Sepedi 2000 (NSO00)
37

Pheletšo ya bakgopo le ya baloki

Ke pesalome ya Dafida.

371Tša batho ba babe di se go tshwenye;

se tsebafele ba ba dirago tše kgopo,

2gobane ba tla omelela ka pela bjalo ka bjang;

ba tla pona bjalo ka dimela tše ditala.

3Wena, bota Morena,

o dire tše di lokilego;

o itulele mo nageng ya geno o iketle.

4O ithabiše ka Morena,

mme yena o tla go fa tše o di kgopelago.

5Dula o ipeile ka diatleng tša Morena;

o mmotile mme yena o tla go phethela.

6O tla dira gore go hloka molato ga gago go tage bjalo ka seetša sa mosegare,

le go loka ga gago go tage bjalo ka letšatši mosegare wa sekgalela.

7Ge o le pele ga Morena o se mo felele pelo wa mo kgareetša;

tša yo a atlegago di se go tshwenye,

ešita le tša yo a tšwelelago ka maanomabe a gagwe.

8Tlogela go befelwa, o ile go galefa;

o se tlale pelo,

gobane go ka go šaetšiša.

9Yo mobe o tla fedišwa;

wa go bota Morena yena e tla ba mong wa naga.

10Kgauswinyana yo kgopo a ka se sa ba gona;

o ka mo nyaka eupša o ka se mo hwetše.

11

37:11
Mat. 5:5
Moikokobetši yena e tla ba mong wa naga,

a ipshina ka boiketlo bjo bogolo.

12Yo kgopo o logela moloki maanomabe,

mme o mo lomantšhetša meno.

13Mong wa bohle o sega yo kgopo,

gobane o tseba ge yo mobjalo a tla di bona.

14Yo kgopo o hwanyola tšhoša,

a nganga bora go bolaya mohlaki le mohloki,

le go kgebetla wa tsela tša go loka.

15Fela go tla hlabja yena ka tšhoša ya gagwe,

gwa robaganywa le bora bja gagwe.

16Leruonyana la moloki le phala lehumo la yo kgopo,

17gobane yo kgopo o tla fetšwa maatla,

kganthe moloki yena o thekgwa ke Morena.

18Morena o babalela ba ba se nago bosodi,

mme e tla ba bona bengnaga go ya go ile.

19Ba ka se lewe ke dihlong mabakeng a mathata;

ba tla ja ba khora nakong ya tlala.

20Yo kgopo yena o tla bolawa,

le manaba a Morena a tla fela bjalo ka bjang bja phulo,

bjalo ka muši.

21Yo kgopo o adima a sa buše;

moloki yena ke wa go fa kudu.

22Bašegofatšwa ba Morena e tla ba bona bengnaga;

barogakwa bona ba tla fedišwa.

23Morena o etetša motho yo a mo kgahlago ka maitshwaro,

gomme o a mo thekga.

24Le ge a ka wa, a ka se wele ruri,

gobane Morena o mo swere ka seatla.

25Le ge nkile ka ba yo mofsa mme bjale ke tšofetše,

ga se nke ka bona moloki a lahlilwe,

goba ditlogolo tša gagwe di kgopela diyamaleng.

26Ka mehla o adima batho ka pelo ye tšhweu,

le ditlogolo tša gagwe ke mahlogonolo go yena.

27Tlogela tše mpe o dire tša go loka,

mme o tla ba le bodulo go ya go ile,

28gobane Morena o rata toka,

mme ba ba mmotegelago ga a ba lahle;

o ba šireletša ka mehla.

Ditlogolo tša bakgopo tšona di tla fedišwa.

29Baloki e tla ba bona bengnaga,

mme ba dula go yona go ya go ile.

30Dipolelo tša moloki ke tša bohlale,

mme o bolela tše di lokilego.

31O lota melao ya Modimo wa gagwe ka pelong,

ka gona o tseba ka mo a swanetšego go phela.

32Yo kgopo o lalela moloki a leka go mmolaya,

33eupša Morena ga a mo tlogele a wela diatleng tša gagwe,

goba a mo lesa a tšwiwa tshekong.

34Bota Morena, o phethe ditaelo tša gagwe,

mme o tla go godiša ka go go fa naga;

o tla bogela bakgopo ge ba fedišwa.

35Nkile ka bona yo kgopo wa kgowa;

o be a iphagamišitše nke ke mosedere wa Lebanone.37:35 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “o be a ... Lebanone” Seheberu ga se kwagale gabotse.

36Ka tla ka re ke37:36 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Ka tla ka re ke” Seheberu se re “A tla a re a”. feta fao,

ka hwetša a se sa le gona;

ka mo nyaka ka se mmone.

37Šetša mohlokabosodi,

ela morapedi hloko;

motho wa khutšo o ba le ditlogolwana;

38ba go tshela molao wa Modimo bona ba fedišetšwa sa ruri,

le ditlogolwana tša bakgopo di a bolawa.

