Sepedi 2000 (NSO00)
117

Retang Morena

1171

117:1
Bar. 15:11
Retang Morena,

lena ditšhaba tšohle!

Mo reteng,

lena merafe ka moka!

2Gobane o re rata kudu ka lerato la gagwe, kilaphetogo;

o re botegela go ya go ile.

Retang Morena!

118

Modimo o retwa ka ge a thušitše tšhaba sa gagwe

1181

118:1
1 Dikr. 16:34
2 Dikr. 5:13
7:3
Esra 3:11
Pes. 100:5
106:1
107:1
136:1
Jer. 33:11
Retang Morena, gobane ke yo botho;

lerato la gagwe ke la go ya go ile.

2Baisraele a ba re:

“Lerato la gagwe ke la go ya go ile.”

3Ba lešika la Arone118:3 “lešika la Arone” Ke go re “baprista”. a ba re:

“Lerato la gagwe ke la go ya go ile.”

4Ba ba boifago Morena a ba re:

“Lerato la gagwe ke la go ya go ile.”

5Mola ke le tlalelong ke ile ka rapela Morena,

gomme a nkwa, a ntlhatlola.

6

118:6
Bah. 13:6
Ka ge Morena a na le nna ga ke boife;

motho wa nama yena a ka ntirang?

7Morena o na le nna gore a nthuše;

ka gona ke tla bogela manaba a ka a fentšwe.

8Go kaone go khuta ka Morena,

go na le go ikanya motho wa nama.

9Go kaone go khuta ka Morena,

go na le go ikanya babuši.

10Ke be ke dikaneditšwe ke baditšhaba bohle,

mme ka ba phaya ka thušo ya Morena.

11Ba be ba ntikaneditše ba ntsentšhitše gare,

fela ka ba phaya ka thušo ya Morena.

12Ba be ba mpokanela bjalo ka dinose,

fela ba lauma ka pela boka mollo wa mašaša a meetlwa,

mme ka ba phaya ka thušo ya Morena.

13Ba be ba ntlhasela118:13 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba be ba ntlhasela” Seheberu se re “O be o ntlhasela”. wa go mphekeetša,

fela Morena a nthuša.

14

118:14
Eks. 15:2
Jes. 12:2
Nna ke maatlafatšwa ke Morena,

o a ntiiša;

ke yena Mohlakodiši wa ka.

15Baloki ba gobela ka mekutwaneng ya bona ka ge ba fentše,

ba re:

“Modimo o dira dimaka ka maatla a gagwe.

16Ka maatla a gagwe o re kgontšhitše go fenya;

Modimo o dira dimaka ka maatla a gagwe.”

17Nna nka se hwe, ke tla phela,

ka bega ditiro tša Morena.

18Morena o nkotlile gabohloko,

fela ga se a mpolaya.

19Mpuleleng dikgoro tša toka,118:19 “dikgoro tša toka” Ke go re “dikgoro tša Tempele”.

ke tsene ke rete Morena.

20Kgoro ya Morena še,

ke mo go tsenago baloki.

21Ke a go reta, ka ge o nkwele mme o mphološitše.

22

118:22
Luk. 20:17
Dit. 4:11
1 Pet. 2:7
118:22-23
Mat. 21:42
Mar. 12:10-11
Leswika le baagi ba le nyaditšego e bile lona la sekhutlo.

23Ke se se dirilwego ke Morena,

se a re tlaba ge re se bona.

24Le ke letšatši le le beilwego ke Morena;

a re hlalaleng, re gobeleng go lona!

25

118:25
Mat. 21:9
Mar. 11:9
Joh. 12:13
Re a go rapela, hle, Morena, re phološe;

nke o re atle, re a go kgopela.

26

118:26
Mat. 21:9
23:39
Mar. 11:9
Luk. 13:35
19:38
Joh. 12:13
A go retwe yo a tlago a romilwe ke Morena;

re le šegofatša re le ka ntlong ya Morena.

