Sepedi 2000 (NSO00)
23

6

231Ge o eja le mmuši o ele hloko tše di lego pele ga gago.23:1 “tše di lego pele ga gago” goba “yo a lego pele ga gago” 2O itshware ge o itseba o na le bojelo. 3O se dume dijo tše bose tše a go soletšego tšona; a ka no ba a go theile.

7

4O be yo bohlale – o se itapišetše lehumo. 5E ka re o sa ikweša lona la go tšwa ka diatleng, mo nkego le metše diphego, la fofela leratadimeng boka ntšhu.

8

6O se je dijo tša ngame; o se dume dijo tše bose tše a go soletšego tšona, 7gobane o dula a bala tshenyegelo ya gagwe go tšona; o bjalo. Le ge a re: “A re je! A re nwe!” ka pelong ga a realo. 8O tla hlatša le nthathana ye o e llego, gomme mantšu a gago a tebogo a tla be a lobile.

9

9O se bolele le setlaela taba tše thata, gobane se ka se di kwešiše.

10

10O se šuthiše mollwane wa gago wa bogologolo, goba wa selela ka tšhemong ya tšhuana. 11Gape Mošireletši wa bona ke yo maatla, gomme tabeng ye ya bona ba tla bolelelwa ke yena.

11

12Tše o di rutwago o di ele hloko, o hlwaele yo a go rutago tsebo tsebe.

12

13O se dikadike go kgala ngwana; thupa e ka se mmolaye, 14e tla mo hlakodiša gore a se ye bodulabahu.

13

15Ngwanaka, ge o ka ba yo bohlale nka thaba kudu. 16Ke tla hlalala ge o bolela tše di lokilego.

14

17O se ke wa duma badiradibe; wena o dule o boifa Morena. 18Ge go ka ba bjalo, gona bokamoso bja gago bo tla kgahliša, le kholofelo ya gago e ka se be ya lefeela.

15

19O theeletše, ngwanaka, o be yo bohlale, o sepele tseleng ye e lokilego. 20O se tlwaelane le ditagwa goba dijagobe. 21Ditagwa le dijagobe di tla diila; raboroko o tla apara maratha.

16

22O theetše tatago yo a go tswetšego, le mmago ge a tšofetše o se mo nyatše. 23O ikhweletše therešo le bohlale le thuto le kwešišo, mme o se ke wa di lahla. 24Tatagongwana wa go loka o hlalala gagolo, motswadi wa ngwana yo bohlale o a mo thabela. 25Le wena tatago le mmago a ba go thabele, mmago yo a go belegego a hlalale.

17

26O ntheetše gabotse, ngwanaka, o kgahlwe ke mokgwa wo ke phelago ka wona. 27Segwebakathobalo ke molete wa go iša, seotswa ke mokoti wo o pitlaganego. 28Basadi bao ba lalela batho bjalo ka mohlakodi, ba febiša banna ba bantši.

18

29Yo madimabe ke mang? Selewakeletswalo ke mang? Setagwa sa dintwa ke mang? Mmalabadi ke mang? Dintho tša maitirelo ke tša mang? Yo mahlomahubedu ke mang?

30Ke ba go lala ba galampela mabjala, ba go hlwa ba ekwa tatso ya metswako ya madila. 31O se gokwe ke bohwibidu bja beine ge e tsetsema ka senwelong, le ge e theogela gamonate. 32Ka morago o ikwa nke o lomilwe ke noga ya mpholo, nke o tshwetšwe ke petla ka bohloko. 33O bona dilo di šele tše di sego gona; monagano wa gago le polelo ya gago di a hlakahlakana. 34O ikwa nke o ka gare ga lewatle, nke o patlame godimo ga dithapo tša leselawatle. 35O re: “Ke swanetše go ba ke itiilwe ka se gobatšwe. Ke swanetše go ba ke papatlilwe ke sa kwe. Ke tla tsoga neng ka yo tšea se setee?”