Sepedi 2000 (NSO00)
17

171Go ja nthathana ya molatšana o iketlile

go phala go ja dimakhura ka lapeng la diphapano.

2Mohlanka yo bohlale o laola ngwanamalešadihlong,

ya ba mojabohwa le barwa ba monglapa.

3Silibera e hlwekišwa ka go tološwa ka pitšeng;

gauta e hlwekišwa ka go tološwa moubelong,

kganthe pelo ya motho yona e hlahlobja ke Morena.

4Modiratšempe o theeletša polelo tše mpe,

wa maaka o hlwaela lesebo tsebe.

5Mokweramodiidi o nyefola Mmopi wa gagwe,

mothabelamadimabe a mongwe a ka se phonyokge kotlo.

6Ditlogolwana ke diala tša diputswa,

barwa le bona ba itheta ka botatabo.

7Polelo ye botse e rona lešilo,

maaka le ona a rona mokgomana.

8Tsogolekobong mofi wa lona o re ke pheko,

o re le mo kgontšha tše a di dirago.

9Molebalelaphošo ke wa go nyaka kwano;

motsošološaphošo yena o lweša bantšhanasainong.

10Monatlhaologanyo o kwa kgalemo,

lešilo lona le palela le thupa tše lekgolo.

11Yo kgopo o kgonetše go tsoša mmudubudu,

eupša o tla otlwa gasehlogo.

12Go gahlana le bere ye e hlakotšwego bana

go phala go gahlana le lešilo le tša bošilo bja lona.

13Yo a lefetšago botse ka bobe,

bobe bo ka se tloge ka ga gagwe.

14Go rumolana go swana le go phulela meetse mosele;

wena o tloge ntwa e sešo ya thoma.

15Wa go lokafatša yo kgopo le wa go tšwa moloki

ba šišimiša Morena ka babedi.

16Go thušang go fa lešilo tšhelete ya go lefela thuto,

mola le sa nyake thušo?

17Mogwera ke yo a go botegelago ka nako tšohle;

morwarragomotho o ema naye mathateng.

18Mohlokatlhaologanyo o itlema go lefela motho melato

ge mongmelato a palelwa;

o ikana go lefela yo a jetšego molato mpeng.

19Yo a ratago go kgopiša batho o rata diphapano;

yo a ikgogomošago o a ipolaya.

20Senokwane ga se atlege;

mpheane le yena o wela kotsing.

21Motswalasetlatla o rwele bothata;

tatagolešilo ga a na lethabo.

22Motho wa go thakgala ke yo a phetšego gabotse;

wa go nolega moko yena ga a na maatla.

23Yo kgopo o amogela tsogolekobong

gore go menolwe toka.

24Monatlhaologanyo o ikemišetša go dira tša bohlale,

lešilo lona ga le na maikemišetšo.

25Ngwana yo e lego setlaela o nyamiša tatagwe,

o kweša mmagwe bohloko bjo bogolo.

26Go lefiša mohlokamolato ga se gwa loka;

go betha mokgomana ga go a lebana.

27Motsebi ga se wa go balabala,

wa go se felafele pelo ke yena wa kwešišo.

28Le lešilo ge le ikhomoletše le ka sengwa yo bohlale;

ge le momile molomo go ka thwe le ne tlhaologanyo.

18

181Tšhikanoši ke wa go nyaka go dira boithatelo,

o gana maele ka moka a mabotse.

2Setlatla ga se tshwenyegele go kwešiša ba bangwe,

se rata fela go bolela tše se di naganago.

3Bokgopo bo sepela le lenyatšo,

tlhomphologo e sepela le kgobogo.

4Polelo ya yo bohlale e ka teba bjalo ka bodiba;

e ka ba bjalo ka noka ye e elago,

e ka ba mothopo wa bohlale.

5Go emelela monamolato tshekong,

e le ge o lahla mohlokamolato, ke phošo.

6Polelo tša setlatla di hlola phapano,

di se bakela go itiwa.

7Lešilo le ipolaya ka dipolelo tša lona,

le tanywa ka tše le di bolelago.

8Lesebo la mpheane le bose,

le etša seakolo se se kwametšwago.

9Motho wa sebodu ke yo mobe,

o bjalo ka motšitlanyi.

10Morena o bjalo ka tora ye e tiilego yeo moloki a ka tšhabelago go yona a bolokega.

11Mohumi o bona lehumo la gagwe e le motse wo o ageleditšwego,

e le morako wo mogolo wo o mo šireleditšego.

12Go ikgogomoša ke go ikiša tahlegong;

ge o nyaka go hlompšha o ikokobetše.

13Yo a arabago a se a kwa potšišo o dira tša bošilo

le tša go rumolana.

14Monakgotlelelo ga a fekeetšwe ke bolwetši,

eupša ge a nolegile moko a ka swarelela bjang?

