Sepedi 2000 (NSO00)
4

Mohola wa bohlale

41Bana ba ka,

le theetšeng tše tatagolena a le rutago tšona.

Le theetšeng, gore le tle le hlalefe.

2Tše ke le rutago tšona di lokile,

ka gona le se di furalele.

3Nna ka noši ke be ke le mošemanyana, ke rutwa ke tate,

ke le mmamoratwa, motswalwanoši wa mma.

4Tate o be a nthuta a re:

“O gopole tše ke go botšago tšona.

O phethe taelo tša ka,

mme o tla phela.

5O ikhweletše bohlale le temogo.

O se lebale goba wa furalela tše ke di bolelago.

6O se lahle bohlale,

gomme bo tla go šireletša;

o bo rate, gomme bo tla go boloka.

7Mathomo a bohlale ke go inyakela bjona;

o ikhweletše kwešišo ka tšohle tše o nago natšo.

8O godiše4:8 “godiše” goba “kgomarele” bohlale,

gomme bo tla go godiša.

O bo gokarele,

gomme bo tla go fa seriti.

9Bo tla go rweša seala hlogong;

bo tla go rweša mphapahlogo wo mobotse.”

10O ntheetše, ngwanaka.

O amogele dikeletšo tša ka,

gomme o tla phela galelele.

11Ke tla go bontšha tsela ya bohlale;

ke tla go sepetša tseleng ya boloki.

12Ge o sepela o ka se šitišwe ke selo,

le ge o kitima o ka se thetšwe.

13Ka mehla o kgomarele tše ke go laelago tšona,

di se go phonyokge.

Bophelo bja gago bo itshwarelele ka tšona –

o di hlokomele gabotse.

14O se tšee ka tsela ya bakgopo,

o se sepele mmileng wa ba babe.

15O o šikologe, o se tšee ka wona;

o o furalele, o itshepelele.

16Ba babe ga ba robale ge ba se ba dira se sebe.

Ge ba se ba senyetša motho, ba lala ba hlobaela.

17Ba ja bokgopo bjalo ka bogobe,

ba nwa šiši bjalo ka beine.

18Tsela ya baloki e swana le mahwibi a masa,

ao seetša sa ona se tagago se keka,

go fihlela letšatši le hlaba.

19Tsela ya bakgopo yona e swana le leswiswi la kgampi;

ga ba tsebe se se tlago ba thetša.

20O hlokomele tše ke go botšago tšona, ngwanaka,

o hlwaele dipolelo tša ka tsebe.

21O se ke wa di lebala;

o di boloke ka pelong ya gago.

22Di phediša ba ba di kwago,

di ba phediša gabotse mmeleng le moyeng.

23Se bohlokwa go feta tšohle ke go itota go tše o di naganago,

gobane ke tšona di laolago bophelo bja gago.

24O ile go bolela maaka;

polelo tša boradia di se tšwe go wena.

25O lebelele pele o yago,

o ipeakanyetše tša ka moso.

26

4:26
Bah. 12:13
O itokišetše tše o nyakago go di dira,

ke mo o tlago tšea magato a maleba.

27O se aroge tseleng ye e lokilego

wa phamogela felo;

o ikgaoganye le bobe.

5

Tšhaba bootswa

51Ngwanaka,

ela bohlale bja ka hloko;

hlwaya tsebe,

o kwe tša tlhaologanyo ya ka.

2Ke mo o tlago tseba go dira ka tebeledišišo,

wa bolela ka tsebo.

3Melomo ya seotswa e rotha todi;

leleme la gagwe le boreledi go feta makhura a mohlware,

4eupša mafelelo a tša gagwe a baba wa lengana;

o gobatša bjalo ka tšhoša ya magalemabedi.

5O theošetša motho bodulabahu;

tsela ye a sepelago ka yona e iša lehung.

6Ga a swarelele tseleng ye e išago bophelong;

tsela tša gagwe di manyokenyoke,

fela yena ga a lemoge.

7Bjale o ntheetše, ngwanaka,

o phethe tše ke go botšago tšona.

8O se batamele mosadi wa mohuta woo;

o se sepelele kgauswi le mojako wa ngwako wa gagwe,

9gore seriti se o bego o na le sona se se fiwe bangwe,

mme wena wa loba mengwaga ya bofsa bja gago

ka yena mohlokalešoko yoo.

10Bašele ba tla ithabiša ka mahumo a gago,

gomme tšeo o di katanetšego ya ba tša yo mongwe.

11Mafelelong a bophelo bja gago,

mola o fela nama tša mmele,

o tla tsetla

12wa re: “Ke be ke reng ke hloya go kgalwa,

le go solwa ke go nyatša?

13Ke be ke sa theetše ba ba nthutago;

ba ba ntayago ke be ke sa ba hlwaele tsebe.

14Ke nyakile go welwa ke kotsi ya mafelelo phuthegong.”

15Mosadi wa gago ke sediba,

ke mothopo wa meetse a a hlwekilego;

o inyorolle ka yena fela.

16O reng o nyaka go tšhollela bonna bja gago

basading ba bangwe, wa senya peu ya gago go metlabo?

17O e šomiše go mosadi wa gago fela,

e sego go ba bangwe.

