Sepedi 2000 (NSO00)
24

19

241O se ke wa duma batho ba babe, goba wa šika le bona. 2Se ba se naganago ke šiši fela; ba bolela fela ka tša go hlola mathata.

20

3Lapa le thewa ka kwešišo, la agwa ka bohlale. 4Ke ka tsebo ge diphapoši tša lona di tlala diphahla tša mehutahuta tše bohlokwa, tša go kgahliša.

21

5Monna yo bohlale ke kwankwetla; monaletsebo o feta senatla ka maatla. 6Gape ntwa e kgonwa ka go itokišetša yona gabotse; go fenya go fenywa ka maele a baeletši ba bantši.

22

7Go lešilo bohlale ke phetatlhaologanyo; ge le le kgorong ga le bolele.

23

8Yo a dulago a rera tše mpe batho ba mmitša ramaanomabe. 9Go akanya tša bošilo ke sebe; batho ka moka ba šišingwa mokodutli.

24

10Ge o se na sebete nakong ya tlalelo go ra gore ga o na maatla a selo.

25

11O phološe ba ba gogiwago ba yo bolawa;

o hlakodiše ba ba totobišetšwago polaong.

12Ge o ka re: “Ke be ke sa tsebe,”

Molekolapelo o tla bona gore o bolela maaka.

Yo a go dišago o tla tseba;

gape o putsetša motho mediro ya gagwe.

26

13Ngwanaka, o je todi ya dinose, e lokile. Bjalo ka ge todi ya mamapo e le bose lelemeng, 14tseba gore le bohlale bo bjalo mothong. Ge o ka bo hwetša o tla ba le bokamoso bjo bo kgahlišago, le kholofelo ya gago e ka se be ya lefeela.

27

15O se lalele moloki ka ga gagwe boka yo kgopo, goba wa thopa tša lapa la gagwe. 16Moloki le ge a ka wa leboelela o a tsoga, yo kgopo yena o phekgolwa ke madimabe.

28

17O se thabele go wa ga lenaba la gago, goba wa thakgala ge a kgopša. 18Morena a ka go bona mme a se kgahlege, a lesa go mo otla.

29

19O se ferekane ka lebaka la badiratšempe, goba wa duma bakgopo. 20Motho yo mobe a ka se atlege; yo kgopo a ka se phele go ya kae.

30

21O boife Morena, ngwanaka, o boife le kgoši. O se tlwaelane le bao ba ba tsogelago maatla; 22ba babjalo ba ka khukhunetšwa ke madimabe. Kgane ke mang yo a tsebago madimabe a ba ka a tlišetšwago ke Morena le kgoši?

Diema tše dingwe tša bahlale

23Tše dingwe diema tša bahlale šedi:

Go ahlola sepitša ga se gwa loka.

24Moahlodi yo a rego go wa molato:

“Ga o na molato!”

o tla rogwa ke batho;

setšhaba se tla mo sola.

25Baahlodi ba ba otlago banamolato ba tla atlega;

ditšhegofatšo di tla ba atela.

26Yo a fetolago a sa itome leleme

ke mogwera wa mmakgonthe.

27Feleletša modiro wa gago wa ka ntle,

o kgathe le mašemo a gago,

o kgone o ikagela ntlo.

28O se be hlatse ya go tšwa motho o se na lebaka; o se radie batho ka tše o di bolelago.

29O se re: “Ke tla mo dira se a ntirilego sona!

Ke tla itefeletša!”

30Nkile ka feta tšhemong ya sebodu,

le serapeng sa merara sa moitlhokišatlhaologanyo yoo.

31Ka bona go medile ditshehlo mo gohle,

bogopa le bjona bo nabile,

le morako o kgeregile.

32Ka re go di bona ka gopodišiša,

mme ka ithuta taba ye e rego:

33

24:33,34
Diema 6:10,11
Go robala gannyane,

wa bo re šwaa,

wa phutha matsogo,

wa bo fokotša gosenene –

34ge o ka no pompala bjalo,

bodiidi bo tla go phuthuma bjalo ka mohlakodi,

mohlako wa go tsetsela bjalo ka mokgopedi.

25

Diema tše dingwe tša Solomone

251Tše dingwe diema tša Solomone tše di ngwalolotšwego ke bahlankedi ba Hiskia, kgoši ya Juda, šedi:

2Modimo o hlomphelwa ge a bipa ditaba;

magoši a hlomphelwa ge a bipolla ditaba.

3Tša ka pelong ya kgoši ga di tsebje,

di etša go akalala ga legodimo le boteng bja lefase.

4Hlokolang silibera, makgone a bope se sengwe ka yona.

5Ntšhang yo kgopo ka mošate,

kgoši e tle e buše ka toka.

6

25:6,7
Luk. 14:8-10
Se ithete pele ga kgoši goba wa ipea le ba maemo.

7-8Go kaone ge o ka botšwa gore o ye madulong a ka pele,

go na le gore o kokobetšwe pele ga bakgomana.

O se kitimele kgorong ya tsheko go yo bega se o se bonego;

o tla reng ge hlatse ye nngwe e ka go bontšha gore o fošitše?

9Ge o sekišana le moagišani kgorong,

sephiri sa mongwe sona o se se utolle.

10Ka gore ge a ka tseba a ka go sola,

wa napa wa kgomarelwa ke bogoboga.

11Lentšu le le boletšwego ka nako ye e lebanego

le etša mekgabišo ya diapola tša gauta

tše di tlokilwego sebjaneng sa silibera.