39Morena ke mohlakodiši wa baloki;

ke yena setšhabelo sa bona ge ba le tlalelong.

40O a ba thuša a ba lamolela;

o ba lamolela go bakgopo;

o ba hlakodiša ka ge ba tšhabela go yena.

38

Thapelo ya motlaišegi

Ke pesalome ya Dafida; ke segopotšo.

381Morena, hle, o se nkgale o befetšwe;

o se nkotle o nkgalefetše.

2Mesebe ya gago e nkgontlhetše,

o nkotlile gabohloko.

3Ka ge o nkgalefetše ke tšwile dišo gohle mmeleng,

ke opša le ke marapo ka lebaka la dibe tša ka.

4Ke kgangwa ke makgopo a ka;

ke morwalo wo o mpalelago.

5Dišo tša ka di a nkga,

di dutla boladu ka lebaka la botlaela bja ka.

6Ke kudupane, ke kokoropane,

ke hlwa ke lla letšatši ka moka.

7Ke tletše dišo gohle mmeleng;

mmele wa ka o a fiša ka letadi.

8Ke feletšwe ke maatla,

ke nolegile moko,

ke tsetlišwa ke manyami.

9Mong wa ka, o tseba tlhologelo tša ka,

o kwa metsetlo ya ka.

10Pelo ya ka e thebatheba kudu,

ke feletšwe ke maatla,

le mahlo a ka a fifetše.

11Bagwera le bakgotse ba ka ba nkatologile ka lebaka la bolwetši bja ka;

le ba gešo ga ba mpatamele.

12Ba ba ratago go mpolaya ba a nthea;

ba ba ratago go ntira gampe ba a ntakana,

ba hlwa ba duletše go nthera.

13Nna ke bjalo ka setholo,

ga ke kwe selo;

ke swana le semumu,

sona se sa kgonego go bolela.

14Ke bjalo ka motho yo a sa iphetolelego,

ka ge a sa kgone go kwa.

15Le ge go le bjalo, ke botile wena, Morena;

mme wena, Mong wa ka,

wena Modimo wa ka,

o tla nkaraba.

16Ke a go kgopela, se ba lese ba ntshega,

bona ba ba ikgantšhetšago nna ge ke thedimoga.

17Ke kgauswi le go wa,

mme bohloko ga bo nkatologe.

18Ke ipolela bokgopo bja ka,

ke tshwenyegile ka lebaka la dibe tša ka.

19Ba e lego manaba a ka ntle le lebaka38:19 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba ... lebaka” Seheberu se re “Manaba a ka a a phela”. ba tiile;

ke ba bantši ba ba ntlhoilego ba se na lebaka.

20Bao ba lefeletšago botse ka bobe ba a ntsota ka ge ke dira tše di lokilego.

21Se ntlogele, Morena,

se nkeme kgole, Modimo wa ka!

22Itlhaganele o nthuše, Mong wa ka,

Mophološi wa ka!

39

Boipobolo bja motho yo a tlaišitšwego ke bolwetši

Go tsebišwa moopediši, Jeduthune, gore ke pesalome ya Dafida.

391Ka pelong ke rile:

“Ke tla itlhokomela maitshwarong,

ka se bolele se sebe;

nka se bolele selo ke na le yo kgopo.”

2Ke ile ka homola ka re tuu,

ka se bolele selo,

eupša ya ba lefeela.

Tlaišego ya ka yona ya nkgolela.

3Ka tlalelana ge ke ntše ke tsetla ka mefegelo,

ka ba ka šitwa go itshwara,

mme ka botšiša ka re:

4“Morena, ntsebiše pheletšo ya ka,

le gore nako ye e ntšhaletšego ke ye kaakang.

Ntemoše bokopana bja matšatši a ka.”

5O mpeetše bophelo bjo bokopana;

bophelo bja ka o bona e se selo.

Motho wa nama ke lefeelafeela. Sela

6Bophelo bja motho bo bjalo ka moriti wo o fetago;

tše a itapišago ka tšona ke lefeela.

O ikgobelela mahumo, a sa tsebe moji.

7Bjale nna ke sa lebeletšeng,

Mong wa ka?

Yo ke mo holofetšego ke wena.

8Mphološe dikarogong tša ka ka moka.

O se lese ditlatla di nkwera.

9Ke tla homola, nka se bolele selo,

gobane ke wena o ntirilego gore ke tlaišege ka mokgwa wo.

10Se hlwe o ntlaiša.

Ke šetše ke hlagaditšwe ke mekeketo ya gago.

11O kgalema motho ka go mo otlela bokgopo bja gagwe;

o fediša se a se ratago ya ba nke se lewa ke tšhwele.

Motho ke lefeelafeela. Sela

12Ekwa thapelo ya ka, Morena;

ntheeletše ge ke go llela.

O se hlokomologe sello sa ka,

gobane ke mofaladi nageng ya gago,

ke mofeti bjalo ka borakgolokhukhu ka moka.

13Tlogela go mpea leihlo gore ke iketle pele ke itshepelela, ka se sa ba gona.