Sepedi 2000 (NSO00)
17

Thapelo ya motho yo a lokilego

Ke thapelo ya Dafida.

171Morena, nkwe ge ke llela toka;

ela sello sa ka hloko.

Nkwe ge ke go rapela ke hlokofetše.

2O nkahlole ka go nkemelela;

o bone se e lego nnete.

3Le ge o ka ntekola ka pelong,

wa ntlhahloba bošego,

wa mphetleka,

o ka se hwetše ke nagana tše mpe.

Ga se nke ka bolela tše mpe

4bjalo ka ba bangwe.

Ke phethile taelo ya gago;

ga se ka dira tša bokebeka.

5Ke sepetše tseleng ya gago ka mehla,

mme ga se ka ka ka aroga go yona.

6Modimo, nna ke a go rapela,

gobane ke wena o nkarabago.

Ka gona ntshekegele tsebe,

o theetše mantšu a ka.

7Re bontšhe lerato la gago le le makatšago,

wena Mophološi wa ba ba tšhabelago manaba go wena.

8Ntšhireletše bjalo ka ge o šireletša tlhaka ya leihlo la gago;

nkutamiše ka fase ga phego tša gago

9ge bakgopo ba ntlhasela.

Manaba a ntikaneditše,

a nyaka go mpolaya.

10Ga ba ne lešoko,

ba bolela ka matepe.

11Bjale ba ntikaneditše,

ba nyaka sebaka sa go mpapola.

12Ba etša tau ye e nyakago go gagola phoofolo;

ba bjalo ka ditawana tše di bataletšego ka dirobeng tša tšona.

13Nanoga, Morena,

o hlasele manaba a ka o a fenye!

Ntlhakodiše go bakgopo ka tšhoša ya gago;

14ntlhakodiše go batho ba nama ka seatla sa gago,

ke ra batho ba nama bao ba nago le tšohle tše motho a ka di nyakago mo lefaseng.

O a ba humiša,

le bana ba bona ke bomonakhora,

le bona ba tlogelela bana ba bona lehumo.17:14 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

15Ka ge ke lokile ke tla kgona go go bona,

mme ge ke tsoga ka kgotsofatšwa ke go ba le wena.

18

Kopelo ya Dafida mola a fentše

(2 Sam. 22:1-51)

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida, mohlanka wa Morena, yo a ilego a opelela Morena kopelo ye mohla wola Morena a mo phološitše manabeng a gagwe ka moka, le go Saulo,

181mme a re: Ke go rata bjang, Morena, wena maatla a ka!

2Morena ke setšhabelo sa ka;

ke sebo sa ka le mophološi wa ka.

Ke Modimo wa ka le botšhabelo bjo ke tšhabelago go bjona.

Ke kotse ya ka,

ebile ke montlhabanedi,

ke bokhuto bja ka.

3Ke bitša Morena yo a lebanwego ke go tumišwa,

a mphološa manabeng a ka.

4Ke be ke rarilwe ke ditlemo tša lehu;

ke tšhošwa ke tahlego ye nkego mafula.

5Ke be ke tateditšwe ke dithapo tša bodulabahu,

mme ke theilwe ka melaba ya lona lehu.

6Tlalelong yeo ya ka ka bitša Morena,

ka bitša Modimo wa ka gore a nthuše.

A kwa lentšu la ka a le Tempeleng ya gagwe,

a theetša ge ke mo llela.

7Lefase la šišinyega, la roromela,

metheo ya dithaba ya reremela,

ya tekateka,

ka gobane Modimo o be a befetšwe.

8A thuntšha muši ka dinko;

molomong wa gagwe gwa lauma kgabo;

magalamahubedu a tšhologa go yena.

9A sekamiša legodimo a theogela fase,

maru a masomaso a le ka fase ga maoto a gagwe.

10O fofile a rwelwe ke mokerubi,

a akaletše ka diphego tša phefo;

11a ipipeditše ka leswiswi;

a dikaneditšwe ke marumaso a a tletšego meetse.

12Mo letagong la gagwe gwa tšwa sefako le magadima go putla maru.18:12 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

13Morena a kidimetša legodimong,

gwa kwala lentšu la Ramadulagodimodimo.

14A betša mesebe ya gagwe,

a šwalalanya manaba a gagwe;

a bekentšha magadima a ba tšhoša ba tšhaba.

15Lebato la lewatle la šala molaleng,

metheo ya lefase ya apoga ge wena, Morena,

o kgala manaba a gago mme o ba tšubotla ka ledimo.

16Nna a nkobelela ka letsogo a le godimo a ntshwara;

a nkinola bodibeng.

17A mphološa manabeng a ka a maatla le go bantlhoi bohle –

ba be ba mpheta kudu ka maatla.

18Mola ba ntlhasela ke ile ka ba bothateng,

eupša Morena ya ba lehlotlo la ka.

19O ile a nntšha kotsing;

a mphološa ka gobane ke be ke mo kgahla.

20Morena o mputsa go ya ka go loka ga ka;

o a ntšhegofatša ka gobane ga ke na molato.

21Ke obametše melao ya Morena;

ga se ka hlanamela Modimo wa ka.

22Ke phethile melao ya gagwe ka moka;

ga se ka nyatša ditaelo tša gagwe.

23O tseba gore ga ke na phošo,

le gore ke ithibetše go dira tše mpe.

