Sepedi 2000 (NSO00)
28

281Yo kgopo o tšhaba go se na yo a mo rakedišago,

moloki yena ke yo bogale bjalo ka tau.

2Ge go tsogile mpherefere setšhabeng,

boetapele bo bakwa ke ba bantši.

Naga e lala ge e na le moetapele wa bohlale, wa tsebo.

3Kgoši, sehlakišabadiidi,

e etša pula ya matlakadibe, segogoladibjalo.

4Bakgopo ba retwa ke ba ba tshelago melao ya Morena,

ba lwantšhwa ke ba ba e phethago.

5Ba babe ga ba tsebe se e lego toka,

ba ba khunamelago Morena bona ba kwešiša tšohle.

6Modiidi wa go hloka bosodi

o phala mohumi yo kgopo.

7Ngwana wa tlhaologanyo o phetha melao ya Morena;

mogweranaledijagobe yena o leša tatagwe dihlong.

8Yo a ikokeletšago lehumo ka go adimiša tšhelete

a e tswadiša go feta tekanyo,

o e kgobokeletša yo a tlago e fa badiidi.

9Yo a ithibago ditsebe gore a se kwe melao ya Morena,

le dithapelo tša gagwe di šišimiša Morena.

10Yo a arošetšago moloki tseleng tše mpe,

go tla wela yena moreong woo wa gagwe.

Bahlokabosodi bona ba tla atlega.

11Mohumi o ipona e le yo bohlale,

o lemogwa ke modiidi wa tlhaologanyo.

12Ge baloki e eba baetapele, go a hlalalwa,

fela ge bakgopo e eba baetapele,

batho ba a khuta.

13Mmipadibetšagagwe a ka se atlege;

yo a ipolelago tšona a ba a di tlogela,

yena Modimo o tla mo gaugela.

14Go lehlogonolo yo a boifago Morena ka mehla;

yo a retelago a sa mmoife yena o tla welwa ke masetlapelo.

15Mmuši yo kgopo wa setšhaba se se hlakago

o bjalo ka tau ye e bopago,

ke bere ye e hlaselago.

16Mmuši, mohlokatlhaologanyo,

o hlakiša setšhaba kudu;

yo a hloilego poelo ya bomenetša o phela galele.

17Mmolai o tla phela a tšhaba go fihlela a ehwa;

go se be le yo a mo thibelago.

18Mohlokabosodi o a lotega;

motšeakatselakgopo yena o wa ka bjako.

19Moitemelatšhemo o bolaya mabele,

molatamafeela yena o bolawa ke tlala.

20Motshephegi o atlega kudu;

mopotlakelagohuma ga a pheme kotlo.

21Go ahlola sepitša ke phošo,

fela baahlodi ba bangwe ba rekwa ka sejonyana go dira phošo yeo.

22Ramegabaru o potlakela go huma,

a sa lemoge gore se se mo letetšego ke bodiidi.

23Mosolamotho o feleletša ka go lebogwa

go phala mogegeamotho.

24Yo a rego go hlakola batswadi ga se phošo

ga a fapane le babolai.

25Ramegabaru o hlohleletša phapano.

Yo a atlegago ke yo a tshephago Morena.

26Moipoti ke setlaela,

modirakabohlale yena o a lotega.

27Yo a fago badiidi a ka se hloke selo;

yo a sa ba šetšego yena o tla rogwa

ke badiidi ba bantši.

28Ge bakgopo e eba baetapele, batho ba a khuta;

ge ba bolawa, baloki ba ba ema legato.

29

291Senganga, sešitabakgadi,

se tla hwa sa hwelela ka bjako.

2Ge baloki e eba baetapele setšhaba se a hlalala;

ge bakgopo e eba baetapele setšhaba se a golola.

3Moratabohlale o thabiša tatagwe;

yo a kitimago le digwebakathobalo yena o a itobiša.

4Ge kgoši e buša ka toka, naga e a lala,

eupša ge e tšhediša batho metšhelo ye boima,

e bolaya setšhaba.

