Sepedi 2000 (NSO00)
103

Lerato la Modimo

Ke pesalome ya Dafida.

1031A ke rete Morena!

A ke tumiše leina la gagwe le lekgethwa ka pelo ya ka ka moka.

2A ke rete Morena,

ke se lebale tše a ntirelago tšona:

3O ntebalela makgopo a ka ka moka;

o mphodiša malwetši a ka ohle.

4O ntlhakodiša lehung;

o a ntlhompha, a nthata, a ntšhokela.

5Bophelong bja ka ka moka103:5 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Bophelong bja ka ka moka” Seheberu ga se kwagale gabotse.

o mpha tše botse ka bontši,

gore ke no fela ke tiile,

ke le yo mofsa bjalo ka ntšhu.

6Morena o fa bagatelelwa ditshwanelo tša bona,

o ba ahlola ka toka.

7O tsebišitše Moshe maikemišetšo a gagwe,

o laeditše Baisraele ditiro tša gagwe.

8

103:8
Jak. 5:11
Morena o na le kgaugelo le lešoko;

ga a befelwe ka pela,

mme o tletše leratorato.

9Ga a dule a kgalemela motho;

ga a befelwe go ya go ile.

10Ga a re otle go ya ka moo re sentšego ka gona,

goba a itefeletša ka lebaka la dibe tša rena le makgopo a rena.

11Bjalo ka ge legodimo le katologile lefase kudu,

ba ba mmoifago le bona o ba rata kudu.

12Bjalo ka ge bohlabela bo tlogelane le bodikela,

le rena o re tlogelanya le dibe tša rena.

13Morena o hlokomela bao ba mmoifago,

go swana le tatagobana ge a hlokomela bana ba gagwe.

14O tseba se re bopilwego ka sona –

ga a lebale gore re lerole.

15Motho o phela nako ye kopana go swana le bjang,

o bjalo ka letšoba la naga le le khukhušago.

16Ge phefo ye e tšhumago e foka, le a hwa, la timelela.

17-18Eupša bao ba boifago Morena

bona o ba rata go ya go ile,

mme o botegela meloko ya bao ba botegelago kgwerano ya gagwe,

gape ba phethago ditaelo tša gagwe ka potego ka go latelana ga meloko.

19Morena o beile setulo sa gagwe sa bogoši legodimong;

ke kgoši ya tšohle.

20Retang Morena,

lena barongwa ba gagwe,

lena bagale ba maatla,

ba le phethago ditaelo tša gagwe,

le theetšago se a se bolelago.

21Retang Morena,

lena dibopiwa tšohle tša legodimo;

lena bahlanka ba gagwe ba le dirago thato ya gagwe!

22Retang Morena,

lena dibopiwa tša gagwe ka moka gohle mo a bušago gona.

A ke rete Morena!

104

Morena, Mohlodi, o a retwa

1041A ke rete Morena!

Wena Morena, Modimo wa ka,

o yo mogolo kudu!

O apere bogoši le letago;

2o apara seetša bjalo ka kobo.

O phurolotše leratadima bjalo ka tente,

3wa aga legae godimo ga meetse a ka godimo.104:3 “meetse a ka godimo” Go šupa meetse a ka godimo ga leratadima. Lebelela Gen. 1:6-7.

Maru o a dira koloi ya gago ya ntwa,

mme o namela diphego tša phefo.

4

104:4
Bah. 1:7
Diphefo o di dira batseta ba gago,

mola magadima e le bahlanka ba gago.

5O tsemile lefase metheong ya lona,

mme le ka se tsoge le šuthile.

6O le apešitše lewatle bjalo ka seaparo,

mme meetse a khupetša dithaba.

7A a tšhaba ge o a kgalemela;

a ela ka lephakuphaku

ge a ekwa modumo wa lentšu la gago.

8A ela a tloga le dithabeng a theogela ka meeding,

lefelo leo o a kgethetšego lona.

9O a beetše mollwane wo a ka se kego a o tshela;

a ka se tsoge a khupeditše lefase gape.

10O ediša meetse a methopo ka meeding,

le dinoka tša ela mokgahlo ga dithaba.

11Meetse a tšona a nwewa ke diphoofolo tšohle tša naga;

ke moo dipitsi di itimolago lenyora gona.

12Mehlareng ya kgauswi le dinoka

dinonyana di ikagela dihlaga,

tša letša melodi makaleng.

13O nešetša dithaba pula e etšwa legodimong,

mme lefase la nwa meetse a yona go kgolwa.

