Sepedi 2000 (NSO00)
18

181Tšhikanoši ke wa go nyaka go dira boithatelo,

o gana maele ka moka a mabotse.

2Setlatla ga se tshwenyegele go kwešiša ba bangwe,

se rata fela go bolela tše se di naganago.

3Bokgopo bo sepela le lenyatšo,

tlhomphologo e sepela le kgobogo.

4Polelo ya yo bohlale e ka teba bjalo ka bodiba;

e ka ba bjalo ka noka ye e elago,

e ka ba mothopo wa bohlale.

5Go emelela monamolato tshekong,

e le ge o lahla mohlokamolato, ke phošo.

6Polelo tša setlatla di hlola phapano,

di se bakela go itiwa.

7Lešilo le ipolaya ka dipolelo tša lona,

le tanywa ka tše le di bolelago.

8Lesebo la mpheane le bose,

le etša seakolo se se kwametšwago.

9Motho wa sebodu ke yo mobe,

o bjalo ka motšitlanyi.

10Morena o bjalo ka tora ye e tiilego yeo moloki a ka tšhabelago go yona a bolokega.

11Mohumi o bona lehumo la gagwe e le motse wo o ageleditšwego,

e le morako wo mogolo wo o mo šireleditšego.

12Go ikgogomoša ke go ikiša tahlegong;

ge o nyaka go hlompšha o ikokobetše.

13Yo a arabago a se a kwa potšišo o dira tša bošilo

le tša go rumolana.

14Monakgotlelelo ga a fekeetšwe ke bolwetši,

eupša ge a nolegile moko a ka swarelela bjang?

15Monatlhaologanyo o fišegela go tseba;

yo bohlale o dula a hlwaetše tša tsebo tsebe.

16Mpho e phulela moabi wa yona tsela,

e mo fihliša go ba ba nago le maatla.

17Mmolelapele tshekong o a kgolwa,

go fihlela ge go etla wa go mo sekišiša.

18Taba ya banna ba maatla ba ba lwago ka kgorong ya tsheko

e ka ahlolwa ka go direlwa matengwa.

19Ngwanabomotho a kgopišwa,

ga a tsenege,

o feta le motse wo o ageleditšwego ka go se tsenege,

wa fapana naye, o gana poelano.

20Motho a ka iphediša ka tše a di bolelago,

a ka ikhweletša dijo ka go ba seboledi.

21Lehu le bophelo di laolwa ke go bolela ga motho;

yo a bolelago kudu o tla ikobela.

22Yo a nyetšego mosadi ke yo lehlogonolo,

o thabelwa ke Morena.

23Sa modiidi ke go kgopela,

fela mohumi a fetole ka sekgapho.

24Bagwera ba bangwe ba a lahletšana,18:24 “Bagwera ... lahletšana” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ba bangwe bona ba tshephagala

go feta bana ba motho.

19

191Modiidi yo a hlokago bosodi o phala moradia wa lešilo.

2Mahlahla a mohlokatsebo ga a na mohola;

lephakuphaku le a lahletša.

3Motho o itahla ka botlatla bja gagwe,

gomme a sole Morena.

4Lehumo le gokela motho bagwera ba bantši;

modiidi yena o tšhabelwa ke wa gagwe mogwera.

5Hlatse ya maaka ga e pheme kotlo,

ramaaka ga a ke a phonyokga.

6Ba bantši ba leka go ithatiša ba bagolo;

yo a sa timanego batho ba ikgweranya naye.

7Modiidi o hloiwa le ke banababo,

bagwera ba gagwe le bona ba mo katologa le go feta.

Le ge a ithapeletša go bona, ga go thuše selo.19:7 “Le ge ... selo.” Seheberu ga se kwagale gabotse.

8Moithati o katanela go hwetša bohlale,

moitapišetšakwešišo le yena o a atlega.

9Hlatse ya maaka ga e pheme kotlo;

ramaaka yena o tla bolawa.

10Go phela ka matsaka go rona lešilo,

lekgoba lona ge le laola bakgomana le ronwa le go feta.

11Motho yo bohlale o pelotelele;

bothakga bja gagwe ke ge a sa latišiše dikgopi.

12Kgalefo ya kgoši e etša go bopa ga tau,

kgaugelo ya gagwe yona nke ke phoka bjanyeng.

13Ngwana yo e lego setlaela o tsenya tatagwe mathateng;

mosadi wa go ngamola hlogo ke kgwara bjalo ka meetse

a a rothago tlhakeng ya go dutla.

14Lapa le lehumo ke bohwa bja go tšwa go batswadi ba motho,

mosadi wa go loka yena o tšwa go Morena.

15Bobodu bo robatša motho boroko bjo bogolo,

sebodu se phela se bolawa ke tlala.

16Yo a phethago taelo tša Morena o a itota;

yo a sa di šetšego yena o a ipolaya.

17Yo a fago modiidi selo o adima Morena,

gomme Morena o tla mo putsa.

