Sepedi 2000 (NSO00)
22

221Go tuma go phala go huma kudu,

go hlomphega go phala silibera le gauta.

2Bahumi le badiidi ba swana ka taba ye:

ka moka ba bopilwe ke Morena.

3Yo bohlale o bona kotsi e sa tla gomme a e pheme,

mohlokatsebo yena o leba go yona gomme a wele.

4Go ikokobetša le go boifa Morena go tlišetša motho lehumo, le tlhompego, le bophelo.

5Moipabaledi o phema meetlwa le melaba ye e lego tseleng ya yo kgopo.

6Ruta ngwana tsela ya go phela,

gomme bophelong bja gagwe ka moka a ka se e lahle.

7Mohumi o laola badiidi,

moadingwa ke lekgoba la moadimi.

8Mobjalabokgopo o welwa ke madimabe,

ya ba ge batho ba ikhuditše bogale bja gagwe.

9Mafakudu o a šegofatšwa,

ka ge dijo tša gagwe a di ngwathelana le bahloki.

10Raka mokweri, kgang e fele,

go fele le phapano le tlhomphollo.

11Yo a ratago boloki,

wa polelo tša botho,

kgoši e tla ba mogwera wa gagwe.

12Morena o šetša gore tsebo e lotolwe;

polelo tša ba go se tshephege o a di phuhlamiša.

13Sebodu se re: “Ka ntle go ne tau!

Nka bolawa kua mekgotheng!”

14Polelo tša seotswa ke molete wa go iša;

yo a galefetšwego ke Morena o wela ka gare ga wona.

15Go seleka ke mokgwa wa ngwana,

gomme go kgonwa ke thupa ya tsholo.

16Yo a ikhumišago ka go ja badiidi matsogo,

goba a fago bahumi dimpho, o tla diila.

DIEMA TŠA BAHLALE

17Hlwaya tsebe o theeletše polelo tša borabohlale;

thuto ya ka o e ele hloko.

18Ge o ka di boloka ka pelong,

tša dula di le molomong wa gago,

o tla ipshina ka tšona.

19Ke ruta wena lehono,

gore o phele o botile Morena.

20Ke go ngwaletše diema tše masome a mararo

tša go go eletša le go go okeletša tsebo,

21gore o tle o lemoge se se lokilego le se e lego therešo;

ke mo e tlago re ge o romilwe

wa boa le pego ya nnete.

1

22O se hlalefetše modiidi ka ge e le modiidi, le mohlaki o se mo tšeatšee kgorong. 23Gobane bona bao tabeng ya bona ba tla bolelelwa ke Morena, bahlakodi le bona Morena o tla ba hlakola bophelo.

2

24O se gwerane le sefelapelwana; o se sepelelane le motho wa pelwana ye nyennyane, 25ka gore o ka tla wa tlwaela mekgwa ya gagwe, mme wa šitwa ke go e lahla.

3

26O se itleme go lefela motho molato wa gagwe ge yena a palelwa; o se ikane go lefela motho yo a jetšego molato mpeng, 27ka gore ge o ka šitwa ke go lefa, ba ka go amoga le bolao bja gago, wa šala o robetše fase.

4

28O se šuthiše mollwane wa gago wa bogologolo wo o tsemilwego ke borakgolokhukhu ba gago.

5

29Sekgoni sa modiro ke sa go direla magoši, e sego bathofela.