Sepedi 2000 (NSO00)
9

Bohlale le botlatla

91Bohlale o ikagetše ngwako,

a o betlela dikokwane tše di šupago.

2O hlabile dikgomo,

o natefišitše beine ya gagwe,

o adile bojelo.

3O romile bahlanka ba gagwe ba banenyana

gore ba yo hlaeletša batho ba le serokameng sa motse ba re:

4“Etlang mono, lena le sa lemogego tša bophelo!”

Go bahlokatlhaologanyo a re:

5“Etlang,

re jeng dijo tše ke le apeetšego tšona,

re nweng le beine ye ke e natefišitšego.

6Tlogelang bošilo,

gomme le tla phela.

Tšeang ka tsela ya temogo.”

7Mokgalamogegei o ikobela mahlapa;

mosolayokgopo o ipakela maroga.

8O se kgale mogegei,

o tla go hloya;

o kgale mohlalefi,

o tla go rata.

9Ruta mohlalefi,

o tla hlalefa le go feta;

ruta moloki,

temogo ya gagwe e tla oketšega.

10

9:10
Jobo 28:28
Pes. 111:10
Diema 1:7
Mathomo a bohlale ke go boifa Morena;

go tseba Mokgethwa ke yona temogo.

11Ge o na le bohlale o tla phela galelele,

o tla okeletšwa mengwaga ya go phela.

12Bohlale bja gago bo hola wena mong,

go gegea ga gago go tla babela wena.

13Mmabotlatla ke mosadi wa lešatana,

ke semaumau sa go se tsebe selo.9:13 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

14O kokomala mojako wa ngwako wa gagwe,

setulong se se lego serokameng sa motse.

15O hlaeletša bafeti ba tsela,

ba ba ikelago mo ba yago gona, o re:

16“Etlang mono,

lena le sa lemogego tša bophelo!”

Go bahlokatlhaologanyo a re:

17“Meetse go tsefa a a utswitšwego,

le selewathopeng se a natefa.”

18Mašilo ga a tsebe

ge lehu le a laletše moo,

le gore baeng ba gagwe ba theogetše

fasefase bodulabahu.

10

Diema tša Solomone

101Tše ke diema tša Solomone;

Ngwana yo bohlale o thabiša tatagwe,

wa setlatla yena o nyamiša mmagwe.

2Lehumo la bohwirihwiri ga le hole motho ka selo,

go loka gona go mo hlakodiša lehung.

3Moloki Morena ga a mmolaiše tlala,

bakgopo bona o ba tima tše ba di nyakago.

4Bobodu bo diitša motho,

kganthe go katana go a mo humiša.

5Yo a bunago ka nako ya gona ke yo bohlale,

raboroko wa ge go bunwa yena ke mahlabišadihlong.

6Modimo o šegofatša moloki.

Molomo wa yo kgopo o khupile bošoro.

7Moloki o šala a gopolwa ka tebogo;

yo kgopo yena sa gagwe ke go lebalwa.

8Motho yo bohlale o dumela go laiwa,

lešilo la go ratharatha lona le a itahla.

9Yo a phelago ka botshephegi ga a boife selo,

kganthe sehwirihwiri sona se tla senoga.

10Yo a gegeago batho ka leihlo o a ba nyamiša,

yo a kgalago batho a sa šie o tliša poelano.10:10 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “yo a kgalago ... poelano” Seheberu se boeletša temana 8b.

11Polelo tša moloki di tsošološa motho,

molomo wa yo kgopo wona o khupile bošoro.

12

10:12
Jak. 5:20
1 Pet. 4:8
Lehloyo le hlola mpherefere,

eupša lerato le pipa melato ka moka.

13Motho yo bohlale o bolela tše di kwagalago,

eupša wa go itlhokiša tlhaologanyo o lebanwe ke thupa.

14Ba bohlale ba ipolokela tsebo,

polelo tša lešilo tšona di hlola mathata ka pela.

15Lehumo la mohumi ke boširelo bja gagwe boka motse wo o ageleditšwego ka morako,

bodiidi bja modiidi bjona ke tahlego ya gagwe.

16Moputso wa moloki ke bophelo,

poelo ya yo kgopo yona ke kotlo.

17Yo a theetšago ge a kgalwa o tla phela,

eupša yo a hlokomologago kgalemo o tla timela.

18Yo a utago lehloyo la gagwe ke moradia,

wa lesebo yena ke setlatla.

19Go bolela kudu go ka diriša motho sebe,

yo a balago mantšu a gagwe ke yena yo bohlale.

20Polelo tša moloki ke silibera ye e hlwekišitšwego,

dikgopolo tša yo kgopo ga di hole go ya kae.

21Polelo tša moloki di hola ba bantši,

lešilo lona le bolawa ke go hloka tlhaologanyo.

22Ke tšhegofatšo ya Morena ye e tlišetšago motho mahumo;

go katana ga gagwe go ka se mo okeletše selo.

23Setlatla se kgahlwa ke go dira tše mpe,

wa tlhaologanyo yena o kgahlwa ke bohlale.

