Sepedi 2000 (NSO00)
10

Diema tša Solomone

101Tše ke diema tša Solomone;

Ngwana yo bohlale o thabiša tatagwe,

wa setlatla yena o nyamiša mmagwe.

2Lehumo la bohwirihwiri ga le hole motho ka selo,

go loka gona go mo hlakodiša lehung.

3Moloki Morena ga a mmolaiše tlala,

bakgopo bona o ba tima tše ba di nyakago.

4Bobodu bo diitša motho,

kganthe go katana go a mo humiša.

5Yo a bunago ka nako ya gona ke yo bohlale,

raboroko wa ge go bunwa yena ke mahlabišadihlong.

6Modimo o šegofatša moloki.

Molomo wa yo kgopo o khupile bošoro.

7Moloki o šala a gopolwa ka tebogo;

yo kgopo yena sa gagwe ke go lebalwa.

8Motho yo bohlale o dumela go laiwa,

lešilo la go ratharatha lona le a itahla.

9Yo a phelago ka botshephegi ga a boife selo,

kganthe sehwirihwiri sona se tla senoga.

10Yo a gegeago batho ka leihlo o a ba nyamiša,

yo a kgalago batho a sa šie o tliša poelano.10:10 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “yo a kgalago ... poelano” Seheberu se boeletša temana 8b.

11Polelo tša moloki di tsošološa motho,

molomo wa yo kgopo wona o khupile bošoro.

12

10:12
Jak. 5:20
1 Pet. 4:8
Lehloyo le hlola mpherefere,

eupša lerato le pipa melato ka moka.

13Motho yo bohlale o bolela tše di kwagalago,

eupša wa go itlhokiša tlhaologanyo o lebanwe ke thupa.

14Ba bohlale ba ipolokela tsebo,

polelo tša lešilo tšona di hlola mathata ka pela.

15Lehumo la mohumi ke boširelo bja gagwe boka motse wo o ageleditšwego ka morako,

bodiidi bja modiidi bjona ke tahlego ya gagwe.

16Moputso wa moloki ke bophelo,

poelo ya yo kgopo yona ke kotlo.

17Yo a theetšago ge a kgalwa o tla phela,

eupša yo a hlokomologago kgalemo o tla timela.

18Yo a utago lehloyo la gagwe ke moradia,

wa lesebo yena ke setlatla.

19Go bolela kudu go ka diriša motho sebe,

yo a balago mantšu a gagwe ke yena yo bohlale.

20Polelo tša moloki ke silibera ye e hlwekišitšwego,

dikgopolo tša yo kgopo ga di hole go ya kae.

21Polelo tša moloki di hola ba bantši,

lešilo lona le bolawa ke go hloka tlhaologanyo.

22Ke tšhegofatšo ya Morena ye e tlišetšago motho mahumo;

go katana ga gagwe go ka se mo okeletše selo.

23Setlatla se kgahlwa ke go dira tše mpe,

wa tlhaologanyo yena o kgahlwa ke bohlale.

24Se yo kgopo a se tšhabago ke sona se mo welago,

baloki bona ba fiwa tše ba di nyakago.

25Ge ledimo le feta, le feta le yo kgopo,

moloki yena ga le mo dire selo.

26Sebodu se tena mothwadi wa sona

bjalo ka ge matšhidi a šiiša motho meno,

le muši o fahla motho ka mahlong.

27Yo a boifago Morena o okeletšwa matšatši,

yo kgopo yena o a a fokoletšwa.

28Se baloki ba se holofetšego ke lethabo,

se bakgopo ba se holofetšego sona ga se tšwelele.

29Morena o šireletša baloki,

bona bao ba phethago thato ya gagwe;

badiratšempe bona o a ba fediša.

30Baloki ba ka se tlošwe mo nageng,

bakgopo bona ba ka se dulele ruri.

31Moloki o bolela ka bohlale,

yo kgopo yena o tla ripša leleme.

32Moloki o tseba go bolela tše di kgahlišago,

yo kgopo yena o bolela tše mpe fela.