Sepedi 2000 (NSO00)
22

221Go tuma go phala go huma kudu,

go hlomphega go phala silibera le gauta.

2Bahumi le badiidi ba swana ka taba ye:

ka moka ba bopilwe ke Morena.

3Yo bohlale o bona kotsi e sa tla gomme a e pheme,

mohlokatsebo yena o leba go yona gomme a wele.

4Go ikokobetša le go boifa Morena go tlišetša motho lehumo, le tlhompego, le bophelo.

5Moipabaledi o phema meetlwa le melaba ye e lego tseleng ya yo kgopo.

6Ruta ngwana tsela ya go phela,

gomme bophelong bja gagwe ka moka a ka se e lahle.

7Mohumi o laola badiidi,

moadingwa ke lekgoba la moadimi.

8Mobjalabokgopo o welwa ke madimabe,

ya ba ge batho ba ikhuditše bogale bja gagwe.

9Mafakudu o a šegofatšwa,

ka ge dijo tša gagwe a di ngwathelana le bahloki.

10Raka mokweri, kgang e fele,

go fele le phapano le tlhomphollo.

11Yo a ratago boloki,

wa polelo tša botho,

kgoši e tla ba mogwera wa gagwe.

12Morena o šetša gore tsebo e lotolwe;

polelo tša ba go se tshephege o a di phuhlamiša.

13Sebodu se re: “Ka ntle go ne tau!

Nka bolawa kua mekgotheng!”

14Polelo tša seotswa ke molete wa go iša;

yo a galefetšwego ke Morena o wela ka gare ga wona.

15Go seleka ke mokgwa wa ngwana,

gomme go kgonwa ke thupa ya tsholo.

16Yo a ikhumišago ka go ja badiidi matsogo,

goba a fago bahumi dimpho, o tla diila.

DIEMA TŠA BAHLALE

17Hlwaya tsebe o theeletše polelo tša borabohlale;

thuto ya ka o e ele hloko.

18Ge o ka di boloka ka pelong,

tša dula di le molomong wa gago,

o tla ipshina ka tšona.

19Ke ruta wena lehono,

gore o phele o botile Morena.

20Ke go ngwaletše diema tše masome a mararo

tša go go eletša le go go okeletša tsebo,

21gore o tle o lemoge se se lokilego le se e lego therešo;

ke mo e tlago re ge o romilwe

wa boa le pego ya nnete.

1

22O se hlalefetše modiidi ka ge e le modiidi, le mohlaki o se mo tšeatšee kgorong. 23Gobane bona bao tabeng ya bona ba tla bolelelwa ke Morena, bahlakodi le bona Morena o tla ba hlakola bophelo.

2

24O se gwerane le sefelapelwana; o se sepelelane le motho wa pelwana ye nyennyane, 25ka gore o ka tla wa tlwaela mekgwa ya gagwe, mme wa šitwa ke go e lahla.

3

26O se itleme go lefela motho molato wa gagwe ge yena a palelwa; o se ikane go lefela motho yo a jetšego molato mpeng, 27ka gore ge o ka šitwa ke go lefa, ba ka go amoga le bolao bja gago, wa šala o robetše fase.

4

28O se šuthiše mollwane wa gago wa bogologolo wo o tsemilwego ke borakgolokhukhu ba gago.

5

29Sekgoni sa modiro ke sa go direla magoši, e sego bathofela.

23

6

231Ge o eja le mmuši o ele hloko tše di lego pele ga gago.23:1 “tše di lego pele ga gago” goba “yo a lego pele ga gago” 2O itshware ge o itseba o na le bojelo. 3O se dume dijo tše bose tše a go soletšego tšona; a ka no ba a go theile.

7

4O be yo bohlale – o se itapišetše lehumo. 5E ka re o sa ikweša lona la go tšwa ka diatleng, mo nkego le metše diphego, la fofela leratadimeng boka ntšhu.

8

6O se je dijo tša ngame; o se dume dijo tše bose tše a go soletšego tšona, 7gobane o dula a bala tshenyegelo ya gagwe go tšona; o bjalo. Le ge a re: “A re je! A re nwe!” ka pelong ga a realo. 8O tla hlatša le nthathana ye o e llego, gomme mantšu a gago a tebogo a tla be a lobile.

9

9O se bolele le setlaela taba tše thata, gobane se ka se di kwešiše.

10

10O se šuthiše mollwane wa gago wa bogologolo, goba wa selela ka tšhemong ya tšhuana. 11Gape Mošireletši wa bona ke yo maatla, gomme tabeng ye ya bona ba tla bolelelwa ke yena.

11

12Tše o di rutwago o di ele hloko, o hlwaele yo a go rutago tsebo tsebe.

12

13O se dikadike go kgala ngwana; thupa e ka se mmolaye, 14e tla mo hlakodiša gore a se ye bodulabahu.

13

15Ngwanaka, ge o ka ba yo bohlale nka thaba kudu. 16Ke tla hlalala ge o bolela tše di lokilego.

14

17O se ke wa duma badiradibe; wena o dule o boifa Morena. 18Ge go ka ba bjalo, gona bokamoso bja gago bo tla kgahliša, le kholofelo ya gago e ka se be ya lefeela.

15

19O theeletše, ngwanaka, o be yo bohlale, o sepele tseleng ye e lokilego. 20O se tlwaelane le ditagwa goba dijagobe. 21Ditagwa le dijagobe di tla diila; raboroko o tla apara maratha.

