Sepedi 2000 (NSO00)
27

271

27:1
Jak. 4:13-16
O se kgantšhe tša gosasa,

gobane ga o tsebe tše di tlago nalo.

2O se ithete, o retwe ke bangwe;

o tumišwe ke batho,

e sego wena mong.

3Leswika le boima,

le lešabašaba le a šita,

eupša go rumolwa ke lešilo go imela le go feta.

4Pefelo e sehlogo, kgalefo le yona e a senya;

lehufa lona le senya le go feta.

5Go kgala motho serokaphatla

go phala go se mo kgale etšwe o mo rata.

6Go kgopišwa ke mogwera wa gago ga go tsotiše;

go gokarwa ke lenaba la gago gona go a belaetša.

7Ge o khoše o šišingwa le todi ya dinose;

ge o swerwe ke tlala, le tše galakago di bose.

8Monna yo a furalelago lapa la gagwe

o swana le nonyana ye e ngalago sehlaga.

9Dinkgabose le diorelo di thabiša motho,

mahloko ona a a mo nyamiša.27:9 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “mahloko ... nyamiša” Seheberu ga se kwagale gabotse.

10O se tlogelane le mogwera wa gago goba wa tatago.

O se itlwaetše go ya ga ngwaneno ge o le mathateng;

motho yo a dulago kgauswi le wena

o phala ngwaneno yo a dulago kgole.

11Ngwanaka, eba yo bohlale,

gomme ke tla thaba;

ke tla kgona go fetola ba ba ntsholago.

12Yo bohlale o bona kotsi e sa tla,

a e pheme;

mohlokatsebo yena o leba go yona,

a wela.

13Yo a itlemilego go lefela mošele molato27:13 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “go lefela mošele molato” Seheberu se re “go lefela mošele molato goba go lefela mosadi wa sefebe molato”.

ge mošele a palelwa,

o mo amoge kobo;

a swarelwe le sebeeletšo sa gagwe.

14Modumedišamoagišani ka lešata e sa le ka meso

batho ba tla re o a mo roga.

15Mosadi wa go ngamola ke kgwara bjalo ka meetse

a a rothago tlhakeng ya go dutla ge pula e ena.

16Yo a rego a ka mo homotša,

go swana le ge a ka re a ka homotša phefo,

goba a ka khuparela makhura ka seatla.27:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “goba ... seatla” Seheberu ga se kwagale gabotse.

17Tshipi e lootšwa ka ye nngwe,

motho le yena o betlwa ke batho.

18Mohlokomelamogo o ba le mago a go ja,

mohlokomelamong o a hlompšha.

19Bjalo ka ge motho a ipona sefahlego ka meetseng,

ka pelong o ipona boyena bja gagwe.

20Bjalo ka ge bodulabahu le tahlego di sa tenwe ke bahu,

ditumo tša motho le tšona ga di tenwe ke dinyakwa tša tšona.

21Bjalo ka ge silibera e hlwekišwa ka go tološwa ka pitšeng,

le gauta e hlwekišwa

ka go tološwa moubelong,

motho le yena o lekwa ka go retwa.

22Lešilo le ge o ka le setla le mabele,

bošilo bja lona bo ka se le tloge.

23O emaemele dihuswane tša gago,

le mehlape ya gago o e hlokomele gabotse,

24ka gobane lehumo ga le dulele sa ruri,

le bogoši ga bo dulele sa ruri.

25Ge phulo e fedile mme bjang bo hloga ka bofsa,

le bja dithabeng bo kgewa,

26o ka loga diaparo ka boya bja dinku tša gago,

wa ba wa reka naga ka tšhelete ye o rekišago dipudi tša gago ka yona.

27Maswi a dipudi a tla lekana go fepa wena,

le ba lapa la gago,

le bahlanka ba gago ba basetsana.

28

281Yo kgopo o tšhaba go se na yo a mo rakedišago,

moloki yena ke yo bogale bjalo ka tau.

2Ge go tsogile mpherefere setšhabeng,

boetapele bo bakwa ke ba bantši.

Naga e lala ge e na le moetapele wa bohlale, wa tsebo.

3Kgoši, sehlakišabadiidi,

e etša pula ya matlakadibe, segogoladibjalo.

4Bakgopo ba retwa ke ba ba tshelago melao ya Morena,

ba lwantšhwa ke ba ba e phethago.

5Ba babe ga ba tsebe se e lego toka,

ba ba khunamelago Morena bona ba kwešiša tšohle.

6Modiidi wa go hloka bosodi

o phala mohumi yo kgopo.

7Ngwana wa tlhaologanyo o phetha melao ya Morena;

mogweranaledijagobe yena o leša tatagwe dihlong.

8Yo a ikokeletšago lehumo ka go adimiša tšhelete

a e tswadiša go feta tekanyo,

o e kgobokeletša yo a tlago e fa badiidi.

9Yo a ithibago ditsebe gore a se kwe melao ya Morena,

le dithapelo tša gagwe di šišimiša Morena.

10Yo a arošetšago moloki tseleng tše mpe,

go tla wela yena moreong woo wa gagwe.

Bahlokabosodi bona ba tla atlega.

11Mohumi o ipona e le yo bohlale,

o lemogwa ke modiidi wa tlhaologanyo.