24Se yo kgopo a se tšhabago ke sona se mo welago,

baloki bona ba fiwa tše ba di nyakago.

25Ge ledimo le feta, le feta le yo kgopo,

moloki yena ga le mo dire selo.

26Sebodu se tena mothwadi wa sona

bjalo ka ge matšhidi a šiiša motho meno,

le muši o fahla motho ka mahlong.

27Yo a boifago Morena o okeletšwa matšatši,

yo kgopo yena o a a fokoletšwa.

28Se baloki ba se holofetšego ke lethabo,

se bakgopo ba se holofetšego sona ga se tšwelele.

29Morena o šireletša baloki,

bona bao ba phethago thato ya gagwe;

badiratšempe bona o a ba fediša.

30Baloki ba ka se tlošwe mo nageng,

bakgopo bona ba ka se dulele ruri.

31Moloki o bolela ka bohlale,

yo kgopo yena o tla ripša leleme.

32Moloki o tseba go bolela tše di kgahlišago,

yo kgopo yena o bolela tše mpe fela.

11

111Morena o hloile kelo ya boradia,

o thabela ye e nepagetšego.

2Baikgogomoši ba tla gobošwa;

ba bohlale ke baikokobetši.

3Baloki ba etetšwa ke botshephegi bja bona,

ba go se botege bona ba fedišwa ke bokgopo bja bona.

4Lehumo le ka se hole motho ka selo ka tšatši la kahlolo,

eupša go loka go tla mo hlakodiša lehung.

5Go loka ga mohlokabosodi go mo lokišetša ditsela,

yo kgopo yena o ipolaya ka bokgopo bja gagwe.

6Go loka ga baloki go a ba phološa,

ba go se botege bona ba tanywa ke megabaru ya bona.

7Yo kgopo a hwa,

kholofelo ya gagwe e hwa naye;

go tshepha mahumo ga gagwe go ka se mo thuše ka selo.

8Moloki o hlakodišwa mathateng,

go ona gwa tsena yo kgopo.

9Dipolelo tša mohlokamodimo di a bolaya,

moloki yena o phološwa ke tsebo ya ponelopele.

10Ge baloki ba atlega,

motse o a thaba;

ge bakgopo ba ehwa,

go kwala mekgolokwane.

11Motse o a tuma ge baloki ba o reta,

kganthe o gobošwa ke dipolelo tša bakgopo.

12Yo a senyago ba bangwe maina ke setlatla;

yo a nago le tlhaologanyo o a ikhomolela.

13Yo a ratago lesebo o utolla diphiri,

kganthe yo a tshephegago yena o a di boloka.

14Tšhaba sa go hloka ketapele se a thubega;

baeletši ba bantši ba a se lotola.

15Yo a itlemago go lefela motho molato

ge mongmolato a palelwa,

o ipea mathateng.

Yo a ganago go itlema o a itota.

16Mosadi yo botho o hlompšha ke batho;

monna yo sehlogo yena sa gagwe ke go ikgobokeletša mahumo.11:16 “Mosadi ... mahumo” Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Mosadi yo botho o hlompšha ke batho; wa letlakalana yena ke segoboga. Dibodu ga di na sa tšona, diroto tšona di ikgobokeletša mahumo.”

17Motho wa go loka o a ikhola,

yo pelompe yena ke moipolai.

18Mogolo wa yo kgopo ga o swarelele,

yo a dirago tša go loka yena

o tla fiwa moputso wo o sa felego.

19Yo a kgotleletšego go dira tša go loka o tla phela,

yo a šetšego tše mpe morago yena o tla hwa.

20Morena o sišingwa ba pelo tše mpe,

ba ba phelago ba se na bosodi bona ba a mo kgahla.

21Ruri, ba babe ba tla otlwa,

baloki bona ba tla phologa.

22Mosadi wa setswatswa ge a hloka maitshwaro

o swana le lengina la gauta nkong ya kolobe.

23Ditumo tša baloki di tla le dilo tše dibotse,

lehutšo la bakgopo lona le galefiša Modimo.

24Go na le bomafakudu ba go no atelwa ke leruo,

le dingame tša go atelwa ke bodiidi.

25Mafakudu o a atlega,

mokgodišabangwe le yena o a kgodišwa.

26Mokgobamabele wa go gana go a rekiša o rogwa ke batho;

mmapatšamabele yena o lakaletšwa mahlatse.

27Mogabadibotse o kgahla Modimo,

molotadimpe yena o boelwa ke tše mpe.

28Mmotamahumo o fetša ka go wa,

moloki yena o atlega boka mahlare a matala.

29Yo a hlokomologago lapa la gagwe o a le diitša,

lešilo le fetša ka go ba mohlanka wa yo bohlale.

30Go loka11:30 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Go loka” Seheberu se re “Seenywa sa moloki”. go a phediša,

kgaruru11:30 Mohlomongwe go swanetše go balwa “kgaruru” Seheberu se re “motho yo bohlale”. yona e a bolaya.

31

11:31
1 Pet. 4:18
Ge moloki a hwetša se se mo lebanego mo lefaseng,

yo kgopo le modiradibe bona ba ka šitwa bjang!