5Yo a kuruetšago mogwera o mo theela molaba.

6Yo kgopo o tanywa ke dibe tša gagwe,

moloki yena o ikopelela a thabile.

7Moloki o tseba ditokelo tša badiidi,

yo kgopo yena ditokelo tše bjalo ga a di tsebe.

8Bakodutli ba hlola mpherefere motseng,

ba bohlale bona ba kokobetša kgalefo.

9Ge yo bohlale a sekišana le setlaela,

sona se a mo roga,

sa mo sega se sa fetše.

10Ba go rata go tšholla madi ba hloile mohlokabosodi,

baloki bona ba a mo šireletša.

11Setlaela se hlatša kgalefo ya sona,

yo bohlale yena o thekga ditho, a e bipa.

12Ge mmuši a theeletša ditaba tša maaka,

bahlanka ba gagwe ka moka ba fetelwa ke bokgopo.

13Modiidi le mohlakiši wa gagwe ba swana ka selo se tee –

bobedi ba kgontšhwa ke Morena go phela.

14Ge kgoši e šetša gore badiidi ba direlwe ka toka,

e tla buša nako ye telele.

15Thupa le go kgalwa di a hlalefiša;

ngwana wa go itaola o leša mmagwe dihlong.

16Ge bakgopo e le baetapele,

bosenyi bo a ata;

baloki ba tla ba bona ge ba phuhlama.

17O kgale ngwana wa gago ka thupa, o tla ikhutša;

ka moso o tla go thabiša.

18Ge setšhaba se se sa begelwa thato ya Modimo, se tšwa tseleng.

Go lehlogonolo yo a phethago melao ya Modimo.

19Lekgoba ga le kgalwe ka molomo fela,

gobane le ge le kwešiša se le se botšwago,

le ka no se phethe.

20Go na le kholofelo ya gore lešilo le ka kaonafala

go phala motšhogaaboletše.

21Lekgoba le le fepetšwago go tloga bjaneng,

le feleletša le tšwile ka diatleng.

22Motho wa pelwana ye nnyane o hlola diphapano;

sefelapelwana se dira dibe tše dintši.

23Moikgogomoši o ipakela go kokobetšwa;

moikokobetši yena o a hlompšha.

24Moabelanalelehodu tše di utswitšwego

ke wa go se itlhokomele –

o re go kwa moutswetšwa a rogaka,

a no ikhomolela.29:24 Lebelela Lef. 5:1.

25Go tšhaba batho e ka ba sefu;

yo a botago Morena yena o lotegile.

26Ba bantši ba nyaka go ratwa ke kgoši;

ke go Morena fela mo motho a ka hwetšago toka.

27Motho yo a sego a loka o šišingwa ke baloki,

le moloki o šišingwa ke yo kgopo.

30

Dipolelo tša Agure

301Tše ke dipolelo tša Agure, morwa wa Jake, wa go tšwa Masa.

Yena o boditše Itiele le Ukale a tiišitše a re:30:1 “wa go tšwa Masa ... a re:” Seheberu ga se kwagale gabotse.

2“Nna ke lešilo la mašilo,

ga ke na tlhaologanyo ya setho.

3Ga se ka ithuta bohlale,

le yena Mokgethwa ga ke mo tsebe.

4Ke mang yo a kilego a rotogela legodimong a ba a theoga?

Ke mang yo a kilego a khuparela phefo ka diatla?

Ke mang yo a kilego a phuthela mawatle ka lešela?

Ke mang yo a beilego mellwane ya lefase?

Ke mang? Morwa wa gagwe yena ke mang?

Mpotšeng ge le tseba.

5“Modimo o tshephagala go tšohle tše a di bolelago.

Ke kotse ya ba ba tšhabelago go yena.

6O se oketše tše a di boletšego,

ka gore a ka go sola,

a bona o le wa maaka.”