27Morena ke Modimo,

o re loketše;

swarang makala ka diatla,

le thome go keteka;

le sepele le dikologa aletare.

28O Modimo wa ka,

ke a go tumiša;

Modimo wa ka,

ke tla go reta.

29Tumišang Morena,

gobane ke yo botho;

lerato la gagwe ke la go ya go ile.

119

Melao ya Morena

1191Go lehlogonolo ba ba phelago ba se na bosodi,

ba ba phelago ka melao ya Morena.

2Go lehlogonolo ba ba phethago ditaelo tša gagwe,

ba ba mo hlomphago ka pelo tša bona ka moka,

3ba ebilego ba sa dire tše mpe,

ba tšeago ka tsela ya Morena.

4Morena, o re file ditaelo tša gago,

gore re botegele go di phetha.

5Nke nka phetha ditaelo tša gago ke sa tekateke.

6Ge melao yohle ya gago nka e ela hloko,

gona nka se lewe ke dihlong.

7Ke tla go tumiša ka pelo ye e hlwekilego

ke ntše ke ithuta go phetha ditaelo tša gago tše di lokilego.

8Ke tla phetha ditaelo tša gago;

o se tsoge o ntahlile!

9Mofsa a ka phela bjang bophelo bjo bo hlwekilego?

A ka bo phela ka go phetha taelo tša gago.

10Nna ke leka go go direla ka pelo ya ka yohle;

o se ntese ke phamoga melaong ya gago.

11Dikholofetšo tša gago ke di lotile ka pelong,

gore ke se go fošetše.

12A go tumišwe wena, Morena;

nthute ditaelo tša gago.

13Ditaelo tše o re filego tšona ke a di touta.

14Ke kgahlwa ke go phela ka ditaelo tša gago,

go etša ge ke kgahlwa ke lehumo le legolo.

15Ke tla akanya ka ditaelo tša gago;

ka ela ditsela tša gago hloko.

16Ke thakgalela ditaelo tša gago,

nka se lebale se o se boletšego.

17O ntire ka botho, nna, mohlanka wa gago,

ke mo ke tlago phela ke phetha tše o di boletšego.

18Mpudulle, ke bone dimaka tše di lego melaong ya gago.

19Le ge ke le mofeti mo lefaseng,

o se mphihlele melao ya gago.

20Ka mehla ke fišegela go tseba tše o re laelago tšona.

21Baikgogomoši o a ba sola,

bona bomorogakwa,

e lego ba ba phamogago melaong ya gago.

22Ntloše kgobogo le nyatšego,

gobane ditaelo tša gago ke a di phetha.

23Le ge babuši ba ka kopana ba ntakana,

nna, mohlanka wa gago,

ke tla dula ke akanya ditaelo tša gago.

24Ke kgahlwa ke ditaelo tša gago;

ke tšona baeletši ba ka.

25Ke rapaletše fase leroleng;

ntsoše go ya ka mo o nkholofeditšego.

26Ke go boditše tša bophelo bja ka, wa nkwa;

bjale ge, nthute ditaelo tša gago.

27Nthuše go kwešiša ditaelo tša gago,

gore ke nagane ka dimakatšo tša gago.

28Ke lala ke welawetšwa ke manyami;

mmaatlafatše ka mo o nkholofeditšego.

29O mphephiše go dira tša boradia;

hle, o nthuše go phetha melao ya gago.

30Ke ikgethetše go phela ke go botegela;

ke phela go ya ka melao ya gago.

31Ke kgomaretše ditaelo tša gago, Morena,

a ke se lewe ke dihlong.

32Ke tla phetha melao ya gago ka mafolofolo,

gobane o nkgontšha go phela ke sa ipelaele.

33Morena, nthute go phetha taelo tša gago,

ke mo ke tlago phela ka tšona go fihlela mafelelong.

34Ntlhalošetše melao ya gago,

gomme ke tla e phetha ka pelo ya ka yohle.

35Nkgontšhe go phela ka melao ya gago,

gobane ke sona se se nkgahlago.

