Sepedi 2000 (NSO00)
32

Go ipolela dibe le tebalelo

Ke sereto sa Dafida.

321

32:1-2
Bar. 4:7-8
Go lehlogonolo motho yo a lebaletšwego dikarogo,

yo a swaretšwego dibe.

2Go lehlogonolo motho yo Morena

a sa mmonego molato,

yo a se nego bofora.

3Mola ke sa ipolele dibe tša ka,

marapo a ka a be a fokola,

ka gobane ke be ke ehlwa ke lla letšatši ka moka.

4O nkotlile bošego le mosegare, Morena;

ke be ke feletšwe ke maatla bjalo ka meetse ge a pšhešwa ke phišo ya selemo.

5Ke ile ka ipolela dibe pele ga gago,

ka se ute bobe bja ka.

Ke ithaopile ka ipolela makgopo a ka go wena,

mme wena wa ntebalela melato yeo.

6Ke ka lebaka leo mmotegi mang le mang a swanetšego go go rapela mehleng ya mathata.

Ge matshwenyego a etla bjalo ka mafula a magolo,

a ka se mo fihlele.

7Ke khuta ka wena,

o ntšhireletša mathateng.

Ke duduetša mekgolokwane ka ge o mphološitše.

8Morena o re:

“Ke tla dira gore o kwešiše,

ka go bontšha tsela ye o swanetšego go e tšea.

Ke tla go eletša, ka go hlokomela.”

9Le se ke la šilofala boka pere le meila,

tšona di sepetšwago ka ditomo le maleisele gore di laolege.

10Yo kgopo o atelwa ke bohloko,

eupša yo a botilego Morena yena o aparelwa ke lerato la gagwe, kilaphetogo.

11Lena baloki, thabang le gobele ka ge le le ba Morena!

Bohle ba dipelo tša go loka,

thakgalang!

33

Sefela sa go tumiša

331Lena ba go loka,

hlalalang ka ge le le ba Morena!

Go mo reta go swanela baloki.

2Retang Morena ka sekgapa,

le mo opeleleng le letša harepa ya metato ye lesome!

3Mo opeleleng sefela se sefsa;

letšang diletšo tša metato ka bothakga,

le gobele ka lethabo!

4Mantšu a Morena a a tshephagala,

le mediro ya gagwe ka moka e a botega.

5Morena o rata tša go loka le tše dibotse;

leratorato la gagwe le tletše lefase.

6Magodimo a hlodilwe ka taelo ya Morena;

letšatši le ngwedi le dinaledi di hlodilwe ka lentšu la gagwe.

7O kgobokantše meetse a mawatle felo gotee;

a tswalelela madiba a mawatle ka dikheseng.

8A lefase lohle le boife Morena!

A badudi bohle ba lefase ba mo hlomphe!

9Gobane o rile ge a bolela la hlolega;

ge a laela, la ba gona.

10Morena o šitiša merafe maikemišetšong a yona;

o thibela ditšhaba mererong ya tšona.

11Eupša maikemišetšo a Morena ona a tieletše ruri;

menagano ya gagwe e tieletše go ya go ile.

12Go lehlogonolo setšhaba

se Modimo wa sona e lego Morena;

go lehlogonolo setšhaba

se a ikgethetšego sona.

13Morena o lebelela a le legodimong,

mme o bona batho bohle.

14O lebelela badudi bohle ba lefase

a dutše setulong sa gagwe sa bogoši,

15yena yo a bopago megopolo ya bona ka moka,

a tsebago tšohle tše ba di dirago.

16Kgoši ga e fenye ntweng ka madira a mantši,

le mohlabani ga a phološwe ke bonatla bja gagwe.

17Ke lefeela go ikanya go phološwa ke pere;

le ye e tiilego e ka se phološe motho.

18Ke Morena yo a babalelago ba ba mmoifago,

bao ba botilego lerato la gagwe,

kilaphetogo,

19gore a ba phološe lehung,

a ba babalele mehleng ya tlala.

20Rena re holofetše Morena;

ke yena Mothuši le Mošireletši wa rena.

21Re thaba ka gobane re le ba gagwe,

ka gobane re tshephile yena Mokgethwa.

22Morena, anke leratorato la gago

le be le rena, ka ge re botile wena.

34

Go tumišwa botho bja Morena

Ke pesalome ya Dafida, yo a ilego a itira tše nkego o a gafa mo pele ga Abimeleke, mme Abimeleke a mo raka.

341

34 Hlogo
1 Sam. 21:13-15
Ke tla tumiša Morena ka mehla;

nka se ke ka kgaotša go mo reta.

2Ke tla mo tumiša;

baikokobetši ba tla di kwa mme ba thaba.

3A re reteng Morena re le mmogo,

re mo tumišeng re le gotee!

4Ke kgopetše Morena thušo,

mme a nkaraba;

o ntlhakodišitše mo go tše ke bego ke di boifa.

5Mo lebeleleng mme le tla ela difahlego,

la se lewe ke dihlong.

6Nna ke mohlaki yo ke bego ke bitša Morena, mme a nkwa,

a ntlhakodiša ditlaišegong tša ka tšohle.

7Bao ba obamelago Morena ba hlapetšwa ke morongwa wa gagwe gabotse,

mme o ba phološa kotsing.

8

34:8
1 Pet. 2:3
Lebeledišišang le itemogele gore Morena ke yo botho bjang.

Go lehlogonolo motho yo a tšhabelago go yena.

9Boifang Morena,

lena bakgethwa ba gagwe,

gobane ba ba mmoifago ga ba hloke selo.

10Le ditawana di fela di hloka dijo di bolawa ke tlala,

eupša bao ba kgopelago Morena

ga go se sebotse se ba se hlokago.

11Tlaang le ntheeletše, lena banabešo,

ke le rute go boifa Morena.

12

34:12-16
1 Pet. 3:10-12
Na le rata go ipshina ka bophelo?

Le nyaka go phela galelele ka lethabo?

13Gona le itlhokomele gore le se bolele tše mpe,

le gore le se radie batho.

14Le tlogele tše mpe le dire tše dibotse;

le katanele khutšo mme le e phegelele.

15Morena o bea baloki leihlo,

le dillo tša bona o di hlwaela tsebe.

16Badiratšekgopo bona o a ba lwantšha,

gore lefaseng ba se sa gopolwa.

17Baloki ba llela Morena gore a ba thuše,

mme o a ba kwa.

O ba ntšha ditlaišegong tša bona ka moka.

18Morena o kgauswi le bao ba nolegilego moko;

o phološa bao ba feletšwego ke tshepo.

19Moloki o atelwa ke madimabe,

eupša Morena o mo ntšha go ona ka moka;

20

34:20
Joh. 19:36
Morena o mo šireletša mmele wohle;

ga go lerapo la gagwe le le robegago.

21Bakgopo ba bolawa ke bobe bja bona;

bahloyabaloki ba tla otlelwa molato wa bona.

22Morena o tla phološa bahlankedi ba gagwe,

mme bohle ba ba humelago ka yena ba ka se otlelwe melato ya bona.