Sepedi 2000 (NSO00)
55

Thapelo ya motho yo a lahleditšwego ke mogwera

Go tsebišwa moopediši gore ke sereto sa Dafida sa go opelwa se letšwa ka diletšo tša metato.

551Modimo, ekwa thapelo ya ka,

o se ntlhokomologe ge ke go llela.

2Ntheeletše, mme o nkarabe;

ke tsieditšwe ke mathata.

3Ke gakantšhitšwe ke legoa la manaba a ka

le kgatelelo ya bakgopo;

ba nkgobelela dithogako,

ba nkgalefetše, ba ntlhoile.

4Pelo ya ka e thebatheba kudu;

ke swerwe ke poifo ya lehu.

5Ke tsenwe ke letšhogo,

ke a thothomela,

ke swere pelo ka seatla,

6gomme ke re:

“Nke nkabe ke na le diphego boka leeba,

ka fofa ka ya go ikhutša.

7Nkabe ke fofela kgole,

ka yo itulela lešokeng. Sela

8Ke be ke tla ikhweletša boširelo ka bjako,

ka širela phefo ye e tšubutlago le ledimo.”

9Morena, raraganya manaba a ka polelong a gakanege,

gobane nna ke bona dikgaruru le diphapano motseng.

10Bošego le mosegare ba dikologa motse godimo ga morako wa wona;

motse o tsenwe ke bokgopo le mathata.

11Batho ba lobišwa thoto tša bona;

lepatlelong la motse go rena kgatelelo le boradia.

12Ge nkabe ke gobošwa ke lenaba,

ke be nka kgotlelela; ge nkabe ke kgantšhetšwa ke montwantšhi,

ke be nka mo khutela.

13Eupša taba ye ke e dirwa ke wena, thaka,

wena, mogwera, wena, mokgotse,

14wena o bego o ntšhana le nna sa inong;

wena o bego o sepetšana le nna re le molokolokong kua ntlong ya Modimo.

15A manaba a ka a khukhunetšwe ke lehu;

a ba theogele bodulabahu ba sa phela,

gobane ka magaeng a bona le ka dipelong go tletše bobe.

16Nnaena ke ipiletša Modimo,

gomme yena Morena o tla mphološa.

17Mosong le mosegare le mantšiboa ke dulela go balabala ke fegelwa,

gomme yena o kwa lentšu la ka.

18Dintweng tše ke di lwago le manaba a mantši o tla mpuša ke phologile.

19Modimo yo e sa lego a buša bogologolo Sela

o tla nkwa a ba kokobetša,

ka ge ba sa sokologe,

le gona ba sa mmoife.

20Mogwera yola wa ka o hlasetše bakgotse ba gagwe;

o tshetše dikeno tša gagwe.

21Leleme la gagwe le boreledi go feta sereledi,

mola ka pelong e le ntwadumela;

mantšu a gagwe a boleta go feta makhura,

etšwe e le ditšhoša tša go hlaba.

22Maima a gago o a rolele Morena,

gomme yena o tla go babalela.

Gape a ka se lese mooki a thetšwa.

23Modimo, babolai le dihwirihwiri o tla ba lahlela bodulabahu;

ba hwa e sa le ba bafsa.

Nnaena ke botile wena.