12Go motho wa tsebe go kgalwa ke motho yo bohlale

go etša lengina la gauta goba sekgabišo sa gauta.

13Morongwammotegi o lapološa baromi ba gagwe

go etša lehlwa le le timolago phišo nakong ya ge go bunwa.

14Mokgantšhampho tša molomo o swana le maru

le phefo ye e sa tlišego pula.

15Bopelotelele bo kgona le babuši;

leleme le boleta le fetša manganga.

16Morafadinose o di ja ka tekanyo;

sejagobe se kgonwa ke go hlatša.

17Se etele moagišani kgafetšakgafetša,

ka gore o ka mo tena a ba a go hloya.

18Mpharamongwe o bjalo ka thoka,

goba tšhoša,

goba mosebe wa mantsi.

19Go ikanya sefelele tlalelong

ke go sohla ka ino la go bola,

goba go gata ka leoto la go hlotša.

20Go opelela mojapelo koša ya lethabo

go etša go apola motho kobo mohla go tonya,

goba go tšhaša ntho ka sekanama.

21

25:21,22
Bar. 12:20
Ge lenaba la gago le swerwe ke tlala o le fe dijo;

ge le nyorilwe o le fe meetse le nwe.

22Ka mokgwa woo o tla le leša dihlong,

gomme Morena o tla go putsa.

23Lesebo le hlola kgalefo

bjalo ka ge phefo e tšwago ka leboa e hlola pula.

24Go itulela nkhutlwaneng ya tlhaka

go phala go dula le mosadi wa go ngamola hlogo.

25Ditaba tše di thabišago tša go tšwa nagakgole

di etša meetsematonya go yo a nyorilwego.

26Moloki yo a palelwago ke yo kgopo

o swana le sediba se se dubegilego,

goba mothopo wo o hlapetšwego.

27Go ja dinose kudu ga se gwa loka;

go ithatiša batho go feta tekanyo

le gona go bjalo.25:27 “go ithatiša ... bjalo” Seheberu ga se kwagale gabotse.

28Motho yo a tshelwago ke pelo o kotsing

go swana le motse wo manaba a o kgerešitšego merako.

26

261Tlhompho e rona lešilo bjalo ka lehlwa ge le rona selemo,

goba pula ge e rona nako ya puno.

2Maroga a ka se kweše motho bohloko,

ge e se fela ge a mo swanela.

A swana le thaga ye e se nago sehlaga,

le peolwane ye e fofago.

3Pere e lebanwe ke tshelane,

pokolo e lebanwe ke mogala,

lešilo le lebanwe ke thupa mokokotlong.

4O se arabe lešilo ka mokgwa wa bošilo,

wa tlo swana nalo.

5O arabe lešilo ka mokgwa wa bošilo,

gore le se tlo itshema yo bohlale.

6Go laeletša taba ka lešilo ke go ipolaya,

ke go ipiletša mathata.

7Diema tše di tšwago molomong wa lešilo ga di na mohola,

di bjalo ka maoto a segole a a rephilego.

8Go hlompha lešilo ga go bontšhe tlhaologanyo,

go swana le go bofelela leswikana seragamabjeng.

9Diema tše di tšwago molomong wa lešilo di a segiša;

di swana le setagwa se se phepelago ka lehlakhu la meetlwa.

10Ramesebe yo a thuntšhago bafeti a sa kgethe

o etša mothwalasetlatla goba mothwalasetagwa.26:10 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

11

26:11
2 Pet. 2:22
Lešilo le le boeletšago go dira bošilo bja lona

le swana le mpša ye e boelago go ja mahlatša a yona.

12Go na le kholofelo ya gore lešilo le ka kaonafala

go phala moitshemabohlale.

13Sebodu se re: “Kua tseleng go na le tau,

e ebela mekgotheng!”

14Se duletše go pshikologa bolaong bja sona,

bjalo ka lebati ge le bulega digonong tša lona.

15Se ngwatha bogobe ka mogopong,

fela se tšwafa go iša seatla ka ganong.

16Se itshema yo bohlale go feta batho ba šupago

ba ba kgonago go fetola ka tlhokomelo.

17Go itsenya diphapanong tša ba bangwe

go swana le go swara mpšapheti ka ditsebe.

18-19Yo a rego go radia motho a re: “Ke be ke swaswa,”

o swana le segafi se se betšago dirumola,

goba mesebe le ye e bolayago.

20Ge go se na dikgong, mollo o a tima;

ge go se na lesebo, diphapano di a fela.

21Bjalo ka ge ka dikgong go gotšwa mollo,

ka malahla o kgohletšwa,

radintwa le yena sa gagwe ke go fehla ntwa.

22Lesebo la mpheane le bose,

le etša seakolo se se kwametšwago.

23Motho wa leleme le boreledi, wa pelo ye mpe,

o swana le lengetana le le ritetšwego

ka selo sa mmala wa silibera.

24Wa lehloyo a ka ikgakantšha ka leleme le boreledi,

etšwe ka pelong a fihlile bofora.

25Le ge a bolela ka boleta,

o se mo tshephe,

gobane o dula a rera bobe ka pelong.

26Le ge lehloyo la gagwe le ka iphihla ka bofora,

bokgopo bja gagwe bo tla feleletša bo tšweletše nyanyeng.

27Yo a epelago bangwe mokoti

go tla wela yena ka gare.

Yo a kgokološago leswika le tla pšhatla yena.

28Ramaaka o hloya ba a ba pharago;

wa leleme le boreledi o a lahletša.