Sepedi 2000 (NSO00)
35

Thapelo ya go kgopela thušo

Ke pesalome ya Dafida.

351Phegiša bao ba mphegišago, Morena,

o lwe le ba ba lwago le nna!

2Tšea thebe le kotse o tle o nthuše.

3Itlhame ka lerumo le semagagane,

o lwe le bao ba ntlhomerego.

O mpotše o re:

“Mohlakodiši wa gago ke nna.”

4Anke bao ba lekago go mpolaya ba segišwe batho, ba gobošwe.

Anke bao ba ntakanago ba katakate ka dihlong.

5Ge morongwa wa Morena a ba lelekiša,

a ba swane le mooko wo o tšewago ke phefo.

6A tsela ya bona e be le leswiswi le matheledi

ge morongwa wa Morena a le gare a ba hlomere.

7Ba nthea ka sefu ke se ka ba dira selo;

ba nkepela mokoti ke se na molato gore ba ntshware.

8Kotsing a go wele bona ba sa itebetše;

ba tanywe ke sefu sa bona,

ba wele ka mokoting wo ba o epilego.

9Ke mo ke tlago thabišwa ke ditiro tša Morena,

ka ipshina gobane Morena o tla be a mphološitše.

10Ke tla botšiša Morena ke feleletše ka re:

“Ke mang wa go swana nago,

wena wa go hlakodiša mohlaki go yo a mo hlakišago,

wa go phološa mohloki go yo a mo hlakolago?”

11Dihlatse tša maaka di a mphara;

ba ntshekiša ka tše ke sa di tsebego.

12Ba ntefeletša botse ka bobe;

ba a ntalela gore ba mpolaye,

13etšwe nna mola ba be ba babja ke be ke apara diaparo tša mogohla,

ke itlhokofatša ka go itima dijo,

ke ba rapelela ke sa kgaotše,

14ke etša ge ke rapelela mogwera goba ngwanešo.

Ke sepela ke iname ke hloname bjalo ka motho a llela mmagwe.

15Ge ke kgopša, ba be ba thaba, ba mpokanela;

ke gegewa le ke bahlasedi ba ke sa ba tsebego ba sa kgaotše.

16Ba nkgobotla ka dikwero bjalo ka batho ba ba sa tsebego Modimo;35:16 Mohlomongwe go swanetšwe go balwa “Ba nkgobotla ... Modimo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ba ntomantšhetša meno.

17O tla bogela go fihla neng, Morena?

Ntlhakodiše ge ba ntlhasela;

mphološe dibateng tše!

18Ke mo ke tlago go leboga phuthegongkgolo,

ka go tumiša ke na le mašabašaba.

19

35:19
Pes. 69:4
Joh. 15:25
Ba e lego manaba a ka ke se ka ba dira selo,

o se ba dumelele go ntshega;

ba ba ntlhoilego ke se na molato,

o se ba lese ba nkgerula.

20Ga ba bolele le batho gabotse;

sa bona ke go lakana go radia baratakhutšo nageng ye.

21Ba ntlhabela lešata ba re:

“Agaa! Swine! Re go hweditše!”

22Eupša wena, Morena, o iponetše.

Ka gona se homole,

se nkeme kgole, Morena!

23Phafoga, o nkemelele,

Modimo wa ka le Mong wa ka,

o mpolelele tabeng ya ka.

24Ntamolele, ka ge o ahlola ka toka,

wena, Morena Modimo wa ka;

o se ba lese ba ntshega!

25O se ba lese ba itshema ba re:

“Agaa, o swinegile!”

goba ba re:

“Re mo fedišitše!”

26A bao ba ntshegago ka madimabe a ka go segwe bona mme ba lewe ke dihlong mmogo.

A bao ba ipotšago gore ba a mphala ba welwe ke dihlong le bogoboga.

27A bao ba bego ba duma gore ke se bonwe molato,

ba gobele ka lethabo ba sa kgaotše go re:

“Morena ke yo mogolo,

yena yo a kgahlwago ke katlego ya mohlanka wa gagwe!”

28Ke mo ke tlago bega go loka ga gago,

ka go reta letšatši ka moka.

36

Bokgopo bja motho

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida, mohlanka wa Morena.

361

36:1
Bar. 3:18
Sebe se bolela le yo kgopo ka pelong ya gagwe,

yena ga a boife Modimo.

2Gobane motho, ka go ikgogomoša kudu,

o hloma nke dibe tša gagwe di ka se tsebje goba tša hloiwa.

3Polelo tša gagwe ke tše mpe tša boradia;

ga a sa dira tša tlhaologanyo le tše dibotse.

4O loga maanomabe le ge a robetše;

boitshwaro bja gagwe ke bjo bobe;

ga a gane tše kgopo.

Botho bja Modimo

5Morena, leratorato la gago le fihla magodimong;

potego ya gago e fihla marung.

6Go loka ga gago go phagame boka thaba tše kgolo;

dikahlolo tša gago di tebile bjalo ka phamphamadiba.

Wena, Morena,

o babalela batho le diphoofolo.

7Modimo, leratorato la gago ga se ka bohlokwa!

Batho ba nama ba tšhabela ka fase ga diphego tša gago.

8Ba khora dijo tše ntši tša ka lapeng la gago;

o ba noša moeleng wa gago wa meetse a mabose.

9O mothopo wa bophelo;

rena re bonegelwa ke seetša sa gago.