15Monatlhaologanyo o fišegela go tseba;

yo bohlale o dula a hlwaetše tša tsebo tsebe.

16Mpho e phulela moabi wa yona tsela,

e mo fihliša go ba ba nago le maatla.

17Mmolelapele tshekong o a kgolwa,

go fihlela ge go etla wa go mo sekišiša.

18Taba ya banna ba maatla ba ba lwago ka kgorong ya tsheko

e ka ahlolwa ka go direlwa matengwa.

19Ngwanabomotho a kgopišwa,

ga a tsenege,

o feta le motse wo o ageleditšwego ka go se tsenege,

wa fapana naye, o gana poelano.

20Motho a ka iphediša ka tše a di bolelago,

a ka ikhweletša dijo ka go ba seboledi.

21Lehu le bophelo di laolwa ke go bolela ga motho;

yo a bolelago kudu o tla ikobela.

22Yo a nyetšego mosadi ke yo lehlogonolo,

o thabelwa ke Morena.

23Sa modiidi ke go kgopela,

fela mohumi a fetole ka sekgapho.

24Bagwera ba bangwe ba a lahletšana,18:24 “Bagwera ... lahletšana” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ba bangwe bona ba tshephagala

go feta bana ba motho.

19

191Modiidi yo a hlokago bosodi o phala moradia wa lešilo.

2Mahlahla a mohlokatsebo ga a na mohola;

lephakuphaku le a lahletša.

3Motho o itahla ka botlatla bja gagwe,

gomme a sole Morena.

4Lehumo le gokela motho bagwera ba bantši;

modiidi yena o tšhabelwa ke wa gagwe mogwera.

5Hlatse ya maaka ga e pheme kotlo,

ramaaka ga a ke a phonyokga.

6Ba bantši ba leka go ithatiša ba bagolo;

yo a sa timanego batho ba ikgweranya naye.

7Modiidi o hloiwa le ke banababo,

bagwera ba gagwe le bona ba mo katologa le go feta.

Le ge a ithapeletša go bona, ga go thuše selo.19:7 “Le ge ... selo.” Seheberu ga se kwagale gabotse.

8Moithati o katanela go hwetša bohlale,

moitapišetšakwešišo le yena o a atlega.

9Hlatse ya maaka ga e pheme kotlo;

ramaaka yena o tla bolawa.

10Go phela ka matsaka go rona lešilo,

lekgoba lona ge le laola bakgomana le ronwa le go feta.

11Motho yo bohlale o pelotelele;

bothakga bja gagwe ke ge a sa latišiše dikgopi.

12Kgalefo ya kgoši e etša go bopa ga tau,

kgaugelo ya gagwe yona nke ke phoka bjanyeng.

13Ngwana yo e lego setlaela o tsenya tatagwe mathateng;

mosadi wa go ngamola hlogo ke kgwara bjalo ka meetse

a a rothago tlhakeng ya go dutla.

14Lapa le lehumo ke bohwa bja go tšwa go batswadi ba motho,

mosadi wa go loka yena o tšwa go Morena.

15Bobodu bo robatša motho boroko bjo bogolo,

sebodu se phela se bolawa ke tlala.

16Yo a phethago taelo tša Morena o a itota;

yo a sa di šetšego yena o a ipolaya.

17Yo a fago modiidi selo o adima Morena,

gomme Morena o tla mo putsa.

18O kgale ngwanagago go sa holofetša,

fela o se galefe wa go mmolaya.

19Mofelafelapelo o tla ipona;

wa mo hlakodiša gatee,

o tla swanela go mo hlakodiša gape.19:19 “o tla swanela go mo hlakodiša gape” goba “o tla mo gakatša”

20Theeletša maele, o eletšege,

gore ka moso o be yo bohlale.

21Motho a ka no ikemišetša dilo tše di fapafapanego,

fela thato go phethega ya Morena.

22Se se rategago mothong ke lerato la kilaphetogo;19:22 “Se se rategago ... kilaphetogo” goba “Go leša dihlong go ba sejato”

go ba ramaaka go phalwa ke go diila.

23Yo a boifago Morena o a atlega;

o robala a sa hlobaele,

a sa welwe ke madimabe.

24Sebodu se ngwatha bogobe ka mogopong,

fela sa tšwafa go iša seatla ka ganong.

25Otla mokodutli, e be go lemoša mohlokatsebo go tša bophelo;

mohlalefi wa go kgalwa o hlalefa le go feta.

26Motlaišatatagwe le morakammagwe

ke mohlabišadihlong wa manyala.

27Ngwanaka, ge o ka ithiba ditsebe ge o rutwa,

o ka se be le tsebo.

28Hlatse ye mpe e menola toka.

Yo kgopo o kgabakgaba bokgopo ka ganong.

29Bakodutli ba beetšwe kotlo,

mašilo le ona a beetšwe go itiwa mokokotlo.