Sepedi 2000 (NSO00)
13

131Ngwana yo bohlale o kwa kgalo ya tatagwe,

mokodutli yena ga a kwe ge a kgalwa.

2Motho o atlega ka tše a di bolelago,

mohlokabotshephegi yena ke ntwadumela.

3Moitotapolelong o tla phologa,

moitebalapolelong yena ke moipolai.

4Sebodu ga se hwetše senyakwa sa sona,

mokalokani yena o ikhweletša tšohle tše a di nyakago.

5Moloki o hloile maaka,

yo kgopo yena o dira mahlabišadihlong le manyala.

6Go phetha thato ya Modimo go šireletša mohlokabosodi,

bokgopo bjona bo wiša modiradibe.

7Ba bangwe ba itshema bahumi ba se na selo,

bangwe bona ba itshema badiidi ba humile le dinala.

8Mohumi o itokolla ka lehumo la gagwe,

modiidi ga a ke a tšhošetšwa ke motho.

9Baloki ba etša seetša se se tagago kudu,

bakgopo bona ba bjalo ka lebone le le timago.

10Wa mereba o hlola kgakgano fela,

yo bohlale yena o kwa dikeletšo.

11Lehumo letlabonolo le nyamelela gabonolo;

lehumo letlabosele lona le a ata.

12Seletelwa se se sa phethagalego se a nyamiša,

senyakwa se motho a se hwetšago sona se a thabiša.

13Monyatšakeletšo o a itahla,

mophethataelo yena o tla putswa.

14Thuto tša yo bohlale di tsošološa motho,

di mo phemiša lehu.

15Wa tlhaologanyo o ratwa ke batho,

tsela ya bahlokabotshephegi e tla ba lahletša.13:15 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “e tla ba lahletša” Seheberu se re “ke ya go ya go ile”.

16Yo bohlale o dira tšohle ka tsebo,

setlatla sona se phatlalatša botlatla.

17Motseta wa go se tshephagale o tliša mathata,

wa go tshephagala yena o bušetša dilo sekeng.

18Moganagokgalwa o tla diila a ba a goboga,

mokwatsholo yena o a hlompšha.

19Senyakwa se motho a se hwetšago se a mo thabiša.

Lešilo le gana go tlogela bobe.

20Šika le ba bohlale, o hlalefe;

mokgonanalemašilo ke moipolai.

21Badiradibe ba hlomarwa ke madimabe,

baloki bona ba putswa ka tše dibotse.

22Motho wa go loka o tlogelela ditlogolo bohwa;

lefa la modiradibe lona e tla ba la moloki.

23Mašemo a a kgathilwego a ka tlišetša badiidi mabele a mantši;

moo go sego toka badiidi ba amogwa mabele ao.13:23 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

24Yo a sa otlego morwagwe ga a mo rate;

yo a ratago morwagwe o a mo kgala.

25Baloki ba ba le dijo tše di lekanego,

bakgopo bona ba dula ba bolawa ke tlala.

14

141Lapa le agwa ke mosadi yo bohlale,14:1 “Lapa ... bohlale” goba “Bohlale o ikagela ngwako”

wa lešilo yena o ithubela lona.

2Mohlokabosodi o boifa Morena,

wa tselakgopo yena o a mo nyatša.

3Lešilo le ipolaya ka dipolelo tša lona,

yo bohlale yena o itšhireletša ka tše a di bolelago.

4Ge go se dipholo tša go lema, legopo ga le be le dijo;

ge dipholo di le gona, puno e ba ye ntši.

5Hlatsepotegi ke ye e sa bolelego maaka,

hlatse ya maaka yona ke seaketšabatho.

6Mokodutli le ge a ka tsoma bohlale a ka se bo hwetše;

wa tlhaologanyo yena tsebo o e hwetša gabonolo.

7O se batamele lešilo,

gobane ga go sa tlhaologanyo se le ka go botšago sona.

8Bohlale bja setsebi ke go tseba tsela ya sona;

bošilo bja lešilo bjona bo a le timetša.

9Go setlatla sehlabelo sa dibe ke metlae;

moloki o kgahla Modimo.14:9 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

10Bohloko bo kwewa ke mong wa bjona,

lethabo le lona ke la mothabi.

11Lapa la yo kgopo le tla fedišwa,

la moloki lona le tla atlega.

12

14:12
Diema 16:25
Go na le tsela ye e bonalago nke e lokile,

fela mafelelong e iša lehung.

13Motho a ka no kwa bohloko ka pelong le ge a sega;

lethabo le ka no felela ka manyami.

14Mokgelogi o tla otlelwa tše a di dirilego,

moloki le yena o tla putsetšwa ditiro tša gagwe.14:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ditiro tša gagwe” Seheberu se re “tša go tšwa go yena”.

15Mohlokatemogo go tša bophelo ke madumelatšohle,

yo bohlale yena o ipala magato.

16Yo bohlale ke wa go ba le hlokomelo, a šikologa bobe;

lešilo lona le šwahlela fela le itshephile.

17Sefeladipelwana o dira tša bošilo;

wa šedi yena o dula a fodišitše hlogo.14:17 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “o dula a fodišitše hlogo” Seheberu se re “o itlhoiša batho”.

18Lefa la bomohlokatemogo go tša bophelo ke bošilo,

ba bohlale bona ba putswa ka tsebo.

19Ba babe ba tla khunamela ba go loka,

bakgopo ba tla obama masorong a baloki.

