Sepedi 2000 (NSO00)
34

Go tumišwa botho bja Morena

Ke pesalome ya Dafida, yo a ilego a itira tše nkego o a gafa mo pele ga Abimeleke, mme Abimeleke a mo raka.

341

34 Hlogo
1 Sam. 21:13-15
Ke tla tumiša Morena ka mehla;

nka se ke ka kgaotša go mo reta.

2Ke tla mo tumiša;

baikokobetši ba tla di kwa mme ba thaba.

3A re reteng Morena re le mmogo,

re mo tumišeng re le gotee!

4Ke kgopetše Morena thušo,

mme a nkaraba;

o ntlhakodišitše mo go tše ke bego ke di boifa.

5Mo lebeleleng mme le tla ela difahlego,

la se lewe ke dihlong.

6Nna ke mohlaki yo ke bego ke bitša Morena, mme a nkwa,

a ntlhakodiša ditlaišegong tša ka tšohle.

7Bao ba obamelago Morena ba hlapetšwa ke morongwa wa gagwe gabotse,

mme o ba phološa kotsing.

8

34:8
1 Pet. 2:3
Lebeledišišang le itemogele gore Morena ke yo botho bjang.

Go lehlogonolo motho yo a tšhabelago go yena.

9Boifang Morena,

lena bakgethwa ba gagwe,

gobane ba ba mmoifago ga ba hloke selo.

10Le ditawana di fela di hloka dijo di bolawa ke tlala,

eupša bao ba kgopelago Morena

ga go se sebotse se ba se hlokago.

11Tlaang le ntheeletše, lena banabešo,

ke le rute go boifa Morena.

12

34:12-16
1 Pet. 3:10-12
Na le rata go ipshina ka bophelo?

Le nyaka go phela galelele ka lethabo?

13Gona le itlhokomele gore le se bolele tše mpe,

le gore le se radie batho.

14Le tlogele tše mpe le dire tše dibotse;

le katanele khutšo mme le e phegelele.

15Morena o bea baloki leihlo,

le dillo tša bona o di hlwaela tsebe.

16Badiratšekgopo bona o a ba lwantšha,

gore lefaseng ba se sa gopolwa.

17Baloki ba llela Morena gore a ba thuše,

mme o a ba kwa.

O ba ntšha ditlaišegong tša bona ka moka.

18Morena o kgauswi le bao ba nolegilego moko;

o phološa bao ba feletšwego ke tshepo.

19Moloki o atelwa ke madimabe,

eupša Morena o mo ntšha go ona ka moka;

20

34:20
Joh. 19:36
Morena o mo šireletša mmele wohle;

ga go lerapo la gagwe le le robegago.

21Bakgopo ba bolawa ke bobe bja bona;

bahloyabaloki ba tla otlelwa molato wa bona.

22Morena o tla phološa bahlankedi ba gagwe,

mme bohle ba ba humelago ka yena ba ka se otlelwe melato ya bona.

35

Thapelo ya go kgopela thušo

Ke pesalome ya Dafida.

351Phegiša bao ba mphegišago, Morena,

o lwe le ba ba lwago le nna!

2Tšea thebe le kotse o tle o nthuše.

3Itlhame ka lerumo le semagagane,

o lwe le bao ba ntlhomerego.

O mpotše o re:

“Mohlakodiši wa gago ke nna.”

4Anke bao ba lekago go mpolaya ba segišwe batho, ba gobošwe.

Anke bao ba ntakanago ba katakate ka dihlong.

5Ge morongwa wa Morena a ba lelekiša,

a ba swane le mooko wo o tšewago ke phefo.

6A tsela ya bona e be le leswiswi le matheledi

ge morongwa wa Morena a le gare a ba hlomere.

7Ba nthea ka sefu ke se ka ba dira selo;

ba nkepela mokoti ke se na molato gore ba ntshware.

8Kotsing a go wele bona ba sa itebetše;

ba tanywe ke sefu sa bona,

ba wele ka mokoting wo ba o epilego.

9Ke mo ke tlago thabišwa ke ditiro tša Morena,

ka ipshina gobane Morena o tla be a mphološitše.

10Ke tla botšiša Morena ke feleletše ka re:

“Ke mang wa go swana nago,

wena wa go hlakodiša mohlaki go yo a mo hlakišago,

wa go phološa mohloki go yo a mo hlakolago?”

