Sepedi 2000 (NSO00)
1

Mohola wa diema

11

1:1
1 Dikg. 4:32
Tše ke diema tša Kgoši Solomone wa Israele, morwa wa Dafida.

2Ke diema tše di tlago go thuša go lemoga bohlale le dikeletšo tše botse,

le go kwešiša dika tše di nyakago tsebo ya mmakgonthe.

3Di ka go ruta go phela ka bohlale le ka moo o ka botegago ka gona,

wa dira dilo ka toka,

wa se kgethologanye batho.

4Di ka hlalefiša ba ba se nago tsebo,

gape tša ruta bafsa kwešišo le temogo.

5Dihlalefi le tšona a di theetše mme di oketše tsebo ya tšona,

gomme bao ba rutegilego ba tla hlahlwa,

6gore ba tle ba kwešiše diema le dika tše ba bohlale ba di bolelago,

le dithai tša bona.

Go eletšwa masogana

7

1:7
Jobo 28:28
Pes. 111:10
Diema 9:10
Go boifa Morena ke ona mathomo a bohlale.

Ditlatla di nyatša bohlale,

di gana go rutwa.

8Ngwanaka,

o ele tše tatago a go rutago tšona hloko,

o se hlokomologe tše o di rutwago ke mmago.

9Dithuto tša bona di tla go dira mothomotho bjalo ka ge kefa ye botse goba pheta e swanela motho.

10Ngwanaka,

ge badiradibe ba go gokagoketša, o gane.

11Mohlomongwe ba ka re:

“Yaa le rena re yo lalela motho yo re ka mmolayago!

Re kgahlwa ke go khukhunela ba ba se nago molato.

12Re tla ba hwetša ba phela gabotse ba iketlile,

gomme re ba bolayeng ba swane le ba ba theogelago bodulabahu!

13Re tla hwetša mahumo a mehutahuta,

gomme ra tlatša nywako ya rena ka dithebola!

14Yaa le rena,

gomme re tla abelana dilo tšeo le wena.”

15O se ke wa sepela le batho ba mohuta woo, ngwanaka,

o ba tšhabe!

16Ba kitimela go dira dilo tše mpe,

ba itlhaganela le go bolaya motho.

17Ga go thuše selo go rea molaba mola nonyana ye o nyakago go e tanya e o bona,

18eupša bona ka bobona ba itheela molaba,

molaba woo o tlago ba tanya.

19Ka wona mokgwa woo mohlakodi o bolawa ke se a se hlakotšego –

seo ke se se hlagelago mang le mang yo a hlakolago.

Bohlale bo a bitša

20

1:20-21
Diema 8:1-3
Theetšang! Bohlale bo goeletša mekgotheng,

bo hlaboša lentšu mapatlelong,

21bo bitša bo le dikhutlong tša mekgotha ye megolo le masorong a motse bo re:

22“Lena bahlokatsebo!

Le tla rata go hloka tsebo go fihla neng?

Lena bakweri,

le tla lesa neng go kgahlwa ke dikwero?

Lena ditlatla,

le tla tlogela neng go nyatša tsebo?

23Le theetšeng ge ke le kgala;

ke tla le fa bohlale bja ka ka bontši,

ka le ruta tše ke di tsebago.

24Ke kgale ke le bitša,

eupša lena le a gana;

ke le bitša le ka letsogo,

go se yo a ntšhetšago.

25Le hlokomologile dikeletšo tša ka gomme la gana ge ke le sola.

26Ka gona ge le welwa ke masetlapelo,

nna ke tla le sega.

Ke tla le kwera ge le swarwa ke letšhogo,

27ge letšhogo le le wela bjalo ka magadima,

ge tahlego e le tlela boka ledimo gomme le gakanegile le tlaletšwe.

28Ke mo le tlago mpitša,

eupša ka se arabe;

le tla nnyaka,

eupša le ka se nkhwetše.

29Le be le hloile tsebo,

le ikgethetše go se boife Morena.

30Le be le sa nyake keletšo ya ka,

le gona le nnyatša ka mehla ge ke le sola.

31Ka fao le tla hwetša se se le swanetšego,

gomme la šišingwa maanonyana ale a lena.

32Batho ba go hloka tsebo ba bolawa ke go gana bohlale.

Mašilo a fedišwa ke go se šetše ga ona.

33Eupša yo a ntheetšago o tla dula a bolokegile.

O tla iketla a se boife kotsi.”