Sepedi 2000 (NSO00)
1

Mohola wa diema

11

1:1
1 Dikg. 4:32
Tše ke diema tša Kgoši Solomone wa Israele, morwa wa Dafida.

2Ke diema tše di tlago go thuša go lemoga bohlale le dikeletšo tše botse,

le go kwešiša dika tše di nyakago tsebo ya mmakgonthe.

3Di ka go ruta go phela ka bohlale le ka moo o ka botegago ka gona,

wa dira dilo ka toka,

wa se kgethologanye batho.

4Di ka hlalefiša ba ba se nago tsebo,

gape tša ruta bafsa kwešišo le temogo.

5Dihlalefi le tšona a di theetše mme di oketše tsebo ya tšona,

gomme bao ba rutegilego ba tla hlahlwa,

6gore ba tle ba kwešiše diema le dika tše ba bohlale ba di bolelago,

le dithai tša bona.

Go eletšwa masogana

7

1:7
Jobo 28:28
Pes. 111:10
Diema 9:10
Go boifa Morena ke ona mathomo a bohlale.

Ditlatla di nyatša bohlale,

di gana go rutwa.

8Ngwanaka,

o ele tše tatago a go rutago tšona hloko,

o se hlokomologe tše o di rutwago ke mmago.

9Dithuto tša bona di tla go dira mothomotho bjalo ka ge kefa ye botse goba pheta e swanela motho.

10Ngwanaka,

ge badiradibe ba go gokagoketša, o gane.

11Mohlomongwe ba ka re:

“Yaa le rena re yo lalela motho yo re ka mmolayago!

Re kgahlwa ke go khukhunela ba ba se nago molato.

12Re tla ba hwetša ba phela gabotse ba iketlile,

gomme re ba bolayeng ba swane le ba ba theogelago bodulabahu!

13Re tla hwetša mahumo a mehutahuta,

gomme ra tlatša nywako ya rena ka dithebola!

14Yaa le rena,

gomme re tla abelana dilo tšeo le wena.”

15O se ke wa sepela le batho ba mohuta woo, ngwanaka,

o ba tšhabe!

16Ba kitimela go dira dilo tše mpe,

ba itlhaganela le go bolaya motho.

17Ga go thuše selo go rea molaba mola nonyana ye o nyakago go e tanya e o bona,

18eupša bona ka bobona ba itheela molaba,

molaba woo o tlago ba tanya.

19Ka wona mokgwa woo mohlakodi o bolawa ke se a se hlakotšego –

seo ke se se hlagelago mang le mang yo a hlakolago.

Bohlale bo a bitša

20

1:20-21
Diema 8:1-3
Theetšang! Bohlale bo goeletša mekgotheng,

bo hlaboša lentšu mapatlelong,

21bo bitša bo le dikhutlong tša mekgotha ye megolo le masorong a motse bo re:

22“Lena bahlokatsebo!

Le tla rata go hloka tsebo go fihla neng?

Lena bakweri,

le tla lesa neng go kgahlwa ke dikwero?

Lena ditlatla,

le tla tlogela neng go nyatša tsebo?

23Le theetšeng ge ke le kgala;

ke tla le fa bohlale bja ka ka bontši,

ka le ruta tše ke di tsebago.

24Ke kgale ke le bitša,

eupša lena le a gana;

ke le bitša le ka letsogo,

go se yo a ntšhetšago.

25Le hlokomologile dikeletšo tša ka gomme la gana ge ke le sola.

26Ka gona ge le welwa ke masetlapelo,

nna ke tla le sega.

Ke tla le kwera ge le swarwa ke letšhogo,

27ge letšhogo le le wela bjalo ka magadima,

ge tahlego e le tlela boka ledimo gomme le gakanegile le tlaletšwe.

28Ke mo le tlago mpitša,

eupša ka se arabe;

le tla nnyaka,

eupša le ka se nkhwetše.

29Le be le hloile tsebo,

le ikgethetše go se boife Morena.

30Le be le sa nyake keletšo ya ka,

le gona le nnyatša ka mehla ge ke le sola.

31Ka fao le tla hwetša se se le swanetšego,

gomme la šišingwa maanonyana ale a lena.

32Batho ba go hloka tsebo ba bolawa ke go gana bohlale.

Mašilo a fedišwa ke go se šetše ga ona.

33Eupša yo a ntheetšago o tla dula a bolokegile.

O tla iketla a se boife kotsi.”

2

Meputso ye e tlago le bohlale

21Ngwanaka,

ge o ka amogela dikeletšo tša ka,

wa se lebale ditaelo tša ka,

2wa hlwaela bohlale tsebe,

wa leka go bo hlaologanya,

3ge o ka duma go ba le temogo,

wa fišegela go ba le kwešišo,

4ge o ka nyaka bohlale boka silibera,

wa bo tsoma bjalo ka lehumo le le fihlilwego,

5gona o tla tseba gore go boifa Morena ke go reng,

le go tseba Modimo o tla go lemoga,

6gobane ke Morena yo a fago motho bohlale;

tsebo le kwešišo di tšwa go yena.

7O atla baloki,

o šireletša bahlokabosodi.

8O hlokomela gore go dirwe ka toka,

o leta bao ba mmotegelago.

9Ge o ka theetša o tla kwešiša toka le tshwanelo le se e lego sa maleba –

o tla tšea ka tsela tše di lokilego.

10O tla ba yo bohlale,

gomme tsebo e tla go thabiša.

11Tebeledišišo e tla go lotola;

kwešišo e tla go šireletša.

12Bohlale bo tla go phemiša tsela ye mpe le batho ba boradia –

13batho ba ba hlanametšego bophelo bja go loka gore ba phele leswiswing la sebe,

14batho ba ba kgahlwago ke go dira tše mpe,

ba ba thabišwago ke bošaedi bja bokgopo,

15batho ba ba sepelago ka tsela tše kgopamego ba ba dirago tše di tšwilego tseleng.

16Bo tla go phemiša mosadi wa go hloka maitshwaro,

seotswa sa leleme le boreledi,

17yo a sa botegelego monna yo a mo nyetšego e sa le lekgarebe,

a lebalago keno ye a e ennego pele ga Modimo wa gagwe.

18Go ya ga gagwe ke go ipolaya,

go ya gona ke go ya bodulabahu.

19Bohle ba ba mo etelago ga ba boe.

Ga ba boele tseleng ya bophelo.

20Ka fao, o sepele tseleng ya baloki,

o se aroge mmileng wa bona.

21Baloki ba tla fela ba dutše mo nageng,

go yona bahlokabosodi ba tla dula ba le gona.

22Bakgopo bona ba tla fedišwa go yona;

bahlokapotego ba tla tumolwa go yona boka sekoro.