Sepedi 2000 (NSO00)
7

71Ngwanaka,

o gopole tše ke go botšago tšona,

ditaelo tša ka o se di lebale.

2O di phethe, gomme o tla phela;

tše ke go rutago tšona o di hlokomele

bjalo ka tlhaka ya leihlo la gago.

3O dule o di gopotše,

o di bolokile ka pelong ya gago.

4Bohlale o bo tšee e le kgaetšedi ya gago,

mme temogo e be moloko weno.

5Di tla go phemiša mosadi wa seotswa,

mosadi wa go hloka maitshwaro,

wa leleme le boreledi.

Mosadi wa seotswa

6Ka tšatši le lengwe ke be ke ukametše ka ntle ka lefasetere la ngwako wa ka,

7ka bona batho ba bantši ba go tšeatšeega;

gare ga masogana ka bona le lengwe le e bego e le setlatla.

8Le be le sepela mokgotheng,

kgauswi le magahlano a ona ao go ona go bego go dula mosadi yo mongwe.

Lesogana leo le be le tšere ka tsela ye e fetago ngwakong wa mosadi yoo

9e le mantšiboa,

leswiswana le swara.

10Mosadi a le gahlanetša;

o be a apere bjalo ka segwebakathobalo gomme a na le mahlajana.

11E be e le mosadi wa go se šie,

wa go itaola,

wa go se dule ka gae.

12O be a hwetšwa mekgotheng le mabaleng a motse,

a dula a letile le magahlanong a mekgotha.

13O ile u ubarela lesogana lela,

a le atla,

a le lebelela ka mahlong,

mme a re:

14“Lehono ke ile ka swanela go dira dihlabelo tša ka tša kagišano,

ke phetha dikeno tša ka,

gomme ke sa na le nama ya dihlabelo tšeo ka gae.

15Ka gona ke tšwile ngwakong wa ka ke tlilo go gahlanetša.

Ke be ke nyaka go go bona,

gomme bjale ke go hweditše.

16Ke adile dikobo tša mebalabala tša Egepeta malaong a ka.

17Ke tšhetše marobalo ao senkgabose sa mira,

sa sekgopha le sa sinamone.

18Tlaa re yo lala re ipshina ka lerato go fihlela go esa!

A re yo thabišana ka go kgomana.

19Mogatšake ga a gona mo gae;

o ile kgole.

20O sepetše le tšhelete ye ntši gomme o tla tšea beke tše pedi a se gona.”

21Ka gona mosadi a gokagoketša lesogana lela ka dipolelo tša gagwe tše ntši tše boreledi,

a le foraforetša ka leleme la gagwe le boleta.

22Lesogana la napa la sepela le yena bjalo ka pholo ye e išwago tlhabong,

bjalo ka kgama ye e gogwago ka thapo7:22 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bjalo ka kgama ye e gogwago ka thapo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

23ge e išwa moo e tlago hlabja pelo ka lerumo,

la swana le nonyana ye e hlaganelago ka sefung –

le sa tsebe gore le a ipolaya.

24Bjale, bana ba ka, ntheetšeng!

Hlokomelang se ke se bolelago.

25Le se ke la lesa mosadi yoo a thopa dipelo tša lena;

le se ke la amana le yena ka selo.

26O ušitše banna ba bantši,

o išitše ba bantšintši tahlegong.

27Ge o eya ngwakong wa gagwe,

o tseleng ya go ya bodulabahu.

Ke tsela ya go kgaoletša ye e išago lehung.

8

Bohlale bo a retwa

81

8:1-3
Diema 1:20,21
Theetšang! Bohlale bo a bitša,

tlhaologanyo e a goeletša!

2Bohlale bo eme kua godimo ga meboto kgauswi le tsela,

le kua magahlanong a mebila.

3Bo bitša bo le ka ntle ga dikgoro tša motse,

ka thoko ga masoro bo re:

4“Hee, ke bitša lena banna!

Ke goeletša yo mongwe le yo mongwe lefaseng.

5Lena bahlokatemogo,

ithuteng go ba le kwešišo.

Lena ditlatla,

ithuteng go ba le kgopolo.

6Theetšang, gobane mantšu a ka ke a therešo;

ge ke bula molomo ke bolela tša go loka.

7Ganong ga ka go tšwa nnete;

ke ila go bolela bobe.

8Se sengwe le se sengwe se ke se bolelago ke therešo;

ga go seo e lego maaka goba seo se lahletšago.

9Go motho wa tlhaologanyo taba tše di bonala gabotse;

go yo a nago le tsebo taba tše di a kwešišega.

10Ikgetheleng dithuto tša ka, e sego silibera,

ikgetheleng tsebo go na le gauta ye botsebotse.

11“Ke nna Bohlale,

ke phala le magakabje;

ga go se le ka se nyakago,

bana ba ka,

se se ka swantšhwago le nna.

12Nna, Bohlale,

ke na le tlhaologanyo;

ke na le tsebo,

gomme ke kgona go itokišetša tše di sa tlago.