20Modiidi o hloiwa le ke moagišani,

mohumi yena o ratwa ke ba bantši.

21Yo a nyatšago mongwekayena o dira sebe;

go lehlogonolo yo a šokelago bahlaki.

22A ke re mologamaanomabe ke motimedi?

Moreradibotse yena o a ratwa, a botwa ke batho.

23Go katana go tlišetša motho moputso,

go etiša leleme pele gona go a mo diitša.

24Moputso wa ba bohlale ke lehumo,

wa mašilo wona ke bošilo.

25Hlatsethereši e ka hlakodiša motho lehung,

ya maaka hlatse yona ke moeki.

26Ka go boifa Morena motho o a bolokega,

le bana ba gagwe ba ba le botšhabelo.

27Go boifa Morena go tsošološa motho,

go mo phemiša lehu.

28Bogolo bja kgoši bo ya le bontši bja tšhaba sa gagwe;

go fokotšega ga sona go feleletša ka go wa ga gagwe.

29Wa go diega go befelwa ke yo bohlale,

sefelafeladipelwana yena ke lešilošilo.

30Bopelotšhweu bo hleka mmele wa motho;

lehufa lona ke bolwetši bja go ja marapo.

31Mohlakišabahlaki o nyefola Mmopi wa bona,

mošokelabadiidi yena o hlompha Morena.

32Yo kgopo o ipolaya ka ditiro tša gagwe tše mpe,

moloki yena o šireletšwa ke boloki14:32 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “boloki” Seheberu se re “lehu”. bja gagwe.

33Motho wa tlhaologanyo o nagana tše bohlale;

ditlatla ga di tsebe selo ka bohlale.14:33 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ditlatla ... bohlale” Seheberu se re “ditlatla di na le se di se tsebago ka bohlale”.

34Go loka go godiša setšhaba,

sebe sona se goboša setšhaba.

35Kgoši e kgahlwa ke mohlankedi wa go kgona;

e galefela molešadihlong.

15

151Phetolo ye boleta e okobatša pefelo,

mantšu a a kgopišago wona a a e gakatša.

2Polelo tša ba bohlale di ratiša batho tsebo,

melomong ya ditlatla gona go tšhologa tša bošilo.

3Mahlo a Morena a mo gohle,

a lebeletše ba babe le ba ba lokilego.

4Mantšu a go bea motho pelo a a mo tsošološa,

a bofora ona a mo ferehla moyeng.

5Setlatla se itebatša tše tatagosona a se rutilego tšona,

yo bohlale yena o dumela go kgalwa.

6Ka ngwakong wa moloki go tlala thoto,

thoto ya yo mobe yona e tsenya mong mathateng.

7Tsebo e gašwa ke batho ba bohlale,

ga e kwalakwatšwe ke ditlatla.

8Dihlabelo tša bakgopo di šišingwa ke Morena,

dithapelo tša baloki tšona di a mo kgahla.

9Morena o hlaswa tsela ya yo kgopo,

o rata yo a dirago tše di lokilego.

10Moarogi o tla otlwa gabohloko;

mohloyatsholo o tla hwa.

11Ge Morena a tseba tša bodulabahu le tša kua tahlegong,

tša ka pelong ya motho tšona di ka mo palela bjang?

12Mokodutli ga a nyake go kgalwa,

le maele ga a a nyake go ba bohlale.

13Ge motho a thabile o ediša sefahlego,

manyami ona a šegamiša motho.

14Wa tlhaologanyo ke wa go nyaka go tseba,

lešilo lona le kgotsofala ka bošilo.

15Mohlaki o phela ka mohlako,

ralethabo yena o phela a nyakaletše.

16Mohloki yo a boifago Morena

o phala mohumi wa go balabadišwa ke mahumo a gagwe.

17Go šeba ka morogo le ba o ratanago nabo,

go phala go ja dimakhura le ba o hloyanego nabo.

18Mofelapelwana o hlola phapano,

mopelotelele yena o a e lamola.

19Sebodu sa gagwe ke mathata mo gohle,

moloki yena ga a be le ona.

20Ngwana yo bohlale o thabiša tatagwe,

wa setlatla yena o nyatša mmagwe.

21Moitlhokišatlhaologanyo o kgahlwa ke tša botlaela,

wa tlhaologanyo yena o dira tša go loka.

22Wa go se kgopele maele o palelwa mererong,

wa go a kgopela yena o a atlega.

23Go kgahliša bjang

go bolela sa maleba ka nako ya gona!

24Mohlale o tšea ka tsela ya go rotošetša bophelong,

ya ba ge a phema go theogela bodulabahu.

25Morena o pšhatla magae a baikgogomoši,

dithetemotse tša bahlologadi tšona o a di šireletša.

26Morena o šišingwa maanomabe,

dipolelo tša leago tšona di a mo kgahla.

27Moikhumišakaboradia o hlolela lapa la gagwe go šekeletšwa,

moilatsogolekobong yena o tla phela.

28Moloki o nagana pele a fetola,

yo kgopo yena o kgabakgaba tše mpe ka ganong.

29Morena o katologa bakgopo,

baloki bona o kwa thapelo tša bona.

30Motho o thabišwa ke go edišetšwa sefahlego;

taba tše dibotse di mo tiiša moko.

31Moamogelatsholo o dula le ba bohlale.

32Maganagokgalwa ke moipolai,

moamogelatsholo yena o okeletšwa kwešišo.

33Go boifa Morena ke go ithuta bohlale;

pele motho a ka hlompšha o swanetše go ikokobetša.