Sepedi 2000 (NSO00)
14

141Lapa le agwa ke mosadi yo bohlale,14:1 “Lapa ... bohlale” goba “Bohlale o ikagela ngwako”

wa lešilo yena o ithubela lona.

2Mohlokabosodi o boifa Morena,

wa tselakgopo yena o a mo nyatša.

3Lešilo le ipolaya ka dipolelo tša lona,

yo bohlale yena o itšhireletša ka tše a di bolelago.

4Ge go se dipholo tša go lema, legopo ga le be le dijo;

ge dipholo di le gona, puno e ba ye ntši.

5Hlatsepotegi ke ye e sa bolelego maaka,

hlatse ya maaka yona ke seaketšabatho.

6Mokodutli le ge a ka tsoma bohlale a ka se bo hwetše;

wa tlhaologanyo yena tsebo o e hwetša gabonolo.

7O se batamele lešilo,

gobane ga go sa tlhaologanyo se le ka go botšago sona.

8Bohlale bja setsebi ke go tseba tsela ya sona;

bošilo bja lešilo bjona bo a le timetša.

9Go setlatla sehlabelo sa dibe ke metlae;

moloki o kgahla Modimo.14:9 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

10Bohloko bo kwewa ke mong wa bjona,

lethabo le lona ke la mothabi.

11Lapa la yo kgopo le tla fedišwa,

la moloki lona le tla atlega.

12

14:12
Diema 16:25
Go na le tsela ye e bonalago nke e lokile,

fela mafelelong e iša lehung.

13Motho a ka no kwa bohloko ka pelong le ge a sega;

lethabo le ka no felela ka manyami.

14Mokgelogi o tla otlelwa tše a di dirilego,

moloki le yena o tla putsetšwa ditiro tša gagwe.14:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ditiro tša gagwe” Seheberu se re “tša go tšwa go yena”.

15Mohlokatemogo go tša bophelo ke madumelatšohle,

yo bohlale yena o ipala magato.

16Yo bohlale ke wa go ba le hlokomelo, a šikologa bobe;

lešilo lona le šwahlela fela le itshephile.

17Sefeladipelwana o dira tša bošilo;

wa šedi yena o dula a fodišitše hlogo.14:17 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “o dula a fodišitše hlogo” Seheberu se re “o itlhoiša batho”.

18Lefa la bomohlokatemogo go tša bophelo ke bošilo,

ba bohlale bona ba putswa ka tsebo.

19Ba babe ba tla khunamela ba go loka,

bakgopo ba tla obama masorong a baloki.

20Modiidi o hloiwa le ke moagišani,

mohumi yena o ratwa ke ba bantši.

21Yo a nyatšago mongwekayena o dira sebe;

go lehlogonolo yo a šokelago bahlaki.

22A ke re mologamaanomabe ke motimedi?

Moreradibotse yena o a ratwa, a botwa ke batho.

23Go katana go tlišetša motho moputso,

go etiša leleme pele gona go a mo diitša.

24Moputso wa ba bohlale ke lehumo,

wa mašilo wona ke bošilo.

25Hlatsethereši e ka hlakodiša motho lehung,

ya maaka hlatse yona ke moeki.

26Ka go boifa Morena motho o a bolokega,

le bana ba gagwe ba ba le botšhabelo.

27Go boifa Morena go tsošološa motho,

go mo phemiša lehu.

28Bogolo bja kgoši bo ya le bontši bja tšhaba sa gagwe;

go fokotšega ga sona go feleletša ka go wa ga gagwe.

29Wa go diega go befelwa ke yo bohlale,

sefelafeladipelwana yena ke lešilošilo.

30Bopelotšhweu bo hleka mmele wa motho;

lehufa lona ke bolwetši bja go ja marapo.

31Mohlakišabahlaki o nyefola Mmopi wa bona,

mošokelabadiidi yena o hlompha Morena.