24Morena o mputsetša go loka ga ka,

ka ge a bona go se phošo ye ke e dirilego.

25Wena, Morena,

o botegela bagoboti,

ebile o lokela bao ba lokilego.

26O hlweketše bao ba hlwekilego,

mme go baikaketsi o itira moikaketši.

27O phološa baikokobetši,

o kokobetša baikgantšhi.

28Wena, Morena,

o mphediša ka boiketlo;

wena, Modimo wa ka,

o ntlošetša mathata a ka ka moka.

29O mpha maatla a go hlasela manaba a ka,

le a go tshela morako wa motse wa bona.

30Ditiro tša Modimo yo di lokile kudu,

mantšu a gagwe a hlwekile.

O bjalo ka kotse go bohle bao ba nyakago a ba šireletša.

31Morena a le noši ke Modimo;

Modimo a nnoši ke setšhabelo sa rena.

32Modimo yo o a ntiiša,

o nthuša go phela ke se na bosodi.

33

18:33
Hab. 3:19
O nkgontšha go kitima bjalo ka tshephe;

o nkemiša ke fentše kua mebotong.

34O nthuta go lwa

gore ke tle ke šomiše mosebe wo maatlamaatla.

35Wena, Morena,

o a ntšhireletša wa mpoloka;

o nthekga ka maatla a gago;

ka thušo ya gago ke na le seriti.

36O nkgontšhitše go tšhabela manaba a ka,

gomme ga se ka thetšwa.

37Ke lelekiša manaba a ka ka a swara;

ga ke gome ke sešo ka a feleletša.

38Ke a ba kgitla mme ba se kgone go tsoga;

ba rapalala pele ga ka.

39O mpha maatla a ntwa,

wa nkgontšha go fenya manaba a ka.

40O dira gore manaba a ka a hlanole direthe,

le gore bantlhoi ke ba feleletše.

41Ba hlaba mokgoši,

eupša ba hloka molamoledi;

ba llela Morena,

eupša ga a ba fetole.

42Ke a ba šilaganya ba fetoga lerole la go tšewa ke phefo;

ke ba gataka bjalo ka leraga mekgotheng.

43O mphološitše diphapanong tša setšhaba sa ka,

wa ntira mmuši wa ditšhaba;

setšhaba se ke bego ke sa se tsebe bjale ke sa ka.

44Bašele ba ithapeletša go nna;

ge ba ekwa ke bolela,

ba a ntheetša.

45Ba nolega moko gomme ba tšwa dibong tša bona ba thothomela.

46Morena o a phela!

Tumišang mošireletši wa ka!

Godišang Modimo yo a mphološitšego!

47O ntefeletša manabeng a ka;

o mphenyetša ditšhaba,

48gomme o mphološa manabeng a ka.

Wena Morena,

o gafela manaba a ka diatleng tša ka,

wa mphološa banneng ba dintwa.

49

18:49
Bar. 15:9
Ka gona ke go reta gare ga ditšhaba;

ke go opelela ditumišo.

50Modimo o kgontšha kgoši ya gagwe go fenyetša manaba a gagwe sa ruri;

o rata Dafida, motlotšwa wa gagwe,

le ditlogolo tša gagwe go ya go ile.

19

Bogolo bja Modimo tlholegong le melaong ya gagwe

Go tsebišwa moopediši gore ke pesalome ya Dafida.

191Magodimo a anega letago la Modimo;

leratadima le kwalakwatša mediro ya atla tša gagwe.

2Letšatši le e anegela la go le latela,

le bošego bo e begela bjo bongwe.

3Ga go kwale polelo goba mantšu,

le wona modumo ga o gona;

4

19:4
Bar. 10:18
eupša molaetša wa magodimo o ya lefaseng lohle,

le mantšu a ona a fihla magomong a lefase.

Letšatši lona Modimo o le agetše ngwako leratadimeng,

5le tšwa bjalo ka monyadi a tsatsanka

a etšwa ntlong;

le etša sekitimi se phalela lebelo.

6Le hlaba ka thoko ye nngwe ya legodimo,

la kgokologela ka go ye nngwe.

Ga go se se ka utamelago phišo ya lona.

7Melao ya Morena ke ye e phethegilego,

e tsošološa motho.

Ditaelo tša Morena di a botega,

di lemoša ba ba se nago temogo.

8Melao ya Morena e lokile,

e thabiša motho.

Ditaelo tša Morena di kwešišega gabotse,

di ediša monagano wa motho,

9Go boifa Modimo go lokile;

ke ga go ya go ile.

Dikahlolo tša Morena di nepagetše;

ka moka ke tša toka.

10Di kganyogega go fetiša gauta,

go fetiša le gauta ye ntši ye bohlokwahlokwa;

di bose go phala le todi ya nose,

todi ye e rothago lemapong.

11Di laya nna, mohlanka wa gago,

ka go di hlompha ke bona moputsomogolo.

12Ke mang yo a ka iponago diphošo?

Hle, Morena, ntebalele le tše ke sa di tsebego!

13Nthibele le go dira dibe ka boomo;

tšona di se ke tša mpuša.

Ke gona ke tlago hloka bosodi,

ka se go tsogele maatla.

14Anke o kgahlwe ke mantšu a ka le dikgopolo tša ka,

wena Morena, setšhabelo sa ka,

wena Mophološi wa ka!