Sepedi 2000 (NSO00)
38

Thapelo ya motlaišegi

Ke pesalome ya Dafida; ke segopotšo.

381Morena, hle, o se nkgale o befetšwe;

o se nkotle o nkgalefetše.

2Mesebe ya gago e nkgontlhetše,

o nkotlile gabohloko.

3Ka ge o nkgalefetše ke tšwile dišo gohle mmeleng,

ke opša le ke marapo ka lebaka la dibe tša ka.

4Ke kgangwa ke makgopo a ka;

ke morwalo wo o mpalelago.

5Dišo tša ka di a nkga,

di dutla boladu ka lebaka la botlaela bja ka.

6Ke kudupane, ke kokoropane,

ke hlwa ke lla letšatši ka moka.

7Ke tletše dišo gohle mmeleng;

mmele wa ka o a fiša ka letadi.

8Ke feletšwe ke maatla,

ke nolegile moko,

ke tsetlišwa ke manyami.

9Mong wa ka, o tseba tlhologelo tša ka,

o kwa metsetlo ya ka.

10Pelo ya ka e thebatheba kudu,

ke feletšwe ke maatla,

le mahlo a ka a fifetše.

11Bagwera le bakgotse ba ka ba nkatologile ka lebaka la bolwetši bja ka;

le ba gešo ga ba mpatamele.

12Ba ba ratago go mpolaya ba a nthea;

ba ba ratago go ntira gampe ba a ntakana,

ba hlwa ba duletše go nthera.

13Nna ke bjalo ka setholo,

ga ke kwe selo;

ke swana le semumu,

sona se sa kgonego go bolela.

14Ke bjalo ka motho yo a sa iphetolelego,

ka ge a sa kgone go kwa.

15Le ge go le bjalo, ke botile wena, Morena;

mme wena, Mong wa ka,

wena Modimo wa ka,

o tla nkaraba.

16Ke a go kgopela, se ba lese ba ntshega,

bona ba ba ikgantšhetšago nna ge ke thedimoga.

17Ke kgauswi le go wa,

mme bohloko ga bo nkatologe.

18Ke ipolela bokgopo bja ka,

ke tshwenyegile ka lebaka la dibe tša ka.

19Ba e lego manaba a ka ntle le lebaka38:19 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba ... lebaka” Seheberu se re “Manaba a ka a a phela”. ba tiile;

ke ba bantši ba ba ntlhoilego ba se na lebaka.

20Bao ba lefeletšago botse ka bobe ba a ntsota ka ge ke dira tše di lokilego.

21Se ntlogele, Morena,

se nkeme kgole, Modimo wa ka!

22Itlhaganele o nthuše, Mong wa ka,

Mophološi wa ka!

39

Boipobolo bja motho yo a tlaišitšwego ke bolwetši

Go tsebišwa moopediši, Jeduthune, gore ke pesalome ya Dafida.

391Ka pelong ke rile:

“Ke tla itlhokomela maitshwarong,

ka se bolele se sebe;

nka se bolele selo ke na le yo kgopo.”

2Ke ile ka homola ka re tuu,

ka se bolele selo,

eupša ya ba lefeela.

Tlaišego ya ka yona ya nkgolela.

3Ka tlalelana ge ke ntše ke tsetla ka mefegelo,

ka ba ka šitwa go itshwara,

mme ka botšiša ka re:

4“Morena, ntsebiše pheletšo ya ka,

le gore nako ye e ntšhaletšego ke ye kaakang.

Ntemoše bokopana bja matšatši a ka.”

5O mpeetše bophelo bjo bokopana;

bophelo bja ka o bona e se selo.

Motho wa nama ke lefeelafeela. Sela

6Bophelo bja motho bo bjalo ka moriti wo o fetago;

tše a itapišago ka tšona ke lefeela.

O ikgobelela mahumo, a sa tsebe moji.

7Bjale nna ke sa lebeletšeng,

Mong wa ka?

Yo ke mo holofetšego ke wena.

8Mphološe dikarogong tša ka ka moka.