18O kgale ngwanagago go sa holofetša,

fela o se galefe wa go mmolaya.

19Mofelafelapelo o tla ipona;

wa mo hlakodiša gatee,

o tla swanela go mo hlakodiša gape.19:19 “o tla swanela go mo hlakodiša gape” goba “o tla mo gakatša”

20Theeletša maele, o eletšege,

gore ka moso o be yo bohlale.

21Motho a ka no ikemišetša dilo tše di fapafapanego,

fela thato go phethega ya Morena.

22Se se rategago mothong ke lerato la kilaphetogo;19:22 “Se se rategago ... kilaphetogo” goba “Go leša dihlong go ba sejato”

go ba ramaaka go phalwa ke go diila.

23Yo a boifago Morena o a atlega;

o robala a sa hlobaele,

a sa welwe ke madimabe.

24Sebodu se ngwatha bogobe ka mogopong,

fela sa tšwafa go iša seatla ka ganong.

25Otla mokodutli, e be go lemoša mohlokatsebo go tša bophelo;

mohlalefi wa go kgalwa o hlalefa le go feta.

26Motlaišatatagwe le morakammagwe

ke mohlabišadihlong wa manyala.

27Ngwanaka, ge o ka ithiba ditsebe ge o rutwa,

o ka se be le tsebo.

28Hlatse ye mpe e menola toka.

Yo kgopo o kgabakgaba bokgopo ka ganong.

29Bakodutli ba beetšwe kotlo,

mašilo le ona a beetšwe go itiwa mokokotlo.

20

201Beine e fa motho makoko,

bjala bo hlola mašata.

Mang le mang yo a tagwago ke setlatla.

2Kgalefo ya kgoši e swana le go bopa ga tau;

yo a mo galefišago o a ipolaya.

3Go se itsenye diphapanong ke go ipha seriti;

ke setlaela fela se se ikgalefišago.

4Sebodu ga se leme ka nako ya gona;

ka gona, ge se re ke yo buna ga se hwetše selo.

5Menagano ya motho ga e fihlelelwe,

e etša meetse ka bodibeng;

ke fela wa temogo yo a ka kgonago go mo utolliša yona.

6Ba bantši ba ipitša babotegi,

eupša na o gona yo a tlogago a tshephega?

7Yo a dirago tše di lokilego, mohlokabosodi,

bana ba gagwe ba na le mahlatse.

8Kgoši ge a ahlola o hlokola tšohle tše e lego diphošo.

9Na o gona yo a ka rego ga a itshesengwe,

o tlošitše dibe tša gagwe?

10Morena o šišingwa dikelo tša boradia.

11Ngwana o tsebja ka mediro ya gagwe;

o ipontšha ka maitshwaro gore o hlwekile, o lokile.

12Tsebe ye e kwago le leihlo le le bonago,

ka dipedi di dirilwe ke Morena.

13O se rate boroko,

gore o se tlo diila;

o tsaroge phoka,

o tle o atelwe ke tša go ja.

14Moreki o a galala o re: “Ke llwe! Ke llwe!”

Eupša ge a tloga o tšama a itheta

ka theko ye a e hweditšego.

15Go tseba se o se bolelago go phala gauta le magakabje a mantši.

16Yo a itlemago go lefela mošele molato

ge yena mongmolato a palelwa, a amogwe kobo,

e swarwe go fihlela mošele yoo a lefa molato wa gagwe.

17Motho o ipshina ka sejo se a se hweditšego ka boradia,

eupša ka morago a kwe nke o ja lekgwara.

18Kgopela maele mererong ya gago,

gomme o tla atlega;

le ntweng ge o eya o theeletše keletšo tše dibotse.

19Mpheane ga a kgone go uta sephiri;

o se ikopanye le difafatlane.

20Yo a rogago tatagwe goba mmagwe o tla bolawa

a ba bjalo ka lebone le le timago swiswing.

21Bohwa bo hweditšwego ka lephakuphaku mathomong,

mafelelong ga bo atle motho.

22O se ke wa re: “Ke tla itefeletša;”

tshepha Morena, mme yena o tla go lamolela.

23Morena o šišingwa dikelo tša boradia;

dikelo tša bofora ga se di loke.

24Bophelo bja motho bo laolwa ke Morena;

bjale motho a ka kwešiša bjang tše di mo hlagelago?

25Go abela Morena mpho ka lephakuphaku ke go ithea,

ge eba ka morago o tla itsholela keno yeo ya gago.

26Kgoši ye bohlale e hlokola bakgopo,

ya ba otla e se na lešoko.

27Letswalo la motho ke lebone la Morena,

le lekola boteng bja pelo ya motho.

28Kgoši e lotwa ke lerato le potego,

pušo ya yona e thekgwa ke toka.

29Boikgantšho bja masogana ke maatla a bona,

seala sa diputswa sona ke moriri wo mošweu.

30Kotlo ye bohloko e lahliša motho bobe;

thupa e ruta motho maitshwaro a mabotse.