Sepedi 2000 (NSO00)
5

Tšhaba bootswa

51Ngwanaka,

ela bohlale bja ka hloko;

hlwaya tsebe,

o kwe tša tlhaologanyo ya ka.

2Ke mo o tlago tseba go dira ka tebeledišišo,

wa bolela ka tsebo.

3Melomo ya seotswa e rotha todi;

leleme la gagwe le boreledi go feta makhura a mohlware,

4eupša mafelelo a tša gagwe a baba wa lengana;

o gobatša bjalo ka tšhoša ya magalemabedi.

5O theošetša motho bodulabahu;

tsela ye a sepelago ka yona e iša lehung.

6Ga a swarelele tseleng ye e išago bophelong;

tsela tša gagwe di manyokenyoke,

fela yena ga a lemoge.

7Bjale o ntheetše, ngwanaka,

o phethe tše ke go botšago tšona.

8O se batamele mosadi wa mohuta woo;

o se sepelele kgauswi le mojako wa ngwako wa gagwe,

9gore seriti se o bego o na le sona se se fiwe bangwe,

mme wena wa loba mengwaga ya bofsa bja gago

ka yena mohlokalešoko yoo.

10Bašele ba tla ithabiša ka mahumo a gago,

gomme tšeo o di katanetšego ya ba tša yo mongwe.

11Mafelelong a bophelo bja gago,

mola o fela nama tša mmele,

o tla tsetla

12wa re: “Ke be ke reng ke hloya go kgalwa,

le go solwa ke go nyatša?

13Ke be ke sa theetše ba ba nthutago;

ba ba ntayago ke be ke sa ba hlwaele tsebe.

14Ke nyakile go welwa ke kotsi ya mafelelo phuthegong.”

15Mosadi wa gago ke sediba,

ke mothopo wa meetse a a hlwekilego;

o inyorolle ka yena fela.

16O reng o nyaka go tšhollela bonna bja gago

basading ba bangwe, wa senya peu ya gago go metlabo?

17O e šomiše go mosadi wa gago fela,

e sego go ba bangwe.

18A sediba sa gago,

yena mosadi yo o mo nyetšego o sa le lesogana, se atlege;

o ithabiše ka yena,

19yena wa botse bja kgama,

wa go bopega a etša kome.

A matswele a gagwe a go kgotsofatše ka mehla;

ka mehla lerato la gagwe le go thabiše.

20Ngwanaka, o reng o ka thabišwa ke seotswa?

O reng o ka gokarela mosadi wa monna yo mongwe?

21Morena o bona tšohle tše motho a di dirago;

o lebeletše mesepelo yohle ya gagwe.

22Yo kgopo o tanywa ke dikarogo tša gagwe,

o tlengwa ke molaba wa dibe tša gagwe.

23O tla hwa a bolawa ke go hloka boitshwaro;

a timetšwa ke botlatla bja gagwe bjo bogolo.

6

Maele dilong tše di fapafapanego

61Ngwanaka,

ge o itlemile go lefela motho molato wa gagwe

ge yena a palelwa,

ge o ikanne go lefela motho yo a jetšego molato mpeng,

2ge o tantšwe ka tše o di boletšego,

ge mantšu a gago e bile moreo go wena,

3gona o wetše ka diatleng tša motho yoo.

Go intšha bothateng, ngwanaka,

o dire ka mokgwa wo:

O akgofe o ye go yena,6:3 “O akgofe o ye go yena” goba “O ye go yena o ikokobetše”

o mo rapele.

4O se robale, o dule o phafogile.

5O itlhakodiše bjalo ka tshephe go motsomi,

goba bjalo ka nonyana sefung sa morei.

6Wena sebodu, eya makekeng,

o bone ka mo a phelago ka gona,

gomme o ithute ka ona.

7Le ge a se ne moetapele,

goba molaodi, goba mmuši,

8a ipolokela dijo selemo;

a ikgobokeletša mefago ge go bunwa.

9Sebodu towe, o tla robala go fihlela neng?

O tla tsoga neng?

10

6:10,11
Diema 24:33,34
Sona se fetola ka go re:

“Ke sa nyaka go robala gannyane, ke bo re šwaa,

ke phuthe matsogo, ke bo fokotše gosenene.”

11Ge o ka no pompala,

bodiidi bo tla go phuthuma

bjalo ka mohlakodi,

mohlako wa go tsetsela bjalo ka mokgopedi.

12Motho wa senokwane, wa sehwirihwiri,

ke yo a tšamago a bolela maaka,

13yo a kobonyago bangwe ka leihlo,

a ngwalangwala fase ka leoto,

a šupašupa batho ka monwana;

14ke yo a dulago a loga maanomabe ka pelo ya bomenetša,

a lweša batho.

15Ke ka lebaka leo a tlago khukhunetšwa ke madimabe,

gateetee a hwa la pitšana.

16Go na le dilo tše tshelelago

tše Morena a di hloilego,

gabotsebotse ke tše di šupago tše di mo šišimišago:

17ke boikgogomošo,

le go bolela maaka,

le go bolaya ba ba se nago molato;

18ke go loga maanomabe,

le lephakuphaku la go dira tše mpe;

19ke hlatse ya maaka, seaketšabatho,

le twešameloko.