Diema tše dingwe

7Ke go kgopela dilo tše pedi;

o se ntime tšona pele ke ehwa:

8Boradia le maaka o di tloše di be kgole le nna;

o se ke wa ntiitša goba wa nkhumiša.

O mphe dijo tše di ntekanego,

9gobane ge nka ba le dijo tše dintši,

nka tla ka go latola ka re ga ke go hloke.

Le gona,

ge nka diila nka utswa,

mme ka go hlompholla,

wena, Modimo wa ka.

10O se sebe lekgoba go mong wa lona,

ka gore le ka go roga, wa lefa ka setopo.

11Go na le mohuta wa batho ba ba rogakago botatagobona,

le gona ba bolelago bommagobona gampe.

12Go na le mohuta wa batho ba ba iponago ba hlwekile,

etšwe ba se ba hlatswiwe tšhila ya dibe tša bona.

13Go na le mohuta wa batho ba ba iponago kudu,

ba ba lebelelago batho ka go ba nyatša.

14Go na le mohuta wa batho ba meno a nkego ditšhoša,

a nkego dithipa a go garola badiidi lefaseng,

le go fediša bahloki bathong.

15Kgofa e na le barwedi ba babedi ba ba kgopelago ba re: “Mphe! Mphe!”30:15 “ba ba kgopelago ba re: ‘Mphe! Mphe!’ ” Diphetolelo tše dingwe di re “ke Mphe le Mphe.”

Go na le dilo tše tharo tše di sa kego di kgotsofala,

gabotsebotse ke tše nne tše di sa kego di re: “Go lekane!” –

16ke bodulabahu,

le mosadi wa moopa,

le naga ye e sa kwelelego meetse,

le mollo wa hlaga wo o sa kego o re: “Go lekane!”

17Yo a kwerago tatagwe,

goba a ganago go phetha taelo ya mmagwe,

o tla gonywa mahlo ke magokobu,

a lewa ke manong.

18Go na le dilo tše tharo tše di ntlabago kudu,

gabotsebotse ke tše nne tše ke sa di kwešišego:

19ke ka mo nong e fofago sebakabakeng,

le noga e sepelago letlapeng,

le leselawatle le sepelago lewatleng,

le monna le mosadi ba thomago go ratana.

20Tša mosadi wa seotswa šedi:

O re go otswa a hlape, mme a re:

“Nna ga se ka dira phošo!”

21Go na le dilo tše tharo tše di dirago gore lefase le roromele,

gabotsebotse ke tše nne tše lefase le sa di kgotlelelego:

22ke lekgoba le e bago kgoši,

le setlaela se se sosomatšwago ke mokhora,

23le mosadi wa mohloiwa yo a nyalwago,

le lekgoba la mosetsana le le amogago mong wa lona monna.

24Go na le diphedi tše nne mo lefaseng tše e lego tše nnyane,

eupša e lego tše bohlalehlale:

25Makeke: ke mohuta wo o sego wa tia,

eupša a ipolokela dijo selemo;

26dipela:

le tšona ke mohuta wo o sego wa tia,

eupša di ikagela legae ka gare ga maswika;

27tšie: ga e ne kgoši,

eupša ka moka e fofa ka serupa;

28mokgaditswane:

le ka seatla o ka o swara,

eupša o hwetšwa le ka mengwakong ya mošate.

29Go na le diphedi tše tharo tša go šataka ka bothakga;

gabotsebotse ke tše nne tša go gwataka ka bokgwari:

30ke tau,

phoofolo ye e tiilego go feta tšohle,

ye e se nago se e se tšhabago;

31ke mokoko wo o gwantago;

ke phoko,

le kgoši ge e etile batho ba yona pele.30:31 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

32Ge eba o kile wa ba setlaela,

wa ikgodiša mme wa loga maanomabe, tlogela!

33Go thitha maswi ke go ntšha sereledi;

go itia motho nko ke go mo ntšha mokola;

go hlohleletša kgalefo ke go hlola phapano.