Sepedi 2000 (NSO00)
14

141Lapa le agwa ke mosadi yo bohlale,14:1 “Lapa ... bohlale” goba “Bohlale o ikagela ngwako”

wa lešilo yena o ithubela lona.

2Mohlokabosodi o boifa Morena,

wa tselakgopo yena o a mo nyatša.

3Lešilo le ipolaya ka dipolelo tša lona,

yo bohlale yena o itšhireletša ka tše a di bolelago.

4Ge go se dipholo tša go lema, legopo ga le be le dijo;

ge dipholo di le gona, puno e ba ye ntši.

5Hlatsepotegi ke ye e sa bolelego maaka,

hlatse ya maaka yona ke seaketšabatho.

6Mokodutli le ge a ka tsoma bohlale a ka se bo hwetše;

wa tlhaologanyo yena tsebo o e hwetša gabonolo.

7O se batamele lešilo,

gobane ga go sa tlhaologanyo se le ka go botšago sona.

8Bohlale bja setsebi ke go tseba tsela ya sona;

bošilo bja lešilo bjona bo a le timetša.

9Go setlatla sehlabelo sa dibe ke metlae;

moloki o kgahla Modimo.14:9 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

10Bohloko bo kwewa ke mong wa bjona,

lethabo le lona ke la mothabi.

11Lapa la yo kgopo le tla fedišwa,

la moloki lona le tla atlega.

12

14:12
Diema 16:25
Go na le tsela ye e bonalago nke e lokile,

fela mafelelong e iša lehung.

13Motho a ka no kwa bohloko ka pelong le ge a sega;

lethabo le ka no felela ka manyami.

14Mokgelogi o tla otlelwa tše a di dirilego,

moloki le yena o tla putsetšwa ditiro tša gagwe.14:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ditiro tša gagwe” Seheberu se re “tša go tšwa go yena”.

15Mohlokatemogo go tša bophelo ke madumelatšohle,

yo bohlale yena o ipala magato.

16Yo bohlale ke wa go ba le hlokomelo, a šikologa bobe;

lešilo lona le šwahlela fela le itshephile.

17Sefeladipelwana o dira tša bošilo;

wa šedi yena o dula a fodišitše hlogo.14:17 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “o dula a fodišitše hlogo” Seheberu se re “o itlhoiša batho”.

18Lefa la bomohlokatemogo go tša bophelo ke bošilo,

ba bohlale bona ba putswa ka tsebo.

19Ba babe ba tla khunamela ba go loka,

bakgopo ba tla obama masorong a baloki.

20Modiidi o hloiwa le ke moagišani,

mohumi yena o ratwa ke ba bantši.

21Yo a nyatšago mongwekayena o dira sebe;

go lehlogonolo yo a šokelago bahlaki.

22A ke re mologamaanomabe ke motimedi?

Moreradibotse yena o a ratwa, a botwa ke batho.

23Go katana go tlišetša motho moputso,

go etiša leleme pele gona go a mo diitša.

24Moputso wa ba bohlale ke lehumo,

wa mašilo wona ke bošilo.

25Hlatsethereši e ka hlakodiša motho lehung,

ya maaka hlatse yona ke moeki.

26Ka go boifa Morena motho o a bolokega,

le bana ba gagwe ba ba le botšhabelo.

27Go boifa Morena go tsošološa motho,

go mo phemiša lehu.

28Bogolo bja kgoši bo ya le bontši bja tšhaba sa gagwe;

go fokotšega ga sona go feleletša ka go wa ga gagwe.

29Wa go diega go befelwa ke yo bohlale,

sefelafeladipelwana yena ke lešilošilo.

30Bopelotšhweu bo hleka mmele wa motho;

lehufa lona ke bolwetši bja go ja marapo.

31Mohlakišabahlaki o nyefola Mmopi wa bona,

mošokelabadiidi yena o hlompha Morena.

32Yo kgopo o ipolaya ka ditiro tša gagwe tše mpe,

moloki yena o šireletšwa ke boloki14:32 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “boloki” Seheberu se re “lehu”. bja gagwe.

33Motho wa tlhaologanyo o nagana tše bohlale;

ditlatla ga di tsebe selo ka bohlale.14:33 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ditlatla ... bohlale” Seheberu se re “ditlatla di na le se di se tsebago ka bohlale”.

34Go loka go godiša setšhaba,

sebe sona se goboša setšhaba.

35Kgoši e kgahlwa ke mohlankedi wa go kgona;

e galefela molešadihlong.