Tšhaba bootswa

20Ngwanaka, o phethe taelo tša tatago,

le tše o di rutwago ke mmago o se di hlokomologe.

21O dule o di bolokile ka pelong ya gago,

o ikgabiše ka tšona bjalo ka pheta molaleng.

22Di tla go hlahla ge o sepela,

tša go leta ge o robetše,

tša bolela nago ge o tsoga.

23Ditaelo tša tatago ke lebone,

tše o di rutwago ke mmago ke seetša;

go solwa ke bona ke tsela ya bophelo.

24Ke tša go go phemiša seotswa,

mosadi wa leleme le boreledi wa monna yo mongwe.

25O se goketšwe ke botse bja mosadi yoo,

wa tanywa ke melebelelo ya gagwe.

26Segwebakathobalo le ka senkgwa motho a ka se reka,

kganthe seotswa sona se inyakela lehumo la motho.6:26 “kganthe ... motho” goba “kganthe seotswa sona se ka hlolela motho go bolawa”

27Kgane motho a ka gogolela mollo difarong

a se tšhume diaparo tša gagwe?

28Na motho a ka gata magala a se swe dinao?

29Di bjalo tša yo a robalago le mosadi wa monna yo mongwe.

Yo a mo kgomago a ka se re phankga.

30Lehodu la go utswa dijo go ntšha tlala maleng

batho ga ba le sole;

31eupša ge le ka swarwa le lefišwa gašupa,

le ge e ka ba ka thoto yohle ya lapa la lona.

32Ge e le monna yo a otswago,

yena o itlhokiša tlhaologanyo.

Taba ya mohuta wo e dirwa fela ke moipolai.

33O tla papatlwa, a hlomphollwa;

o tla gobošetšwa sa ruri;

34gobane lehufa le galefiša monna;

ge a itefeletša ga a na lešoko.

35Ga a amogele phophotho, ga a fepeletšege,

ešita le ge e ka ba ka mpho ye kaakang.

7

71Ngwanaka,

o gopole tše ke go botšago tšona,

ditaelo tša ka o se di lebale.

2O di phethe, gomme o tla phela;

tše ke go rutago tšona o di hlokomele

bjalo ka tlhaka ya leihlo la gago.

3O dule o di gopotše,

o di bolokile ka pelong ya gago.

4Bohlale o bo tšee e le kgaetšedi ya gago,

mme temogo e be moloko weno.

5Di tla go phemiša mosadi wa seotswa,

mosadi wa go hloka maitshwaro,

wa leleme le boreledi.

Mosadi wa seotswa

6Ka tšatši le lengwe ke be ke ukametše ka ntle ka lefasetere la ngwako wa ka,

7ka bona batho ba bantši ba go tšeatšeega;

gare ga masogana ka bona le lengwe le e bego e le setlatla.

8Le be le sepela mokgotheng,

kgauswi le magahlano a ona ao go ona go bego go dula mosadi yo mongwe.

Lesogana leo le be le tšere ka tsela ye e fetago ngwakong wa mosadi yoo

9e le mantšiboa,

leswiswana le swara.

10Mosadi a le gahlanetša;

o be a apere bjalo ka segwebakathobalo gomme a na le mahlajana.

11E be e le mosadi wa go se šie,

wa go itaola,

wa go se dule ka gae.

12O be a hwetšwa mekgotheng le mabaleng a motse,

a dula a letile le magahlanong a mekgotha.

13O ile u ubarela lesogana lela,

a le atla,

a le lebelela ka mahlong,

mme a re:

14“Lehono ke ile ka swanela go dira dihlabelo tša ka tša kagišano,

ke phetha dikeno tša ka,

gomme ke sa na le nama ya dihlabelo tšeo ka gae.

15Ka gona ke tšwile ngwakong wa ka ke tlilo go gahlanetša.

Ke be ke nyaka go go bona,

gomme bjale ke go hweditše.

16Ke adile dikobo tša mebalabala tša Egepeta malaong a ka.

17Ke tšhetše marobalo ao senkgabose sa mira,

sa sekgopha le sa sinamone.

18Tlaa re yo lala re ipshina ka lerato go fihlela go esa!

A re yo thabišana ka go kgomana.

19Mogatšake ga a gona mo gae;

o ile kgole.

20O sepetše le tšhelete ye ntši gomme o tla tšea beke tše pedi a se gona.”

21Ka gona mosadi a gokagoketša lesogana lela ka dipolelo tša gagwe tše ntši tše boreledi,

a le foraforetša ka leleme la gagwe le boleta.

22Lesogana la napa la sepela le yena bjalo ka pholo ye e išwago tlhabong,

bjalo ka kgama ye e gogwago ka thapo7:22 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bjalo ka kgama ye e gogwago ka thapo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

23ge e išwa moo e tlago hlabja pelo ka lerumo,

la swana le nonyana ye e hlaganelago ka sefung –

le sa tsebe gore le a ipolaya.

24Bjale, bana ba ka, ntheetšeng!

Hlokomelang se ke se bolelago.

25Le se ke la lesa mosadi yoo a thopa dipelo tša lena;

le se ke la amana le yena ka selo.

26O ušitše banna ba bantši,

o išitše ba bantšintši tahlegong.

27Ge o eya ngwakong wa gagwe,

o tseleng ya go ya bodulabahu.

Ke tsela ya go kgaoletša ye e išago lehung.