14O hlogišetša dikgomo bjang,

motho wa mo medišetša dibjalo,

gore a tle a hwetše dijo mobung,

15a itirele beine ya go mo thabiša,

le makhura a mohlware a go mo ediša sefahlego,

le dijo tša go mo tiiša maatla.

16Mesedere ya Lebanone e nelwa ke pula ya matlorotloro –

ke mehlare ya gago, Morena, ye o e bjetšego.

17Ke fao dinonyana di ikagelago dihlaga;

megolodi e aga dihlaga mehlareng ya mephaene.

18Maolo a magolo ke gagabodikome,

mme marako ke botšhabelo bja dipela.

19O bopile ngwedi ya ba taetšamabaka;

letšatsi le tseba nako ya lona ya go dikela.

20O hlola leswiswi ya ba bošego,

gwa tšwa phoofolo tšohle tša naga.

21Ditawana di a rora ge di tsoma,

di nyaka dijo tše di di fiwago ke Modimo.

22Ge letšatši le hlaba di boela morago,

tša yo patlama ka digoleng tša tšona.

23Ya ba gona batho ba yago medirong ya bona,

ba hlwa ba šoma go fihlela mantšiboa.

24Morena, tše o di dirilego ga se ka bontši!

Tšohle o di dirile ka bohlale;

lefase le tletše dibopiwa tša gago.

25Go na le lewatle, ke le legolo le ikadile,

ka go lona go na le diphedi tše ntšintši,

tše kgolo le tše nnyane.

26

104:26
Jobo 40:25
Pes. 74:14
Jes. 27:1
Maselawatle a sepela godimo ga lona,

le Lebiathane, mamokebe wola o o bopilego,

o bapala ka go lona.104:26 “Lebiathane ... ka go lona” goba “Lebiathane, mamokebe wola o o bopetšego go go segiša, o gona”

27Tšohle di lebeletše wena

gore o di fe dijo ka nako ye e swanetšego.

28Wa di fa tšona, di a ja;

wa di fepa, di ja go khora.

29Wa di furalela, di a boifa;

wa di amoga moya, di a hwa,

tša boela leroleng mo di tšwago gona.

30Eupša wa di budulela, di phela gape;

mobung le gona o tsoša bophelo ka bofsa.

31A letago la Morena e be la go ya go ile!

A Morena a kgahlwe ke tše a di hlodilego!

32Yo e rego ge a lebelela lefase,

la šikinyega;

e rego ge a kgwatha dithaba,

tša tupa muši.

33Ke tla opelela Morena bophelong bja ka ka moka;

ge ke sa phela ke tla opelela Modimo wa ka ditumišo.

34A a kgahlwe ke kopelo ya ka;

nna ke thabela tše Morena a di dirilego.

35A badiradibe ba fedišwe lefaseng;

bakgopo a ba se hlwe ba le gona.

A ke rete Morena!

Retang Morena!

105

Ka mo Modimo a bego a hlokometše Baisraele

(1 Dikr. 16:8-22)

1051Lebogang Morena, le mo rapele;

begelang ditšhaba ditiro tša gagwe.

2Mo opeleleng le mo tumiše,

le anege mehlolo yohle ya gagwe.

3Mo tumišeng ka ge e le yo mokgethwa;

bohle ba ba mo khunamelago a ba hlalale.

4Nyakang thušo go Morena,

le dule le mo khunamela.

5-6Lena ditlogolo tša Abrahama,

mohlanka wa Morena,

lena bana ba Jakobo le kgethilwego,

gopolang mehlolo ye Morena a e dirilego,

dimakatšo le dikahlolo tša gagwe.

7Morena ke yena Modimo wa rena;

ke yena a ahlolago lefase ka moka.

8Kgwerano ya gagwe ga a e lebale,

e lego se a se holofeditšego meloko ye sekete,

9

105:9
Gen. 12:7
17:8
26:3
kgwerano ye a e dirilego le Abrahama,

keno ye a e enetšego Isaka.

10

105:10-11
Gen. 28:13
A tiišetša kgwerano ya ba molao mo go Jakobo,

kgwerano ye e tlago dulela sa ruri go yena Israele,

11a re: “Ke tla go fa naga ya Kanana,

ya ba lefa le ke go abelago lona.”

12Ke ge e sešo ya ba ba bantši,

e le ba mmalwa fela,

le gona e le bafaladi mo nageng,

13ba ralala le ditšhaba,

ba tloga mmušong wo mongwe ba eya go wo mongwe.

