Sepedi 2000 (NSO00)
102

Lesogana le le tlaišegilego le llela Modimo

Ke thapelo ya motho yo a tlaišegilego, yo a fedilego maatla, mme a balabalelago Morena.

1021Morena, nke o kwe thapelo ya ka,

mme sello sa ka se go fihlele.

2O se iphihlele nna ge ke le tlalelong;

o ntlhwaele tsebe;

o se ntiegele ge ke go llela.

3Bophelo bja ka bo fela bjalo ka muši;

mmele wa ka o fiša bjalo ka mollo.

4Ke itlhobogile, ke ikwa ke omeletše bjalo ka hlaga;

ke feletšwe le ke tumo ya dijo.

5Ke tsetlela godimo;

ke šetše ke le marapo fela.

6Ke swana le leribiši la leganata;

ke etša makgohlo ka mašopeng.

7Ga ke sa swarwa ke boroko;

ke bodutung go swana le nonyana tlhakeng ya ntlo.

8Manaba a ka a hlwela go nthumola;

ba go nkgegea ba rogana ka nna.

9-10Ka ge o mpefeletšwe o bile o nkgalefetše,

molora ke sona sejo sa ka,

seno sa ka se tswakane le meokgo,

gobane o ile wa ntopa wa ntahlela fase.

11Matšatši a ka a go phela a etša meriti ye e theago;

ke pona bjalo ka bjang.

12Eupša wena, Morena,

o buša go ya go ile;

setumo sa gago ke sa go sa felego.

13O tla nanoga wa šokela Sione,

gobane ke nako ya go e gaugela,

ke nako.

14Bahlanka ba gago ba kgahlwa ke maswika a yona;

ba a šokwa ge e phušogile.

15Baditšhaba ba tla boifa Morena,

le magoši ohle a lefase a tla gakgamatšwa ke letago la gagwe.

16Mohla Morena a tsoša Sione,

o tla tšwelela ka letago la gagwe.

17O tla theeletša dithapelo tša bahloki,

a ka se di tšeiše phefo.

18Tše di latelago a di ngwalelwe moloko wa ka moso,

gore tšhaba se se sa tlilogo hlolwa se tle se tumiše Morena:

19Morena o lebelela fase a le bodulong bja gagwe bjo bokgethwa kua godimo;

o okamela lefaseng a le legodimong,

20gore a kwe metsetlo ya dibofša,

le gore a lokolle baahlolelwalehu.

21Ke ka lebaka leo a tlago begwa Sione,

a tlago retwa Jerusalema,

22mohla ditšhaba le mebušo di phuthega gore di khunamele Morena.

23Nna o nkamogile maatla ke sa le yo mofsa;

o mphokoleditše nako ya go phela.

24Ke moka ka re:

“Hle, Modimo wa ka, o se ntšee ke sa le yo mofsa,

wena yo mengwaga ya gago e golago le meloko.”

25

102:25-27
Bah. 1:10-12
Lefase e sa le o le thea kgalekgale,

le magodimo o a bopile ka tša gago diatla.

26Ona a tla feta, fela wena o tla šala;

ohle a tla hlagala bjalo ka seaparo;

o a lahla boka seaparo sa leratha,

gomme a feta.

27Fela wena o dula o sa fetoge,

le mengwaga ya gago ga e fele.

28Bana ba bahlanka ba gago ba tla lotega,

le ditlogolo tša bona di tla no phela di na le wena.

103

Lerato la Modimo

Ke pesalome ya Dafida.

1031A ke rete Morena!

A ke tumiše leina la gagwe le lekgethwa ka pelo ya ka ka moka.

2A ke rete Morena,

ke se lebale tše a ntirelago tšona:

3O ntebalela makgopo a ka ka moka;

o mphodiša malwetši a ka ohle.

4O ntlhakodiša lehung;

o a ntlhompha, a nthata, a ntšhokela.

5Bophelong bja ka ka moka103:5 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Bophelong bja ka ka moka” Seheberu ga se kwagale gabotse.

o mpha tše botse ka bontši,

gore ke no fela ke tiile,

ke le yo mofsa bjalo ka ntšhu.

6Morena o fa bagatelelwa ditshwanelo tša bona,

o ba ahlola ka toka.

7O tsebišitše Moshe maikemišetšo a gagwe,

o laeditše Baisraele ditiro tša gagwe.

8

103:8
Jak. 5:11
Morena o na le kgaugelo le lešoko;

ga a befelwe ka pela,

mme o tletše leratorato.

9Ga a dule a kgalemela motho;

ga a befelwe go ya go ile.

10Ga a re otle go ya ka moo re sentšego ka gona,

goba a itefeletša ka lebaka la dibe tša rena le makgopo a rena.

11Bjalo ka ge legodimo le katologile lefase kudu,

ba ba mmoifago le bona o ba rata kudu.

12Bjalo ka ge bohlabela bo tlogelane le bodikela,

le rena o re tlogelanya le dibe tša rena.

13Morena o hlokomela bao ba mmoifago,

go swana le tatagobana ge a hlokomela bana ba gagwe.

14O tseba se re bopilwego ka sona –

ga a lebale gore re lerole.

15Motho o phela nako ye kopana go swana le bjang,

o bjalo ka letšoba la naga le le khukhušago.

16Ge phefo ye e tšhumago e foka, le a hwa, la timelela.