36Ntire gore ke dume go phetha ditaelo tša gago go na le gore ke nyake lehumo.

37Mphephiše go šetša tše di se nago mohola;

o nthatiše go phela go ya ka thato ya gago.

38O phethe se o nkholofeditšego sona,

nna, mohlanka wa gago,

sona se o se holofetšago ba ba go boifago.

39O mphephiše dikwero tše ke di tšhabago.

Ditaelo tša gago di lokile.

40Bona ka mo ke hlologetšego ditaelo tša gago;

anke o ntsošološe ka go loka ga gago.

41Ntemoše lerato la gago, kilaphetogo,

o mphološe ka mo o nkholofeditšego.

42Ke mo ke tlago kgona go fetola ba ba nkgowelago,

ka gobane ke ikantše tše o nkholofeditšego tšona.

43O nkgontšhe go bolela therešo ka mehla,

ka gobane ke holofetše ditaelo tša gago.

44Ka mehla ke tla phetha melao ya gago;

ke tla e phetha go ya go ile.

45Ke tla phela ka bolokologi bjo bo feletšego,

ka gobane ke rata go phetha taelo tša gago.

46Ditaelo tša gago ke tla di begela magoši,

gomme nka se lewe ke dihlong.

47Melao ya gago ke ipshina ka yona,

ka gobane ke a e rata.

48Ke hlompha melao ya gago,

yona ke e ratago;

le ditaelo tša gago ke nagana ka tšona.

49O se lebale se o nkholofeditšego sona,

nna, mohlanka wa gago;

ke sona se se mphilego lehutšo.

50Ge ke le tlalelong, se se nkhomotšago ke gore se o nkholofeditšego sona se a mphediša.

51Baikgogomoši ba nkwera ba sa fetše,

fela nna ga ke aroge melaong ya gago.

52Ge ke gopola ditaelo tša gago tša kgale, Morena,

ke beega pelo.

53Bakgopo ge ba furalela melao ya gago,

ba nkgalefiša e le ruri.

54Mola ke sa le mofaladi ke be ke hlama dikopelo ka ditaelo tša gago.

55Bošego ke lala ke go nagana, Morena,

melao ya gago ke tla e phetha.

56Go nna go phetha taelo tša gago ke bjona bophelo.

57Morena, nna ke re sa ka ke go phetha tše o re laetšego tšona.

58Ke go kgopela ka pelo ya ka yohle

ke re nkgaugele, bjalo ka ge o nkholofeditše.

59Ke ile ka lekola mesepelo ya ka,

mme ka boela ditaelong tša gago.

60Ke itlhaganela ke sa diege go phetha melao ya gago.

61Le ge nka tanywa ke difu tša bakgopo,

melao ya gago yona nka se e lebale.

62Ke tsoga le mašegogare,

gore ke go tumiše ka lebaka la ditaelo tša gago tša go loka.

63Nna ke gwerana le bohle ba ba go boifago,

ba ba phethago taelo tša gago.

64Morena, lefase le tletše leratorato la gago;

nke o nthute ditaelo tša gago.

65O ntirile ka botho, Morena,

nna, mohlanka wa gago,

go ya ka mo o nkholofeditšego ka gona.

66Nke o nthute gore ke be le temogo le tsebo,

gobane ke tshephile melao ya gago.

67Mola o sešo wa nkotla ke be ke fela ke etšwa tseleng;

fela bjale ke šetša kholofetšo ya gago.

68Wena o yo botho,

mme o modirakabotho;

nke o nthute ditaelo tša gago.

69Baikgogomoši ba mphara ka maaka,

etšwe ke phetha taelo tša gago ka pelo yohle.

70Bona ba retetše dipelo,

nnaena ke kgahlwa ke melao ya gago.

71Go otlwa ga ka go nkhotše,

ka ge go nthutile ditaelo tša gago.

72Melao ye o e beilego e bohlokwa go feta gauta le silibera ye ntšintši.