14

105:14-15
Gen. 20:3-7
Fela Morena a se dumelele motho go ba gatelela,

a kgala magoši e le go ba šireletša a re:

15“Le se kgome batlotšwa ba ka;

baprofeta ba ka le se ba kweše bohloko.”

16

105:16
Gen. 41:53-57
A wiša tlala mo nageng;

dijo ka moka tša fela.

17

105:17
Gen. 37:28
45:5
A roma monna a ba etelela pele,

e lego Josefa,

yo a bego a rekišitšwe ya ba lekgoba.

18

105:18-19
Gen. 39:20 – 40:23
A kgokwa maoto ka diketane, a tlengwa le molala,

19go fihlela go phethega se a se boletšego.

Lentšu la Modimo la mo hlatsela gore o rerešitše.

20

105:20
Gen. 41:14
Ke mo kgoši a laetšego gore a kgokollwe;

a lokollwa ke yena mmuši wa ditšhaba.

21

105:21
Gen. 41:39-41
A mmea molaodi ka lapeng la gagwe,

ya ba mohlokomedi wa thoto yohle ya gagwe,

22gore a laole105:22 “laole” Seheberu se re “tleme”. bahlankedi ba ka mošate ka mo a bonago go lebane,

le gore a rute bakgomana bohlale.

23

105:23
Gen. 46:6
47:11
Ya ba gona Israele a yago Egepeta,

ee, Jakobo a falalela nageng ya Hamo.

24

105:24-25
Eks. 1:7-14
Morena a atiša tšhaba sa gagwe,

gomme a se tiiša go feta manaba a sona.

25A hloiša tšhaba sa gagwe manaba,

a a dira gore a sware bahlanka bao ba gagwe ka bomenetša.

26

105:26
Eks. 3:1 – 4:17
A roma Moshe, mohlanka wa gagwe,

le Arone yo a bego a mo kgethile.

27Ba dira mehlolo gare ga manaba,

le dimakatšo nageng ya Hamo.105:27 “nageng ya Hamo” Ke go re nageng ya Egepeta. Lebelela temana 23.

28

105:28
Eks. 10:21-23
A romela leswiswi mme la swara,

fela ba gana.105:28 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ba gana” Seheberu se re “ba se gane”.

29

105:29
Eks. 7:17-21
A fetola meetse a bona madi,

mme a bolaya hlapi tša bona.

30

105:30
Eks. 7:26 – 8:2
Naga ya bona ya tlala digwagwa,

ešita le ka diphapošing tša mošate.

31

105:31
Eks. 8:12-13,16-20
A laela gore diboba le menang di tle,

mme tša tlala naga.

32

105:32-33
Eks. 9:22-25
A ba nešetša sefako bakeng sa pula,

le magadima a ratha mo nageng ya bona.

33A rothotha merara le mego ya bona,

a ratha le mehlare ya naga ya bona.

34

105:34-35
Eks. 10:12-15
A laela tšie gore e tle,

gwa nyeuma metšhitšhi ya bojane.

35Ya ja dimela lailai mo nageng,

e lego dibjalo tšohle tša bona.

36

105:36
Eks. 12:29
A bolaya maitšibolo ohle mo nageng,

maitšibolo ka moka a bona.

37

105:37-38
Eks. 12:33-36
Ke moka a huduša Baisraele ba rwaleletše silibera le gauta,

dikgorong tša bona go se na yo a šalelago.

38Baegepeta ba thaba ge Baisraele ba tloga,

gobane ba be ba ba boifa kudu.

39

105:39
Eks. 13:21-22
Morena a ba apeša leru la ba khurumetša,

bošego a ba bonegela ka mollo.

40

105:40
Eks. 16:2-15
Ya re ge ba105:40 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ba” Seheberu se re “a”. kgopela a tliša dikhwiri,

a ba khoriša ka dijo tša legodimong.

41

105:41
Eks. 17:1-7
Num. 20:2-13
A pharola leswika, meetse a falala,

a ela lešokeng bjalo ka noka.

42Ke ka gobane a be a se a lebala kholofetšo ye kgethwa ye a e filego Abrahama,

mohlanka wa gagwe.

43A huduša setšhaba sa gagwe ka tlhalalo,

bona ba a ba kgethilego a ba ntšha ka megobelo.

44

105:44
Josh. 11:16-23
A ba fa dinaga tša baditšhaba,

ba tšea le tše merafe ye mengwe e ikhweleditšego tšona ka bothata,

45gore ba phethe ditaelo tša gagwe,

ba hlomphe melao ya gagwe.

Retang Morena!