13Go boifa Morena ke go hloya bobe;

ke hloile boikgogomošo le boikgantšho,

tsela tše mpe le mantšu a boradia.

14Ke a eletša gomme ka atlega.

Ke na le tlhaologanyo,

le gona ke tiile.

15Ke thuša magoši go buša;

babuši ba bea melao ya toka ka thušo ya ka.

16Babuši bohle lefaseng –

magoši le balaodi –

ba buša ka go thušwa ke nna.

17Ke rata ba ba nthatago;

ba ba nnyakago ba a nkhwetša.

18Ke na le mahumo le tlhompho,

le thoto ye e sa onalego, gotee le katlego.

19Se o se hwetšago go nna se phala le gauta ye e sego ya tswakwa;

se ke se fago motho se phala le silibera ye e hlwekilego.

20Ke sepela tseleng ya toka;

ke latela ditsela tša go loka,

21ke fa ba ba nthatago mahumo,

ka tlatša le dišego tša bona.

22

8:22
Kut. 3:14
“Morena o mpopile pele ga dilo ka moka,

kgalekgale, pele a hlola tšohle.

23Ke bopilwe mathomongthomong,

mathomong pele lefase le hlolwa.

24Ke belegwe pele mawatle a magolo a eba gona,

pele methopo ya meetse e phulega.

25Ke tswetšwe pele ga ge dithaba di hlongwa madulong a tšona,

pele ga ge meboto e bopša,

26pele ga ge Modimo a hlola lefase le melala ya lona,

le pele ga ge dithorwana tša mathomo tša mobu di hlolwa.

27Ke be ke le gona ge a bea leratadima madulong a lona,

ge a dira mo go gomago mahlo ka lewatleng,

28ge a bea maru legodimong,

ge a phula methopo ya mawatle.

29A laela meetse a lewatle gore a se ke a kuboga

go feta ka moo a a laetšego ka gona,

a tshela mellwane ya ona.

Ke be ke le gona ge a hloma metheo ya lefase.

30Ke be ke le kgauswi ga gagwe bjalo ka ngwana yo e lego mmamoratwa.

Ke be ke mo thabiša letšatši ka letšatši;

ka mehla ke be ke thaba ge ke na le yena –

31ke thabela lefase le a le hlodilego,

ke kgahlwa ke batho ba lona.

32“Bjale, masogana, ntheetšeng.

Go lehlogonolo ba ba dirago

tše ke di bolelago.

33Theetšang tše le di rutwago mme le tla ba ba bohlale;

le se ke la di hlokomologa.

34Go lehlogonolo yo a ntheetšago,

yo a dulago mojako

wa ngwako wa ka letšatši ka letšatši,

a letetše seferong sa lapa la ka.

35Motho yo a nthwetšego o hwetša bophelo,

gomme o tla kgahla Morena.

36Yo a palelwago ke go nkhwetša,

o tla hwa la pitšana.

Bohle ba ba ntlhoilego ba rata lehu.”

9

Bohlale le botlatla

91Bohlale o ikagetše ngwako,

a o betlela dikokwane tše di šupago.

2O hlabile dikgomo,

o natefišitše beine ya gagwe,

o adile bojelo.

3O romile bahlanka ba gagwe ba banenyana

gore ba yo hlaeletša batho ba le serokameng sa motse ba re:

4“Etlang mono, lena le sa lemogego tša bophelo!”

Go bahlokatlhaologanyo a re:

5“Etlang,

re jeng dijo tše ke le apeetšego tšona,

re nweng le beine ye ke e natefišitšego.

6Tlogelang bošilo,

gomme le tla phela.

Tšeang ka tsela ya temogo.”

7Mokgalamogegei o ikobela mahlapa;

mosolayokgopo o ipakela maroga.

8O se kgale mogegei,

o tla go hloya;

o kgale mohlalefi,

o tla go rata.

9Ruta mohlalefi,

o tla hlalefa le go feta;

ruta moloki,

temogo ya gagwe e tla oketšega.

10

9:10
Jobo 28:28
Pes. 111:10
Diema 1:7
Mathomo a bohlale ke go boifa Morena;

go tseba Mokgethwa ke yona temogo.

11Ge o na le bohlale o tla phela galelele,

o tla okeletšwa mengwaga ya go phela.

12Bohlale bja gago bo hola wena mong,

go gegea ga gago go tla babela wena.

13Mmabotlatla ke mosadi wa lešatana,

ke semaumau sa go se tsebe selo.9:13 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

14O kokomala mojako wa ngwako wa gagwe,

setulong se se lego serokameng sa motse.

15O hlaeletša bafeti ba tsela,

ba ba ikelago mo ba yago gona, o re:

16“Etlang mono,

lena le sa lemogego tša bophelo!”

Go bahlokatlhaologanyo a re:

17“Meetse go tsefa a a utswitšwego,

le selewathopeng se a natefa.”

18Mašilo ga a tsebe

ge lehu le a laletše moo,

le gore baeng ba gagwe ba theogetše

fasefase bodulabahu.