Sepedi 2000 (NSO00)
15

151Phetolo ye boleta e okobatša pefelo,

mantšu a a kgopišago wona a a e gakatša.

2Polelo tša ba bohlale di ratiša batho tsebo,

melomong ya ditlatla gona go tšhologa tša bošilo.

3Mahlo a Morena a mo gohle,

a lebeletše ba babe le ba ba lokilego.

4Mantšu a go bea motho pelo a a mo tsošološa,

a bofora ona a mo ferehla moyeng.

5Setlatla se itebatša tše tatagosona a se rutilego tšona,

yo bohlale yena o dumela go kgalwa.

6Ka ngwakong wa moloki go tlala thoto,

thoto ya yo mobe yona e tsenya mong mathateng.

7Tsebo e gašwa ke batho ba bohlale,

ga e kwalakwatšwe ke ditlatla.

8Dihlabelo tša bakgopo di šišingwa ke Morena,

dithapelo tša baloki tšona di a mo kgahla.

9Morena o hlaswa tsela ya yo kgopo,

o rata yo a dirago tše di lokilego.

10Moarogi o tla otlwa gabohloko;

mohloyatsholo o tla hwa.

11Ge Morena a tseba tša bodulabahu le tša kua tahlegong,

tša ka pelong ya motho tšona di ka mo palela bjang?

12Mokodutli ga a nyake go kgalwa,

le maele ga a a nyake go ba bohlale.

13Ge motho a thabile o ediša sefahlego,

manyami ona a šegamiša motho.

14Wa tlhaologanyo ke wa go nyaka go tseba,

lešilo lona le kgotsofala ka bošilo.

15Mohlaki o phela ka mohlako,

ralethabo yena o phela a nyakaletše.

16Mohloki yo a boifago Morena

o phala mohumi wa go balabadišwa ke mahumo a gagwe.

17Go šeba ka morogo le ba o ratanago nabo,

go phala go ja dimakhura le ba o hloyanego nabo.

18Mofelapelwana o hlola phapano,

mopelotelele yena o a e lamola.

19Sebodu sa gagwe ke mathata mo gohle,

moloki yena ga a be le ona.

20Ngwana yo bohlale o thabiša tatagwe,

wa setlatla yena o nyatša mmagwe.

21Moitlhokišatlhaologanyo o kgahlwa ke tša botlaela,

wa tlhaologanyo yena o dira tša go loka.

22Wa go se kgopele maele o palelwa mererong,

wa go a kgopela yena o a atlega.

23Go kgahliša bjang

go bolela sa maleba ka nako ya gona!

24Mohlale o tšea ka tsela ya go rotošetša bophelong,

ya ba ge a phema go theogela bodulabahu.

25Morena o pšhatla magae a baikgogomoši,

dithetemotse tša bahlologadi tšona o a di šireletša.

26Morena o šišingwa maanomabe,

dipolelo tša leago tšona di a mo kgahla.

27Moikhumišakaboradia o hlolela lapa la gagwe go šekeletšwa,

moilatsogolekobong yena o tla phela.

28Moloki o nagana pele a fetola,

yo kgopo yena o kgabakgaba tše mpe ka ganong.

29Morena o katologa bakgopo,

baloki bona o kwa thapelo tša bona.

30Motho o thabišwa ke go edišetšwa sefahlego;

taba tše dibotse di mo tiiša moko.

31Moamogelatsholo o dula le ba bohlale.

32Maganagokgalwa ke moipolai,

moamogelatsholo yena o okeletšwa kwešišo.

33Go boifa Morena ke go ithuta bohlale;

pele motho a ka hlompšha o swanetše go ikokobetša.

16

161Motho a ka no ba le maikemišetšo,

fela molaodi wa tše di tlago hlaga ke Morena.16:1 “molaodi ... Morena” goba “ke Morena yo a laolago dipolelo tša gagwe”

2Motho a ka no gopola gore tšohle tše a di dirago di lokile,

kganthe yo a elago maikemišetšo ke Morena.

3Gafela Morena tše o di dirago,

gomme o tla atlega mererong ya gago.

4Dilo tšohle di na le se Morena a di hloletšego sona,

le bakgopo ba hloletšwe tšatši la masetlapelo.

5Morena o šišingwa moikgogomoši,

ruri, yo mobjalo a ka se phonyokge kotlo.

6Motho o swarelwa dibe ka go rata Morena le go mmotegela;

ka go mmoifa motho o phema bobe.

7Ge motho a phela ka go kgahla Morena,

Morena o mo phediša le manaba a gagwe ka khutšo.

8Bonnyane o bo hwetšago ka toka

bo phala bontši o bo hwetšago ka boradia.

9Motho a ka itherela boyo,

fela ke Morena yo a mo etetšago.

10Kgoši e bolela ka maatla a go tšwa go Modimo;

tša gagwe dikahlolo di lokile.

11Morena o nyaka ge go šomišwa kelo ya nnete;

ke yena a beago seroto.

12Magoši a šišingwa ditiro tše mpe,

gobane toka ke yona e tiišago mmušo.

13Mokgahlakgoši ke mmolelatherešo;

moratwakekgoši ke wa polelo tše di lokilego.

14Kgalefo ya kgoši e ka hlola lehu;

yo bohlale o a e tima.

