Sepedi 2000 (NSO00)
31

Thapelo ya yo a botilego Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

311Ke tšhabela go wena, Morena,

ke se tsoge ke jelwe ke dihlong.

O ntlhakodiše ka maatla a gago a go phološa.

2Ntlhwaele tsebe!

Ntlhakodiše ka pela!

Eba mošireletši wa ka yo ke tšhabelago go yena,

le sebo sa go ntšhireletša.

3O mošireletši wa ka le sebo sa ka.

Ka ge o ntlhokomela,

o tla ntlhahla wa nketetša.

4Ntanyolle sefung se ba ntheilego ka sona.

gobane ke wena setšhabelo sa ka.

5

31:5
Luk. 23:46
Ke gafela moya wa ka diatleng tša gago,

gobane o tla mphološa, Morena.

wena Modimo yo a botegago.

6Nna ke hloile ba ba khunamelago medingwana ya lefeela;

ke botile Morena.

7Ke tla thaba ka gobela ka lebaka la leratorato la gago,

gobane o bone mohlako wa ka,

wa ntlhokomela ke le ditlaišegong.

8Ga se wa nkgafela diatleng tša manaba a ka;

o ntumeletše go ya boratapelo.

9Ntšhokele, Morena,

gobane ke mo tlalelong.

Mahlo a ka a gohlometše ka lebaka la sello;

ke lapile mmele le moya.

10Mahloko a mphokoleditše bophelo,

mefegelo e nthipetše mengwaga.

Ke fokodišitšwe ke mohlako,31:10 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “mohlako” Seheberu se re “molato”.

le marapo a ka a a opa.

11Manaba a ka ka moka a a nnyatša,

gagolo ba e lego baagišani ba ka;

ba ba ntsebago ba a mpoifa;

ge ba mpona mekgotheng,

ba a ntšhaba.

12Bohle ba itebadišitše nna mo nkego ke hwile;

ke bjalo ka selotsoko se se lahlilwego.

13Ke kwa sehebehebe sa ba bantši ba ba ntikaneditšego mme se a ntšhoša.

Ba ntogela maano,

ba lakana go mpolaya.

14Fela nna ke botile wena, Morena,

ke re: “O Modimo wa ka.”

15Bophelo bja ka bo laolwa ke wena;

ntlhakodiše diatleng tša manaba a ka,

le go tša bantlhomari.

16Nke o nkedišetše sefahlego sa gago,

nna, mohlanka wa gago;

ntlhakodiše ka leratorato la gago.

17A bakgopo ba se ntshege, Morena,

ka gobane ke a go bitša.

A e be bona ba ba segwago;

a ba ye bodulabahu ka setu.

18Thiba boramaaka bao melomo

ba go bolela baloki ka lenyatšo,

ba bolediša matepe le boikgogomošo.

19Botho bja gago bo kaakang

bjo o bo beetšego ba ba go boifago!

O bo bontšha ba ba tšhabelago go wena,

gore batho bohle ba bo bone.

20O ba khutiša pele ga gago ba bolokega,

gore ba se lakanwe ke batho;

o ba fihla ka botšhabelong,

gore ba se rogwe ke batho.

21Retang Morena,

gobane ge ke be ke le tlalelong

o ile a mpontšha lerato la gagwe ka mokgwa wo o makatšago.

22Ke be ke tšhogile ke re o nthakile pele ga gago.

Eupša o kwele sello sa ka mola ke go llela ke nyaka thušo.

23Ratang Morena,

lena bohle ba le mmotegelago.

Morena o šireletša babotegi ba gagwe;

baikgogomoši bona o ba dira go feta tše di ba swanetšego.

24Tiang maatla, betang dipelo,

lena bohle ba le botilego Morena!

32

Go ipolela dibe le tebalelo

Ke sereto sa Dafida.

321

32:1-2
Bar. 4:7-8
Go lehlogonolo motho yo a lebaletšwego dikarogo,

yo a swaretšwego dibe.