73O ntlhodile,

o mpopile ka tša gago diatla;

mphe tlhaologanyo,

gore ke ithute melao ya gago.

74Ba ba go boifago ba tla thabela go mpona,

ka gobane ke ikanya se se boletšwego ke wena.

75Morena, ke a tseba gore ditaelo tša gago di lokile,

le gore le ge o nkotla o a botega.

76Nkhomotše ka leratorato la gago,

go ya ka mo o nkholofeditšego ka gona,

nna, mohlanka wa gago.

77Ntšhokele, gomme ke tla phela,

gobane ke kgahlwa ke melao ya gago.

78Baipoti a ba segišwe batho ka ge ba mphara ka maaka;

nnaena ke tla nagana ka melao ya gago.

79Ba ba go boifago a ba tle go nna,

ke ra ba ba tsebago ditaelo tša gago.

80A ke phethe ditaelo tša gago ka botlalo,

ke mo nka se lewego ke dihlong.

81Ke hlologetše kudu gore o mphološe;

ke holofetše se o se boletšego.

82Mahlo a ka a lapišitšwe ke go hlwa ke lebeletše

gore o tla tla o mphološa, ke re:

“Etse o tla tla o nkhomotša neng?”

83Le ge ke etša lekuka ka moraleng,119:83 “lekuka ka moraleng” Lekuka le le fegilwego ka moraleng ka morago ga nako le be le kokoropana le se hlwe le eba le mohola.

ditaelo tša gago tšona ga ke di lebale.

84Ke go letele go fihlela neng,

nna, mohlanka wa gago?

Ba go ntlhomara o tla ba otla neng?

85Baipoti ba go hlokomologa melao ya gago ba nkepetše melete.

86Melao ya gago yohle e a tshephega.

Nthuše, gobane batho ba ntlhomere.

87Ba nyakile go mpheleletša mo lefaseng,

fela ga se ka furalela melao ya gago.

88Ka leratorato la gago o ntsošološe,

gore ke phethe tše o ntaetšego tšona.

89Tše o di boletšego, Morena,

ke tša go ya go ile,

di tieletše kua legodimong.

90O botega go tloga molokong wo mongwe go ya go wo mongwe.

Lefase le beilwe ke wena madulong, la tielela.

91Dilo tšohle di dutše ka go tielela le lehono,

ka ge di laetšwe ke wena,

gobane tšohle di a go hlankela.

92Ge nkabe ke be ke sa kgahlwe ke melao ya gago,

nkabe ke ile ka hwela mohlakong wa ka.

93Ditaelo tša gago nka se di lebale,

gobane ke tšona tše o ntsošološago ka tšona.

94Nna ke wa gago – ntlhakodiše,

gobane ke lekile go phetha taelo tša gago.

95Bakgopo ba a ntalela gore ba mpolaye,

eupša nna ke tla fela ke šeditše taelo tša gago.

96Ke lemogile gore phethego yohle e na le mafelelo,

kganthe melao ya gago yona ga e na mafelelo.

97Melao ya gago ga se ge ke e rata!

Ke hlwela go e akanya letšatši lohle.

98Melao ya gago e a ntlhalefiša ka phala manaba,

ka gobane e dula e le mo go nna.

99Nna ke phala barutiši ba ka ka moka ka temogo,

ka ge ke akanya taelo tša gago.

100Ke kwešiša go phala batšofadi,

gobane ke phetha taelo tša gago.

101Ke ila tšohle tše mpe,

gobane ke rata go phetha tše o di boletšego.

102Taelo tša gago ga ke di hlokomologe,

gobane ke di rutilwe ke wena ka sebele.

103Dikholofetšo tša gago ga se ka bose;

di phala le todi ya dinose.

104Nna temogo ke e hwetša taelong tša gago;

ka gona ke hloile boradia bjohle.

105Lentšu la gago ke lebone la go ntlhahla,

ke seetša tseleng ya ka.