32Yo kgopo o ipolaya ka ditiro tša gagwe tše mpe,

moloki yena o šireletšwa ke boloki14:32 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “boloki” Seheberu se re “lehu”. bja gagwe.

33Motho wa tlhaologanyo o nagana tše bohlale;

ditlatla ga di tsebe selo ka bohlale.14:33 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ditlatla ... bohlale” Seheberu se re “ditlatla di na le se di se tsebago ka bohlale”.

34Go loka go godiša setšhaba,

sebe sona se goboša setšhaba.

35Kgoši e kgahlwa ke mohlankedi wa go kgona;

e galefela molešadihlong.

15

151Phetolo ye boleta e okobatša pefelo,

mantšu a a kgopišago wona a a e gakatša.

2Polelo tša ba bohlale di ratiša batho tsebo,

melomong ya ditlatla gona go tšhologa tša bošilo.

3Mahlo a Morena a mo gohle,

a lebeletše ba babe le ba ba lokilego.

4Mantšu a go bea motho pelo a a mo tsošološa,

a bofora ona a mo ferehla moyeng.

5Setlatla se itebatša tše tatagosona a se rutilego tšona,

yo bohlale yena o dumela go kgalwa.

6Ka ngwakong wa moloki go tlala thoto,

thoto ya yo mobe yona e tsenya mong mathateng.

7Tsebo e gašwa ke batho ba bohlale,

ga e kwalakwatšwe ke ditlatla.

8Dihlabelo tša bakgopo di šišingwa ke Morena,

dithapelo tša baloki tšona di a mo kgahla.

9Morena o hlaswa tsela ya yo kgopo,

o rata yo a dirago tše di lokilego.

10Moarogi o tla otlwa gabohloko;

mohloyatsholo o tla hwa.

11Ge Morena a tseba tša bodulabahu le tša kua tahlegong,

tša ka pelong ya motho tšona di ka mo palela bjang?

12Mokodutli ga a nyake go kgalwa,

le maele ga a a nyake go ba bohlale.

13Ge motho a thabile o ediša sefahlego,

manyami ona a šegamiša motho.

14Wa tlhaologanyo ke wa go nyaka go tseba,

lešilo lona le kgotsofala ka bošilo.

15Mohlaki o phela ka mohlako,

ralethabo yena o phela a nyakaletše.

16Mohloki yo a boifago Morena

o phala mohumi wa go balabadišwa ke mahumo a gagwe.

17Go šeba ka morogo le ba o ratanago nabo,

go phala go ja dimakhura le ba o hloyanego nabo.

18Mofelapelwana o hlola phapano,

mopelotelele yena o a e lamola.

19Sebodu sa gagwe ke mathata mo gohle,

moloki yena ga a be le ona.

20Ngwana yo bohlale o thabiša tatagwe,

wa setlatla yena o nyatša mmagwe.

21Moitlhokišatlhaologanyo o kgahlwa ke tša botlaela,

wa tlhaologanyo yena o dira tša go loka.

22Wa go se kgopele maele o palelwa mererong,

wa go a kgopela yena o a atlega.

23Go kgahliša bjang

go bolela sa maleba ka nako ya gona!

24Mohlale o tšea ka tsela ya go rotošetša bophelong,

ya ba ge a phema go theogela bodulabahu.

25Morena o pšhatla magae a baikgogomoši,

dithetemotse tša bahlologadi tšona o a di šireletša.

26Morena o šišingwa maanomabe,

dipolelo tša leago tšona di a mo kgahla.

27Moikhumišakaboradia o hlolela lapa la gagwe go šekeletšwa,

moilatsogolekobong yena o tla phela.

28Moloki o nagana pele a fetola,

yo kgopo yena o kgabakgaba tše mpe ka ganong.

29Morena o katologa bakgopo,

baloki bona o kwa thapelo tša bona.

30Motho o thabišwa ke go edišetšwa sefahlego;

taba tše dibotse di mo tiiša moko.

31Moamogelatsholo o dula le ba bohlale.