2Go lehlogonolo motho yo Morena

a sa mmonego molato,

yo a se nego bofora.

3Mola ke sa ipolele dibe tša ka,

marapo a ka a be a fokola,

ka gobane ke be ke ehlwa ke lla letšatši ka moka.

4O nkotlile bošego le mosegare, Morena;

ke be ke feletšwe ke maatla bjalo ka meetse ge a pšhešwa ke phišo ya selemo.

5Ke ile ka ipolela dibe pele ga gago,

ka se ute bobe bja ka.

Ke ithaopile ka ipolela makgopo a ka go wena,

mme wena wa ntebalela melato yeo.

6Ke ka lebaka leo mmotegi mang le mang a swanetšego go go rapela mehleng ya mathata.

Ge matshwenyego a etla bjalo ka mafula a magolo,

a ka se mo fihlele.

7Ke khuta ka wena,

o ntšhireletša mathateng.

Ke duduetša mekgolokwane ka ge o mphološitše.

8Morena o re:

“Ke tla dira gore o kwešiše,

ka go bontšha tsela ye o swanetšego go e tšea.

Ke tla go eletša, ka go hlokomela.”

9Le se ke la šilofala boka pere le meila,

tšona di sepetšwago ka ditomo le maleisele gore di laolege.

10Yo kgopo o atelwa ke bohloko,

eupša yo a botilego Morena yena o aparelwa ke lerato la gagwe, kilaphetogo.

11Lena baloki, thabang le gobele ka ge le le ba Morena!

Bohle ba dipelo tša go loka,

thakgalang!

33

Sefela sa go tumiša

331Lena ba go loka,

hlalalang ka ge le le ba Morena!

Go mo reta go swanela baloki.

2Retang Morena ka sekgapa,

le mo opeleleng le letša harepa ya metato ye lesome!

3Mo opeleleng sefela se sefsa;

letšang diletšo tša metato ka bothakga,

le gobele ka lethabo!

4Mantšu a Morena a a tshephagala,

le mediro ya gagwe ka moka e a botega.

5Morena o rata tša go loka le tše dibotse;

leratorato la gagwe le tletše lefase.

6Magodimo a hlodilwe ka taelo ya Morena;

letšatši le ngwedi le dinaledi di hlodilwe ka lentšu la gagwe.

7O kgobokantše meetse a mawatle felo gotee;

a tswalelela madiba a mawatle ka dikheseng.

8A lefase lohle le boife Morena!

A badudi bohle ba lefase ba mo hlomphe!

9Gobane o rile ge a bolela la hlolega;

ge a laela, la ba gona.

10Morena o šitiša merafe maikemišetšong a yona;

o thibela ditšhaba mererong ya tšona.

11Eupša maikemišetšo a Morena ona a tieletše ruri;

menagano ya gagwe e tieletše go ya go ile.

12Go lehlogonolo setšhaba

se Modimo wa sona e lego Morena;

go lehlogonolo setšhaba

se a ikgethetšego sona.

13Morena o lebelela a le legodimong,

mme o bona batho bohle.

14O lebelela badudi bohle ba lefase

a dutše setulong sa gagwe sa bogoši,

15yena yo a bopago megopolo ya bona ka moka,

a tsebago tšohle tše ba di dirago.

16Kgoši ga e fenye ntweng ka madira a mantši,

le mohlabani ga a phološwe ke bonatla bja gagwe.

17Ke lefeela go ikanya go phološwa ke pere;

le ye e tiilego e ka se phološe motho.

18Ke Morena yo a babalelago ba ba mmoifago,

bao ba botilego lerato la gagwe,

kilaphetogo,

19gore a ba phološe lehung,

a ba babalele mehleng ya tlala.

20Rena re holofetše Morena;

ke yena Mothuši le Mošireletši wa rena.

21Re thaba ka gobane re le ba gagwe,

ka gobane re tshephile yena Mokgethwa.

22Morena, anke leratorato la gago

le be le rena, ka ge re botile wena.