106Ke ikanne, gomme nka se hlaname,

ka re ke tla phetha taelo tša gago,

ke tše di lokilego.

107Ke tlaišegile e le ruri, Morena;

ntsošološe go ya ka mo o nkholofeditšego.

108Morena,

amogela thapelo ya ka ya go go tumiša,

gomme o nthute ditaelo tša gago.

109Ke dula ke ikemišeditše go ba kotsing ya lehu,

fela melao ya gago yona ga ke e lebale.

110Bakgopo ba ntheile ka sefu,

fela ga ke aroge ditaelong tša gago.

111Ditaelo tša gago ke leruo la ka la go ya go ile;

ke tšona di nthabišago.

112Ke ikgafetše go phetha ditaelo tša gago;

ke tla phela ka tšona go fihlela mafelelong.

113Ke hloile bommapelopedi,

eupša melao ya gago yona ke a e rata.

114Wena o bokhuto bja ka le boširelo;

ke holofetše se o se boletšego.

115Ntlogeleng, badiratšempe tenang,

gore ke phethe melao ya Modimo wa ka.

116Nthuše ka mo o nkholofeditšego ka gona,

gomme ke tla phela.

Ka ge ke botile wena, o se ntshwabiše.

117Nthekge, ke mo ke tlago phologa,

ka dula ke ela taelo tša gago hloko.

118Bohle ba ba phamogago taelong tša gago o a ba lahla,

gobane mahlajana a bona ke lefeela.

119Bakgopo bohle ba lefase go wena ke maphoko;

ka gona nna ke rata taelo tša gago.

120Ke thothomedišwa ke go go boifa,

le dikahlolo tša gago ke a di tšhaba.

121Ke dirile tše di lebanego le tše di lokilego;

o se nkgafele diatleng tša bankgateledi.

122Nkholofetše gore tšohle di tla ntokela,

nna, mohlanka wa gago;

o se lese baikgogomoši ba nkgatelela.

123Mahlo a ka a lapišitšwe ke go hlwa ke lebeletše gore o tla tla o mphološa,

bjalo ka ge o nkholofeditše,

gobane o a tshephagala.

124Ntshware go ya ka lerato la gago,

kilaphetogo,

mme o nthute ditaelo tša gago.

125Ke nna mohlanka wa gago;

ntemoše gore ke hlaologanye ditaelo tša gago.

126Morena, ke nako ya gore o otle ba ba tshelago melao ya gago.

127Ditaelo tša gago ke di rata go phala gauta,

go phala gauta ye e sego ya tswakwa.

128Ke ka lebaka leo ke bonago taelo tšohle tša gago di lokile go felelela;119:128 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “taelo ... felelela” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ke hloile ditsela tšohle tša boradia.

129Taelo tša gago di a makatša,

ke ka lebaka leo ke di phethago.

130Kutollo ya tše o di boletšego e a sedimoša;

ba go hlalefetšega gabonolo e a ba hlalefiša.

131Ke fišegela ditaelo tša gago,

ke di hlologela kudu.

132Retologela go nna o nkgaugele,

go etša ge o gaugela ba ba go ratago.

133Ntlhahle bophelong bjalo ka ge o nkholofeditše;

o se ntlogele ke bušwa ke bobe.

134Ntamolele go ba ba ntlhakišago,

gore ke tle ke phethe taelo tša gago.

135Nke o nkedišetše sefahlego sa gago,

nna, mohlanka wa gago,

mme o nthute ditaelo tša gago.

136Ke ediša meokgo boka dinoka,

ka ge batho ba sa phethe melao ya gago.

137Wena o lokile, Morena,

le dikahlolo tša gago ke tšona.

138Ditaelo tša gago di lokile,

di tshephagala e le ruri.

139Ke a selekega

ka ge manaba a ka a hlokomologa tše o di boletšego.

140O tshephagala ruri go se o nkholofeditšego sona,

gomme nna, mohlanka wa gago,

ke a se rata.

