Sepedi 2000 (NSO00)
16

161Motho a ka no ba le maikemišetšo,

fela molaodi wa tše di tlago hlaga ke Morena.16:1 “molaodi ... Morena” goba “ke Morena yo a laolago dipolelo tša gagwe”

2Motho a ka no gopola gore tšohle tše a di dirago di lokile,

kganthe yo a elago maikemišetšo ke Morena.

3Gafela Morena tše o di dirago,

gomme o tla atlega mererong ya gago.

4Dilo tšohle di na le se Morena a di hloletšego sona,

le bakgopo ba hloletšwe tšatši la masetlapelo.

5Morena o šišingwa moikgogomoši,

ruri, yo mobjalo a ka se phonyokge kotlo.

6Motho o swarelwa dibe ka go rata Morena le go mmotegela;

ka go mmoifa motho o phema bobe.

7Ge motho a phela ka go kgahla Morena,

Morena o mo phediša le manaba a gagwe ka khutšo.

8Bonnyane o bo hwetšago ka toka

bo phala bontši o bo hwetšago ka boradia.

9Motho a ka itherela boyo,

fela ke Morena yo a mo etetšago.

10Kgoši e bolela ka maatla a go tšwa go Modimo;

tša gagwe dikahlolo di lokile.

11Morena o nyaka ge go šomišwa kelo ya nnete;

ke yena a beago seroto.

12Magoši a šišingwa ditiro tše mpe,

gobane toka ke yona e tiišago mmušo.

13Mokgahlakgoši ke mmolelatherešo;

moratwakekgoši ke wa polelo tše di lokilego.

14Kgalefo ya kgoši e ka hlola lehu;

yo bohlale o a e tima.

15Botho bja kgoši bjona bo a phediša,

bo bjalo ka maru, manešapulayatsheola.

16Go huma ka bohlale go phala go huma ka gauta;

go ba le kwešišo go phala go ba le silibera.

17Baloki ba phela ka go šikologa bobe;

yo a itotago maitshwarong o tla phela.

18Boikgogomošo bo iša motho tahlegong;

boikgodišo bo feleletša ka go wiša motho.

19Go ikokobetša le baikokobetši

go phala go abelana phahlanahlakola le baikgogomoši.

20Mošetšakeletšo o a atlega;

go lehlogonolo yo a tshephago Morena.

21Motho yo bohlale re ra wa kwešišo;

mmoledi wa sethakga ke wa go kgodiša batho.

22Tlhaologanyo e kgontšha mohlaologanyi go ipshina ka bophelo;

mašilo a bolawa ke bošilo bja ona.

23Yo bohlale o nagana pele a bolela;

ka gona polelo ya gagwe e a kgodiša.

24Polelo tše bose di swana le mamapo a dinose –

a a natefago ka ganong,

gape a fepago mmele.

25

16:25
Diema 14:12
Go na le tsela ye e bonalago nke e lokile,

fela mafelelong e iša lehung.

26Diyamaleng di hlohleletša mošomi go šoma,

gobane o šomišwa ke tlala.

27Senokwane se loga maanomabe;

ganong se tshwa polelo tše di fišago boka mollo.

28Moradia o hlola phapano;

wa lesebo o lweša bagwera ba go ntšhana sa inong.

29Ntwadumela o goketša batho,

a ba tšeiša ka tsela tša go se loke.

30Motho wa go budulala o nagana bomenemene;

sepetlamelomo o rera bobe.

31Moriri wo mošweu ke seala,

ke moputso wa ba ba phelago ka go loka.

32Motho wa pelotelele o phala mogale;

wa go se tshelwe ke pelo o phala wa go thopa motse.

33Batho ba ka no dira matengwa,

eupša sephetho se tšewa ke Morena.