Sepedi 2000 (NSO00)
2

Meputso ye e tlago le bohlale

21Ngwanaka,

ge o ka amogela dikeletšo tša ka,

wa se lebale ditaelo tša ka,

2wa hlwaela bohlale tsebe,

wa leka go bo hlaologanya,

3ge o ka duma go ba le temogo,

wa fišegela go ba le kwešišo,

4ge o ka nyaka bohlale boka silibera,

wa bo tsoma bjalo ka lehumo le le fihlilwego,

5gona o tla tseba gore go boifa Morena ke go reng,

le go tseba Modimo o tla go lemoga,

6gobane ke Morena yo a fago motho bohlale;

tsebo le kwešišo di tšwa go yena.

7O atla baloki,

o šireletša bahlokabosodi.

8O hlokomela gore go dirwe ka toka,

o leta bao ba mmotegelago.

9Ge o ka theetša o tla kwešiša toka le tshwanelo le se e lego sa maleba –

o tla tšea ka tsela tše di lokilego.

10O tla ba yo bohlale,

gomme tsebo e tla go thabiša.

11Tebeledišišo e tla go lotola;

kwešišo e tla go šireletša.

12Bohlale bo tla go phemiša tsela ye mpe le batho ba boradia –

13batho ba ba hlanametšego bophelo bja go loka gore ba phele leswiswing la sebe,

14batho ba ba kgahlwago ke go dira tše mpe,

ba ba thabišwago ke bošaedi bja bokgopo,

15batho ba ba sepelago ka tsela tše kgopamego ba ba dirago tše di tšwilego tseleng.

16Bo tla go phemiša mosadi wa go hloka maitshwaro,

seotswa sa leleme le boreledi,

17yo a sa botegelego monna yo a mo nyetšego e sa le lekgarebe,

a lebalago keno ye a e ennego pele ga Modimo wa gagwe.

18Go ya ga gagwe ke go ipolaya,

go ya gona ke go ya bodulabahu.

19Bohle ba ba mo etelago ga ba boe.

Ga ba boele tseleng ya bophelo.

20Ka fao, o sepele tseleng ya baloki,

o se aroge mmileng wa bona.

21Baloki ba tla fela ba dutše mo nageng,

go yona bahlokabosodi ba tla dula ba le gona.

22Bakgopo bona ba tla fedišwa go yona;

bahlokapotego ba tla tumolwa go yona boka sekoro.

3

Masogana a a eletšwa

31Ngwanaka,

o se lebale tše ke go rutilego tšona,

o fele o gopola ditaelo tša ka,

2gobane di tla go okeletša bophelo bja katlego.

3O se lese go ba le leratorato le potego;

o ikgabiše ka tšona bjalo ka pheta molaleng,

o di boloke ka pelong ya gago.3:3 “o di boloke ka pelong ya gago” Diphetolelo tše dingwe tša kgale ga di na mantšu a.

4

3:4
Luk. 2:52
Ge o ka dira bjalo o tla kgahla Modimo le batho,

wa ba le seriti mo go bona.

5O tshephe Morena ka pelo ya gago ka moka.

O se ke wa tshepha kwešišo ya gago.

6O gopole Morena dilong tšohle tše o di dirago,

gomme yena o tla go lokišetša ditsela.

7

3:7
Bar. 12:16
O se ke wa iphora wa re o hlalefile,

eupša o boife Morena,

gomme o gane go dira tše mpe.

8Go dira bjalo e tla ba mo nkego ke sehlare se se fodišago,

sa go lapološa mmele.

9O hlomphe Morena ka go mo fa kabelo ya tše o nago natšo,

le ya tšohle tše kaonekaone tše o di bunago tšhemong ya gago.

10Ke moo dišego tša gago di tlago tlala mabele,

gomme le mapitlelo a gago a diterebe a tla falala beine.

11

3:11
Jobo 5:17
3:11,12
Bah. 12:5,6
Ngwanaka,

ge Morena a go otla o se ke wa belaela,

le ge a go kgala o se ke wa tsota,

12

3:12
Kut. 3:19
gobane Morena o kgala yo a mo ratago, bjalo ka ge tatagongwana a kgala morwagwe yo a mo kgahlago.

13Go lehlogonolo motho yo a ikhweletšago bohlale,

yo a ikhweletšago kwešišo.

14Bohlale bo na le poelo go feta silibera,

mohola wa bjona o phala wa gauta.

15Bohlale bo feta magakabje ka bohlokwa;

ga go se o ka se nyakago, ngwanaka,

se se swanago nabjo.

16Bo go fa bophelo bjo botelele ka letsogo la go ja,

mme ka la nngele bja go fa mahumo le tlhomphego.

17Bohlale bo dira gore motho a tsefelwe ke bophelo,

le gore a phele a bolokegile.

18Yo a nago le bohlale o phela gabotse;

ba lehlogonolo ke ba ba bo kgomarelago.

