Sepedi 2000 (NSO00)
39

Boipobolo bja motho yo a tlaišitšwego ke bolwetši

Go tsebišwa moopediši, Jeduthune, gore ke pesalome ya Dafida.

391Ka pelong ke rile:

“Ke tla itlhokomela maitshwarong,

ka se bolele se sebe;

nka se bolele selo ke na le yo kgopo.”

2Ke ile ka homola ka re tuu,

ka se bolele selo,

eupša ya ba lefeela.

Tlaišego ya ka yona ya nkgolela.

3Ka tlalelana ge ke ntše ke tsetla ka mefegelo,

ka ba ka šitwa go itshwara,

mme ka botšiša ka re:

4“Morena, ntsebiše pheletšo ya ka,

le gore nako ye e ntšhaletšego ke ye kaakang.

Ntemoše bokopana bja matšatši a ka.”

5O mpeetše bophelo bjo bokopana;

bophelo bja ka o bona e se selo.

Motho wa nama ke lefeelafeela. Sela

6Bophelo bja motho bo bjalo ka moriti wo o fetago;

tše a itapišago ka tšona ke lefeela.

O ikgobelela mahumo, a sa tsebe moji.

7Bjale nna ke sa lebeletšeng,

Mong wa ka?

Yo ke mo holofetšego ke wena.

8Mphološe dikarogong tša ka ka moka.

O se lese ditlatla di nkwera.

9Ke tla homola, nka se bolele selo,

gobane ke wena o ntirilego gore ke tlaišege ka mokgwa wo.

10Se hlwe o ntlaiša.

Ke šetše ke hlagaditšwe ke mekeketo ya gago.

11O kgalema motho ka go mo otlela bokgopo bja gagwe;

o fediša se a se ratago ya ba nke se lewa ke tšhwele.

Motho ke lefeelafeela. Sela

12Ekwa thapelo ya ka, Morena;

ntheeletše ge ke go llela.

O se hlokomologe sello sa ka,

gobane ke mofaladi nageng ya gago,

ke mofeti bjalo ka borakgolokhukhu ka moka.

13Tlogela go mpea leihlo gore ke iketle pele ke itshepelela, ka se sa ba gona.

40

Kopelo ya tumišo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

401Ke be ke letile Morena ka tlhologelo,

mme a ntlhwaela tsebe,

a nkwa ge ke mo llela.

2A nntšha moleteng wa tahlego,

moo tebetebeng ya leraga,

a mpea sebong,

a ntshepediša mo go omilego.

3A mpha kopelo ye mpsha,

sereto sa Modimo wa rena.

Ba bantši ba tla re go kwa kopelo ya ka ba gakgamala, ba tshepha Morena.

4Go lehlogonolo motho yo a tshephilego Morena,

yo a sa fadišego baikgogomoši,

goba ba ba itharetšago ka bofora.

5Morena Modimo wa ka,

mehlolo ye o e dirilego ga e kaaka.

Merero ya gago ke ya go re hola.

Moswananago ga a gona.

Ge nka re ke a e anega goba ke bolela ka yona,

e ka mpatla ka bontši bja yona.

6

40:6-8
Bah. 10:5-7
Wena ga o kgahlwe ke dihlabelo le dikabelo tša bupi;

ga o nyake dihlabelo tša go tšhungwa ka moka,

goba dihlabelo tša go tloša dibe.

Bakeng sa tšeo o mphile ditsebe tša go kwa.

7Ke ka lebaka leo nna ke rilego:

“Bona, ke ikemišeditše go phetha tše ke di laetšwego ka pukung ya melao ya gago.

8Ke thabela go dira tše di kgahlago wena, Modimo wa ka.

Melao ya gago e ka pelong ya ka.”

9Ge phuthego e kgobokane ka bontši,

ke e anegela taba ye botse ya gore o mphološitše.

O a tseba, Morena,

gore nka se lese go e anegela.

10Ga se ka uta gore ke phološitšwe ke wena.

Ka mehla ke anega tša potego ya gago le phološo.

Ge phuthego ya gago e kgobokane ka bontši,

ke be ke sa lese go e begela tša leratorato la gago le tša potego ya gago.

11Morena, etse o ka se lese go ntšhokela;

o tla fela o ntotile ka lerato le potego ya gago.

Thapelo ya go kgopela thušo

(E bapetše le Pes. 70)

12Ke dikaneditšwe ke mathata a mantši –

ke a mantši mo ke šitwago go a bala!

Makgopo a ka a ntshwere,

mme ga ke sa kgona go bona tsela.

A feta le meriri ya ka ka bontši,

mme ke nolegile moko.

13Hle, Morena, ntlhatlole!

Itlhaganele o nthuše!

14A ba inyatše ba itshesengwe bohle ba ba lekago go mpolaya.

A ba katakate ba gobogile ba ba ntlholelago mathata.

15A ba gakantšhwe ke go fenywa ba ba rego go nna: “Agaa! Swine!”

16Bohle ba ba go nyakago a ba thabe ba gobele ka ge e le ba gago.

Bohle ba ba hloloselago go phološwa ke wena a ka mehla ba re:

“Morena ke yo mogolo!”

17Nnaena ke mohlaki ebile ke mohloki,

eupša wena, Mong wa ka, ga o ntebale.

Ke wena Mothuši wa ka le Mophološi wa ka;

se diege, hle, Modimo wa ka!

41

Thapelo ya molwetši

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

411Go lehlogonolo motho yo a hlokomelago bahlaki;

Morena o tla mo hlakodiša mohla a wetšego mathateng.

2Morena o tla mo šireletša a mo phediša;

o tla mo letla mo nageng ye;

a ka se mo lahletše manabeng.

3Ge a babja, Morena o tla mo thekga,

a mo fodišetša sa ruri.

4Nna ke ile ka re:

“Morena, ntšhokele o mphodiše,

le ge ke go fošeditše.”

5Manaba a ka a mpolela a mphelela pelo, a re:

“E bago o tla hwa neng, a lebalwa?”

6Motho wa bona ge a etla go ntlhola o a ikgakantšha;

o tlela fela go bona seemo sa ka se sebe,

se e rego ge a etšwa a se phatlalatše ka ntle.

7Bohle ba ba ntlhoilego ba a ntsheba.

Ka dipelo ba ntlhobogile,

8ba re: “O babja la go hwa;

ge a rapaletše bjalo a ka se sa tsoga.”

9

41:9
Mat. 26:23
Mar. 14:18
Luk. 22:21
Joh. 13:18
Ke hlanametšwe le ke yo ke bego ke re ke mogweragwera,

yo ke bego ke ntšhana naye sa inong,

yo a bego a eja le nna mogopong o tee.

10Ntšhokele, Morena, o mphodiše,

mme nna ke tla itefeletša go bona.

11Ge lenaba la ka le ka se mphenye,

ke mo ke tlago tseba gore ke a go kgahla.

12O nthekga ka ge ke se na bosodi;

o dula o mpeile kgauswi le wena.

13

41:13
Pes. 106:48
A go tumišwe Morena Modimo wa Israele,

go tloga neng le neng,

le go iša go sa felego.

Amene! Amene!