Sepedi 2000 (NSO00)
30

Dipolelo tša Agure

301Tše ke dipolelo tša Agure, morwa wa Jake, wa go tšwa Masa.

Yena o boditše Itiele le Ukale a tiišitše a re:30:1 “wa go tšwa Masa ... a re:” Seheberu ga se kwagale gabotse.

2“Nna ke lešilo la mašilo,

ga ke na tlhaologanyo ya setho.

3Ga se ka ithuta bohlale,

le yena Mokgethwa ga ke mo tsebe.

4Ke mang yo a kilego a rotogela legodimong a ba a theoga?

Ke mang yo a kilego a khuparela phefo ka diatla?

Ke mang yo a kilego a phuthela mawatle ka lešela?

Ke mang yo a beilego mellwane ya lefase?

Ke mang? Morwa wa gagwe yena ke mang?

Mpotšeng ge le tseba.

5“Modimo o tshephagala go tšohle tše a di bolelago.

Ke kotse ya ba ba tšhabelago go yena.

6O se oketše tše a di boletšego,

ka gore a ka go sola,

a bona o le wa maaka.”

Diema tše dingwe

7Ke go kgopela dilo tše pedi;

o se ntime tšona pele ke ehwa:

8Boradia le maaka o di tloše di be kgole le nna;

o se ke wa ntiitša goba wa nkhumiša.

O mphe dijo tše di ntekanego,

9gobane ge nka ba le dijo tše dintši,

nka tla ka go latola ka re ga ke go hloke.

Le gona,

ge nka diila nka utswa,

mme ka go hlompholla,

wena, Modimo wa ka.

10O se sebe lekgoba go mong wa lona,

ka gore le ka go roga, wa lefa ka setopo.

11Go na le mohuta wa batho ba ba rogakago botatagobona,

le gona ba bolelago bommagobona gampe.

12Go na le mohuta wa batho ba ba iponago ba hlwekile,

etšwe ba se ba hlatswiwe tšhila ya dibe tša bona.

13Go na le mohuta wa batho ba ba iponago kudu,

ba ba lebelelago batho ka go ba nyatša.

14Go na le mohuta wa batho ba meno a nkego ditšhoša,

a nkego dithipa a go garola badiidi lefaseng,

le go fediša bahloki bathong.

15Kgofa e na le barwedi ba babedi ba ba kgopelago ba re: “Mphe! Mphe!”30:15 “ba ba kgopelago ba re: ‘Mphe! Mphe!’ ” Diphetolelo tše dingwe di re “ke Mphe le Mphe.”

Go na le dilo tše tharo tše di sa kego di kgotsofala,

gabotsebotse ke tše nne tše di sa kego di re: “Go lekane!” –

16ke bodulabahu,

le mosadi wa moopa,

le naga ye e sa kwelelego meetse,

le mollo wa hlaga wo o sa kego o re: “Go lekane!”

17Yo a kwerago tatagwe,

goba a ganago go phetha taelo ya mmagwe,

o tla gonywa mahlo ke magokobu,

a lewa ke manong.

18Go na le dilo tše tharo tše di ntlabago kudu,

gabotsebotse ke tše nne tše ke sa di kwešišego:

19ke ka mo nong e fofago sebakabakeng,

le noga e sepelago letlapeng,

le leselawatle le sepelago lewatleng,

le monna le mosadi ba thomago go ratana.

20Tša mosadi wa seotswa šedi:

O re go otswa a hlape, mme a re:

“Nna ga se ka dira phošo!”

21Go na le dilo tše tharo tše di dirago gore lefase le roromele,

gabotsebotse ke tše nne tše lefase le sa di kgotlelelego:

22ke lekgoba le e bago kgoši,

le setlaela se se sosomatšwago ke mokhora,

23le mosadi wa mohloiwa yo a nyalwago,

le lekgoba la mosetsana le le amogago mong wa lona monna.

24Go na le diphedi tše nne mo lefaseng tše e lego tše nnyane,

eupša e lego tše bohlalehlale:

25Makeke: ke mohuta wo o sego wa tia,

eupša a ipolokela dijo selemo;

26dipela:

le tšona ke mohuta wo o sego wa tia,

eupša di ikagela legae ka gare ga maswika;

27tšie: ga e ne kgoši,

eupša ka moka e fofa ka serupa;

28mokgaditswane:

le ka seatla o ka o swara,

eupša o hwetšwa le ka mengwakong ya mošate.

