Sepedi 2000 (NSO00)
12

121Yo a ratago go kgalwa ke yo a ratago go tseba;

yo a ganago go kgalwa yena ke setlatla.

2Morena o kgahlwa ke moloki,

wa go loga maanomabe yena o a mo tšwa.

3Bokgopo ga bo lote motho,

boloki bjona bo na le tšhireletšo.

4Mosadisadi ke seala sa monna wa gagwe;

wa go leša monna wa gagwe dihlong yena ke bolwetši bo jago monna marapo.

5Baloki ba rera tša go loka,

bakgopo bona ba rera tša boradia.

6Polelo tša bakgopo di a bolaya,

tša baloki tšona di a phološa.

7Bakgopo ba a fedišwa ya ba moka,

malapa a baloki ona a dula a le gona.

8Rabohlale o retelwa bohlale bja gagwe,

rapelompe yena sa gagwe ke go nyatšwa.

9Monyatšegi wa go ba le lekgoba o phala moiponi wa go hloka dijo.

10Moloki o hlokomela diruiwa tša gagwe,

yo kgopo yena ga a na taba le tšona.

11Moitemelatšhemo o bolaya mabele,

molatamafeela yena o itlhokiša tlhaologanyo.

12Bakgopo ba nyaka fela go dira tše mpe,

baloki bona ga ba šikinyege.12:12 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

13Yo kgopo o tanywa ke polelo tša gagwe tše mpe,

moloki yena o intšha mathateng.

14Motho o atlega ka tše a di bolelago;

o boelwa ka tše a di dirago.

15Lešilo le gopola gore le dira tše di nepagetšego,

yo bohlale yena o kwa dikeletšo.

16Lešilo le bontšha go ngala ka pela,

yo bohlale yena o nyatša maroga.

17Hlatse ye e tshephegago e bolela bohlatse bja nnete,

ya maaka yona e bolela bohlatse bja bofora.

18Polelo ya yo a sa kgethego mantšu

e ka gobatša motho bjalo ka tšhoša,

ya yo bohlale yona e a fodiša.

19Therešo ke ya go ya go ile,

maaka ona ga a swarelele.

20Pelong tša ba ba logago maanomabe go letše boikaketši,

badiraleago bona ba na le lethabo.

21Baloki ga ba hlagelwe ke se sebe,

bakgopo bona ba welwa ke masetlapelo a mantši.

22Morena o šišingwa ba ba bolelago maaka,

ba ba tshephegago bona o a ba thabela.

23Go yo bohlale tsebo ke thopa,

ditlatla tšona di phatlalatša bošilo bja tšona.

24Ba ba kalokanago ba tla buša,

dibodu tšona e tla ba makgoba.

25Mathata a imela motho,

mantšu a botho ona a a mo thabiša.

26Moloki o hlahla wa gabo tseleng,12:26 “Moloki ... tseleng” Seheberu ga se kwagale gabotse.

bakgopo ya bona tsela e a ba timetša.

27Sebodu ga se hwetše seo se se nyakago,12:27 “Sebodu ... nyakago” Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Sebodu ga se sware seo se se tsomago”.

yo a katanago yena o ikhweletša lehumo le legolo.

28Go phetha thato ya Modimo ke tsela ya go iša bophelong,

go kgeloga gona go iša lehung.12:28 “go kgeloga ... lehung” goba “ke tsela ye e beakantšwego ye e sa išego lehung”

13

131Ngwana yo bohlale o kwa kgalo ya tatagwe,

mokodutli yena ga a kwe ge a kgalwa.

2Motho o atlega ka tše a di bolelago,

mohlokabotshephegi yena ke ntwadumela.

3Moitotapolelong o tla phologa,

moitebalapolelong yena ke moipolai.

4Sebodu ga se hwetše senyakwa sa sona,

mokalokani yena o ikhweletša tšohle tše a di nyakago.

5Moloki o hloile maaka,

yo kgopo yena o dira mahlabišadihlong le manyala.

6Go phetha thato ya Modimo go šireletša mohlokabosodi,

bokgopo bjona bo wiša modiradibe.

7Ba bangwe ba itshema bahumi ba se na selo,

bangwe bona ba itshema badiidi ba humile le dinala.

8Mohumi o itokolla ka lehumo la gagwe,

modiidi ga a ke a tšhošetšwa ke motho.

9Baloki ba etša seetša se se tagago kudu,

bakgopo bona ba bjalo ka lebone le le timago.

10Wa mereba o hlola kgakgano fela,

yo bohlale yena o kwa dikeletšo.

11Lehumo letlabonolo le nyamelela gabonolo;

lehumo letlabosele lona le a ata.

12Seletelwa se se sa phethagalego se a nyamiša,

senyakwa se motho a se hwetšago sona se a thabiša.

13Monyatšakeletšo o a itahla,

mophethataelo yena o tla putswa.

14Thuto tša yo bohlale di tsošološa motho,

di mo phemiša lehu.

15Wa tlhaologanyo o ratwa ke batho,

tsela ya bahlokabotshephegi e tla ba lahletša.13:15 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “e tla ba lahletša” Seheberu se re “ke ya go ya go ile”.

16Yo bohlale o dira tšohle ka tsebo,

setlatla sona se phatlalatša botlatla.

17Motseta wa go se tshephagale o tliša mathata,

wa go tshephagala yena o bušetša dilo sekeng.

