Sepedi 2000 (NSO00)
30

Thapelo ya tebogo

Ke pesalome ya Dafida. Ke kopelo ya go šegofatša Tempele.

301Ke a go tumiša, Morena,

gobane o mphološitše lehung,

wa se dumelele manaba a ka go ntshega.

2Ke go lletše,

Morena Modimo wa ka,

mme wa mphodiša bolwetšing.

3O nkgomišitše ke eya bodulabahu, Morena.

Ke be ke le gare ga bao ba theogelago go baithobaledi,

eupša wena wa nntšha.

4Opelelang Morena ditumišo,

lena babotegi ba gagwe!

Tumišang yena Mokgethwa!

5Bogale bja gagwe ke bja lebakanyana fela,

botho bja gagwe bjona ke bja bophelo ka moka.

Le ge mantšiboa motho a ka robala a lla,

mosong o tsoga a thabile.

6Mola ke sa iketlile ke ile ka ipotša ka re:

“Nka se tsoge ke tshwentšwe ke selo.”

7Ka botho bja gago, Morena,

o ile wa ntiiša boka thaba;

fela ka morago wa tla wa mphuralela,

mme ka boifa.

8Ke ile ka go bitša, Morena;

ke ile ka go rapela ka re:

9“Lehu la ka le tla go hola ka eng?

Ke ra ge nka ikela bodulabahu?

Kgane bahu ba kgona go go reta?

A ba ka bega potego ya gago?

10Nkwe, Morena, gomme o nkgaugele!

Nthuše, hle, Morena!”

11Sello sa ka o se fetošitše mogobelo;

o nkapotše diaparo tša go ilela,

wa nkapeša lethabo,

12gore ke go opelele ditumišo ke sa homole.

Morena Modimo wa ka,

ke tla go reta go iša go sa felego.

31

Thapelo ya yo a botilego Modimo

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

311Ke tšhabela go wena, Morena,

ke se tsoge ke jelwe ke dihlong.

O ntlhakodiše ka maatla a gago a go phološa.

2Ntlhwaele tsebe!

Ntlhakodiše ka pela!

Eba mošireletši wa ka yo ke tšhabelago go yena,

le sebo sa go ntšhireletša.

3O mošireletši wa ka le sebo sa ka.

Ka ge o ntlhokomela,

o tla ntlhahla wa nketetša.

4Ntanyolle sefung se ba ntheilego ka sona.

gobane ke wena setšhabelo sa ka.

5

31:5
Luk. 23:46
Ke gafela moya wa ka diatleng tša gago,

gobane o tla mphološa, Morena.

wena Modimo yo a botegago.

6Nna ke hloile ba ba khunamelago medingwana ya lefeela;

ke botile Morena.

7Ke tla thaba ka gobela ka lebaka la leratorato la gago,

gobane o bone mohlako wa ka,

wa ntlhokomela ke le ditlaišegong.

8Ga se wa nkgafela diatleng tša manaba a ka;

o ntumeletše go ya boratapelo.

9Ntšhokele, Morena,

gobane ke mo tlalelong.

Mahlo a ka a gohlometše ka lebaka la sello;

ke lapile mmele le moya.

10Mahloko a mphokoleditše bophelo,

mefegelo e nthipetše mengwaga.

Ke fokodišitšwe ke mohlako,31:10 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “mohlako” Seheberu se re “molato”.

le marapo a ka a a opa.

11Manaba a ka ka moka a a nnyatša,

gagolo ba e lego baagišani ba ka;

ba ba ntsebago ba a mpoifa;

ge ba mpona mekgotheng,

ba a ntšhaba.

12Bohle ba itebadišitše nna mo nkego ke hwile;

ke bjalo ka selotsoko se se lahlilwego.

13Ke kwa sehebehebe sa ba bantši ba ba ntikaneditšego mme se a ntšhoša.

Ba ntogela maano,

ba lakana go mpolaya.

14Fela nna ke botile wena, Morena,

ke re: “O Modimo wa ka.”

15Bophelo bja ka bo laolwa ke wena;

ntlhakodiše diatleng tša manaba a ka,

le go tša bantlhomari.

16Nke o nkedišetše sefahlego sa gago,

nna, mohlanka wa gago;

ntlhakodiše ka leratorato la gago.

17A bakgopo ba se ntshege, Morena,

ka gobane ke a go bitša.

A e be bona ba ba segwago;

a ba ye bodulabahu ka setu.

18Thiba boramaaka bao melomo

ba go bolela baloki ka lenyatšo,

ba bolediša matepe le boikgogomošo.

19Botho bja gago bo kaakang

bjo o bo beetšego ba ba go boifago!

O bo bontšha ba ba tšhabelago go wena,

gore batho bohle ba bo bone.

20O ba khutiša pele ga gago ba bolokega,

gore ba se lakanwe ke batho;

o ba fihla ka botšhabelong,

gore ba se rogwe ke batho.

21Retang Morena,

gobane ge ke be ke le tlalelong

o ile a mpontšha lerato la gagwe ka mokgwa wo o makatšago.

22Ke be ke tšhogile ke re o nthakile pele ga gago.

Eupša o kwele sello sa ka mola ke go llela ke nyaka thušo.

23Ratang Morena,

lena bohle ba le mmotegelago.

Morena o šireletša babotegi ba gagwe;

baikgogomoši bona o ba dira go feta tše di ba swanetšego.

24Tiang maatla, betang dipelo,

lena bohle ba le botilego Morena!

32

Go ipolela dibe le tebalelo

Ke sereto sa Dafida.

321

32:1-2
Bar. 4:7-8
Go lehlogonolo motho yo a lebaletšwego dikarogo,

yo a swaretšwego dibe.

2Go lehlogonolo motho yo Morena

a sa mmonego molato,

yo a se nego bofora.

3Mola ke sa ipolele dibe tša ka,

marapo a ka a be a fokola,

ka gobane ke be ke ehlwa ke lla letšatši ka moka.

4O nkotlile bošego le mosegare, Morena;

ke be ke feletšwe ke maatla bjalo ka meetse ge a pšhešwa ke phišo ya selemo.

5Ke ile ka ipolela dibe pele ga gago,

ka se ute bobe bja ka.

Ke ithaopile ka ipolela makgopo a ka go wena,

mme wena wa ntebalela melato yeo.

6Ke ka lebaka leo mmotegi mang le mang a swanetšego go go rapela mehleng ya mathata.

Ge matshwenyego a etla bjalo ka mafula a magolo,

a ka se mo fihlele.

7Ke khuta ka wena,

o ntšhireletša mathateng.

Ke duduetša mekgolokwane ka ge o mphološitše.

8Morena o re:

“Ke tla dira gore o kwešiše,

ka go bontšha tsela ye o swanetšego go e tšea.

Ke tla go eletša, ka go hlokomela.”

9Le se ke la šilofala boka pere le meila,

tšona di sepetšwago ka ditomo le maleisele gore di laolege.

10Yo kgopo o atelwa ke bohloko,

eupša yo a botilego Morena yena o aparelwa ke lerato la gagwe, kilaphetogo.

11Lena baloki, thabang le gobele ka ge le le ba Morena!

Bohle ba dipelo tša go loka,

thakgalang!