Sepedi 2000 (NSO00)
44

Go tsebišwa moopediši gore ke sereto sa Bakorage.

441Re ikwetše ka tša rena ditsebe, Modimo;

borakgolokhukhu ba re boditše ba re

o dirile ditiro tše dikgolo mehleng ya bona,

mehleng yela ya kgale:

2O rakile baditšhaba ka maatla a gago,

naga wa e fa borakgolokhukhu;

wa dira baditšhaba bošula,

borakgolokhukhu bona wa ba atla.

3Naga ye ga se ba e thopa ka tšhoša,

goba ba fenya ka a bona maatla,

eupša e bile ka maatla a gago a magolo,

le go ba lokela ga gago,

ka gobane ba be ba go kgahla.

4O kgoši ya ka, wena Modimo;

o kgontšha44:4 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “o kgontšha” Seheberu se re “kgontšha”. ditlogolo tša Jakobo go fenya.

5Ka maatla a gago re katelela manaba a rena;

re ba gatakela re laelwa ke wena.

6Nna ga ke bote mosebe,

le tšhoša e ka se ntlhakodiše.

7Yo a re phološitšego manabeng a rena ke wena,

ke wena o dirilego gore ba inyatše.

8Re hlwela go go tumiša letšatši ka moka;

re go reta go ya go ile. Sela

9Eupša bjale o re ngadile,

o re kokobeditše,

ga o sa tšwa dira le rena.

10O re katakatišitše re lebane le manaba a rena,

mme ba re thopela dithoto.

11O re lesitše re hlabja bjalo ka dinku,

wa re gašanya le ditšhaba di šele.

12Setšhaba sa gago o se rekišitše ka theko ya go se re selo,

mme wa se boelwe ke selo thekišong yeo.

13O re segiša ba ba bapilego le rena;

re fetogile dikwero le dikgegeo go baagišani.

14O re pharile seka ditšhabeng;

ba ditšhaba ba re šišinyetša dihlogo ka lenyatšo.

15Letšatši ka moka ke hlwa ke inyatša,

dihlong di nkhurumeditše sefahlego,

16ka ge ke ekwa bakodutli le barogi ba ka,

ka lebaka la tše ke di dirilwego ke manaba le baitefeletši ba ka.

17Tše ka moka di re hlagetše le ge re se ra go lebala,

goba ra lahla kgwerano ye o e dirilego le rena.

18Ga se ra go nyatša,

goba ra aroga tseleng ya gago.

19Eupša o re ripitletše ka meleteng ya diphukubje,

wa ba wa re ribega ka leswiswi le leso.

20Ge re ka be re ile ra lesa go khunamela Modimo wa rena ra rapela modimo o šele,

21ga ke re wena, Modimo,

o ka be o ile wa lemoga,

ka ge o tseba diphiri tša pelo?

22

44:22
Bar. 8:36
Fela ke ka lebaka la gago ge re bolawa ka mehla,

re swerwe bjalo ka dinku di eya go hlabja.

23Phafoga, Mong wa rena!

O reng o robetše?

Tsoga! Se re ngalele sa ruri!

24O reng o re furaletše,

o lebala ka mo re tlaišwago le ka mo re gateletšwego ka gona?

25Re sobeletše lerupurupung,

re rapaletše fase.

26Nanoga, o re thuše!

Re phološe, ka ge o re rata ka lerato, kilaphetogo.

45

Koša ya lenyalo la kgoši

Go tsebišwa moopediši gore ke sereto sa Bakorage; se opelwe ka modumo wa kopelo “Matšoba”. Ke sa lerato.

451Pelo ya ka e runyarunya mantšu a mabotse

ge ke opelela kgoši koša;

leleme la ka nke ke pene ya mongwadimakgone.

2Wena ka botse o phala batho ka moka,

mantšu a botho a falala molomong wa gago,

ka gona Modimo o go šegofaleditše saruri.

3Itlhame ka tšhoša ya gago,

wena kgoši ye maatla,

o apare tša letago le bogoši bja gago.