141Nna ga ke selo, ke a nyatšega,

fela ditaelo tša gago ga ke di hlokomologe.

142Toka ya gago ke ya go ya go ile,

le melao ya gago ke ya therešo.

143Ke wetšwe ke tlalelo le kgakanego,

fela ke thabišwa ke melao ya gago.

144Taelo tša gago di loketše sa ruri;

nkgontšhe go di kwešiša,

gomme ke tla phela.

145Ke go rapela ka pelo ka moka;

nkwe, hle, mme ke tla phetha taelo tša gago.

146Ke a go rapela, ntlhakodiše,

ke tle ke phethe taelo tša gago.

147Ke go llela e sa le ka mahube;

ke botile se o nkholofeditšego sona.

148Ke lala ke hlobaela bošego ka moka,

ke akanya ka se o nkholofeditšego sona.

149Morena, nke o ntheeletše ka leratorato la gago;

o ntsošološe ka ditaelo tša gago.

150Bantlhomari ba mpatamela ka bomenetša;

ke bona ba ba lego kgole le melao ya gago.

151Fela wena, Morena, o kgauswi,

le melao yohle ya gago ke ya nnete.

152Ke kgale ke tsebile ka taelo tša gago gore o di beile gore e be tša go ya go ile.

153Hle, mpone ge ke tlaišega mme o ntlhatlole,

gobane melao ya gago ga ke e hlaetše mahlo.

154Mpolelele molatong wa ka mme o ntlhakodiše,

o ntsošološe go ya ka mo o nkholofeditšego.

155Bakgopo bona ga o ba hlakodiše mathateng,

gobane ga ba phethe taelo tša gago.

156Lešoko la gago ke le legolo, Morena,

o ntsošološe ka ditaelo tša gago.

157Le ge ke atetšwe ke bantlhomari le manaba,

ga ke aroge ditaelong tša gago.

158Bahlokatumelo ge ke ba bona ba a ntšhišimiša,

gobane ga ba phethe ditaelo tša gago.

159Morena, bona ka mo ke ratago taelo tša gago;

o ntsošološe ka leratorato la gago.

160Therešo ke moko wa tšohle tše o di boletšego,

le ditaelo tšohle tša gago di lokile ebile ke tša go ya go ile.

161Le ge babuši ba ntlhomara ntle le lebaka,

ke gakgamatšwa ke tše o di boletšego.

162Ke thabela kholofetšo ya gago go etša yo a thabelago dithebola tše dintši.

163Ke hloile maaka ebile a a ntšhišimiša,

kganthe melao ya gago yona ke a e rata.

164Ke go tumiša gašupa ka letšatši,

ke go tumišetša ditaelo tša gago tše di lokilego.

165Boiketlo bja nnete ke bja ba ba ratago melao ya gago,

gomme bona ga ba na sa go ba thetša.

166Morena,

nna ke letetše go phološwa ke wena,

gomme melao ya gago ke a e phetha.

167Ke phetha ditaelo tša gago,

gomme ke di rata e le ruri.

168Ke lotola ditaelo le melao ya gago,

gobane mesepelo yohle ya ka o a e tseba.

169Morena, sello sa ka a se go fihlele,

o nthuše go kwešiša go ya ka mo o nkholofeditšego.

170Anke o kwe thapelo ya ka,

o mphološe ka mo o ntshephišitšego.

171Molomong wa ka go tla tšwa tumišo,

gobane o nthuta taelo tša gago.

172Ke tla opela mabapi le kholofetšo ya gago,

gobane melao yohle ya gago e lokile.

173O dule o ikemišeditše go nthuša,

gobane ke ikgethetše taelo tša gago.

174Ke hlologetše go phološwa ke wena, Morena,

melao ya gago ke sona se se nthabišago.

175A ke phele gore ke go tumiše, gomme ditaelo tša gago di nthuše.

176Ke hlahlatha boka nku ye e timetšego;

etla o nnyake, nna, mohlanka wa gago,

gobane melao ya gago ga ke e hlokomologe.