18A sediba sa gago,

yena mosadi yo o mo nyetšego o sa le lesogana, se atlege;

o ithabiše ka yena,

19yena wa botse bja kgama,

wa go bopega a etša kome.

A matswele a gagwe a go kgotsofatše ka mehla;

ka mehla lerato la gagwe le go thabiše.

20Ngwanaka, o reng o ka thabišwa ke seotswa?

O reng o ka gokarela mosadi wa monna yo mongwe?

21Morena o bona tšohle tše motho a di dirago;

o lebeletše mesepelo yohle ya gagwe.

22Yo kgopo o tanywa ke dikarogo tša gagwe,

o tlengwa ke molaba wa dibe tša gagwe.

23O tla hwa a bolawa ke go hloka boitshwaro;

a timetšwa ke botlatla bja gagwe bjo bogolo.

6

Maele dilong tše di fapafapanego

61Ngwanaka,

ge o itlemile go lefela motho molato wa gagwe

ge yena a palelwa,

ge o ikanne go lefela motho yo a jetšego molato mpeng,

2ge o tantšwe ka tše o di boletšego,

ge mantšu a gago e bile moreo go wena,

3gona o wetše ka diatleng tša motho yoo.

Go intšha bothateng, ngwanaka,

o dire ka mokgwa wo:

O akgofe o ye go yena,6:3 “O akgofe o ye go yena” goba “O ye go yena o ikokobetše”

o mo rapele.

4O se robale, o dule o phafogile.

5O itlhakodiše bjalo ka tshephe go motsomi,

goba bjalo ka nonyana sefung sa morei.

6Wena sebodu, eya makekeng,

o bone ka mo a phelago ka gona,

gomme o ithute ka ona.

7Le ge a se ne moetapele,

goba molaodi, goba mmuši,

8a ipolokela dijo selemo;

a ikgobokeletša mefago ge go bunwa.

9Sebodu towe, o tla robala go fihlela neng?

O tla tsoga neng?

10

6:10,11
Diema 24:33,34
Sona se fetola ka go re:

“Ke sa nyaka go robala gannyane, ke bo re šwaa,

ke phuthe matsogo, ke bo fokotše gosenene.”

11Ge o ka no pompala,

bodiidi bo tla go phuthuma

bjalo ka mohlakodi,

mohlako wa go tsetsela bjalo ka mokgopedi.

12Motho wa senokwane, wa sehwirihwiri,

ke yo a tšamago a bolela maaka,

13yo a kobonyago bangwe ka leihlo,

a ngwalangwala fase ka leoto,

a šupašupa batho ka monwana;

14ke yo a dulago a loga maanomabe ka pelo ya bomenetša,

a lweša batho.

15Ke ka lebaka leo a tlago khukhunetšwa ke madimabe,

gateetee a hwa la pitšana.

16Go na le dilo tše tshelelago

tše Morena a di hloilego,

gabotsebotse ke tše di šupago tše di mo šišimišago:

17ke boikgogomošo,

le go bolela maaka,

le go bolaya ba ba se nago molato;

18ke go loga maanomabe,

le lephakuphaku la go dira tše mpe;

19ke hlatse ya maaka, seaketšabatho,

le twešameloko.

Tšhaba bootswa

20Ngwanaka, o phethe taelo tša tatago,

le tše o di rutwago ke mmago o se di hlokomologe.

21O dule o di bolokile ka pelong ya gago,

o ikgabiše ka tšona bjalo ka pheta molaleng.

22Di tla go hlahla ge o sepela,

tša go leta ge o robetše,

tša bolela nago ge o tsoga.

23Ditaelo tša tatago ke lebone,

tše o di rutwago ke mmago ke seetša;

go solwa ke bona ke tsela ya bophelo.

24Ke tša go go phemiša seotswa,

mosadi wa leleme le boreledi wa monna yo mongwe.

25O se goketšwe ke botse bja mosadi yoo,

wa tanywa ke melebelelo ya gagwe.

26Segwebakathobalo le ka senkgwa motho a ka se reka,

kganthe seotswa sona se inyakela lehumo la motho.6:26 “kganthe ... motho” goba “kganthe seotswa sona se ka hlolela motho go bolawa”

27Kgane motho a ka gogolela mollo difarong

a se tšhume diaparo tša gagwe?

28Na motho a ka gata magala a se swe dinao?

29Di bjalo tša yo a robalago le mosadi wa monna yo mongwe.

Yo a mo kgomago a ka se re phankga.

30Lehodu la go utswa dijo go ntšha tlala maleng

batho ga ba le sole;

31eupša ge le ka swarwa le lefišwa gašupa,

le ge e ka ba ka thoto yohle ya lapa la lona.

32Ge e le monna yo a otswago,

yena o itlhokiša tlhaologanyo.

Taba ya mohuta wo e dirwa fela ke moipolai.

33O tla papatlwa, a hlomphollwa;

o tla gobošetšwa sa ruri;

34gobane lehufa le galefiša monna;

ge a itefeletša ga a na lešoko.

35Ga a amogele phophotho, ga a fepeletšege,

ešita le ge e ka ba ka mpho ye kaakang.