4Tšwela pele ka koloi ya gago ya ntwa,

o yo fenya ka maatla a bogoši o lwele therešo le toka!45:4 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le toka” Seheberu se re “le boleta bja toka”.

Ka maatla a gago o tla fenya o fentše!

5Metsi ya gago e bogale e phuleletša pelo tša manaba,

ditšhabatšhaba tša wela pele ga gago.

6

45:6-7
Bah. 1:8-9
Bogoši bjo Modimo a go filego bjona45:6 “Bogoši ... bjona” goba “Bogoši bja gago Modimo” goba “Bogoši bja gago bja bomodimo” e tla ba bja go ya go ile.

O buša setšhaba sa gago ka toka;

7o rata toka, o hloile bobe.

Ke ka lebaka leo Modimo,

yena Modimo wa gago,

a go kgethilego mme a go tšhollela lethabo go feta a mangwe magoši.

8Diaparo tša gago ka moka di tšhetšwe senkgabose sa mira le sa sekgopha le sa kasia.

Baletši ba go tloša bodutu ka diletšo tša bona dintlong tša gago tša bogoši tše di kgabišitšwego ka nakatlou.

9Kgorong ya mošate go na le barwedi ba magoši.

Mmakgoši o ipatile le wena ka letsogong la go ja,

o tšhephile ka diala tša gauta ye bohlokwahlokwa.

10Ngwetši, ntheeletše o hlwaye tsebe:

Ba geno le meloko yeno o ba lebale.

11Ke mo botse bja gago bo tlago kgahla kgoši;

ke yena mong wa gago,

o mo hlomphe.

12Batho ba Tirose ba tla go tlišetša dimpho;

bahumi ba tla leka go ithatiša wena.

13Morwedi wa kgoši o gona ka mošate –

ga se botse ke tlaang le bone!

Kobo ya gagwe e logilwe ka tlhale ya gauta.

14O gorošwa go kgoši a apere kobo ya mebalabala,

a latelwa ke bafelesetši,

bagwera ba gagwe;

le bona ba tlišwa go kgoši.

15Ba a gorošwa ba tsenywa ka mošate ka lethabo le mekgolokwane.

16Wena kgoši,

barwa ba gago ba tla buša legatong la borakgolokhukhu ba gago,

o tla ba bea babuši ba lefase ka moka.

17Ka koša ye ya ka o tla tumišwa ke meloko le meloko;

ka gona o tla retwa ke ditšhaba go ya go ile.

46

Modimo o na le rena

Go tsebišwa moopediši gore ke kopelo ya Bakorage; e opelwe ka modumo wa kopelo “Dikgarebe”.

461Modimo ke setšhabelo sa rena le maatla a rena;

ke komana madulaabapile mabakeng a mathata.

2Ka gona,

le ge lefase le ka šikinyega,

le dithaba tša kgeregela ka garegare ga lewatle;

3le ge mawatle a ka rora a galefile,

le dithaba tša thothomedišwa ke kgalefo yeo, re ka se tšhoge. Sela

4Go na le noka ye nngwe yeo dinokana tša yona di thabišago motse wa Modimo,

le ngwako wo mokgethwa wa Yogodimodimo.

5Modimo o mo motseng woo,

gomme wona o ka se thubje.

Yena o tla tlo o phalalela ge letšatši le hlaba.

6Modimo o kwatša lentšu la gagwe –

ditšhaba di a gakanega,

mebušo e nyaka go wa,

lefase le a fedišwa. Sela

7Morena Ramaatlaohle o na le rena;

Modimo wa Jakobo ke setšhabelo sa rena!

8Etlang le bone ditiro tša Morena,

dimakatšo tše a di dirago lefaseng!

9O fediša dintwa lefaseng ka moka;

o roba mara, a robaganya le marumo,

dikoloi tša ntwa a di tšhuma ka mollo.

10O re: “Lesang go lwa,

mme le tsebe gore ke nna Modimo.

Ke nna Kokamaditšhaba,

ke nna Kokamalefase.”

11Morena Ramaatlaohle o na le rena;

Modimo wa Jakobo ke setšhabelo sa rena!