Sepedi 2000 (NSO00)
16

161Motho a ka no ba le maikemišetšo,

fela molaodi wa tše di tlago hlaga ke Morena.16:1 “molaodi ... Morena” goba “ke Morena yo a laolago dipolelo tša gagwe”

2Motho a ka no gopola gore tšohle tše a di dirago di lokile,

kganthe yo a elago maikemišetšo ke Morena.

3Gafela Morena tše o di dirago,

gomme o tla atlega mererong ya gago.

4Dilo tšohle di na le se Morena a di hloletšego sona,

le bakgopo ba hloletšwe tšatši la masetlapelo.

5Morena o šišingwa moikgogomoši,

ruri, yo mobjalo a ka se phonyokge kotlo.

6Motho o swarelwa dibe ka go rata Morena le go mmotegela;

ka go mmoifa motho o phema bobe.

7Ge motho a phela ka go kgahla Morena,

Morena o mo phediša le manaba a gagwe ka khutšo.

8Bonnyane o bo hwetšago ka toka

bo phala bontši o bo hwetšago ka boradia.

9Motho a ka itherela boyo,

fela ke Morena yo a mo etetšago.

10Kgoši e bolela ka maatla a go tšwa go Modimo;

tša gagwe dikahlolo di lokile.

11Morena o nyaka ge go šomišwa kelo ya nnete;

ke yena a beago seroto.

12Magoši a šišingwa ditiro tše mpe,

gobane toka ke yona e tiišago mmušo.

13Mokgahlakgoši ke mmolelatherešo;

moratwakekgoši ke wa polelo tše di lokilego.

14Kgalefo ya kgoši e ka hlola lehu;

yo bohlale o a e tima.

15Botho bja kgoši bjona bo a phediša,

bo bjalo ka maru, manešapulayatsheola.

16Go huma ka bohlale go phala go huma ka gauta;

go ba le kwešišo go phala go ba le silibera.

17Baloki ba phela ka go šikologa bobe;

yo a itotago maitshwarong o tla phela.

18Boikgogomošo bo iša motho tahlegong;

boikgodišo bo feleletša ka go wiša motho.

19Go ikokobetša le baikokobetši

go phala go abelana phahlanahlakola le baikgogomoši.

20Mošetšakeletšo o a atlega;

go lehlogonolo yo a tshephago Morena.

21Motho yo bohlale re ra wa kwešišo;

mmoledi wa sethakga ke wa go kgodiša batho.

22Tlhaologanyo e kgontšha mohlaologanyi go ipshina ka bophelo;

mašilo a bolawa ke bošilo bja ona.

23Yo bohlale o nagana pele a bolela;

ka gona polelo ya gagwe e a kgodiša.

24Polelo tše bose di swana le mamapo a dinose –

a a natefago ka ganong,

gape a fepago mmele.

25

16:25
Diema 14:12
Go na le tsela ye e bonalago nke e lokile,

fela mafelelong e iša lehung.

26Diyamaleng di hlohleletša mošomi go šoma,

gobane o šomišwa ke tlala.

27Senokwane se loga maanomabe;

ganong se tshwa polelo tše di fišago boka mollo.

28Moradia o hlola phapano;

wa lesebo o lweša bagwera ba go ntšhana sa inong.

29Ntwadumela o goketša batho,

a ba tšeiša ka tsela tša go se loke.

30Motho wa go budulala o nagana bomenemene;

sepetlamelomo o rera bobe.

31Moriri wo mošweu ke seala,

ke moputso wa ba ba phelago ka go loka.

32Motho wa pelotelele o phala mogale;

wa go se tshelwe ke pelo o phala wa go thopa motse.

33Batho ba ka no dira matengwa,

eupša sephetho se tšewa ke Morena.

17

171Go ja nthathana ya molatšana o iketlile

go phala go ja dimakhura ka lapeng la diphapano.

2Mohlanka yo bohlale o laola ngwanamalešadihlong,

ya ba mojabohwa le barwa ba monglapa.

3Silibera e hlwekišwa ka go tološwa ka pitšeng;

gauta e hlwekišwa ka go tološwa moubelong,

kganthe pelo ya motho yona e hlahlobja ke Morena.

4Modiratšempe o theeletša polelo tše mpe,

wa maaka o hlwaela lesebo tsebe.

5Mokweramodiidi o nyefola Mmopi wa gagwe,

mothabelamadimabe a mongwe a ka se phonyokge kotlo.

6Ditlogolwana ke diala tša diputswa,

barwa le bona ba itheta ka botatabo.

7Polelo ye botse e rona lešilo,

maaka le ona a rona mokgomana.

8Tsogolekobong mofi wa lona o re ke pheko,

o re le mo kgontšha tše a di dirago.

9Molebalelaphošo ke wa go nyaka kwano;

motsošološaphošo yena o lweša bantšhanasainong.