19Morena o theile lefase ka bohlale,

mme ka tlhaologanyo a bea leratadima madulong a lona.

20O aroganya phamphamadiba ka tsebo ya gagwe;

o neša pula ka maru.

21Ngwanaka,

o itshwarelele ka bohlalehlale le tebeledišišo;

dilo tše di se ke tša ba tša go tšhabela.

22Di tla go phediša,

wa ikgabiša ka tšona bjalo ka pheta molaleng.

23Ke mo o tlago phela o šireletšegile,

wa se kgopše.

24Ge o robala o ka se boife,

ge o robetše o tla robala boroko.

25O ka se šie go welwa ke madimabe,

goba kotsi ye e welago bakgopo,

26gobane Morena o tla go lotola,

a go phemiša sefu.

27O se time motho se sebotse se a se hlokago,

ge o ka kgona go mo thuša.

28O se re go motho:

“Sepela, o boe gosasa ke tla go fa,”

etšwe o na le se a se kgopelago.

29Mongwekawena yo a phelago nago a go tshephile o se mo logele maanomabe.

30O se rumole motho a se a go dira se sebe.

31O se hufegele kgowa,

le gona o se tšee le ka e tee ya tsela tša gagwe,

32gobane Morena o šišingwa modiratšempe,

kganthe moloki yena o a mo tshepha.

33Lapa la yo kgopo le rogakilwe ke Morena,

mola la baloki lona a le šegofaditše.

34

3:34
Jak. 4:6
1 Pet. 5:5
Bakodutli o a ba kodutla,

kganthe baikokobetši bona o ba direla tše dibotse.

35Ba bohlale ba itirela seriti,

mola mašilo sa bona e le bogoboga.

4

Mohola wa bohlale

41Bana ba ka,

le theetšeng tše tatagolena a le rutago tšona.

Le theetšeng, gore le tle le hlalefe.

2Tše ke le rutago tšona di lokile,

ka gona le se di furalele.

3Nna ka noši ke be ke le mošemanyana, ke rutwa ke tate,

ke le mmamoratwa, motswalwanoši wa mma.

4Tate o be a nthuta a re:

“O gopole tše ke go botšago tšona.

O phethe taelo tša ka,

mme o tla phela.

5O ikhweletše bohlale le temogo.

O se lebale goba wa furalela tše ke di bolelago.

6O se lahle bohlale,

gomme bo tla go šireletša;

o bo rate, gomme bo tla go boloka.

7Mathomo a bohlale ke go inyakela bjona;

o ikhweletše kwešišo ka tšohle tše o nago natšo.

8O godiše4:8 “godiše” goba “kgomarele” bohlale,

gomme bo tla go godiša.

O bo gokarele,

gomme bo tla go fa seriti.

9Bo tla go rweša seala hlogong;

bo tla go rweša mphapahlogo wo mobotse.”

10O ntheetše, ngwanaka.

O amogele dikeletšo tša ka,

gomme o tla phela galelele.

11Ke tla go bontšha tsela ya bohlale;

ke tla go sepetša tseleng ya boloki.

12Ge o sepela o ka se šitišwe ke selo,

le ge o kitima o ka se thetšwe.

13Ka mehla o kgomarele tše ke go laelago tšona,

di se go phonyokge.

Bophelo bja gago bo itshwarelele ka tšona –

o di hlokomele gabotse.

14O se tšee ka tsela ya bakgopo,

o se sepele mmileng wa ba babe.

15O o šikologe, o se tšee ka wona;

o o furalele, o itshepelele.

16Ba babe ga ba robale ge ba se ba dira se sebe.

Ge ba se ba senyetša motho, ba lala ba hlobaela.

17Ba ja bokgopo bjalo ka bogobe,

ba nwa šiši bjalo ka beine.

18Tsela ya baloki e swana le mahwibi a masa,

ao seetša sa ona se tagago se keka,

go fihlela letšatši le hlaba.

19Tsela ya bakgopo yona e swana le leswiswi la kgampi;

ga ba tsebe se se tlago ba thetša.

20O hlokomele tše ke go botšago tšona, ngwanaka,

o hlwaele dipolelo tša ka tsebe.

21O se ke wa di lebala;

o di boloke ka pelong ya gago.

22Di phediša ba ba di kwago,

di ba phediša gabotse mmeleng le moyeng.

23Se bohlokwa go feta tšohle ke go itota go tše o di naganago,

gobane ke tšona di laolago bophelo bja gago.

24O ile go bolela maaka;

polelo tša boradia di se tšwe go wena.

25O lebelele pele o yago,

o ipeakanyetše tša ka moso.

26

4:26
Bah. 12:13
O itokišetše tše o nyakago go di dira,

ke mo o tlago tšea magato a maleba.

27O se aroge tseleng ye e lokilego

wa phamogela felo;

o ikgaoganye le bobe.