10Dula o rata ba ba go khunamelago;

ba ba lokilego o fele o ba dira ka botho.

11Se lese baikgogomoši ba ntlhasela,

goba bakgopo ba ntelekiša.

12Bona moo badiratšempe ba welego!

Šebao ba rapaletše, go tsoga nkhokho!

37

Pheletšo ya bakgopo le ya baloki

Ke pesalome ya Dafida.

371Tša batho ba babe di se go tshwenye;

se tsebafele ba ba dirago tše kgopo,

2gobane ba tla omelela ka pela bjalo ka bjang;

ba tla pona bjalo ka dimela tše ditala.

3Wena, bota Morena,

o dire tše di lokilego;

o itulele mo nageng ya geno o iketle.

4O ithabiše ka Morena,

mme yena o tla go fa tše o di kgopelago.

5Dula o ipeile ka diatleng tša Morena;

o mmotile mme yena o tla go phethela.

6O tla dira gore go hloka molato ga gago go tage bjalo ka seetša sa mosegare,

le go loka ga gago go tage bjalo ka letšatši mosegare wa sekgalela.

7Ge o le pele ga Morena o se mo felele pelo wa mo kgareetša;

tša yo a atlegago di se go tshwenye,

ešita le tša yo a tšwelelago ka maanomabe a gagwe.

8Tlogela go befelwa, o ile go galefa;

o se tlale pelo,

gobane go ka go šaetšiša.

9Yo mobe o tla fedišwa;

wa go bota Morena yena e tla ba mong wa naga.

10Kgauswinyana yo kgopo a ka se sa ba gona;

o ka mo nyaka eupša o ka se mo hwetše.

11

37:11
Mat. 5:5
Moikokobetši yena e tla ba mong wa naga,

a ipshina ka boiketlo bjo bogolo.

12Yo kgopo o logela moloki maanomabe,

mme o mo lomantšhetša meno.

13Mong wa bohle o sega yo kgopo,

gobane o tseba ge yo mobjalo a tla di bona.

14Yo kgopo o hwanyola tšhoša,

a nganga bora go bolaya mohlaki le mohloki,

le go kgebetla wa tsela tša go loka.

15Fela go tla hlabja yena ka tšhoša ya gagwe,

gwa robaganywa le bora bja gagwe.

16Leruonyana la moloki le phala lehumo la yo kgopo,

17gobane yo kgopo o tla fetšwa maatla,

kganthe moloki yena o thekgwa ke Morena.

18Morena o babalela ba ba se nago bosodi,

mme e tla ba bona bengnaga go ya go ile.

19Ba ka se lewe ke dihlong mabakeng a mathata;

ba tla ja ba khora nakong ya tlala.

20Yo kgopo yena o tla bolawa,

le manaba a Morena a tla fela bjalo ka bjang bja phulo,

bjalo ka muši.

21Yo kgopo o adima a sa buše;

moloki yena ke wa go fa kudu.

22Bašegofatšwa ba Morena e tla ba bona bengnaga;

barogakwa bona ba tla fedišwa.

23Morena o etetša motho yo a mo kgahlago ka maitshwaro,

gomme o a mo thekga.

24Le ge a ka wa, a ka se wele ruri,

gobane Morena o mo swere ka seatla.

25Le ge nkile ka ba yo mofsa mme bjale ke tšofetše,

ga se nke ka bona moloki a lahlilwe,

goba ditlogolo tša gagwe di kgopela diyamaleng.

26Ka mehla o adima batho ka pelo ye tšhweu,

le ditlogolo tša gagwe ke mahlogonolo go yena.

27Tlogela tše mpe o dire tša go loka,

mme o tla ba le bodulo go ya go ile,

28gobane Morena o rata toka,

mme ba ba mmotegelago ga a ba lahle;

o ba šireletša ka mehla.

Ditlogolo tša bakgopo tšona di tla fedišwa.

29Baloki e tla ba bona bengnaga,

mme ba dula go yona go ya go ile.

30Dipolelo tša moloki ke tša bohlale,

mme o bolela tše di lokilego.

31O lota melao ya Modimo wa gagwe ka pelong,

ka gona o tseba ka mo a swanetšego go phela.

32Yo kgopo o lalela moloki a leka go mmolaya,

33eupša Morena ga a mo tlogele a wela diatleng tša gagwe,

goba a mo lesa a tšwiwa tshekong.

34Bota Morena, o phethe ditaelo tša gagwe,

mme o tla go godiša ka go go fa naga;

o tla bogela bakgopo ge ba fedišwa.

35Nkile ka bona yo kgopo wa kgowa;

o be a iphagamišitše nke ke mosedere wa Lebanone.37:35 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “o be a ... Lebanone” Seheberu ga se kwagale gabotse.

36Ka tla ka re ke37:36 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Ka tla ka re ke” Seheberu se re “A tla a re a”. feta fao,

ka hwetša a se sa le gona;

ka mo nyaka ka se mmone.

37Šetša mohlokabosodi,

ela morapedi hloko;

motho wa khutšo o ba le ditlogolwana;

38ba go tshela molao wa Modimo bona ba fedišetšwa sa ruri,

le ditlogolwana tša bakgopo di a bolawa.

39Morena ke mohlakodiši wa baloki;

ke yena setšhabelo sa bona ge ba le tlalelong.

40O a ba thuša a ba lamolela;

o ba lamolela go bakgopo;

o ba hlakodiša ka ge ba tšhabela go yena.