12Ge baloki e eba baetapele, go a hlalalwa,

fela ge bakgopo e eba baetapele,

batho ba a khuta.

13Mmipadibetšagagwe a ka se atlege;

yo a ipolelago tšona a ba a di tlogela,

yena Modimo o tla mo gaugela.

14Go lehlogonolo yo a boifago Morena ka mehla;

yo a retelago a sa mmoife yena o tla welwa ke masetlapelo.

15Mmuši yo kgopo wa setšhaba se se hlakago

o bjalo ka tau ye e bopago,

ke bere ye e hlaselago.

16Mmuši, mohlokatlhaologanyo,

o hlakiša setšhaba kudu;

yo a hloilego poelo ya bomenetša o phela galele.

17Mmolai o tla phela a tšhaba go fihlela a ehwa;

go se be le yo a mo thibelago.

18Mohlokabosodi o a lotega;

motšeakatselakgopo yena o wa ka bjako.

19Moitemelatšhemo o bolaya mabele,

molatamafeela yena o bolawa ke tlala.

20Motshephegi o atlega kudu;

mopotlakelagohuma ga a pheme kotlo.

21Go ahlola sepitša ke phošo,

fela baahlodi ba bangwe ba rekwa ka sejonyana go dira phošo yeo.

22Ramegabaru o potlakela go huma,

a sa lemoge gore se se mo letetšego ke bodiidi.

23Mosolamotho o feleletša ka go lebogwa

go phala mogegeamotho.

24Yo a rego go hlakola batswadi ga se phošo

ga a fapane le babolai.

25Ramegabaru o hlohleletša phapano.

Yo a atlegago ke yo a tshephago Morena.

26Moipoti ke setlaela,

modirakabohlale yena o a lotega.

27Yo a fago badiidi a ka se hloke selo;

yo a sa ba šetšego yena o tla rogwa

ke badiidi ba bantši.

28Ge bakgopo e eba baetapele, batho ba a khuta;

ge ba bolawa, baloki ba ba ema legato.

29

291Senganga, sešitabakgadi,

se tla hwa sa hwelela ka bjako.

2Ge baloki e eba baetapele setšhaba se a hlalala;

ge bakgopo e eba baetapele setšhaba se a golola.

3Moratabohlale o thabiša tatagwe;

yo a kitimago le digwebakathobalo yena o a itobiša.

4Ge kgoši e buša ka toka, naga e a lala,

eupša ge e tšhediša batho metšhelo ye boima,

e bolaya setšhaba.

5Yo a kuruetšago mogwera o mo theela molaba.

6Yo kgopo o tanywa ke dibe tša gagwe,

moloki yena o ikopelela a thabile.

7Moloki o tseba ditokelo tša badiidi,

yo kgopo yena ditokelo tše bjalo ga a di tsebe.

8Bakodutli ba hlola mpherefere motseng,

ba bohlale bona ba kokobetša kgalefo.

9Ge yo bohlale a sekišana le setlaela,

sona se a mo roga,

sa mo sega se sa fetše.

10Ba go rata go tšholla madi ba hloile mohlokabosodi,

baloki bona ba a mo šireletša.

11Setlaela se hlatša kgalefo ya sona,

yo bohlale yena o thekga ditho, a e bipa.

12Ge mmuši a theeletša ditaba tša maaka,

bahlanka ba gagwe ka moka ba fetelwa ke bokgopo.

13Modiidi le mohlakiši wa gagwe ba swana ka selo se tee –

bobedi ba kgontšhwa ke Morena go phela.

14Ge kgoši e šetša gore badiidi ba direlwe ka toka,

e tla buša nako ye telele.

15Thupa le go kgalwa di a hlalefiša;

ngwana wa go itaola o leša mmagwe dihlong.

16Ge bakgopo e le baetapele,

bosenyi bo a ata;

baloki ba tla ba bona ge ba phuhlama.

17O kgale ngwana wa gago ka thupa, o tla ikhutša;

ka moso o tla go thabiša.

18Ge setšhaba se se sa begelwa thato ya Modimo, se tšwa tseleng.

Go lehlogonolo yo a phethago melao ya Modimo.

19Lekgoba ga le kgalwe ka molomo fela,

gobane le ge le kwešiša se le se botšwago,

le ka no se phethe.

20Go na le kholofelo ya gore lešilo le ka kaonafala

go phala motšhogaaboletše.

21Lekgoba le le fepetšwago go tloga bjaneng,

le feleletša le tšwile ka diatleng.

22Motho wa pelwana ye nnyane o hlola diphapano;

sefelapelwana se dira dibe tše dintši.

23Moikgogomoši o ipakela go kokobetšwa;

moikokobetši yena o a hlompšha.

24Moabelanalelehodu tše di utswitšwego

ke wa go se itlhokomele –

o re go kwa moutswetšwa a rogaka,

a no ikhomolela.29:24 Lebelela Lef. 5:1.

25Go tšhaba batho e ka ba sefu;

yo a botago Morena yena o lotegile.

26Ba bantši ba nyaka go ratwa ke kgoši;

ke go Morena fela mo motho a ka hwetšago toka.

27Motho yo a sego a loka o šišingwa ke baloki,

le moloki o šišingwa ke yo kgopo.