Sepedi 2000 (NSO00)
29

291Senganga, sešitabakgadi,

se tla hwa sa hwelela ka bjako.

2Ge baloki e eba baetapele setšhaba se a hlalala;

ge bakgopo e eba baetapele setšhaba se a golola.

3Moratabohlale o thabiša tatagwe;

yo a kitimago le digwebakathobalo yena o a itobiša.

4Ge kgoši e buša ka toka, naga e a lala,

eupša ge e tšhediša batho metšhelo ye boima,

e bolaya setšhaba.

5Yo a kuruetšago mogwera o mo theela molaba.

6Yo kgopo o tanywa ke dibe tša gagwe,

moloki yena o ikopelela a thabile.

7Moloki o tseba ditokelo tša badiidi,

yo kgopo yena ditokelo tše bjalo ga a di tsebe.

8Bakodutli ba hlola mpherefere motseng,

ba bohlale bona ba kokobetša kgalefo.

9Ge yo bohlale a sekišana le setlaela,

sona se a mo roga,

sa mo sega se sa fetše.

10Ba go rata go tšholla madi ba hloile mohlokabosodi,

baloki bona ba a mo šireletša.

11Setlaela se hlatša kgalefo ya sona,

yo bohlale yena o thekga ditho, a e bipa.

12Ge mmuši a theeletša ditaba tša maaka,

bahlanka ba gagwe ka moka ba fetelwa ke bokgopo.

13Modiidi le mohlakiši wa gagwe ba swana ka selo se tee –

bobedi ba kgontšhwa ke Morena go phela.

14Ge kgoši e šetša gore badiidi ba direlwe ka toka,

e tla buša nako ye telele.

15Thupa le go kgalwa di a hlalefiša;

ngwana wa go itaola o leša mmagwe dihlong.

16Ge bakgopo e le baetapele,

bosenyi bo a ata;

baloki ba tla ba bona ge ba phuhlama.

17O kgale ngwana wa gago ka thupa, o tla ikhutša;

ka moso o tla go thabiša.

18Ge setšhaba se se sa begelwa thato ya Modimo, se tšwa tseleng.

Go lehlogonolo yo a phethago melao ya Modimo.

19Lekgoba ga le kgalwe ka molomo fela,

gobane le ge le kwešiša se le se botšwago,

le ka no se phethe.

20Go na le kholofelo ya gore lešilo le ka kaonafala

go phala motšhogaaboletše.

21Lekgoba le le fepetšwago go tloga bjaneng,

le feleletša le tšwile ka diatleng.

22Motho wa pelwana ye nnyane o hlola diphapano;

sefelapelwana se dira dibe tše dintši.

23Moikgogomoši o ipakela go kokobetšwa;

moikokobetši yena o a hlompšha.

24Moabelanalelehodu tše di utswitšwego

ke wa go se itlhokomele –

o re go kwa moutswetšwa a rogaka,

a no ikhomolela.29:24 Lebelela Lef. 5:1.

25Go tšhaba batho e ka ba sefu;

yo a botago Morena yena o lotegile.

26Ba bantši ba nyaka go ratwa ke kgoši;

ke go Morena fela mo motho a ka hwetšago toka.

27Motho yo a sego a loka o šišingwa ke baloki,

le moloki o šišingwa ke yo kgopo.