18Moganagokgalwa o tla diila a ba a goboga,

mokwatsholo yena o a hlompšha.

19Senyakwa se motho a se hwetšago se a mo thabiša.

Lešilo le gana go tlogela bobe.

20Šika le ba bohlale, o hlalefe;

mokgonanalemašilo ke moipolai.

21Badiradibe ba hlomarwa ke madimabe,

baloki bona ba putswa ka tše dibotse.

22Motho wa go loka o tlogelela ditlogolo bohwa;

lefa la modiradibe lona e tla ba la moloki.

23Mašemo a a kgathilwego a ka tlišetša badiidi mabele a mantši;

moo go sego toka badiidi ba amogwa mabele ao.13:23 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

24Yo a sa otlego morwagwe ga a mo rate;

yo a ratago morwagwe o a mo kgala.

25Baloki ba ba le dijo tše di lekanego,

bakgopo bona ba dula ba bolawa ke tlala.

14

141Lapa le agwa ke mosadi yo bohlale,14:1 “Lapa ... bohlale” goba “Bohlale o ikagela ngwako”

wa lešilo yena o ithubela lona.

2Mohlokabosodi o boifa Morena,

wa tselakgopo yena o a mo nyatša.

3Lešilo le ipolaya ka dipolelo tša lona,

yo bohlale yena o itšhireletša ka tše a di bolelago.

4Ge go se dipholo tša go lema, legopo ga le be le dijo;

ge dipholo di le gona, puno e ba ye ntši.

5Hlatsepotegi ke ye e sa bolelego maaka,

hlatse ya maaka yona ke seaketšabatho.

6Mokodutli le ge a ka tsoma bohlale a ka se bo hwetše;

wa tlhaologanyo yena tsebo o e hwetša gabonolo.

7O se batamele lešilo,

gobane ga go sa tlhaologanyo se le ka go botšago sona.

8Bohlale bja setsebi ke go tseba tsela ya sona;

bošilo bja lešilo bjona bo a le timetša.

9Go setlatla sehlabelo sa dibe ke metlae;

moloki o kgahla Modimo.14:9 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

10Bohloko bo kwewa ke mong wa bjona,

lethabo le lona ke la mothabi.

11Lapa la yo kgopo le tla fedišwa,

la moloki lona le tla atlega.

12

14:12
Diema 16:25
Go na le tsela ye e bonalago nke e lokile,

fela mafelelong e iša lehung.

13Motho a ka no kwa bohloko ka pelong le ge a sega;

lethabo le ka no felela ka manyami.

14Mokgelogi o tla otlelwa tše a di dirilego,

moloki le yena o tla putsetšwa ditiro tša gagwe.14:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ditiro tša gagwe” Seheberu se re “tša go tšwa go yena”.

15Mohlokatemogo go tša bophelo ke madumelatšohle,

yo bohlale yena o ipala magato.

16Yo bohlale ke wa go ba le hlokomelo, a šikologa bobe;

lešilo lona le šwahlela fela le itshephile.

17Sefeladipelwana o dira tša bošilo;

wa šedi yena o dula a fodišitše hlogo.14:17 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “o dula a fodišitše hlogo” Seheberu se re “o itlhoiša batho”.

18Lefa la bomohlokatemogo go tša bophelo ke bošilo,

ba bohlale bona ba putswa ka tsebo.

19Ba babe ba tla khunamela ba go loka,

bakgopo ba tla obama masorong a baloki.

20Modiidi o hloiwa le ke moagišani,

mohumi yena o ratwa ke ba bantši.

21Yo a nyatšago mongwekayena o dira sebe;

go lehlogonolo yo a šokelago bahlaki.

22A ke re mologamaanomabe ke motimedi?

Moreradibotse yena o a ratwa, a botwa ke batho.

23Go katana go tlišetša motho moputso,

go etiša leleme pele gona go a mo diitša.

24Moputso wa ba bohlale ke lehumo,

wa mašilo wona ke bošilo.

25Hlatsethereši e ka hlakodiša motho lehung,

ya maaka hlatse yona ke moeki.

26Ka go boifa Morena motho o a bolokega,

le bana ba gagwe ba ba le botšhabelo.

27Go boifa Morena go tsošološa motho,

go mo phemiša lehu.

28Bogolo bja kgoši bo ya le bontši bja tšhaba sa gagwe;

go fokotšega ga sona go feleletša ka go wa ga gagwe.

29Wa go diega go befelwa ke yo bohlale,

sefelafeladipelwana yena ke lešilošilo.

30Bopelotšhweu bo hleka mmele wa motho;

lehufa lona ke bolwetši bja go ja marapo.

31Mohlakišabahlaki o nyefola Mmopi wa bona,

mošokelabadiidi yena o hlompha Morena.

32Yo kgopo o ipolaya ka ditiro tša gagwe tše mpe,

moloki yena o šireletšwa ke boloki14:32 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “boloki” Seheberu se re “lehu”. bja gagwe.

33Motho wa tlhaologanyo o nagana tše bohlale;

ditlatla ga di tsebe selo ka bohlale.14:33 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ditlatla ... bohlale” Seheberu se re “ditlatla di na le se di se tsebago ka bohlale”.

34Go loka go godiša setšhaba,

sebe sona se goboša setšhaba.

35Kgoši e kgahlwa ke mohlankedi wa go kgona;

e galefela molešadihlong.