba gobogile ba ba ntlholelago mathata.

3A ba gomišetšwe morago ba fentšwe ba ba rego go nna: “Agaa! Swine!”

4Bohle ba ba go nyakago a ba thabe ba gobele ka ge e le ba gago.

Bohle ba ba hloloselago go phološwa ke wena a ka mehla ba re:

“Modimo ke yo mogolo!”

5Nnaena ke mohlaki ebile ke mohloki;

itlhaganele o tle go nna, hle, Modimo!

Ke wena Mothuši wa ka le Mophološi wa ka;

se diege, hle, Morena!