O se lese ditlatla di nkwera.

9Ke tla homola, nka se bolele selo,

gobane ke wena o ntirilego gore ke tlaišege ka mokgwa wo.

10Se hlwe o ntlaiša.

Ke šetše ke hlagaditšwe ke mekeketo ya gago.

11O kgalema motho ka go mo otlela bokgopo bja gagwe;

o fediša se a se ratago ya ba nke se lewa ke tšhwele.

Motho ke lefeelafeela. Sela

12Ekwa thapelo ya ka, Morena;

ntheeletše ge ke go llela.

O se hlokomologe sello sa ka,

gobane ke mofaladi nageng ya gago,

ke mofeti bjalo ka borakgolokhukhu ka moka.

13Tlogela go mpea leihlo gore ke iketle pele ke itshepelela, ka se sa ba gona.

40

Kopelo ya tumišo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

401Ke be ke letile Morena ka tlhologelo,

mme a ntlhwaela tsebe,

a nkwa ge ke mo llela.

2A nntšha moleteng wa tahlego,

moo tebetebeng ya leraga,

a mpea sebong,

a ntshepediša mo go omilego.

3A mpha kopelo ye mpsha,

sereto sa Modimo wa rena.

Ba bantši ba tla re go kwa kopelo ya ka ba gakgamala, ba tshepha Morena.

4Go lehlogonolo motho yo a tshephilego Morena,

yo a sa fadišego baikgogomoši,

goba ba ba itharetšago ka bofora.

5Morena Modimo wa ka,

mehlolo ye o e dirilego ga e kaaka.

Merero ya gago ke ya go re hola.

Moswananago ga a gona.

Ge nka re ke a e anega goba ke bolela ka yona,

e ka mpatla ka bontši bja yona.

6

40:6-8
Bah. 10:5-7
Wena ga o kgahlwe ke dihlabelo le dikabelo tša bupi;

ga o nyake dihlabelo tša go tšhungwa ka moka,

goba dihlabelo tša go tloša dibe.

Bakeng sa tšeo o mphile ditsebe tša go kwa.

7Ke ka lebaka leo nna ke rilego:

“Bona, ke ikemišeditše go phetha tše ke di laetšwego ka pukung ya melao ya gago.

8Ke thabela go dira tše di kgahlago wena, Modimo wa ka.

Melao ya gago e ka pelong ya ka.”

9Ge phuthego e kgobokane ka bontši,

ke e anegela taba ye botse ya gore o mphološitše.

O a tseba, Morena,

gore nka se lese go e anegela.

10Ga se ka uta gore ke phološitšwe ke wena.

Ka mehla ke anega tša potego ya gago le phološo.

Ge phuthego ya gago e kgobokane ka bontši,

ke be ke sa lese go e begela tša leratorato la gago le tša potego ya gago.

11Morena, etse o ka se lese go ntšhokela;

o tla fela o ntotile ka lerato le potego ya gago.

Thapelo ya go kgopela thušo

(E bapetše le Pes. 70)

12Ke dikaneditšwe ke mathata a mantši –

ke a mantši mo ke šitwago go a bala!

Makgopo a ka a ntshwere,

mme ga ke sa kgona go bona tsela.

A feta le meriri ya ka ka bontši,

mme ke nolegile moko.

13Hle, Morena, ntlhatlole!

Itlhaganele o nthuše!

14A ba inyatše ba itshesengwe bohle ba ba lekago go mpolaya.

A ba katakate ba gobogile ba ba ntlholelago mathata.

15A ba gakantšhwe ke go fenywa ba ba rego go nna: “Agaa! Swine!”

16Bohle ba ba go nyakago a ba thabe ba gobele ka ge e le ba gago.

Bohle ba ba hloloselago go phološwa ke wena a ka mehla ba re:

“Morena ke yo mogolo!”

17Nnaena ke mohlaki ebile ke mohloki,

eupša wena, Mong wa ka, ga o ntebale.

Ke wena Mothuši wa ka le Mophološi wa ka;

se diege, hle, Modimo wa ka!