17-18Eupša bao ba boifago Morena

bona o ba rata go ya go ile,

mme o botegela meloko ya bao ba botegelago kgwerano ya gagwe,

gape ba phethago ditaelo tša gagwe ka potego ka go latelana ga meloko.

19Morena o beile setulo sa gagwe sa bogoši legodimong;

ke kgoši ya tšohle.

20Retang Morena,

lena barongwa ba gagwe,

lena bagale ba maatla,

ba le phethago ditaelo tša gagwe,

le theetšago se a se bolelago.

21Retang Morena,

lena dibopiwa tšohle tša legodimo;

lena bahlanka ba gagwe ba le dirago thato ya gagwe!

22Retang Morena,

lena dibopiwa tša gagwe ka moka gohle mo a bušago gona.

A ke rete Morena!

104

Morena, Mohlodi, o a retwa

1041A ke rete Morena!

Wena Morena, Modimo wa ka,

o yo mogolo kudu!

O apere bogoši le letago;

2o apara seetša bjalo ka kobo.

O phurolotše leratadima bjalo ka tente,

3wa aga legae godimo ga meetse a ka godimo.104:3 “meetse a ka godimo” Go šupa meetse a ka godimo ga leratadima. Lebelela Gen. 1:6-7.

Maru o a dira koloi ya gago ya ntwa,

mme o namela diphego tša phefo.

4

104:4
Bah. 1:7
Diphefo o di dira batseta ba gago,

mola magadima e le bahlanka ba gago.

5O tsemile lefase metheong ya lona,

mme le ka se tsoge le šuthile.

6O le apešitše lewatle bjalo ka seaparo,

mme meetse a khupetša dithaba.

7A a tšhaba ge o a kgalemela;

a ela ka lephakuphaku

ge a ekwa modumo wa lentšu la gago.

8A ela a tloga le dithabeng a theogela ka meeding,

lefelo leo o a kgethetšego lona.

9O a beetše mollwane wo a ka se kego a o tshela;

a ka se tsoge a khupeditše lefase gape.

10O ediša meetse a methopo ka meeding,

le dinoka tša ela mokgahlo ga dithaba.

11Meetse a tšona a nwewa ke diphoofolo tšohle tša naga;

ke moo dipitsi di itimolago lenyora gona.

12Mehlareng ya kgauswi le dinoka

dinonyana di ikagela dihlaga,

tša letša melodi makaleng.

13O nešetša dithaba pula e etšwa legodimong,

mme lefase la nwa meetse a yona go kgolwa.

14O hlogišetša dikgomo bjang,

motho wa mo medišetša dibjalo,

gore a tle a hwetše dijo mobung,

15a itirele beine ya go mo thabiša,

le makhura a mohlware a go mo ediša sefahlego,

le dijo tša go mo tiiša maatla.

16Mesedere ya Lebanone e nelwa ke pula ya matlorotloro –

ke mehlare ya gago, Morena, ye o e bjetšego.

17Ke fao dinonyana di ikagelago dihlaga;

megolodi e aga dihlaga mehlareng ya mephaene.

18Maolo a magolo ke gagabodikome,

mme marako ke botšhabelo bja dipela.

19O bopile ngwedi ya ba taetšamabaka;

letšatsi le tseba nako ya lona ya go dikela.

20O hlola leswiswi ya ba bošego,

gwa tšwa phoofolo tšohle tša naga.

21Ditawana di a rora ge di tsoma,

di nyaka dijo tše di di fiwago ke Modimo.

22Ge letšatši le hlaba di boela morago,

tša yo patlama ka digoleng tša tšona.

23Ya ba gona batho ba yago medirong ya bona,

ba hlwa ba šoma go fihlela mantšiboa.

24Morena, tše o di dirilego ga se ka bontši!

Tšohle o di dirile ka bohlale;

lefase le tletše dibopiwa tša gago.

25Go na le lewatle, ke le legolo le ikadile,

ka go lona go na le diphedi tše ntšintši,

tše kgolo le tše nnyane.

26

104:26
Jobo 40:25
Pes. 74:14
Jes. 27:1
Maselawatle a sepela godimo ga lona,

le Lebiathane, mamokebe wola o o bopilego,

o bapala ka go lona.104:26 “Lebiathane ... ka go lona” goba “Lebiathane, mamokebe wola o o bopetšego go go segiša, o gona”

27Tšohle di lebeletše wena

gore o di fe dijo ka nako ye e swanetšego.

28Wa di fa tšona, di a ja;

wa di fepa, di ja go khora.

29Wa di furalela, di a boifa;

wa di amoga moya, di a hwa,

tša boela leroleng mo di tšwago gona.

30Eupša wa di budulela, di phela gape;

mobung le gona o tsoša bophelo ka bofsa.

31A letago la Morena e be la go ya go ile!

A Morena a kgahlwe ke tše a di hlodilego!

32Yo e rego ge a lebelela lefase,

la šikinyega;

e rego ge a kgwatha dithaba,

tša tupa muši.

33Ke tla opelela Morena bophelong bja ka ka moka;

ge ke sa phela ke tla opelela Modimo wa ka ditumišo.

34A a kgahlwe ke kopelo ya ka;

nna ke thabela tše Morena a di dirilego.

35A badiradibe ba fedišwe lefaseng;

bakgopo a ba se hlwe ba le gona.

A ke rete Morena!

Retang Morena!