15Botho bja kgoši bjona bo a phediša,

bo bjalo ka maru, manešapulayatsheola.

16Go huma ka bohlale go phala go huma ka gauta;

go ba le kwešišo go phala go ba le silibera.

17Baloki ba phela ka go šikologa bobe;

yo a itotago maitshwarong o tla phela.

18Boikgogomošo bo iša motho tahlegong;

boikgodišo bo feleletša ka go wiša motho.

19Go ikokobetša le baikokobetši

go phala go abelana phahlanahlakola le baikgogomoši.

20Mošetšakeletšo o a atlega;

go lehlogonolo yo a tshephago Morena.

21Motho yo bohlale re ra wa kwešišo;

mmoledi wa sethakga ke wa go kgodiša batho.

22Tlhaologanyo e kgontšha mohlaologanyi go ipshina ka bophelo;

mašilo a bolawa ke bošilo bja ona.

23Yo bohlale o nagana pele a bolela;

ka gona polelo ya gagwe e a kgodiša.

24Polelo tše bose di swana le mamapo a dinose –

a a natefago ka ganong,

gape a fepago mmele.

25

16:25
Diema 14:12
Go na le tsela ye e bonalago nke e lokile,

fela mafelelong e iša lehung.

26Diyamaleng di hlohleletša mošomi go šoma,

gobane o šomišwa ke tlala.

27Senokwane se loga maanomabe;

ganong se tshwa polelo tše di fišago boka mollo.

28Moradia o hlola phapano;

wa lesebo o lweša bagwera ba go ntšhana sa inong.

29Ntwadumela o goketša batho,

a ba tšeiša ka tsela tša go se loke.

30Motho wa go budulala o nagana bomenemene;

sepetlamelomo o rera bobe.

31Moriri wo mošweu ke seala,

ke moputso wa ba ba phelago ka go loka.

32Motho wa pelotelele o phala mogale;

wa go se tshelwe ke pelo o phala wa go thopa motse.

33Batho ba ka no dira matengwa,

eupša sephetho se tšewa ke Morena.

17

171Go ja nthathana ya molatšana o iketlile

go phala go ja dimakhura ka lapeng la diphapano.

2Mohlanka yo bohlale o laola ngwanamalešadihlong,

ya ba mojabohwa le barwa ba monglapa.

3Silibera e hlwekišwa ka go tološwa ka pitšeng;

gauta e hlwekišwa ka go tološwa moubelong,

kganthe pelo ya motho yona e hlahlobja ke Morena.

4Modiratšempe o theeletša polelo tše mpe,

wa maaka o hlwaela lesebo tsebe.

5Mokweramodiidi o nyefola Mmopi wa gagwe,

mothabelamadimabe a mongwe a ka se phonyokge kotlo.

6Ditlogolwana ke diala tša diputswa,

barwa le bona ba itheta ka botatabo.

7Polelo ye botse e rona lešilo,

maaka le ona a rona mokgomana.

8Tsogolekobong mofi wa lona o re ke pheko,

o re le mo kgontšha tše a di dirago.

9Molebalelaphošo ke wa go nyaka kwano;

motsošološaphošo yena o lweša bantšhanasainong.

10Monatlhaologanyo o kwa kgalemo,

lešilo lona le palela le thupa tše lekgolo.

11Yo kgopo o kgonetše go tsoša mmudubudu,

eupša o tla otlwa gasehlogo.

12Go gahlana le bere ye e hlakotšwego bana

go phala go gahlana le lešilo le tša bošilo bja lona.

13Yo a lefetšago botse ka bobe,

bobe bo ka se tloge ka ga gagwe.

14Go rumolana go swana le go phulela meetse mosele;

wena o tloge ntwa e sešo ya thoma.

15Wa go lokafatša yo kgopo le wa go tšwa moloki

ba šišimiša Morena ka babedi.

16Go thušang go fa lešilo tšhelete ya go lefela thuto,

mola le sa nyake thušo?

17Mogwera ke yo a go botegelago ka nako tšohle;

morwarragomotho o ema naye mathateng.

18Mohlokatlhaologanyo o itlema go lefela motho melato

ge mongmelato a palelwa;

o ikana go lefela yo a jetšego molato mpeng.

19Yo a ratago go kgopiša batho o rata diphapano;

yo a ikgogomošago o a ipolaya.

20Senokwane ga se atlege;

mpheane le yena o wela kotsing.

21Motswalasetlatla o rwele bothata;

tatagolešilo ga a na lethabo.

22Motho wa go thakgala ke yo a phetšego gabotse;

wa go nolega moko yena ga a na maatla.

23Yo kgopo o amogela tsogolekobong

gore go menolwe toka.

24Monatlhaologanyo o ikemišetša go dira tša bohlale,

lešilo lona ga le na maikemišetšo.

25Ngwana yo e lego setlaela o nyamiša tatagwe,

o kweša mmagwe bohloko bjo bogolo.

26Go lefiša mohlokamolato ga se gwa loka;

go betha mokgomana ga go a lebana.

27Motsebi ga se wa go balabala,

wa go se felafele pelo ke yena wa kwešišo.

28Le lešilo ge le ikhomoletše le ka sengwa yo bohlale;

ge le momile molomo go ka thwe le ne tlhaologanyo.