Sepedi 2000 (NSO00)
24

19

241O se ke wa duma batho ba babe, goba wa šika le bona. 2Se ba se naganago ke šiši fela; ba bolela fela ka tša go hlola mathata.

20

3Lapa le thewa ka kwešišo, la agwa ka bohlale. 4Ke ka tsebo ge diphapoši tša lona di tlala diphahla tša mehutahuta tše bohlokwa, tša go kgahliša.

21

5Monna yo bohlale ke kwankwetla; monaletsebo o feta senatla ka maatla. 6Gape ntwa e kgonwa ka go itokišetša yona gabotse; go fenya go fenywa ka maele a baeletši ba bantši.

22

7Go lešilo bohlale ke phetatlhaologanyo; ge le le kgorong ga le bolele.

23

8Yo a dulago a rera tše mpe batho ba mmitša ramaanomabe. 9Go akanya tša bošilo ke sebe; batho ka moka ba šišingwa mokodutli.

24

10Ge o se na sebete nakong ya tlalelo go ra gore ga o na maatla a selo.

25

11O phološe ba ba gogiwago ba yo bolawa;

o hlakodiše ba ba totobišetšwago polaong.

12Ge o ka re: “Ke be ke sa tsebe,”

Molekolapelo o tla bona gore o bolela maaka.

Yo a go dišago o tla tseba;

gape o putsetša motho mediro ya gagwe.

26

13Ngwanaka, o je todi ya dinose, e lokile. Bjalo ka ge todi ya mamapo e le bose lelemeng, 14tseba gore le bohlale bo bjalo mothong. Ge o ka bo hwetša o tla ba le bokamoso bjo bo kgahlišago, le kholofelo ya gago e ka se be ya lefeela.

27

15O se lalele moloki ka ga gagwe boka yo kgopo, goba wa thopa tša lapa la gagwe. 16Moloki le ge a ka wa leboelela o a tsoga, yo kgopo yena o phekgolwa ke madimabe.

28

17O se thabele go wa ga lenaba la gago, goba wa thakgala ge a kgopša. 18Morena a ka go bona mme a se kgahlege, a lesa go mo otla.

29

19O se ferekane ka lebaka la badiratšempe, goba wa duma bakgopo. 20Motho yo mobe a ka se atlege; yo kgopo a ka se phele go ya kae.

30

21O boife Morena, ngwanaka, o boife le kgoši. O se tlwaelane le bao ba ba tsogelago maatla; 22ba babjalo ba ka khukhunetšwa ke madimabe. Kgane ke mang yo a tsebago madimabe a ba ka a tlišetšwago ke Morena le kgoši?

Diema tše dingwe tša bahlale

23Tše dingwe diema tša bahlale šedi:

Go ahlola sepitša ga se gwa loka.

24Moahlodi yo a rego go wa molato:

“Ga o na molato!”

o tla rogwa ke batho;

setšhaba se tla mo sola.

25Baahlodi ba ba otlago banamolato ba tla atlega;

ditšhegofatšo di tla ba atela.

26Yo a fetolago a sa itome leleme

ke mogwera wa mmakgonthe.

27Feleletša modiro wa gago wa ka ntle,

o kgathe le mašemo a gago,

o kgone o ikagela ntlo.

28O se be hlatse ya go tšwa motho o se na lebaka; o se radie batho ka tše o di bolelago.

29O se re: “Ke tla mo dira se a ntirilego sona!

Ke tla itefeletša!”

30Nkile ka feta tšhemong ya sebodu,

le serapeng sa merara sa moitlhokišatlhaologanyo yoo.

31Ka bona go medile ditshehlo mo gohle,

bogopa le bjona bo nabile,

le morako o kgeregile.

32Ka re go di bona ka gopodišiša,

mme ka ithuta taba ye e rego:

33

24:33,34
Diema 6:10,11
Go robala gannyane,

wa bo re šwaa,

wa phutha matsogo,

wa bo fokotša gosenene –

34ge o ka no pompala bjalo,

bodiidi bo tla go phuthuma bjalo ka mohlakodi,

mohlako wa go tsetsela bjalo ka mokgopedi.