29Go na le diphedi tše tharo tša go šataka ka bothakga;

gabotsebotse ke tše nne tša go gwataka ka bokgwari:

30ke tau,

phoofolo ye e tiilego go feta tšohle,

ye e se nago se e se tšhabago;

31ke mokoko wo o gwantago;

ke phoko,

le kgoši ge e etile batho ba yona pele.30:31 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

32Ge eba o kile wa ba setlaela,

wa ikgodiša mme wa loga maanomabe, tlogela!

33Go thitha maswi ke go ntšha sereledi;

go itia motho nko ke go mo ntšha mokola;

go hlohleletša kgalefo ke go hlola phapano.

31

Maele a a fiwago kgoši

311A ke maele ao Lemuele, kgoši ya Masa, a lailwego ke mmagwe ka ona:

2“Hee, wena, morwaka,

wena, morwaka, mmelegwakenna,

wena, morwaka, momphiwakakeno,

ke go botšeng?

3O se ke wa ipheleletša ka basadi,

goba wa iphetša maatla a bonna ka bona bomawišadikgoši.

4“Go nwa beine go rona dikgoši,

Lemuele, go a di rona;

le go nyorelwa bjala ga go swanele babuši.

5Ge ba nwele ba lebala molao,

ba se šetše gore bahlaki ba direlwe ka toka.

6Bjala a bo fiwe yo a lego makgatheng,

le yo a fifetšego pelo.

7Bona a ba inwele,

ba itebatše mohlako wa bona,

ba se sa gopola manyami a bona.

8“Wena o be molomo wa ba ba sa kgonego go ipolelela;

o emele bahlaki bohle

ba ba amogwago ditokelo tša bona.

9O ba bolelele,

o be o ba ahlolele ka toka.

O šetše gore bahlaki

le bahloki ba direlwe ka toka.”

Mosadi wa seroto

10Ke mo go thata kudu go hwetša mosadi wa soroto!

Ke yo bohlokwa kudu go feta le magakabje.

11Monna wa gagwe o a mmota,

ka gobane mosadi yoo o oketša thoto ya gagwe.

12O direla monna wa gagwe tše botse fela,

e sego tše mpe,

bophelong bja gagwe ka moka.

13O nyaka boya bja nku le leokodi,

a ipshina ka go di loga.

14O tliša dijo tša kgole gae bjalo ka maselawatle a bagwebi.

15O tsoga e sa le bošego gore a apeele ba lapa la gagwe dijo,

le gore a botše badiredi ba gagwe ba basetsana tše ba swanetšego go di dira.

16O lekola tšhemo gomme a e reka,

a bjala merara ka tšhelete ye a e šometšego.

17O šoma kudu gomme ke seroto.

18O tseba theko ye e swanetšego tše a di rekago le tše a di dirago,

gomme o šoma a goteditše lebone go fihlela mašegogare.

19O ohla tlhale, a itogela lešela.

20Ke mafakudu go badiidi,

ga a kone bahloki.

21Ga a tshwenyege ge lehlwa le ewa,

ka gobane ba lapa la gagwe ba na le diaparo tše borutho.

22O loga mašela a malao;

o apara diaparo tša lešela le boletiana tša bohubedu bja go retela.

23Monna wa gagwe o a tsebega kgorong,

moo a dulago le bagolo ba setšhaba.

24Mosadi yoo o roka diaparo a di rekiša,

mapanta o a rekišetša bagwebi.

25Ke yo maatla mme o a hlomphega;

ga a boife tša matšatši a a tlago.

26Ka mehla o bolela tša bohlale,

o ruta bana ba gagwe ka botho.

27O hlokometše tša lapa la gagwe gabotse,

ga a je dijo tša bobodu.

28Bana ba gagwe ba a mo reta,

monna wa gagwe o a mo tumiša.

29O re: “Basadi ba diroto ke ba bantši,

eupša wena o ba phala ka moka.”

30Botsoro bo a fora, botse bo a fela,

eupša yo a swanetšego go retwa ke mosadi yo a boifago Morena.

31Mo reteng ka tše a di dirago.

A a retwe ke batho kgorong!