Sepedi 2000 (NSO00)
21

211Morena o laola monagano wa kgoši

bjalo ka ge a laola moela wa meetse,

a o lebiša mo a ratago gona.

2Motho a ka no gopola gore tšohle tše a di dirago di lokile,

kganthe yo a elago maikemišetšo ke Morena.

3Go phethagatša toka le tshwanelo go kgahla Morena

go phala go mo direla dihlabelo.

4Ka mehla bakgopo ba a ikgogomoša,

ba a ikgantšha,

gomme seo ke sebe.

5Dikakanyo tša motho wa seroto di mo tlišetša mokhora,

lepotlapotla lona le boelwa ke bohloki.

6Humo le hwetšwago ka boradia le nyamelela wa phefo,

le bea motho kotsing ya lehu.

7Bakgopo ba gogolwa ke šiši ya bona,

ka ge ba gana go dira tše di lokilego.

8Sekebeka se sepela tsela di manyokenyoke,

mohlokamolato yena o dira tše di lokilego.

9Go dula nkhutlwaneng ya tlhaka

go phala go dula le mosadi wa go ngamola hlogo.

10Yo kgopo o dula a duma go dira tše mpe;

ga a na botho.

11Go otlwa ga mokodutli e ba go lemoša

mohlokatsebo go tša bophelo.

Go ruta yo bohlale ke go mo okeletša tsebo.

12Modimo, Moloki, o beile lapa la yo kgopo leihlo,

o le fediša molokwanarite.

13Moithibatsebe wa ge go lla modiidi,

le yena ge a lla a ka se kwewe.

14Mpho ya ka sephiring e okobatša kgalefo;

neo ye e fihlilwego ka seaparong e fokotša bogale.

15Ge go dirwa ka toka moloki o a thaba,

kganthe badiratšempe bona ba a tšhoga.

16Yo a se sa dirago tša tlhaologanyo

o tla felela bodulabahu.

17Morataboithabišo o dula a diila;

moratabeine wa go rata le menyaka le yena ga a hume.

18Bakgopo le ba go se tshephege ba welwa ke madimabe,

baloki le batshephegi bona ba a šireletšwa.

19Go iphelela lešokeng go phala go dula le mosadi wa go ngamola hlogo, wa swele.

20Ka lapeng la yo bohlale go letše lehumo le dinkgabose,

lešilo lona le senya tšhelete la šala le le fela.

21Yo a phegelelago go dira ka toka le lerato,

o tla phela ka boiketlo,

o tla swarwa gabotse, a hlomphiwa.

22Molaodi yo bohlale a ka thopa motse wa bagale,

a phušola sebo se ba se tshephilego.

23Yo a itotago ge a bolela o phema mathata.

24Mokodutli ke motho wa mereba le boikgogomošo,

wa go ikgantšha kudu.

25Motho wa sebodu ke moipolai,

ka ge a gana go šoma.

26O hlwela go duma dilo letšatši ka moka;

moloki yena o a fa, ga a timane.

27Morena o šišingwa dihlabelo tša bakgopo,

gagolo ge ba di dira ka maanomabe.

28Hlatse ya maaka e tla kgaotšwa polelong;

bohlatse bja motho yo a theeletšago potšišo gabotse,

bjona bo a amogelwa.

29Moloki o tseba taba tša gagwe,

yo kgopo yena ke tsebanyane fela.

30Morena ga a kgonwe ka bohlale,

goba ka kwešišo,

goba ka maano.

31Pere e ka tlwaeletšwa tšatši la ntwa,

eupša phenyo e tšwa go Morena.