11Dihlatse tša maaka di a mphara;

ba ntshekiša ka tše ke sa di tsebego.

12Ba ntefeletša botse ka bobe;

ba a ntalela gore ba mpolaye,

13etšwe nna mola ba be ba babja ke be ke apara diaparo tša mogohla,

ke itlhokofatša ka go itima dijo,

ke ba rapelela ke sa kgaotše,

14ke etša ge ke rapelela mogwera goba ngwanešo.

Ke sepela ke iname ke hloname bjalo ka motho a llela mmagwe.

15Ge ke kgopša, ba be ba thaba, ba mpokanela;

ke gegewa le ke bahlasedi ba ke sa ba tsebego ba sa kgaotše.

16Ba nkgobotla ka dikwero bjalo ka batho ba ba sa tsebego Modimo;35:16 Mohlomongwe go swanetšwe go balwa “Ba nkgobotla ... Modimo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ba ntomantšhetša meno.

17O tla bogela go fihla neng, Morena?

Ntlhakodiše ge ba ntlhasela;

mphološe dibateng tše!

18Ke mo ke tlago go leboga phuthegongkgolo,

ka go tumiša ke na le mašabašaba.

19

35:19
Pes. 69:4
Joh. 15:25
Ba e lego manaba a ka ke se ka ba dira selo,

o se ba dumelele go ntshega;

ba ba ntlhoilego ke se na molato,

o se ba lese ba nkgerula.

20Ga ba bolele le batho gabotse;

sa bona ke go lakana go radia baratakhutšo nageng ye.

21Ba ntlhabela lešata ba re:

“Agaa! Swine! Re go hweditše!”

22Eupša wena, Morena, o iponetše.

Ka gona se homole,

se nkeme kgole, Morena!

23Phafoga, o nkemelele,

Modimo wa ka le Mong wa ka,

o mpolelele tabeng ya ka.

24Ntamolele, ka ge o ahlola ka toka,

wena, Morena Modimo wa ka;

o se ba lese ba ntshega!

25O se ba lese ba itshema ba re:

“Agaa, o swinegile!”

goba ba re:

“Re mo fedišitše!”

26A bao ba ntshegago ka madimabe a ka go segwe bona mme ba lewe ke dihlong mmogo.

A bao ba ipotšago gore ba a mphala ba welwe ke dihlong le bogoboga.

27A bao ba bego ba duma gore ke se bonwe molato,

ba gobele ka lethabo ba sa kgaotše go re:

“Morena ke yo mogolo,

yena yo a kgahlwago ke katlego ya mohlanka wa gagwe!”

28Ke mo ke tlago bega go loka ga gago,

ka go reta letšatši ka moka.

36

Bokgopo bja motho

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida, mohlanka wa Morena.

361

36:1
Bar. 3:18
Sebe se bolela le yo kgopo ka pelong ya gagwe,

yena ga a boife Modimo.

2Gobane motho, ka go ikgogomoša kudu,

o hloma nke dibe tša gagwe di ka se tsebje goba tša hloiwa.

3Polelo tša gagwe ke tše mpe tša boradia;

ga a sa dira tša tlhaologanyo le tše dibotse.

4O loga maanomabe le ge a robetše;

boitshwaro bja gagwe ke bjo bobe;

ga a gane tše kgopo.

Botho bja Modimo

5Morena, leratorato la gago le fihla magodimong;

potego ya gago e fihla marung.

6Go loka ga gago go phagame boka thaba tše kgolo;

dikahlolo tša gago di tebile bjalo ka phamphamadiba.

Wena, Morena,

o babalela batho le diphoofolo.

7Modimo, leratorato la gago ga se ka bohlokwa!

Batho ba nama ba tšhabela ka fase ga diphego tša gago.

8Ba khora dijo tše ntši tša ka lapeng la gago;

o ba noša moeleng wa gago wa meetse a mabose.

9O mothopo wa bophelo;

rena re bonegelwa ke seetša sa gago.

10Dula o rata ba ba go khunamelago;

ba ba lokilego o fele o ba dira ka botho.

11Se lese baikgogomoši ba ntlhasela,

goba bakgopo ba ntelekiša.

12Bona moo badiratšempe ba welego!

Šebao ba rapaletše, go tsoga nkhokho!