32Maganagokgalwa ke moipolai,

moamogelatsholo yena o okeletšwa kwešišo.

33Go boifa Morena ke go ithuta bohlale;

pele motho a ka hlompšha o swanetše go ikokobetša.

16

161Motho a ka no ba le maikemišetšo,

fela molaodi wa tše di tlago hlaga ke Morena.16:1 “molaodi ... Morena” goba “ke Morena yo a laolago dipolelo tša gagwe”

2Motho a ka no gopola gore tšohle tše a di dirago di lokile,

kganthe yo a elago maikemišetšo ke Morena.

3Gafela Morena tše o di dirago,

gomme o tla atlega mererong ya gago.

4Dilo tšohle di na le se Morena a di hloletšego sona,

le bakgopo ba hloletšwe tšatši la masetlapelo.

5Morena o šišingwa moikgogomoši,

ruri, yo mobjalo a ka se phonyokge kotlo.

6Motho o swarelwa dibe ka go rata Morena le go mmotegela;

ka go mmoifa motho o phema bobe.

7Ge motho a phela ka go kgahla Morena,

Morena o mo phediša le manaba a gagwe ka khutšo.

8Bonnyane o bo hwetšago ka toka

bo phala bontši o bo hwetšago ka boradia.

9Motho a ka itherela boyo,

fela ke Morena yo a mo etetšago.

10Kgoši e bolela ka maatla a go tšwa go Modimo;

tša gagwe dikahlolo di lokile.

11Morena o nyaka ge go šomišwa kelo ya nnete;

ke yena a beago seroto.

12Magoši a šišingwa ditiro tše mpe,

gobane toka ke yona e tiišago mmušo.

13Mokgahlakgoši ke mmolelatherešo;

moratwakekgoši ke wa polelo tše di lokilego.

14Kgalefo ya kgoši e ka hlola lehu;

yo bohlale o a e tima.

15Botho bja kgoši bjona bo a phediša,

bo bjalo ka maru, manešapulayatsheola.

16Go huma ka bohlale go phala go huma ka gauta;

go ba le kwešišo go phala go ba le silibera.

17Baloki ba phela ka go šikologa bobe;

yo a itotago maitshwarong o tla phela.

18Boikgogomošo bo iša motho tahlegong;

boikgodišo bo feleletša ka go wiša motho.

19Go ikokobetša le baikokobetši

go phala go abelana phahlanahlakola le baikgogomoši.

20Mošetšakeletšo o a atlega;

go lehlogonolo yo a tshephago Morena.

21Motho yo bohlale re ra wa kwešišo;

mmoledi wa sethakga ke wa go kgodiša batho.

22Tlhaologanyo e kgontšha mohlaologanyi go ipshina ka bophelo;

mašilo a bolawa ke bošilo bja ona.

23Yo bohlale o nagana pele a bolela;

ka gona polelo ya gagwe e a kgodiša.

24Polelo tše bose di swana le mamapo a dinose –

a a natefago ka ganong,

gape a fepago mmele.

25

16:25
Diema 14:12
Go na le tsela ye e bonalago nke e lokile,

fela mafelelong e iša lehung.

26Diyamaleng di hlohleletša mošomi go šoma,

gobane o šomišwa ke tlala.

27Senokwane se loga maanomabe;

ganong se tshwa polelo tše di fišago boka mollo.

28Moradia o hlola phapano;

wa lesebo o lweša bagwera ba go ntšhana sa inong.

29Ntwadumela o goketša batho,

a ba tšeiša ka tsela tša go se loke.

30Motho wa go budulala o nagana bomenemene;

sepetlamelomo o rera bobe.

31Moriri wo mošweu ke seala,

ke moputso wa ba ba phelago ka go loka.

32Motho wa pelotelele o phala mogale;

wa go se tshelwe ke pelo o phala wa go thopa motse.

33Batho ba ka no dira matengwa,

eupša sephetho se tšewa ke Morena.