10Monatlhaologanyo o kwa kgalemo,

lešilo lona le palela le thupa tše lekgolo.

11Yo kgopo o kgonetše go tsoša mmudubudu,

eupša o tla otlwa gasehlogo.

12Go gahlana le bere ye e hlakotšwego bana

go phala go gahlana le lešilo le tša bošilo bja lona.

13Yo a lefetšago botse ka bobe,

bobe bo ka se tloge ka ga gagwe.

14Go rumolana go swana le go phulela meetse mosele;

wena o tloge ntwa e sešo ya thoma.

15Wa go lokafatša yo kgopo le wa go tšwa moloki

ba šišimiša Morena ka babedi.

16Go thušang go fa lešilo tšhelete ya go lefela thuto,

mola le sa nyake thušo?

17Mogwera ke yo a go botegelago ka nako tšohle;

morwarragomotho o ema naye mathateng.

18Mohlokatlhaologanyo o itlema go lefela motho melato

ge mongmelato a palelwa;

o ikana go lefela yo a jetšego molato mpeng.

19Yo a ratago go kgopiša batho o rata diphapano;

yo a ikgogomošago o a ipolaya.

20Senokwane ga se atlege;

mpheane le yena o wela kotsing.

21Motswalasetlatla o rwele bothata;

tatagolešilo ga a na lethabo.

22Motho wa go thakgala ke yo a phetšego gabotse;

wa go nolega moko yena ga a na maatla.

23Yo kgopo o amogela tsogolekobong

gore go menolwe toka.

24Monatlhaologanyo o ikemišetša go dira tša bohlale,

lešilo lona ga le na maikemišetšo.

25Ngwana yo e lego setlaela o nyamiša tatagwe,

o kweša mmagwe bohloko bjo bogolo.

26Go lefiša mohlokamolato ga se gwa loka;

go betha mokgomana ga go a lebana.

27Motsebi ga se wa go balabala,

wa go se felafele pelo ke yena wa kwešišo.

28Le lešilo ge le ikhomoletše le ka sengwa yo bohlale;

ge le momile molomo go ka thwe le ne tlhaologanyo.

18

181Tšhikanoši ke wa go nyaka go dira boithatelo,

o gana maele ka moka a mabotse.

2Setlatla ga se tshwenyegele go kwešiša ba bangwe,

se rata fela go bolela tše se di naganago.

3Bokgopo bo sepela le lenyatšo,

tlhomphologo e sepela le kgobogo.

4Polelo ya yo bohlale e ka teba bjalo ka bodiba;

e ka ba bjalo ka noka ye e elago,

e ka ba mothopo wa bohlale.

5Go emelela monamolato tshekong,

e le ge o lahla mohlokamolato, ke phošo.

6Polelo tša setlatla di hlola phapano,

di se bakela go itiwa.

7Lešilo le ipolaya ka dipolelo tša lona,

le tanywa ka tše le di bolelago.

8Lesebo la mpheane le bose,

le etša seakolo se se kwametšwago.

9Motho wa sebodu ke yo mobe,

o bjalo ka motšitlanyi.

10Morena o bjalo ka tora ye e tiilego yeo moloki a ka tšhabelago go yona a bolokega.

11Mohumi o bona lehumo la gagwe e le motse wo o ageleditšwego,

e le morako wo mogolo wo o mo šireleditšego.

12Go ikgogomoša ke go ikiša tahlegong;

ge o nyaka go hlompšha o ikokobetše.

13Yo a arabago a se a kwa potšišo o dira tša bošilo

le tša go rumolana.

14Monakgotlelelo ga a fekeetšwe ke bolwetši,

eupša ge a nolegile moko a ka swarelela bjang?

15Monatlhaologanyo o fišegela go tseba;

yo bohlale o dula a hlwaetše tša tsebo tsebe.

16Mpho e phulela moabi wa yona tsela,

e mo fihliša go ba ba nago le maatla.

17Mmolelapele tshekong o a kgolwa,

go fihlela ge go etla wa go mo sekišiša.

18Taba ya banna ba maatla ba ba lwago ka kgorong ya tsheko

e ka ahlolwa ka go direlwa matengwa.

19Ngwanabomotho a kgopišwa,

ga a tsenege,

o feta le motse wo o ageleditšwego ka go se tsenege,

wa fapana naye, o gana poelano.

20Motho a ka iphediša ka tše a di bolelago,

a ka ikhweletša dijo ka go ba seboledi.

21Lehu le bophelo di laolwa ke go bolela ga motho;

yo a bolelago kudu o tla ikobela.

22Yo a nyetšego mosadi ke yo lehlogonolo,

o thabelwa ke Morena.

23Sa modiidi ke go kgopela,

fela mohumi a fetole ka sekgapho.

24Bagwera ba bangwe ba a lahletšana,18:24 “Bagwera ... lahletšana” Seheberu ga se kwagale gabotse.

ba bangwe bona ba tshephagala

go feta bana ba motho.