16

22O theetše tatago yo a go tswetšego, le mmago ge a tšofetše o se mo nyatše. 23O ikhweletše therešo le bohlale le thuto le kwešišo, mme o se ke wa di lahla. 24Tatagongwana wa go loka o hlalala gagolo, motswadi wa ngwana yo bohlale o a mo thabela. 25Le wena tatago le mmago a ba go thabele, mmago yo a go belegego a hlalale.

17

26O ntheetše gabotse, ngwanaka, o kgahlwe ke mokgwa wo ke phelago ka wona. 27Segwebakathobalo ke molete wa go iša, seotswa ke mokoti wo o pitlaganego. 28Basadi bao ba lalela batho bjalo ka mohlakodi, ba febiša banna ba bantši.

18

29Yo madimabe ke mang? Selewakeletswalo ke mang? Setagwa sa dintwa ke mang? Mmalabadi ke mang? Dintho tša maitirelo ke tša mang? Yo mahlomahubedu ke mang?

30Ke ba go lala ba galampela mabjala, ba go hlwa ba ekwa tatso ya metswako ya madila. 31O se gokwe ke bohwibidu bja beine ge e tsetsema ka senwelong, le ge e theogela gamonate. 32Ka morago o ikwa nke o lomilwe ke noga ya mpholo, nke o tshwetšwe ke petla ka bohloko. 33O bona dilo di šele tše di sego gona; monagano wa gago le polelo ya gago di a hlakahlakana. 34O ikwa nke o ka gare ga lewatle, nke o patlame godimo ga dithapo tša leselawatle. 35O re: “Ke swanetše go ba ke itiilwe ka se gobatšwe. Ke swanetše go ba ke papatlilwe ke sa kwe. Ke tla tsoga neng ka yo tšea se setee?”

24

19

241O se ke wa duma batho ba babe, goba wa šika le bona. 2Se ba se naganago ke šiši fela; ba bolela fela ka tša go hlola mathata.

20

3Lapa le thewa ka kwešišo, la agwa ka bohlale. 4Ke ka tsebo ge diphapoši tša lona di tlala diphahla tša mehutahuta tše bohlokwa, tša go kgahliša.

21

5Monna yo bohlale ke kwankwetla; monaletsebo o feta senatla ka maatla. 6Gape ntwa e kgonwa ka go itokišetša yona gabotse; go fenya go fenywa ka maele a baeletši ba bantši.

22

7Go lešilo bohlale ke phetatlhaologanyo; ge le le kgorong ga le bolele.

23

8Yo a dulago a rera tše mpe batho ba mmitša ramaanomabe. 9Go akanya tša bošilo ke sebe; batho ka moka ba šišingwa mokodutli.

24

10Ge o se na sebete nakong ya tlalelo go ra gore ga o na maatla a selo.

25

11O phološe ba ba gogiwago ba yo bolawa;

o hlakodiše ba ba totobišetšwago polaong.

12Ge o ka re: “Ke be ke sa tsebe,”

Molekolapelo o tla bona gore o bolela maaka.

Yo a go dišago o tla tseba;

gape o putsetša motho mediro ya gagwe.

26

13Ngwanaka, o je todi ya dinose, e lokile. Bjalo ka ge todi ya mamapo e le bose lelemeng, 14tseba gore le bohlale bo bjalo mothong. Ge o ka bo hwetša o tla ba le bokamoso bjo bo kgahlišago, le kholofelo ya gago e ka se be ya lefeela.

27

15O se lalele moloki ka ga gagwe boka yo kgopo, goba wa thopa tša lapa la gagwe. 16Moloki le ge a ka wa leboelela o a tsoga, yo kgopo yena o phekgolwa ke madimabe.

28

17O se thabele go wa ga lenaba la gago, goba wa thakgala ge a kgopša. 18Morena a ka go bona mme a se kgahlege, a lesa go mo otla.

29

19O se ferekane ka lebaka la badiratšempe, goba wa duma bakgopo. 20Motho yo mobe a ka se atlege; yo kgopo a ka se phele go ya kae.

30

21O boife Morena, ngwanaka, o boife le kgoši. O se tlwaelane le bao ba ba tsogelago maatla; 22ba babjalo ba ka khukhunetšwa ke madimabe. Kgane ke mang yo a tsebago madimabe a ba ka a tlišetšwago ke Morena le kgoši?

Diema tše dingwe tša bahlale

23Tše dingwe diema tša bahlale šedi:

Go ahlola sepitša ga se gwa loka.

24Moahlodi yo a rego go wa molato:

“Ga o na molato!”

o tla rogwa ke batho;

setšhaba se tla mo sola.

25Baahlodi ba ba otlago banamolato ba tla atlega;

ditšhegofatšo di tla ba atela.

26Yo a fetolago a sa itome leleme

ke mogwera wa mmakgonthe.

27Feleletša modiro wa gago wa ka ntle,

o kgathe le mašemo a gago,

o kgone o ikagela ntlo.

28O se be hlatse ya go tšwa motho o se na lebaka; o se radie batho ka tše o di bolelago.

29O se re: “Ke tla mo dira se a ntirilego sona!

Ke tla itefeletša!”

30Nkile ka feta tšhemong ya sebodu,

le serapeng sa merara sa moitlhokišatlhaologanyo yoo.

31Ka bona go medile ditshehlo mo gohle,

bogopa le bjona bo nabile,

le morako o kgeregile.

32Ka re go di bona ka gopodišiša,

mme ka ithuta taba ye e rego:

33

24:33,34
Diema 6:10,11
Go robala gannyane,

wa bo re šwaa,

wa phutha matsogo,

wa bo fokotša gosenene –

34ge o ka no pompala bjalo,

bodiidi bo tla go phuthuma bjalo ka mohlakodi,

mohlako wa go tsetsela bjalo ka mokgopedi.